Zniżka dla absolwentów

Jeśli jesteś absolwentem Uniwersytetu WSB Merito, możesz skorzystać ze zniżek dedykowanych absolwentom. Im szybciej zapiszesz się na studia, tym większa zniżka Ci przysługuje. Nie zwlekaj, sprawdź aktualną promocję!

Program Firma

Program Firma stworzony został dla przedsiębiorstw, które dbają o rozwój swoich pracowników. Firmy, które wiedzą, że inwestycja w kapitał ludzki szybko się zwraca i procentuje, mogą liczyć na pakiet korzyści oferowany przez Uniwersytet WSB Merito Poznań.

Jeżeli zastanawiasz się, w jaki sposób sfinansować swoje studia podyplomowe, nie nadwyrężając kieszeni, zobacz, co możemy Ci zaoferować:

BUR

Baza Usług Rozwojowych (BUR) została stworzona z myślą o potrzebach przedsiębiorców z sektora MMSP i ich pracowników.  
BUR to platforma online, za pośrednictwem której możesz jako przedsiębiorca wybrać i zgłosić siebie oraz swoich pracowników na studia podyplomowe i szkolenia. Szczegóły znajdziesz na Baza Usług Rozwojowych - PARP

 

W województwie wielkopolskim realizowanych jest 7 projektów.

Nasze usługi znajdziesz tutaj.


Poziom dofinansowania
Poziom dofinansowania jest uzależniony od wybranego projektu i wynosi od 55% do 88%.


Kwota dofinansowania
Maksymalna kwota dofinansowania jest uzależniona od wybranego projektu i wynosi:

 • dla jednego uczestnika od 3 705,00 zł do 9 500,00 zł,
 • dla przedsiębiorcy od 40 000 zł do 76 000,00 zł.

 

Dla kogo przeznaczone są środki z projektów? 


1.    „Usługi rozwojowe - inwestycja w kapitał ludzki w podregionie konińskim”:

 • dla przedsiębiorstw (mikro, małe, średnie, duże),
 • dla Jednostek Samorządu Terytorialngo (JST),
 • dla Non govermental organisations (NGO),

oraz ich pracowników

 • z podregionu konińskiego tj.: powiat słupecki, kolski, turecki, gnieźnieński, wrzesiński, koniński, Miasto Konin.

2.    „Subregion kaliski inwestuje w kadry!”:

 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

3.    „Usługi rozwojowe w subregionie pilskim - szansą na zmianę”:

 • dla mikro (w tym samozatrudnieni), małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych), z uwzględnieniem  właścicieli i kadry zarządzającej i 2 dużych przedsiębiorstw.

4.    „Usługi rozwojowe dla pracowników i pracodawców podregionu leszczyńskiego”:

 • dla podmiotów posiadających jednostkę organizacyjną na terenie podregionu leszczyńskiego (powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, rawicki, wolsztyński i m. Leszno) w woj. Wielkopolskim,
 • dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych).

5.    „Usługi rozwojowe dla Twojego biznesu”:

 • dla przedsiębiorstw i innych pracodawców (z uwzględnieniem właścicieli i kadry zarządzającej) z subregionu poznańskiego, 
 • dla pracowników, MMŚP, dużych przedsiębiorstw, firm działających w obszarach SMART,
 • dla pracowników Podmiotów Ekonomii Społecznej.

6.    „Transformacja kapitału ludzkiego w Wielkopolsce Wschodniej”:

 • dla przedsiębiorstw (mikro, małe, średnie, duże),
 • pracodawcy oraz ich pracownicy z Wielkopolski Wschodniej tj.: powiat słupecki, kolski, turecki, koniński, Miasto Konin.

7.    „Transformacja w kształceniu osób dorosłych z Wielkopolski Wschodniej”:

 • dla osób dorosłych: pracujących, zamieszkujących, uczących się, osób bezrobotnych

na terenie Wielkopolski Wschodniej tj.: powiat słupecki, kolski, turecki, koniński, Miasto Konin.


Czas trwania projektu 
Realizacja projektów potrwa do 31.12.2028 r.  

 

  
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami.
rekrutacja-sp@poznan.merito.pl

 

Dowiedz się więcej o BUR
 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Z dofinansowania mogą skorzystać wszyscy pracodawcy, którzy chcą inwestować w podnoszenie kompetencji własnych lub osób pracujących w firmie.

 
KFS adresowany jest zarówno do pracowników jak i pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego.


Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Źródłem finansowania ww. narzędzia jest Fundusz Pracy, a w jego ramach możliwe jest uzyskanie środków na finansowanie:

 

 • kursów i studiów podyplomowych realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminów umożliwiających uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • określenia potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 • badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego może wystąpić:

 • każda jednostka organizacyjna (również nieposiadająca osobowości prawnej),
 • osoba fizyczna,
 • jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy, a także czy jest to praca na pełen czy część etatu.
Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią tzw. pomoc de minimis. Jest to taki rodzaj wsparcia dla przedsiębiorców, które nie narusza konkurencji na rynku. Wartość pomocy de minimis nie może przekroczyć 200 tysięcy euro w przeciągu 3 lat.


