Wysokie oceny naszej działalności naukowej – nowe uprawnienia doktorskie i habilitacyjne

Ocenie naszej działalności naukowej poddawaliśmy się ramach Federacji Naukowej WSB-DSW, wyniki poznaliśmy z końcem lipca 2022 r. Nasza działalność naukowa została oceniona bardzo dobrze, co otwiera nowe możliwości – m.in. daje uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w najwyżej ocenianych dyscyplinach (A, B+); elastycznego tworzenia nowej oferty studiów oraz prowadzenia szkół doktorskich.

Wręczenie dyplomów doktorskich

Przyznane decyzjami Ministra Edukacji i Nauki kategorie naukowe:

 • Ekonomia i finanse – kategoria A
 • Pedagogika – kategoria A
 • Nauki o zarządzaniu i jakości – kategoria A
 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach – kategoria A
 • Językoznawstwo - kategoria A
 • Nauki o kulturze fizycznej – kategoria B+
 • Nauki o bezpieczeństwie – kategoria B+
 • Psychologia - kategoria B+
doktorat biret ikona

Tak dobre wyniki ewaluacji są efektem wielkiego zaangażowania i pasji niemal 200 pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych, pracujących na rzecz rozwoju i profesjonalizacji w zakresie badań i nauki w naszych uczelniach. W ewaluowanym okresie pracownicy naukowi brali udział m.in. w projektach i badaniach, które miały wpływ na otoczenie społeczne i gospodarcze, poprzez współpracę z wieloma znaczącymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi.

 

Oceny efektów pracy naukowej uczelni dokonała Komisja Ewaluacji Nauki (KEN), a dotyczyła ona lat 2017-2021. Dyscypliny naukowe oceniane są pod kątem poziomu naukowego, efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Z budżetu uczelni przeznaczonego na działalność naukowo-badawczą finansujemy:

 • działania związne z realizacją awansów naukowych na każdym szczeblu kariery,
 • organizowanie konferencji własnych Wydziału Finansów i Zarządzania oraz Wydziału Ekonomicznego w Opolu,
 • realizację planów wydawniczych pracowników obydwu wydziałów (monografie),
 • wyjazdy pracowników na konferencje naukowe, szczególnie te cenione w środowisku i pozwalające na popularyzację wyników prowadzonych badań,
 • rozwój własnych wydawnictw naukowych.

Polityka naukowa

Politykę naukową realizujemy w ramach systemu IFFOW (informacja, facylitacja, finansowanie, organizacja, weryfikacja). Zostały opracowane generalne cele każdego z podsystemów:

 • Informacja – gromadzenie i przetwarzanie kompleksowej informacji o dorobku naukowym pracowników obydwu wydziałów uczelni.
 • Facylitacja – wspomaganie i inspirowanie aktywności naukowej pracowników obydwu wydziałów poprzez cykliczne i jednorazowe wydarzenia naukowe, m.in. spotkania z wyróżniającymi się przedstawicielami świata nauki.
 • Finansowanie – optymalizacja wydatkowania środków z budżetu na działalność naukowo-badawczą z perspektywy wyników w formie publikacji i uzyskanej przez wydział łącznej liczby punktów oraz cytowani a także dążenie do samofinansowania nauki.
 • Organizacja – utrzymanie klarownej struktury organizacyjnego wsparcia działalności naukowo-badawczej w postaci zespołów badawczych oraz innych form o charakterze temporalnym i macierzowym, ułatwiającym interakcję pracowników.
 • Weryfikacja – zapewnienie systematycznej kontroli uzyskiwanych wyników w obszarze naukowo-badawczej i wprowadzanie działań doskonalących.