Program studiów

Studia skierowane są do: 

 • Osób, które posiadają kwalifikacje pedagogiczne uzyskają kompetencje do pracy jako nauczyciel-bibliotekarz w bibliotece szkolnej lub pedagogicznej. Studia są zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450) i pozwalają zdobyć uprawnienia i umiejętności według nowych standardów. Nabyte w ten sposób kwalifikacje będą uznawane przez instytucje oświatowe.  

 • Osób bez kwalifikacji pedagogicznych uzyskają kompetencje do pracy w innych typach bibliotek, w tym w bibliotece akademickiej lub publicznej.


Liczba godzin: 305 godz. (w tym 60 godz. zajęć w formie e-learningu) + 90 godz. praktyk (dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne)

 

Liczba miesięcy nauki: 14
Liczba godzin: 305 + 90 godz. praktyk
Liczba zjazdów: 14
Liczba semestrów: 3
Podstawy wiedzy o bibliotece
(10 godz.)
 • Typologia bibliotek 
 • Biblioteka w systemie kultury  
 • Rodzaje bibliotek i ich zadania  
 • Użytkownicy bibliotek  
 • Działalność bibliotek (usługowa, informacyjna, wydawnicza) 
Prawo w bibliotece
(10 godz.)
 • Podstawowe akty prawne  
 • Prawo autorskie i prawa pokrewne  
 • Egzemplarz obowiązkowy  
 • Kwalifikacje pracowników  
 • Kodeks pracy  
 • Zamówienia publiczne 
Historia książki i bibliotek
(10 godz.)
 • Pismo jego istota, funkcje i rozwój  
 • Morfologia książki dawnej  
 • Charakterystyka produkcji wydawniczej i piśmiennictwa okresu książki drukowanej ręcznie
 • Rewolucja przemysłowa i charakterystyka książki XIX w.  
 • Najważniejsze zabytkowe kolekcje  
 • Biblioteki w Polsce
Organizacja i zarządzanie zbiorami w bibliotece
(10 godz.)
 • Pojęcie dokumentu,  podział i charakterystyka zbiorów  
 • Specjalizacja w zakresie gromadzenia zbiorów  
 • Zasady budowania zasobów w różnych typach bibliotek 
 • Zasady gromadzenia zbiorów (kompletność, aktualizacja, selekcja)  
 • Źródła informacji o dokumentach  
 • Źródła gromadzenia zbiorów  
 • Ewidencja zbiorów i inwentaryzacja zbiorów 
 • Udostępnianie zasobów  
 • Digitalizacja  
 • Ochrona i konserwacja zbiorów
Prasa i czasopisma
(10 godz.)
 • Gromadzenie (od zamówienia do archiwizacji) 
 • Opracowanie tradycyjne i elektroniczne 
 • Rodzaje czasopism specjalistycznych 
Opracowanie formalne zbiorów
(10 godz.)
 • Normy i standardy opisu formalnego zbiorów bibliotecznych  
 • Podział i typologia katalogów  
 • Zasady katalogowania alfabetycznego  
 • Hasła wzorcowe  
Opracowanie rzeczowe zbiorów
(10 godz.)
 • Historia klasyfikacji nauk i piśmiennictwa  
 • Języki informacyjno-wyszukiwawcze  
 • Systemy klasyfikacji (klasyfikacja rzeczowa, Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna, języki haseł przedmiotowych (JHP BN, KABA), deskryptory BN 
Zarządzanie biblioteką
(15 godz.)
 • Biblioteka jako organizacja (zarządzanie organizacją, style kierowania)  
 • Struktura różnych typów bibliotek (rodzaje struktur organizacyjnych)  
 • Zarządzanie strategiczne biblioteką  
 • Zarządzanie personelem (pracownicy bibliotek i ośrodków informacji naukowej, zawód, etyka)  
 • Budowanie efektywnego zespołu (motywowanie, kultura organizacyjna) 
 • Zarządzanie talentami 
 • Analiza ról odgrywanych w zespole 
 • Rozwiązywanie konfliktów 
   