O środki na ww. działania mogą ubiegać się pracodawcy:

 • będący mikroprzedsiębiorcami (przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a ich roczny obrót netto lub całkowity bilans roczny nie przekracza równowartości w złotych 2 mln. EUR) w wysokości 100% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • niebędący mikroprzedsiębiorcami w wysokości 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Pracodawca, zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, składa w powiatowym urzędzie pracy, właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności, wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej.


Wniosek wypełniony w postaci elektronicznej przed przesłaniem do powiatowego urzędu pracy należy:

 1. Podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
 2. Podpisać potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
 3. Wniosek pobrany w postaci elektronicznej można też wydrukować, podpisać ręcznie i złożyć w formie papierowej do właściwego powiatowego urzędu pracy.
 4. Formularze wniosku dla pracodawcy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS powinny być dostępne na stronie internetowej powiatowego urzędu pracy. Doradca klienta w powiatowym urzędzie pracy udzieli pracodawcy wyjaśnień lub szerszych konsultacji w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie i możliwości otrzymania dofinansowania że środków KFS.

Szczegóły

Dofinansowanie z Urzędu Pracy

Urząd pracy może sfinansować do 100% kosztów studiów podyplomowych, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. Za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów  osoba bezrobotna otrzyma stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.


Kto może skorzystać z dofinansowania studiów podyplomowych?
Z dofinansowania studiów podyplomowych może skorzystać zarejestrowana w urzędzie pracy:

 • osoba bezrobotna,
 • osoba poszukująca pracy:
 • będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z winy pracodawcy,
 • pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji,
 • otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
 • uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej,
 • będąca żołnierzem rezerwy,
 • pobierająca rentę szkoleniową,
 • pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę,
 • będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem i podlegająca ubezpieczeniu społecznemu,
 • będąca cudzoziemcem, m.in. obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą Europejską; uchodźcą; osoba posiadającą zezwolenie na pobyt stały, osiedlenie się,
 • pracująca w wieku 45 lat i powyżej.

 

Co należy zrobić, żeby otrzymać dofinansowanie studiów podyplomowych?


Aby otrzymać dofinansowanie studiów podyplomowych należy złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów tych studiów oraz dokumenty wymagane we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym urzędzie pracy.
Po złożeniu stosownych dokumentów i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku starosta zawiera z osobą bezrobotną, umowę o dofinansowanie studiów podyplomowych, która określa w szczególności prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora tych studiów.

Szczegóły

Trójstronne umowy szkoleniowe

Czym są trójstronne umowy szkoleniowe?
Trójstronne umowy szkoleniowe to umowy zawierane na wniosek pracodawcy przez starostę z pracodawcą i instytucją szkoleniową. W umowach pracodawcy deklarują zatrudnienie bezrobotnego po odbytym szkoleniu.


Kto może być przeszkolony pod potrzeby pracodawcy?
Skierowanie na szkolenie w ramach umowy trójstronnej może dostać zarejestrowana w urzędzie pracy:

 • osoba bezrobotna,
 • osoba poszukująca pracy:
 • będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z winy pracodawcy,
 • pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji,
 • otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
 • uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej,
 • będąca żołnierzem rezerwy,
 • pobierająca rentę szkoleniową,
 • pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę,
 • będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem i podlegasz ubezpieczeniu społecznemu,
 • będąca cudzoziemcem, m.in. obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą Europejską; uchodźcą; osoba posiadającą zezwolenie na pobyt stały, osiedlenie się,
 • pracująca w wieku 45 lat i powyżej.

 

W jaki sposób osoba bezrobotna może wziąć udział w szkoleniu realizowanym na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej?
Urząd pracy może zaoferować osobie bezrobotnej udział w szkoleniu realizowanym w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej.
Osoba bezrobotna może sama znaleźć pracodawcę zainteresowanego zatrudnieniem jej po odbytym szkoleniu, pracodawca ten może w takiej sytuacji podpisać trójstronną umowę szkoleniową.


Jakie są korzyści z podpisania trójstronnej umowy szkoleniowej?
Osoba bezrobotna, uczestnicząc w szkoleniu realizowanym na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej, zdobywa nowe kompetencje i kwalifikacje przydatne przede wszystkim do podjęcia pracy na konkretnych stanowiskach pracy. Po ukończonym szkoleniu osoba ta podejmuje pracę u pracodawcy, który podpisał trójstronną umowę szkoleniową.
Szczegóły

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, otrzymasz je w odpowiednich urzędach.