Centrum Badań i Komercjalizacji (CBiK) to komórka organizacyjna do wsparcia, koordynacji, monitoringu i realizacji procesów w zakresie grantów, komercjalizacji oraz wpływu społeczno-gospodarczego.

Centrum Badań i Komercjalizacji (CBiK)

Działania CBiK w zakresie projektów badawczych:
Do podstawowych zadań Centrum Badań i Komercjalizacji w zakresie grantów należy realizacja całego procesu związanego z przygotowaniem wniosku, przygotowaniem i podpisaniem umowy, realizacją i zakończeniem projektu,  w tym:
•    inicjowanie aktywności i zachęcanie do aplikowania o projekty badawcze,
•    pomoc informacyjna, doradcza i organizacyjna służąca zapewnieniu zgodności wniosku z zasadami konkursu,
•    pomoc Kierownikowi Projektu przy wypełnianiu, przygotowaniu załączników i przy sporządzaniu budżetu,
•    sprawdzenie wniosku pod względem formalnym i rachunkowym,
•    pomoc przy przygotowaniu umowy partnerskiej/konsorcjum w przypadku, gdy projekt naukowy realizowany jest w partnerstwie z instytucją zewnętrzną,
•    prowadzenie korespondencji z instytucją finansującą i na jej wezwanie uzupełnianie uchybień formalnych oraz udzielanie stosownych wyjaśnień,
•    weryfikacja umowy o finansowanie projektu naukowego,
•    monitorowanie uzyskania wymaganych podpisów osób reprezentujących Uczelnię/Federację
•    konsultowanie z Kierownikiem Projektu i instytucją finansującą w zakresie realizacji Projektu,
•    wsparcie formalne w zakresie zatrudniania osób uczestniczących w realizacji projektu naukowego,
•    wsparcie formalne w zakresie dokonywania oraz rozliczania zakupów,
•    monitoring terminowości składania sprawozdań z realizacji projektu naukowego, raportów okresowych i końcowych,
•    pomoc przy przygotowaniu części formalnej oraz finansowej sprawozdań i raportów,
•    rejestrowanie umów cywilno-prawnych zawieranych w ramach obsługiwanych projektów naukowych,
•    konsultowanie dokonywania zmian w projekcie,
•    przekazanie gromadzonej przez Centrum Badań i Komercjalizacji dokumentacji projektowej do archiwum,
•    pomoc przy archiwizacji dokumentacji projektowej będącej w posiadaniu Kierownika Projektu
•    współpraca z Biurami/Działami Projektów w uczelniach,
•    przygotowywanie sprawozdań z działalności i przedstawianie ich Prezydentowi Federacji,
•    opiniowanie wniosków grantowych.

 

Działania CBiK w zakresie komercjalizacji i współpracy z otoczeniem:
•    inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”,
•    zdobywanie kontaktów celem zainicjowania współpracy pomiędzy Federacją Naukową WSB-DSW Merito, uczelniami a otoczeniem gospodarczym,
•    przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej
•    zarządzanie portfelem technologii
•    identyfikowanie rozwiązań generowanych w ramach projektów mających potencjał komercyjny o znaczeniu ponadregionalnym,
•    wsparcie doradcze inicjatyw komercjalizacji badań naukowych procedowanych również na poziomie uczelnianym,
•    umieszczenie na stronie internetowej Federacji oferty technologicznej (tzw. teaserów technologicznych) ze wszystkich Uczelni,
•    wsparcie przy zawieraniu umów sprzedaży wyników lub umów licencyjnych,
•    wsparcie przy zakładaniu spółek typu spin-off,
•    wsparcie przy poszukiwaniu partnera komercyjnego do projektu lub wdrożenia,
•    przygotowywanie sprawozdań z działalności przedstawianie ich Prezydentowi Federacji,
•    przygotowanie, opiniowanie i wnioskowanie wyboru oferty komercjalizacyjnej, a następnie jej wdrożenie,
•    inicjowanie projektów naukowo-badawczych o potencjale komercyjnym i wdrożeniowym
•    rozpoznawanie potrzeb rynkowych,
•    poszukiwanie partnerów do współpracy. 

 

 

Kontakt

Centrum Badań i Komercjalizacji

Tel.: +48 58 380 211 1

E-mail: cbik@federacja.merito.pl