Doktorat na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu

Na mocy decyzji Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów nr BCK-II-U/dr-497/15 z dnia 19 grudnia 2016 r. Wydział Finansów i Bankowości Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu otrzymał uprawnienie do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Zgodnie z nową klasyfikacją dziedzin nauki i dyscyplin naukowych:

Na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu zrobisz to z łatwością i skupisz się na posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: ekonomia i finanse.

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu zrobisz to z łatwością i skupisz się na przeprowadza się w trybie eksternistycznym.

 

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu zrobisz to z łatwością i skupisz się na jest odpłatne, a koszty określane są na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Warunki wnoszenia opłat określa umowa zawierana pomiędzy Uniwersytetem WSB Merito w Poznaniu a kandydatem. Opłatę wnosi kandydat lub jednostka zatrudniająca osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora.

Opłat nie pobiera się od nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu.

 

Wymagania jakie musi spełniać kandydat do stopnia doktora:

  •  musi posiadać tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera lub tytuł równorzędny,
  •  posiadać gotową rozprawę doktorską oraz wymagany dorobek publikacyjny,
  •  znać nowożytny język obcy, co potwierdza certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 bądź zdając egzamin językowy.

Osoba, która chce rozpocząć procedurę ubiegania się o nadanie stopnia doktora powinna:

  •  skontaktować się z Działem Nauki: nauka@wsb.poznan.pl lub doktorat@wsb.poznan.pl,
  •  złożyć wniosek (który otrzyma z Działu Nauki) do Przewodniczącego Rady Akademickiej o powołanie promotora, promotorów i promotora pomocniczego wraz ze zgodą nauczyciela akademickiego na pełnienie funkcji promotora,
  •  następnie złożyć wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz rozprawę doktorską z wymaganymi załącznikami w wersji drukowanej do Działu Nauki oraz w wersji elektronicznej na adres nauka@wsb.poznan.pl.

 

Rada Akademicka na podstawie wniosku kandydata oraz przedłożonej rozprawy doktorskiej podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora, zostają powołani recenzenci oraz komisja doktorska i komisje egzaminacyjne. Jeśli recenzje rozprawy doktorskiej są pozytywne, a kandydat zda wymagane egzaminy – następują przygotowania do publicznej obrony rozprawy doktorskiej. Wynik obrony potwierdza komisja doktorska stosowną uchwałą, a stopień doktora nadaje Rada Akademicka.

 

 

Zainteresowanych podjęciem tego wyzwania zapraszamy do kontaktu.

Dział Nauki: ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań

sekretariat: bud. GG, p.21 drugie piętro

tel. 61 655 33 74