Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Liczba miesięcy nauki: 13
Liczba godzin: 390 + 180 godz. praktyk + 60 godz. zajęć w formie e-learningu
Liczba zjazdów: 20
Liczba semestrów: 3
UWAGA

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał Rozporządzenie w sprawie zmiany standardu kształcenia przygotowującego  do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).
Nowe standardy, to nie tylko zwiększona ilość godzin dydaktycznych, ale też większy nacisk na kształcenie praktyczne i lepsze dopasowanie procesu kształcenia do indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów.


Studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu w roku akademickim 2020/21 są zgodne z wymogami nowego rozporządzenia i pozwalają zdobyć uprawnienia i umiejętności według nowych standardów. Nabyte w ten sposób kwalifikacje będą uznawane przez instytucje oświatowe.

Kształcenie kierunkowe
(60 godz.)
 1. Dydaktyka specjalna (30 godz.)
 2. Diagnostyka w dydaktyce specjalnej (30 godz.)
PRZYGOTOWANIE W POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESACH PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
(390 godz.)
 1. Przygotowanie merytoryczne (240 godz.)
  • Podstawy prawne funkcjonowania osób niepełnosprawnych (10 godz.)
  • Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z elementami andragogiki specjalnej (20 godz.)
  • Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej (20 godz.)
  • Subdyscypliny pedagogiki specjalnej (20 godz.)
  • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii (30 godz.)
  • Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością (10 godz.)
  • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i rewalidacyjnej oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolu, szkole i placówce (20 godz.)
  • Potrzeby i zadania rozwojowe osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnych okresach życia (20 godz.)
  • Medyczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (20 godz.)
  • Wybrane zagadnienia z fizjologii i patologii układu nerwowego (10 godz.)
  • Elementy oligofrenopedagogiki (30 godz.)
  • Studium przypadku: osoba z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście praktycznych rozwiązań rehabilitacyjnych, edukacyjnych i terapeutycznych (30 godz.)
    
 2. Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne (150 godz.)
 • Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w edukacji wczesnoszkolnej (15 godz.)
 • Organizacja i specyfika kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na II i III etapie edukacyjnym (15 godz.)
 • Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym (15 godz.)
 • Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej osób ze sprzężoną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną (15 godz.)
 • Metody pracy z uczniem niepełnosprawnym w nauczaniu integracyjnym i włączającym (10 godz.)
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną (10 godz.)
 • Metody terapii i wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną (10 godz.)
 • Metody terapii zaburzeń rozwoju mowy, wspomagające i alternatywne metody komunikacji (20 godz.)
 • Metodyka zajęć rewalidacyjnych z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną (20 godz.)
 • Metody wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną (20 godz.)
Praktyki zawodowe
(180 godz.)
 • Uzyskanie zaliczenia z praktyk zawodowych jest jednym z warunków ukończenia studiów.
FORMA ZALICZENIA

 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczenia z praktyk, zaliczenie pisemnych testów wiedzy po każdym semestrze, zaliczenie zadania polegającego na prezentacji działań praktycznych wynikających z roli nauczyciela.