Realizowane badania

Kierunki podejmowanych badań wynikają zarówno z analizy potrzeb otoczenia wewnętrznego (WFiB), jak i zewnętrznego (podmiotów gospodarczych oraz instytucji administracji publicznej), a także z potencjału badawczego. Preferowane są badania związane z naszymi podstawowymi kierunkami studiów II stopnia oraz zapotrzebowaniem praktyki gospodarczej. Krajowa i międzynarodowa współpraca naukowa oraz dysponowanie własnym wydawnictwem naukowym ułatwia upowszechnianie dorobku naukowego pracowników naukowo-dydaktycznych, wymianę myśli naukowej, organizację zespołów naukowych, czy organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów naukowych.

Działalność naukowa

Działalność naukowa obejmuje inicjowanie, planowanie oraz realizację indywidualnych i zespołowych projektów badawczych. Realizowanych zarówno w ramach Wydziału - przez instytuty naukowe, jak i we współpracy z krajowymi i międzynarodowymi szkołami wyższymi i ich jednostkami naukowymi.

Profil naukowo-badawczy (nurty / obszary / kierunki badawcze)

Projekty

W realizacji cząstkowych zadań badawczych uczestniczą członkowie Naukowych Kół Studentów, działających przy wsparciu specjalistycznych zakładów dydaktycznych oraz pod patronatem kierunkowych instytutów naukowych. Realizacja projektów badawczych jest finansowana ze środków własnych WFiB przeznaczonych na działalność naukową (w tym na granty wewnętrzne przyznawane drogą konkursową) oraz ze środków przyznawanych przez MNiW - jako dotacja na podmiotową działalność statutową, w tym na utrzymanie potencjału badawczego, realizację projektów badawczych sprzyjających kreowaniu obszarów (nurtów, kierunków) badawczych określających profil naukowo-badawczy (specjalizację naukowo-badawczą) WFiB.