książki biblioteka komisja książki biblioteka komisja

Postanowienia ogólne

Zadania Komisji

Podstawowym celem działania Komisji jest opiniowanie projektów badań naukowych w obszarze nauk społecznych i humanistycznych oraz badań transdyscyplinarnych, realizowanych z udziałem ludzi. Komisja może wydawać także opinie w szczegółowych kwestiach spornych, mieszczących się w zakresie etyki badań naukowych.

 

Opinia Komisji dotyczy wyłącznie kwestii przestrzegania zasad etyki badań naukowych oraz respektowania praw ochrony dóbr osobistych uczestników badań.

Komisja prowadzi także działalność mającą na celu upowszechnienie standardów rzetelności badań naukowych.

 

Pozytywna opinia Komisji jest równoznaczna ze stwierdzeniem, że przedstawiony projekt spełnia wymogi etyczne stawiane badaniom naukowym z udziałem ludzi w świetle standardów uznawanych w środowisku naukowym.

Skład Komisji

W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Uczelni uczestniczących i stowarzyszonych w Federacji Naukowej WSB-DSW:

 1. Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu:
  1. prof. dr hab. Andrzej Kiejna,
  2. dr hab. Marek Heine, prof. DSW,
  3. dr hab. Maria Reut, prof. DSW,
  4. dr hab. Agnieszka Węglińska, prof. DSW,
  5. dr hab. Tomasz Zarębski, prof. DSW,
  6. dr hab. Jolanta Zwiernik, prof. DSW,
 2. Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku:
  1. dr hab. Jacek Jaworski, prof. UWSB Merito,
 3. Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu:
  1. dr Piotr Dawidziak,
 4. Uniwersytet WSB Merito w Toruniu:
  1. dr hab. Maria Dragun-Gertner, prof. UWSB Merito,
  2. dr hab. Wojciech Popławski, prof. UWSB Merito,
 5. Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu:
  1. prof. dr hab. Stefan Forlicz,
 6. Uczelnia WSB Merito w Warszawie:
  1. dr hab. Piotr Olaf Żylicz, prof. WSB Merito.

Kadencja Komisji kończy się 31 grudnia 2025 r.

Składanie wniosków i decyzje

Wniosek o wyrażenie opinii na temat przeprowadzenia planowanych badań składa się w Biurze Federacji w formie papierowej lub elektronicznej, skąd zostaje przekazany do Przewodniczącego Komisji. Poniżej znajdują się linki z wzorami wniosków:

Opinia pozytywna jest równoznaczna ze stwierdzeniem, że przedstawiony projekt spełnia wymogi etyczne stawiane badaniom naukowym, z udziałem ludzi, w świetle standardów uznawanych w środowisku naukowym. Poniżej znajdują się wzory dokumentów w języku polskim i angielskim:

Komisja dokonuje wydania opinii nieodpłatnie, w przypadku projektów realizowanych przez pracowników, doktorantów oraz studentów Uczelni uczestniczących i stowarzyszonych w Federacji Naukowej WSB-DSW. Projekty zgłoszone przez podmioty zewnętrzne opiniowane są odpłatnie. Wysokość opłaty za procedowanie wydania opinii zewnętrznych projektów ustala Prezydent w drodze zarządzenia. 

Publikacje z projektów opiniowanych przez Komisję

Poniżej zamieszczone zostały publikacje, powstałe w wyniku realizacji projektów opiniowanych przez Komisję. 


E. Cichoń, D. Kłopocka, R. Szczepanowski, T. ZarębskiZaufanie do organizacji. Polska wersja narzędzia kwestionariuszowego do badania firm i instytucjiZarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5, 2022, s. 10-34.

 

Link do artykułu