Marketing i promocja
(10 godz.)
 • Wizerunek biblioteki (marketing biblioteczny, promocja biblioteki w środowisku lokalnym, public relations, reklama, plan marketingowy, strategie promocyjne, sponsoring)  
 • Badanie potrzeb użytkowników  
 • Analiza SWOT  
 • Strategia rozwoju biblioteki  
 • Organizacja imprez kulturalnych i naukowych
Komunikacja w bibliotece
(10 godz.)
 • Społeczne aspekty komunikacji (procesy komunikowania się w społeczeństwie)  
 • Środki i formy komunikowania  
 • Język jako narzędzie komunikacji  
 • Etyka komunikacji 
Social media w bibliotece
(10 godz.)
 • Historia mediów społecznościowych  
 • Narzędzia social media (Facebook, Twitter i in.)  
 • Marketing społecznościowy  
 • Budowanie relacji z klientami  
 • Webwriting 
Menedżer kultury w bibliotece
(10 godz.)
 • szanse i wyzwania dla bibliotek 

 • łączenie bibliotek z instytucjami kultury 

 • animator kultury 

 • organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej 

 • organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych 

 • rola i funkcje menedżera kultury

Nowoczesna biblioteka szkolna
(8 godz.)
 • Akty prawne regulujące pracę w bibliotekach szkolnych. Standardy.
 • Tendencje w rozwoju współczesnych bibliotek szkolnych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej.
 • Wskazanie zmian i oczekiwań użytkowników bibliotek szkolnych i pedagogicznych.
 • Podstawowe zadania nauczyciela-bibliotekarza.
 • Ewaluacja. Ocena jakości i efektywności pracy biblioteki szkolnej.
Czytelnictwo
(10 godz.)
 • Czytelnictwo a komunikacja społeczna  
 • Współczesna wiedza o czytelnictwie  
 • Interdyscyplinarny charakter czytelnictwa  
 • Badania czytelnictwa  
 • Metody i techniki badań czytelnictwa  
 • Czytelnictwo różnych grup wiekowych oraz społecznych  
 • Specjalne grupy czytelników 
Źródła informacji
(10 godz.)
 • Warsztat informacyjny bibliotekarza  
 • Tradycyjne i nowoczesne źródła informacji 
 • Standardy w działalności bibliograficznej  
 • Metodyka bibliograficzna  
 • Polskie i zagraniczne spisy i serwisy bibliograficzne (bibliografie narodowe i specjalne, bazy danych)  
 • Biblioteki cyfrowe  
 • Open access 
 • Selekcja w Internecie 
Współczesne systemy informacyjno-wyszukiwawcze
(10 godz.)
 • Systemy biblioteczne  
 • Budowa i funkcje systemów bibliotecznych  
 • Systemy  biblioteczne w polskich bibliotekach  
 • Katalogi centralne  
Współczesny rynek wydawniczy
(5 godz.)
 • Tendencje na polskim i światowym rynku książki (książka tradycyjna i elektroniczna)  
 • Segmenty rynku książki  
 • Publikacje elektroniczne  
 • Targi książki  
 • Portale i wortale rynku książki  
 • Książki nagradzane  
 • Podstawy zagadnień wydawniczych i księgarskich  
 • Design książki współczesnej 
Polska literatura współczesna
(5 godz.)
 • Periodyzacja literatury po roku 1939  
 • Najważniejsze nurty, tendencje i pokolenia literackie  
 • Literatura polska po przełomie 1990 roku  
 • Ośrodki kultury polskiej na emigracji  
 • Polska literatura współczesna w sieci 
   
 Literatura dla dzieci i młodzieży
(7 godz.)
 • Książki dla dzieci i młodzieży (geneza, konwencje, tematy, gatunki)  
 • Rozwój książki dla dzieci  
 • Główne nurty powieści dla młodzieży (mody literackie)  
 • Kanon lektur  
 • Edytorstwo książki dla dzieci i młodzieży (ilustracje)  
 • Literatura dla dzieci i młodzieży w sieci  
 • Nagrody (polska sekcja IBBY)  
 • Prasa dla dzieci i młodzieży 
DYDAKTYKA
(125 godz.)

