Legia Akademicka to program Ministerstwa Obrony Narodowej skierowany do studentów, mający na celu przeszkolenie wojskowe ochotników, a w efekcie także wzmocnienie potencjału rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP.

Jest to ochotnicze szkolenie wojskowe realizowane w uczelniach, jednostkach wojskowych, ośrodkach i centrach szkolenia Sił Zbrojnych RP.
 

Program Legii Akademickiej realizowany jest w ramach szkolenia podstawowego (dobrowolna zasadnicza służba wojskowa) oraz dwóch modułów - podoficerskiego i oficerskiego.

Możesz zgłosić się do Legii jeśli:

  • posiadasz obywatelstwo polskie,
  • jesteś studentem (studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich),
  • przeszedłeś pozytywnie kwalifikację wojskową (lub wyrażasz gotowość, aby odbyć kwalifikację wojskową w trybie ochotniczym).
Liga Akademicka 2023

Moduły Legii

Ochotnicze szkolenie wojskowe studentów „Legia Akademicka”, realizuje się w 3 modułach:
  • Podstawowy = DZSW (zgłoszenia do WCR) - realizuje się poza uczelnią (w jednostce wojskowej), kończy się on przysięgą. Aby go zrealizować, trzeba samodzielnie wysłać wniosek do najbliższego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Dane kontaktowe i wzór wniosku znajdują się na stronach WCR;
  • Podoficerski • Etap teoretyczny • Etap praktyczny - jest realizowany na uczelni, do rozpoczęcia wymagany jest ukończony etap podstawowy zakończony przysięgą wojskową. Wniosek o szkolenie należy złożyć do Koordynatora Legii Akademickiej. Wzór wniosku i dane kontaktowe znajdują się poniżej;
  • Oficerski • Etap praktyczny i teoretyczny -  jest realizowany na uczelni wojskowej, do rozpoczęcia wymagany jest ukończony etap podoficerski. Aby go zrealizować, trzeba samodzielnie wysłać wniosek do najbliższego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Dane kontaktowe i wzór wniosku znajdują się na stronach WCR.

Uwaga! Szkolenie możesz przerwać w dowolnym momencie, niezależnie od modułu. Zwolnienie ze szkolenia następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia wpływu wniosku.

 

 

Etap 1 – podstawowy Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa

Jest to szkolenie trwające 28 dni, w systemie koszarowym, podczas którego ochotnicy zapoznają się z musztrą, regulaminami wojskowymi oraz obsługą wyposażenia osobistego i złożą przysięgę wojskową, stając się żołnierzami w stopniu szeregowego. Ochotnik podczas tego etapu otrzyma pensję w wysokości najniższego uposażenia żołnierza zawodowego – młodzi do 26 roku życia zwolnieni są z podatku.

 

Uwaga! Jeżeli składałeś już przysięgę, ten etap cię nie dotyczy.
Zainteresowany składa wniosek do Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji. Powołanie na szkolenie podstawowe następuje przez dostarczenie ochotnikowi karty powołania wydawanej przez Szefa WCR po przejściu całej procedury - badań lekarskich i psychologicznych


Etap 2 – podoficerski

Szkolenie teoretyczne i praktyczne Student, który ukończył szkolenie podstawowe i został szeregowym rezerwy (lub jest szeregowym), będzie mógł realizować kształcenie w module podoficerskim w Szkole Legii Akademickiej – to szkolenie teoretyczne (15h) oraz szkolenie praktyczne trwające 21 dni realizowane w ramach ćwiczeń wojskowych w centrach szkolenia, ośrodkach szkolenia lub w jednostkach wojskowych. Po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu na podoficera żołnierz zostanie mianowany do stopnia kaprala. Szkolenie teoretyczne w module podoficerskim ochotnik odbywa na wniosek złożony do rektora uczelni, w której realizowane jest to szkolenie, po ukończeniu szkolenia podstawowego. Po pozytywnym zdaniu egzaminu ochotnik przedstawia zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego Szefowi WCR. Ten powołuje go na etap praktyczny. W skierowaniu podaje się termin i miejsce odbywania szkolenia praktycznego. Egzamin na podoficera przeprowadza komendant szkoły podoficerskiej po zakończeniu szkolenia praktycznego.

 

Etap 3 – oficerski

Szkolenie teoretyczne i praktyczne Kształcenie w module oficerskim jest realizowane w ramach ćwiczeń wojskowych w uczelni wojskowej i trwa łącznie nie mniej niż 62 dni. Po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu na oficera zostanie mianowany do stopnia podporucznika. Egzamin przeprowadza rektor-komendant uczelni wojskowej, w której był realizowany moduł oficerski.

Wniosek

Jeśli jesteś chętny do szkolenia, to napisz maila do koordynatora Legii Akademickiej.
Po otrzymaniu od niego potwierdzenia, że szkolenie rusza, złożysz wniosek załączony poniżej:

 

POBIERZ WNIOSEK

 

Kontakt

Koordynator Legii Akademickiej na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu
płk (rez.) dr hab. inż. Tomasz Smal, prof. UWSB Merito
e-mail: tomasz.smal@wroclaw.merito.pl

t.smal

Udział w Legii Akademickiej to okazja do wzięcia udziału w niepowtarzalnej przygodzie, jaką jest teoretyczne i praktyczne szkolenie wojskowe dedykowane żołnierzom rezerwy. Część teoretyczna szkolenia odbywać się będzie w murach naszej uczelni, a część praktyczna w wojskowych ośrodkach szkolenia. Poprzez udział w szkoleniu zyskacie dużą dawkę wiedzy z obszaru obronności państwa, która podniesie Waszą świadomość w obszarze bezpieczeństwa personalnego i narodowego. Dzięki temu będziecie lepiej przygotowani do ewentualnych zagrożeń, które niesie współczesny turbulentny świat. Dodatkowo, udział w szkoleniach pozwoli Wam uzyskać stopnie wojskowe, które zależeć będą od poziomu szkolenia, a dzięki temu uzyskacie również możliwość:


•    podjęcia służby w korpusie ochotniczym Wojsk Obrony Terytorialnej, dzięki czemu otrzymujecie stałe comiesięczne wynagrodzenia za dyspozycyjność oraz dodatkowe wynagrodzenia za udział w ćwiczeniach wojskowych;


•    rozpoczęcia kariery jako żołnierze zawodowi, czyli wykonywania pracy w ciekawym miejscu i na atrakcyjnych warunkach finansowych i socjalnych.

W razie potrzeby służę Wam swoją pomocą i radą. Czołem!

płk (rez.) dr hab. inż. Tomasz Smal, prof. UWSB Merito

Koordynator Legii Akademickiej na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu