Opis kierunku

Studia w formule online (synchronicznie), bez względu na sytuację pandemiczną.  
 

Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz, dzięki zajęciom realizowanym na platformie MS Teams. Z wykładowcami i uczestnikami studiów kontaktujesz się przez internet, w czasie rzeczywistym (synchronicznie). W zajęciach uczestniczysz w weekendy, zgodnie z ustalonym harmonogramem zjazdów.

 

Kierunek, który Cię interesuje jest efektem współpracy Uczelni WSB Merito z całej Polski oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z Wrocławia

Studia podyplomowe, online

Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450). 

Międzynarodowa wymiana pracowników, migracja zarobkowa i zatrudnianie międzynarodowych specjalistów to codzienność w dużych i małych polskich firmach. Język jest nie tylko sposobem komunikacji, ale też nośnikiem kultury, zwyczajów, obyczajowości. Nauczyciel języka polskiego, jako obcego, staje się więc nie tylko wykładowcą uczącym gramatyki i prawidłowej wymowy, lecz także kimś więcej – pierwszym przewodnikiem po polskości, osobą objaśniająca naszą rzeczywistość cudzoziemcom, łamaczem kodu kulturowego, językowym wzorem do naśladowania. Studia na kierunku nauczanie języka polskiego jako obcego przygotowują do skutecznej komunikacji z cudzoziemcami, do nauczania jednego z najtrudniejszych języków świata zarówno dorosłych, jak i dzieci, a także skutecznego organizowania nauczania tak, aby cudzoziemcy mogli jak najefektywniej uczyć się i zbliżać do polskiej kultury.

studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Bankowa

Studia podyplomowe umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia zajęć z języka polskiego jako obcego, jako drugiego przedmiotu w szkołach oraz wykonywanie pracy lektora na uczelniach wyższych czy też kursach językowych. Studia podyplomowe zapoznają ze specyfiką nauczania języka polskiego osób pochodzących z różnych grup kulturowych i językowych. Pozwalają zdobyć narzędzia skutecznego organizowania, prowadzenia działań dydaktycznych oraz ewaluacji postępów w nauce uczniów i kursantów z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych grup.

Studenci

Studia podyplomowe umożliwiają uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z języka polskiego jako obcego jako drugiego przedmiotu w szkołach oraz wykonywanie pracy lektora na uczelniach wyższych czy też kursach językowych.

 

W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne – zarówno w szkole podstawowej, jak i ponadpodstawowej (dotyczy osób z przygotowaniem pedagogicznym) oraz w szkołach policealnych, szkołach językowych, uczelniach wyższych, w których prowadzone są zajęcia jajo (dotyczy lektorów).

Studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Bankowa

Jeśli jesteś zainteresowany studiami podyplomowymi i chcesz dowiedzieć się więcej zostaw do siebie kontakt!
Wypełnij formularz,a my skontaktujemy się z Tobą.

 

Zostaw kontakt

studia podyplomowe, kontak

Co zyskujesz?

Wiedza

 • Posiadasz pogłębioną wiedzę o strukturze, zasadach gramatyki, fonetyki, ortografii języka polskiego.
 • Posiadasz znajomość metodyki nauczania języka polskiego jako obcego.
 • Dysponujesz wiedzą na temat współczesnych procesów w polszczyźnie.
 • Znasz najnowsze trendy w glottodydaktyce i psycholingwistyce.
 • Wiesz, w jaki sposób uczyć polskiej kultury i jak ją propagować.
 • Znasz standardy i programy nauczania.
 • Posiadasz wiedzę na temat certyfikacji języka polskiego jako obcego.
 • Znasz zasady organizacji, realizacji oraz oceny skutecznego procesu dydaktycznego.
 • Posiadasz wiedzę na temat specyfiki nauczania dzieci.

 

Umiejętności

 • Samodzielnego skonstruowania kursu językowego.
 • Stworzenie planów dydaktycznych dobranych do potrzeb uczących.
 • Dostosowania strategii nauczania do potrzeb odbiorców na różnych etapach procesu kształcenia językowego.
 • Samodzielne przygotowanie, zorganizowanie i zrealizowanie procesów dydaktyczny.
 • Wspieranie samodzielności uczących się w poszerzaniu wiedzy.
 • Ocenianie i dobieranie materiałów dydaktycznych w zależności od celów dydaktycznych.
 • Ocenianie postępów uczących się stosując różne sposoby ewaluacji.
 • Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w procesie dydaktycznym, w tym platformy e-learningowe.

