lupa

Badania naukowe

Pracownicy naukowi uczelni – jednostek uczestniczących w Federacji – prowadzą badania naukowe głównie w dziedzinach nauk społecznych, humanistycznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk inżynieryjno-technicznych. 

Badania naukowe

Pracownicy naukowi uczelni – jednostek uczestniczących w Federacji – prowadzą badania naukowe głównie w dziedzinach nauk społecznych, humanistycznych oraz nauk inżynieryjno-technicznych. Wyniki badań publikowane są w czasopismach o zasięgu zarówno międzynarodowym, jak i krajowym. Jednocześnie rezultaty badań znajdują zastosowanie w instytucjach otoczenia społeczno-gospodarczego, m.in. poprzez ekspertyzy i opinie wykonywane na zlecenie podmiotów prywatnych i publicznych. Dzięki współpracy naukowców z różnych ośrodków badania realizowane w ramach Federacji mają charakter kompleksowy i interdyscyplinarny. Ponadto pracownicy naukowi w Federacji powoływani są w charakterze ekspertów do interpretacji wydarzeń z życia społecznego i gospodarczego, a także pełnią rolę opiniotwórczą w ramach współpracy z mediami.

Głównymi dyscyplinami, w których prowadzone są badania naukowe w ramach Federacji, są nauki o zarządzaniu i jakości, pedagogika, ekonomia i finanse, językoznawstwo, nauki o kulturze fizycznej, nauki prawne, nauki o bezpieczeństwie, psychologia, nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz informatyka techniczna i telekomunikacja.
 
Ponadto zainteresowania badawcze naukowców związane są również z systemami informacyjnymi i innowacją w ramach dyscypliny informatyka. Aktywnie na polu naukowym działają też naukowcy z dyscyplin nauk o kulturze fizycznej, językoznawstwo, psychologia oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Nauki o zarządzaniu i jakości

Kluczowe badania prowadzone w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości to obszary zarządzania strategicznego związanego z działalnością przedsiębiorstw, zarządzania zasobami ludzkimi, techniką i procesami produkcyjnymi, marketingiem, jakością projektami i wiedzą. Do podstawowych obszarów badawczych będących w kręgu zainteresowań pracowników w ramach tej dyscypliny należy przede wszystkim zaliczyć:

 • problematykę zarządczą w ramach funkcjonowania przedsiębiorstw, m.in. zarządzanie procesami, zarządzanie produkcją, zarządzanie pracą, modelowanie struktur organizacyjnych, organizację przedsiębiorstw, zarządzanie wartością firmy, model biznesu firmy
 • problematykę zarządczą w ujęciu sektorowym, m.in. w transporcie, turystyce, hotelarstwie, usługach, handlu
 • szeroko rozumiany marketing, w tym komunikację marketingową, badania marketingowe, marketing usług, marketing doświadczeń, branding i markę
 • problematykę zarządczą w odniesieniu do bezpieczeństwa, m.in. bezpieczeństwo i problemy militarne, bezpieczeństwo morskie, bezpieczeństwo imprez masowych
 • zagadnienia z zakresu logistyki i transportu, m.in. zarządzanie systemami logistycznymi i transportowymi, optymalizację procesów logistycznych, zarządzanie jakością w logistyce, spedycję i logistykę w gospodarce, logistykę morską, zarządzanie łańcuchami dostaw
 • inne, m.in. zrównoważony rozwój, optymalizację kosztów, controlling, zarządzanie projektami informatycznymi, pracę emocjonalną.

Ekonomia i finanse

Do głównych obszarów działalności badawczej pracowników w ramach dyscypliny ekonomia i finanse zaliczają się:

 • polityka gospodarcza
 • funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
 • finanse międzynarodowe
 • finanse publiczne (finanse samorządów lokalnych, polityka gospodarcza)
 • gospodarka przestrzenna i ekonomika ochrony środowiska
 • finanse przedsiębiorstw, sprawozdawczość finansowa, analiza finansowa, zarządzanie ryzykiem finansowym, źródła finansowania działalności przedsiębiorstw
 • bankowość (sieci bezpieczeństwa kredytowego, bankowość spółdzielcza, bankowość centralna
 • finanse behawioralne
 • makroekonomia (polityka pieniężna, ekonomiczna teoria inwestycji, rynek pracy)
 • rynki finansowe (rynek kapitałowy, doradztwo inwestycyjne, analiza instrumentów finansowych)
 • inwestycje alternatywne.