1.    Animacja w bibliotece (15 godz.)

 • organizacja imprez bibliotecznych 
 • nowoczesne metody i techniki promocji czytelnictwa i książki
 • zagadnienia edukacji regionalnej 
 • klasyfikacja form i metod pracy z czytelnikiem, działania animacyjne
 • oferty biblioteki adresowane do różnych kategorii czytelników 
 • formy działalności edukacyjno-kulturalnej 
 • gry i zabawy czytelnicze 
 • konkursy czytelnicze

2.    Biblioterapia (15 godz.)

 • psychologiczne podstawy biblioterapii 
 • terapeutyczna funkcja literatury 
 • metody i techniki stosowane w biblioterapii 
 • wykorzystanie biblioterapii w pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym 
 • konstruowanie scenariuszy zajęć biblioterapeutycznych

3.    Internet i multimedia w dydaktyce (15 godz.)

 • materiały dydaktyczne dostępne w Internecie
 • narzędzia do tworzenia cyfrowych materiałów dydaktycznych opracowanie cyfrowych materiałów dydaktycznych
 • prawo autorskie w Internecie

4.    Usługi biblioteczne i informacyjne (10 godz.)

 • charakterystyka współczesnych usług
 • typologia usług
 • promocja usług
 • usługi a czytelnik

5.    Metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza (20  godz.)

 • działalność informacyjna 
 • praca pedagogiczna z uczniem: uczeń jako użytkownik biblioteki szkolnej
 • praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
 • praca z klasą - kształcenie umiejętności informacyjnych, praca z zespołami uczniów
 • terapeutyczne i kompensacyjno-profilaktyczne funkcje biblioteki szkolnej 
 • współpraca nauczyciela bibliotekarza z gronem pedagogicznym 
 • rodzice i inni użytkownicy biblioteki szkolnej

6.    Organizacja biblioteki szkolnej i pedagogicznej (15 godz.)

 • kierunki rozwoju bibliotekarstwa szkolnego na świecie i w Polsce 
 • podstawy prawne funkcjonowania bibliotek szkolnych i pedagogicznych 
 • planowanie i dokumentowanie pracy w bibliotece 
 • status  nauczyciela bibliotekarza, wymagania kwalifikacje i droga awansu zawodowego 
 • urządzenie i wyposażenie lokalu 
 • biblioteki szkolne i pedagogiczne w środowisku

7.    Metodyka pracy z czytelnikiem (20 godz.)

 • użytkownicy bibliotek
 • metody i formy pracy z czytelnikiem dorosłym
 • metody i formy pracy z czytelnikiem trudnym
 • metody i formy pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym
 • edukacja czytelnicza

8.    Organizacja biblioteki akademickiej i publicznej (15 godz.)

 • organizacja i funkcjonowanie biblioteki akademickiej 
 • zadania biblioteki akademickiej 
 • użytkownicy bibliotek akademickich
 • warsztat pracy naukowej i dydaktycznej
 • pomoc w kształceniu studentów, kadry naukowej
 • organizacja i prowadzenie bibliotek publicznych
 • zadania wojewódzkiej biblioteki publicznej
 • zadania powiatowej biblioteki publicznej
 • upowszechnienie czytelnictwa
 • kształtowanie kultury czytelniczej
 • zaspokajanie potrzeb czytelniczych
 • uzupełnienie działalności innych typów bibliotek
 • kształtowanie kultury czytelniczej
 • zagadnienia prawne i finansowe
 •  
Seminarium
(6 godz.)
 • Przygotowanie do pisania pracy dyplomowej
Praktyka
(90 godz.)

Praktyka dotyczy osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne, które chcą pracować w bibliotece szkolnej lub pedagogicznej.

 

W trakcie praktyk uczestnicy poznają warsztat pracy bibliotekarza. Zapoznają się z wyposażeniem i dokumentacją biblioteki. Poznają w praktyce zasady gromadzenia, udostępniania, ewidencjonowania, selekcji i ochrony zbiorów. Poznają formy i metody pracy z czytelnikiem wykorzystywane w bibliotece. 

WARUNKI ZALICZENIA
 • dwa testy półroczne
 • praca podyplomowa w formie projektu (prezentacja działań praktycznych)
 • praktyka zawodowa dla osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne (możliwość uznania doświadczenia zawodowego zgodnego z programem praktyk)
Forma zaliczenia
Testy
Test
Projekt
Praca podyplomowa
Puchar
obrona
Książki
Praktyka zawodowa