„Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej” są czasopismem naukowym o profilu ekonomicznym. Ukazują się drukiem od 1996 r. Autorami artykułów są studenci i młodzi pracownicy naukowi Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu. Do współpracy zapraszani są także studenci z innych uczelni krajowych, a w perspektywie będą to również studenci uczelni zagranicznych. Każdy numer czasopisma ma charakter interdyscyplinarny. Autorzy starają się przedstawiać aktualne problemy szeroko pojętej ekonomii. Prezentowane poglądy oparte są na rzetelnej wiedzy teoretycznej i badaniach empirycznych. Misją publikacji jest upowszechnianie wiedzy ekonomicznej przez poszerzanie horyzontów i pogłębianie znajomości zasad gospodarowania wśród studentów.

 

Pozyskiwanie artykułów i środków finansowych na wydanie czasopisma koordynuje redaktor naczelny. Wysoki poziom merytoryczny publikacji uzyskuje się standardowo, przez poddanie wszystkich artykułów podwójnej anonimowej recenzji. Prace redakcyjne nad każdym numerem czasopisma przebiegają zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami edytorstwa naukowego. Proces wydawniczy poszczególnych numerów trwa do 3 miesięcy. Obejmuje: opracowanie redakcyjne, korektę, redakcję techniczną, skład i łamanie, korektę autorską.

bns

„Studia Periegetica” są interdyscyplinarnym i międzynarodowym czasopismem naukowym publikującym artykuły z zachowaniem wysokich standardów etyki wydawniczej, recenzowanym anonimowo przez co najmniej dwóch recenzentów (dobieranych przez redaktora ze względu na posiadaną wiedzę) i publikowanym w otwartym dostępnie online.

periegretica

„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” są interdyscyplinarnym czasopismem naukowym o profilu ekonomicznym. Szeroki zakres tematyczny publikacji determinuje przenikanie się ekonomii, polityki i prawa w wyznaczaniu specyfiki współczesnych procesów gospodarczych. Każdy numer czasopisma poświęcony jest odrębnej tematyce badawczej i koncentruje się na aktualnych problemach makro- i mikroekonomicznych, analizowanych zarówno z punktu widzenia teorii ekonomii, jak i ekonomii stosowanej. Misją czasopisma jest wspieranie rozwoju ekonomii przez prezentację najnowszej teorii i badań empirycznych, upowszechnianie wiedzy ekonomicznej oraz stworzenie forum dla debaty naukowców i praktyków życia gospodarczego.

 

Więcej informacji na temat czasopism naukowych znajdą Państwo na stronie: journals.wsb.poznan.pl

zeszyty naukowe wsb