Pedagogika

Do podstawowych obszarów badawczych będących w kręgu zainteresowań pracowników naukowych dyscypliny pedagogika należą:

 • edukacja przedszkolna, wczesnoszkolna i szkolna
 • zagadnienia socjolingwistyki, dwujęzyczności i uczenia się
 • wolontariat i opieka nieformalna
 • działalność opiekunów rodzinnych i wsparcie społeczne
 • problemy rozwojowe dzieci i młodzieży
 • problematyka resocjalizacji, wykluczenia społecznego oraz analiza nierówności społecznych
 • filozofia wychowania
 • coaching szkolny i tutoring, terapia pedagogiczna
 • nauczyciel i jego rozwój zawodowy
 • poradoznawstwo i doradztwo zawodowe
 • andragogika
 • badanie edukacji dorosłych oraz teorie uczenia się dorosłych
 • metodologia badań edukacyjnych
 • filozofia polityczna, filozofia społeczna oraz teoria dyskursu.

Nauki o kulturze fizycznej

Do głównych obszarów działalności badawczej pracowników w ramach dyscypliny Nauki o kulturze fizycznej zalicza się:

 • zachowania zdrowotne i wolnoczasowe
 • styl i jakość życia
 • rekreacja ruchowa
 • badania nad stresem
 • promocja zdrowia
 • wskaźniki zdrowia
 • aktywność i sprawność fizyczna
 • sport wyczynowy
 • aktywność sportowa, rekreacyjna i turystyczna
 • funkcjonowanie rynku turystycznego
 • formy i rodzaje turystyki (w tym turystyka zdrowotna, turystyka aktywna)
 • turystyka i rekreacja określonych segmentów rynku (w tym dzieci i młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych)

W ramach współpracy z ośrodkami edukacyjnymi prężnie rozwijane są nowe sposoby terapeutyczne osób z niepełnosprawnościami – zarówno dzieci, jak i dorosłych. Wskazane zagadnienia badane są jednocześnie na płaszczyźnie innych dyscyplin. Naukowcy zajmują się analizowaniem aspektów prawnych związanych z zarządzaniem czy ekonomią w przedsiębiorstwie, międzynarodowymi problemami prawnymi zarówno w sferze publiczno-, jak i prywatnoprawnej. Ponadto pracownicy naukowi z dyscypliny nauk o bezpieczeństwie podejmują problematykę imprez masowych, bezpieczeństwa danych i sieci oraz bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. W ramach działalności naukowej prowadzone są również badania z zakresu turystyki i rekreacji oraz stosunków międzynarodowych.

Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Do głównych obszarów działalności badawczej pracowników w ramach dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach należą:

 • Systemy medialne w Polsce i na świecie
 • Media publiczne
 • Prasoznawstwo
 • Nowe media i komunikacja elektroniczna
 • Teoria i praktyka dziennikarstwa
 • Dziennikarstwo sportowe
 • Teoria dyskursu
 • Filozofia mediów i komunikacji
 • Socjologia mediów i komunikacji
 • Edukacja medialna
 • Studia groznawcze
 • Technologie dostępne i komunikacyjne studia nad niepełnosprawnością
 • Historia i archeologia technologii medialnych
 • Aktywizm technologiczny i medialny
 • Marketing i promocja instytucji akademickich
 • Komunikowanie o zdrowiu i komunikacja sensytywna
 • Komunikacyjne aspekty muzyki i dźwięku

Badania zespołu nad grami wideo oraz projekty badawczo-rozwojowe z tego zakresu są ulokowane w Centrum Badawczo-Projektowym Gier i Animacji działającym od 2015 roku. Zespół działa aktywnie w krajowych i międzynarodowych sieciach i towarzystwach naukowych, takich jak Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, Polskie Towarzystwo Filmoznawców i Medioznawców, Polskie Towarzystwo Badania Gier, Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich "PRom", European Network for Cinema and Media Studies, European Communication Research and Education Association, Beyond Humanism Net.

Psychologia

Do głównych obszarów badawczych pracowników badawczo-dydaktycznych, w ramach dyscypliny psychologia, należą:

 • psychologia emocji i motywacji
 • psychologia osobowości
 • robotyka społeczna
 • społeczne i psychologiczne korelaty zaburzeń psychiatrycznych – modele predykcyjne
 • modele organizacyjne dotyczące ochrony zdrowia psychicznego i ocena efektywności
 • zdrowie psychiczne populacji – wskaźniki epidemiologiczne i badania interwencyjne
 • psychologiczne uwarunkowania jakości zdrowia
 • psychoterapia traumy interpersonalnej
 • przemoc domowa
 • patologie społeczne, psychologia społeczna
 • wykluczenie społeczne
 • neuropsychologia
 • psychometria
 • psychologia reklamy

Nauki o bezpieczeństwie

Pracownicy badawczo-naukowi w ramach dyscypliny nauki o bezpieczeństwie, prowadzą działalność naukową w obszarach:

 • bezpieczeństwo lokalne
 • bezpieczeństwo międzynarodowe
 • bezpieczeństwo morskie państwa
 • bezpieczeństwo regionu Morza Bałtyckiego
 • bezpieczeństwo państwa
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • geopolityka
 • geografia bezpieczeństwa
 • terroryzm
 • bezpieczeństwo informacji i informacyjne
 • cyberbezpieczeństwo
 • bezpieczeństwo społeczności lokalnych