Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Psychologia zarządzania.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 168
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Przywództwo i delegowanie zadań ‒ z certyfikatem Franklin University
(12 godz.)
 • Praktyczne metody wzmacniania własnego potencjału przywódczego
 • Jak budować autorytet
 • Uwarunkowania oraz źródła autorytetu
 • Budowanie własnej wiarygodności poprzez tworzenie wizji
 • Style przewodzenia
 • Menedżerowie XXI wieku ‒ kim jest szef, jakie są jego zadania i rola
 • Styl kierowania a umiejętność przekazywania zadań podwładnym
 • Zorientowanie na pracowników
 • Zorientowanie na zadanie
 • Władza i jej źródła
 • Najważniejsze koncepcje stylów przewodzenia
 • Skuteczność działań przywódczych
 • Przywództwo transakcyjne i transformacyjne
 • Coaching i mentoring
Budowanie efektywnych zespołów
(6 godz.)
 • Warunki efektywnej współpracy
 • Cechy efektywnego zespołu
 • Cele budowania zespołu
 • Zasady tworzenia i działania wysokowydajnych zespołów
 • Etapy rozwoju zespołu
 • Dynamika zespołu
 • Role grupowe
 • Role i zadania lidera grupy
 • Rodzaje grup pracowniczych
   
Organizacja pracy menedżera
(8 godz.)
 • Techniki gospodarowania czasem
 • Pokonywanie barier psychologicznych w zarządzaniu czasem; „złodzieje czasu”
 • Planowanie pracy
 • Ustalanie priorytetów
 • Diagnoza obecnego stylu pracy
 • Warunki skutecznej delegacji zadań
 • Zarządzanie przez cele
 • Wspólne wyzwanie
   
Kultura organizacyjna
(6 godz.)
 • Co to jest kultura organizacyjna
 • Atrybuty i rodzaje kultury organizacyjnej
 • Oddziaływanie kultury organizacyjnej na społeczność pracowników
 • Rola wartości w kulturze
 • Rola misji, wizji, kierownictwa w kształtowaniu kultury organizacyjnej
 • Pomiar i zmiana kultury organizacyjnej
 • Co to jest kultura pracy i co się na nią składa
 • Kodeks etyczny
 • Manuale organizacyjne
   
Zarządzanie konfliktem w organizacji
(8 godz.)
 • Rodzaje konfliktów
 • Geneza konfliktów w zespole pracowniczym
 • Style rozwiązywania konfliktów
 • Konstruktywne przezwyciężanie sytuacji trudnych
 • Mediacja menedżera w konfliktach pracowniczych
   
Negocjacje i mediacje w biznesie
(8 godz.)
 • Znaczenie komunikacji w negocjacjach
 • Istota i cele negocjacji
 • Konflikt a negocjacje
 • Negocjacje dwustronne i wielostronne
 • Techniki określania interesów obu stron
 • Strategie negocjacyjne
 • Rodzaje negocjacji
 • Etapy negocjacji
 • Przygotowanie do negocjacji
 • Metody argumentacji
 • Błędy negocjatorów
 • Manipulacja i tzw. brudne chwyty
 • Techniki i taktyki negocjacyjne
 • Nieetyczne zachowania w negocjacjach i sposoby obrony przed nimi
 • Impas w negocjacjach
 • Etyka w negocjacjach
   
Zarządzanie zmianą w organizacji
(10 godz.)
 • Czynniki wymuszające zmianę w organizacji
 • Źródła zmian
 • Postawa pracowników wobec zmian
 • Gotowość do zmian, dynamika zmian
 • Wdrażanie zmian
 • Przyczyny oporu (wyobrażenia a rzeczywistość)
 • Uzyskiwanie pozytywnego nastawienia do zmian
 • Zmiana jako rozwój firmy
Jak ocenić potencjał pracownika
(6 godz.)
 • Co to jest potencjał rozwojowy
 • Determinanty oceny potencjału rozwojowego
 • Procedura Development Center
 • Narzędzia diagnozy potencjału rozwojowego
 • Budowanie planów rozwojowych
 • Rozwijanie pracowników na co dzień
   
Rekrutacja i selekcja
(8 godz.)
 • Etapy procesu rekrutacji i selekcji
 • Czego pracodawcy poszukują u kandydata
 • Budowanie profilu kandydata
 • Ogłoszenie prasowe ‒ jak je czytać
 • CV ‒ typy, budowa, przygotowanie, czytanie
 • Jak pracodawcy sprawdzają kandydatów
 • Wywiad selekcyjny, wstępny i pogłębiony
 • Problemy związane z prowadzeniem rozmowy kwalifikacyjnej
 • Analiza aplikacji kandydata
 • Assessment Center
 • Testy (MBTI, testy osobowości)
 • Dobór metod pod kątem wymagań stanowiska
   
Motywowanie siebie i innych
(8 godz.)
 • Indywidualna motywacja pracownika
 • Promotywacyjne zachowanie się kierownika
 • Wpływ otoczenia firmy na motywację pracowników
 • Co motywuje i demotywuje ludzi w organizacji
 • Motywacja osiągnięć, a efektywność indywidualna i zespołowa
 • Rozpoznawanie potrzeb i motywów u siebie i podwładnych
 • Prowadzenie rozmów motywujących
   
