Legia Akademicka to ochotnicze szkolenie wojskowe studentów, realizowane w celu wyszkolenia żołnierzy rezerwy. Możesz zgłosić się do Legii jeśli:

  • posiadasz obywatelstwo polskie,
  • jesteś studentem (studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich),
  • przeszedłeś pozytywnie kwalifikację wojskową (lub wyrażasz gotowość, aby odbyć kwalifikację wojskową w trybie ochotniczym).

Moduły Legii

Ochotnicze szkolenie wojskowe studentów „Legia Akademicka”, realizuje się w 3 modułach:

  • Podstawowy = DZSW (zgłoszenia do WCR) 
  • Podoficerski • Etap teoretyczny • Etap praktyczny 
  • Oficerski • Etap praktyczny i teoretyczny

Uwaga! Szkolenie możesz przerwać w dowolnym momencie, niezależnie od modułu. Zwolnienie ze szkolenia następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia wpływu wniosku.

 

Etap 1 – podstawowy Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa 
Jest to szkolenie trwające 28 dni, w systemie koszarowym, podczas którego ochotnicy zapoznają się z musztrą, regulaminami wojskowymi oraz obsługą wyposażenia osobistego i złożą przysięgę wojskową, stając się żołnierzami w stopniu szeregowego. Ochotnik podczas tego etapu otrzyma pensję w wysokości najniższego uposażenia żołnierza zawodowego – młodzi do 26 roku życia zwolnieni są z podatku.

 

Uwaga! Jeżeli składałeś już przysięgę, ten etap cię nie dotyczy
Zainteresowany składa wniosek do Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji. Powołanie na szkolenie podstawowe następuje przez dostarczenie ochotnikowi karty powołania wydawanej przez Szefa WCR po przejściu całej procedury - badań lekarskich i psychologicznych


Etap 2 – podoficerski
Szkolenie teoretyczne i praktyczne Student, który ukończył szkolenie podstawowe i został szeregowym rezerwy (lub jest szeregowym), będzie mógł realizować kształcenie w module podoficerskim w Szkole Legii Akademickiej – to szkolenie teoretyczne (15h) oraz szkolenie praktyczne trwające 21 dni realizowane w ramach ćwiczeń wojskowych w centrach szkolenia, ośrodkach szkolenia lub w jednostkach wojskowych. Po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu na podoficera żołnierz zostanie mianowany do stopnia kaprala. Szkolenie teoretyczne w module podoficerskim ochotnik odbywa na wniosek złożony do rektora uczelni, w której realizowane jest to szkolenie, po ukończeniu szkolenia podstawowego. Po pozytywnym zdaniu egzaminu ochotnik przedstawia zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego Szefowi WCR. Ten powołuje go na etap praktyczny. W skierowaniu podaje się termin i miejsce odbywania szkolenia praktycznego. Egzamin na podoficera przeprowadza komendant szkoły podoficerskiej po zakończeniu szkolenia praktycznego.
 

Etap 3 – oficerski 
Szkolenie teoretyczne i praktyczne Kształcenie w module oficerskim jest realizowane w ramach ćwiczeń wojskowych w uczelni wojskowej i trwa łącznie nie mniej niż 62 dni. Po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu na oficera zostanie mianowany do stopnia podporucznika. Egzamin przeprowadza rektor-komendant uczelni wojskowej, w której był realizowany moduł oficerski.

Wniosek

Poniżej można pobrać wniosek przystąpienia do realizacji szkolenia wojskowego.

 

POBIERZ WNIOSEK

 

Masz pytania?

Skontaktuj się z koordynatorem Legii Akademickiej na naszej uczelni:

płk (rez.) dr hab. inż. Tomasz Smal, prof. WSB
e-mail: tomasz.smal@wsb.wroclaw.pl