Wysokie oceny naszej działalności naukowej – uprawnienia doktorskie i habilitacyjne

Jako grupa uczelni działających w ramach Federacji Naukowej WSB-DSW Merito posiadamy uprawnienia akademickie w ośmiu dyscyplinach naukowych, co otwiera nowe możliwości – m.in. daje uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego; elastycznego tworzenia nowej oferty studiów oraz prowadzenia szkół doktorskich.

Więcej informacji

 

Przyznane decyzjami Ministra Edukacji i Nauki kategorie naukowe:

  • ekonomia i finanse – kategoria A
  • pedagogika – kategoria A
  • nauki o zarządzaniu i jakości – kategoria A
  • nauki o komunikacji społecznej i mediach – kategoria A
  • językoznawstwo - kategoria A
  • nauki o kulturze fizycznej – kategoria B+
  • nauki o bezpieczeństwie – kategoria B+
  • psychologia – kategoria B+

Tak dobre wyniki ewaluacji są efektem wielkiego zaangażowania i pasji niemal 200 pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych, pracujących na rzecz rozwoju i profesjonalizacji w zakresie badań i nauki w naszych uczelniach. W ewaluowanym okresie pracownicy naukowi brali udział m.in. w projektach i badaniach, które miały wpływ na otoczenie społeczne i gospodarcze, poprzez współpracę z wieloma znaczącymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi.

 

Oceny efektów pracy naukowej uczelni dokonała Komisja Ewaluacji Nauki (KEN), a dotyczyła ona lat 2017-2021. Dyscypliny naukowe oceniane są pod kątem poziomu naukowego, efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

 
studenci

Priorytetem polityki naukowej jest osiągnięcie statusu rozpoznawalnego w kraju ośrodka naukowego, posiadającego znaczący dorobek naukowy w postaci oryginalnych osiągnięć w dziedzinie nauk społecznych. Istotną rolę odgrywa również utrzymanie pozycji jednej z czołowych instytucji w obszarze szkolnictwa wyższego (uczelni niepublicznych) w Polsce o profilu ekonomicznym (biznesowym).

Prace badawcze prowadzone są w takich dyscyplinach, jak: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki o kulturze fizycznej oraz nauki o bezpieczeństwie.
 

Naszą misją jest rozwijanie badań w obszarach związanych z kierunkami kształcenia. W tym celu podejmujemy współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi. Śledząc trendy zauważyliśmy, iż istotną rolę odgrywają potrzeby środowiska i regionu, w tym lokalnych przedsiębiorstw i samorządu. 

Kadra naukowo-dydaktyczna

O poziomie kształcenia uczelni decyduje kadra naukowo-dydaktyczna, jej wiedza, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności. Dlatego pracujemy tylko z najlepszymi. Grono naszych pracowników naukowo-dydaktycznych tworzy około 400 nauczycieli akademickich. Współpracują z nami wykładowcy szkół wyższych z całej Polski. Jedną z zasad, którymi kierujemy się, jest powierzanie zajęć dydaktycznych doświadczonym praktykom, m.in. pracownikom banków, przedsiębiorstw, biur maklerskich, agencji reklamowych i PR, firm ubezpieczeniowych, urzędów kontroli skarbowej, izb i urzędów skarbowych, urzędów celnych, sędziom czy też ekspertom firm konsultingowych. Wielu z nich to potencjalni pracodawcy dla absolwentów. Korzystamy również z wiedzy i doświadczenia wykładowców zagranicznych, z takich krajów jak USA, Holandia, Niemcy, Finlandia, Dania, Francja i Wielka Brytania.
 

Instytuty naukowe

Działalność naukowa, obejmująca rozwój naukowy kadry, działalność naukowo-badawczą, działalność badawczo-rozwojową, upowszechnianie dorobku naukowego (organizacja konferencji i seminariów naukowych, publikacje w formie artykułów i monografii), współpracę naukową (krajową i międzynarodową) oraz ruch naukowy studentów, a także działalność wydawniczą, bezpośrednio jest realizowana w czterech instytutach naukowych - Ekonomii i Finansów (EiF), Nauk o Zarządzaniu i Jakości (NoZiJ), Prawa i Administracji (PiA), Nauk Stosowanych (NS).

Projekt: Doskonałość Dydaktyczna Uczelni

Poprawa jakości kształcenia UWSB Merito w Poznaniu przez doskonalenie jej zdolności instytucjonalnej i doskonalenie kompetencji dydaktycznych kadry.

 

Więcej informacji