Psychologiczne mechanizmy podejmowania decyzji
(4 godz.)
 • Proces podejmowania decyzji
 • Wybrane heurystyki decyzyjne
 • Dobry przywódca – niewłaściwe decyzje
 • Myślowe pułapki prowadzące do złych decyzji
 • Nasze indywidualne doświadczenie a trafność decyzji
 • Manipulowanie decyzjami innych
   
Kształtowanie własnego wizerunku menedżera
(8 godz.)
 • Komunikacja niewerbalna; „tajemnice” tworzenia własnego wizerunku, autoprezentacja
 • Techniki zwiększania własnej wiarygodności
 • Budowanie zaufania
 • Psychologiczne mechanizmy
   
Techniki prezentacji
(8 godz.)
 • Reguły prezentacji a umiejętności komunikacyjne
 • Przegotowanie się do prezentacji
 • Etapy prezentacji
 • Prawidłowe zachowanie się
 • Przygotowanie materiałów wizualnych
 • Praktyczne scenariusze prezentacyjne
 • Sterowanie emocjami
 • Psychologiczne aspekty kontaktu z publicznością
 • Techniki przemawiania ‒ metody skupiania uwagi ‒ doskonalenie przekazu werbalnego
 • Panowanie nad stresem
   
Rozwój osobisty menedżera
(10 godz.)
 • Diagnoza potencjału zawodowego
 • Typy osobowości i metody rozwoju
 • Samoocena
 • Samo motywacja
 • Planowanie celów
 • Wypalenie zawodowe
 • Bariery kreatywności
 • Techniki twórczego myślenia
 • Grupowe techniki kreatywnego rozwiązywania problemów
 • Analiza transakcyjna w biznesie
   
Inteligencja emocjonalna w biznesie
(6 godz.)
 • Rodzaje inteligencji emocjonalnej i ich rozwój w kontekście kariery zawodowej
 • Rola inteligencji emocjonalnej
 • Diagnozowanie inteligencji emocjonalnej
 • Zarządzanie własnymi emocjami
 • Rozwój empatii ‒ wykorzystywanie inteligencji emocjonalnej w codziennej pracy
   
Komunikacja w organizacji
(8 godz.)
 • Komunikacja międzyludzka (niewerbalna, werbalna)
 • Przepływ informacji w organizacji
 • Precyzyjne formułowanie zadań
 • Umiejętności precyzyjnego przekazywania informacji zarządczej
 • Przekazywanie poleceń
 • Sprzężenie zwrotne jako efektywne narzędzie kontroli
 • Prowadzenie zebrań i spotkań informacyjnych
 • Bariery komunikacyjne w organizacji
   
Asertywność w praktyce
(8 godz.)
 • Radzenie sobie z zachowaniami inwazyjnymi
 • Konfrontowanie opinii
 • Wyrażanie próśb i pozytywów
 • Udzielanie i przyjmowanie krytyki
 • Wydawanie poleceń
 • Wyrażanie pochwał
 • Obrona przed atakiem słownym
 • Mówienie „nie”
   
Stres w pracy menedżera
(6 godz.)
 • Techniki radzenia sobie ze stresem
 • Mechanizmy działania stresu
 • Indywidualna wrażliwość na stres
 • Stres motywujący i jego oddziaływanie
 • Minimalizacja obszarów wywołujących stres
 • Metody radzenia sobie ze stresem
 • Zastosowanie technik antystresowych w pracy: wizualizacja, pozytywne myślenie, techniki relaksacyjne
   
Sztuka perswazji i techniki wywierania wpływu
(8 godz.)
 • Perswazyjne walory mowy ludzkiej
 • Cele przemówienia perswazyjnego
 • Argumentacja perswazyjna
 • Sposoby przekonywania i wywierania wpływu
 • Radzenie sobie z trudnym rozmówcą
 • Budowanie konstruktywnych strategii
   
Zarządzanie zespołem rozproszonym
(6 godz.)
 • Podstawy prawidłowych relacji interpersonalnych
 • Trafne spostrzeganie i ocena klienta
 • Techniki wspomagające prowadzenie trudnych rozmów z klientem
 • Metody i techniki wywierania wpływu w kontakcie z klientem
 • Reguły aktywnej sprzedaży
 • Etapy rozmowy handlowej
 • Psychologiczny mechanizm powstawania zastrzeżeń
   
Coaching i mentoring ‒ z certyfikatem Franklin University
(8 godz.)
 • Coaching jako proces i narzędzie menedżerskie
 • Sześć sposobów na rozpoczęcie coachingu
 • Opracowywanie programu coachingowego
 • Umiejętności potrzebne przy skutecznym coachingu
 • Model GROW; uczestnicy procesu; korzyści coachingu
 • Różnice pomiędzy coachingiem a mentoringiem
 • Mentoring formalny i nieformalny
 • Etapy programu mentoringu
 • Modele mentoringu
   
Konsultacje z wykładowcami, praca własna uczestnika
(8 godz.)
 • Konsultacje z wykładowcami, praca własna uczestnika
Forma zaliczenia
test
Projekt menedżerski, będący propozycją rozwiązania realnej sytuacji biznesowej
Obrona projektu