 

Kompetencje społeczne

 • Gotowość do ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.
 • Wrażliwość na różnice kulturowe.
 • Inspirowanie i organizowanie procesu uczenia się innych osób.
 • Wykorzystywanie technik komunikacji w celu uzyskania jak najlepszego kontaktu z uczniem.
 • Umiejętność integrowania grupy.
 • Jest ambasadorem polskiej kultury.

Dla kogo?

Studia skierowane są do absolwentów studiów I stopnia lub magisterskich (II stopnia lub jednolitych) dowolnego kierunku: 

 • Osoby, które posiadają kwalifikacje pedagogiczne uzyskają kompetencje do pracy jako nauczyciel  języka polskiego jako obcego w szkole.  
 • Osoby bez kwalifikacji pedagogicznych uzyskają kompetencje lektora języka polskiego jako obcego do pracy poza szkołą - kursy, zajęcia indywidualne. W procesie rekrutacji kandydaci, którzy pracują lub chcą pracować w placówkach oświatowych, składają dokumenty potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego.

 

Korzyści

 • Zajęcia prowadzone są z praktykami.
 • Nabytą wiedzę i umiejętności absolwenci mogą bezpośrednio wykorzystać w pracy z dorosłymi w Polsce, prowadząc zorganizowane lub indywidualne kursy organizowane przez uczelnie wyższe oraz szkoły językowe czy też nauczając dzieci obcokrajowców przebywających na terenie Polski.
 • Umiejętność nauczania języka polskiego jako obcego wykorzystać można także w pracy poza granicami naszego kraju, prowadząc kursy w placówkach zajmujących się propagowaniem kultury polskiej na świecie.

 

Warunki przyjęcia na studia

W procesie rekrutacji kandydaci, którzy pracują lub chcą pracować w placówkach oświatowych, składają dokumenty potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia. 

do 31 maja
czesne już od
215 zł
181 zł
miesięcznie

Zapisując się do 31 maja, zyskujesz 800 zł, dzięki: 

 • 400 zł zniżki w czesnym rozliczanej przez cały tok studiów, proporcjonalnie do wybranego systemu ratalnego, 
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej. 

 

 

 

 

 

 

Jeśli jesteś absolwentem WSB, zyskujesz więcej - 1400  zł: 

 • 1000 zł zniżki w czesnym rozliczanej przez cały tok studiów, proporcjonalnie do wybranego systemu ratalnego, 
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej. 

 

 

Program studiów

Studia skierowane są do: 

 • Osób, które posiadają kwalifikacje pedagogiczne - uzyskają kompetencje do pracy jako nauczyciel do prowadzenia kolejnego przedmiotu. Studia przygotowują nauczycieli do prowadzenia zajęć z języka polskiego jako obcego w placówkach oświatowych. Studia są zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450) i pozwalają zdobyć uprawnienia i umiejętności według nowych standardów. Nabyte w ten sposób kwalifikacje będą uznawane przez instytucje oświatowe.  

 • Osób bez kwalifikacji pedagogicznych - uzyskają kompetencje lektora języka polskiego jako obcego do pracy poza szkołą - kursy, zajęcia indywidualne.

 

Liczba godzin 270 godz. ( w tym 60 godz. zajęć w formie e-learningu) +90 godz. praktyk

Liczba miesięcy nauki: 13
Liczba godzin: 270 + 90 godz. praktyk
Liczba zjazdów: 13
Liczba semestrów: 3
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Prof. nadzw. dr hab. Maciej Mackiewicz
Monika Ficerman
Aleksandra Załustowicz
Jakub Przybył
Prof. nadzw. dr hab. Maciej Mackiewicz

Menedżer na kierunkach filologia angielska i handel międzynarodowy

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo (lingwistyka stosowana), autor dwóch monografii naukowych i kilkudziesięciu artykułów publikowanych w Polsce i za granicą, redaktor dwóch...

Monika Ficerman

Ukończyła Kurs Przygotowujący do Pracy na Wschodzie, dla nauczycieli delegowanych poza granice Polski oraz kurs organizowany przez ,,Bristol ‘’, Stowarzyszenie Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Posiada uprawnienia do nauki języka...

Aleksandra Załustowicz

Doktor nauk społecznych. Absolwentka Pedagogiki Specjalnej, jednolitych studiów magisterskich na UAM w Poznaniu, Seksuologii, Logopedii, Surdologopedii i Neurologopedii oraz licznych kursów dokształcających. Podjęła również studia z zakresu Psychologii. Członkini Polskiego Związku...

Jakub Przybył

Ukończył studia z filologii angielskiej (seminarium z zakresu różnic indywidualnych) w Instytucie Filologii Angielskiej UAM (dziś: Wydział Anglistyki). W ramach studiów doktoranckich na UAM prowadzi badania z dziedziny powiązań między strategiami uczenia się języka angielskiego a...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF