Obowiązek informacyjny - informacje dla studentów

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@poznan.merito.pl.

 

 

W JAKICH CELACH, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 

Cele marketingowe

W celach marketingowych Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przez 5 lat liczonych od 1 stycznia roku następującego po dacie wyrażenia zgody. Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przesyłać Ci informacje na temat naszej oferty, wydarzeń przez nas organizowanych i promocji, które dla Ciebie przygotowaliśmy.

 

Newsletter

W zakresie realizacji usługi Newslettera Twoje dane są przetwarzane w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji tej usługi. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6.1.b RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisania się oraz korzystania z usługi Newslettera, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości skorzystania z usługi. Twoje dane w ramach świadczenia usługi będą przetwarzane do czasu wypisania się z subskrypcji - zgodnie z regulaminem świadczenia usługi Newsletter.

 

Media społecznościowe

W zakresie działania w mediach społecznościowych będziemy przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

 1. prowadzenia naszego profilu/kanału w mediach społecznościowych, na warunkach przez nie określonych i informowania Cię za ich pośrednictwem o naszej aktywności, organizowanych przez nas wydarzeniach oraz oferowanych produktach i usługach;
 2. kontaktu z Tobą;
 3. analizy funkcjonowania, popularności i sposobu korzystania z naszego profilu/kanału;
 4. przesyłania Ci informacji handlowych, w tym zaproszeń na organizowane przez nas wydarzenia, za pośrednictwem funkcjonalności profilu/kanału.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w wymienionych wyżej celach jest nasz prawnie uzasadniony interes, który polega na promocji naszej działalności i poszerzaniu grona naszych sympatyków oraz udzielaniu odpowiedzi na Twoje pytania. Dane osobowe przetwarzamy przez okres Twojej aktywności związanej z profilem/kanałem, a następnie maksymalnie do czasu usunięcia Twojego konta lub usunięcia Cię z profilu/kanału.

 

Badanie losów absolwenta

W celach badania losów absolwentów Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przez 5 lat liczonych od 1 stycznia roku następującego po dacie ukończenia studiów. Dzięki tej zgodzie dowiadujemy się, czy jesteś zadowolony z naszych studiów i jak ich ukończenie wpłynęło na Twoją karierę. Na podstawie tych danych możemy rozwijać ofertę i unowocześniać programy kształcenia.

 

Realizacja usług edukacyjnych i archiwizacja danych po zrealizowaniu usługi

W celach realizacji usług edukacyjnych, podejmowania niezbędnych czynności przed zawarciem umowy, jej realizacji oraz archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi, Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie zawartej umowy lub ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przez okres:

- 50 lat zgodnie z par. 15 ust. 12 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów,
- 25 lat, jeśli dokumentacja dotyczy studiów podyplomowych oraz MBA i Executive MBA,
- okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w przypadku innych usług edukacyjnych (np. szkoleń),
- 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji, jeśli nie podejmiesz u nas studiów.
 

Zdalne nauczanie, egzaminy dyplomowe, zaliczenia, weryfikacja efektów uczenia przeprowadzana w trybie zdalnym

Jako uczelnia możemy możemy prowadzić zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest Art. 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów. Możemy również zorganizować weryfikację osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów, w szczególności przeprowadzać zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia, poza siedzibą uczelni lub poza jej filią przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku egzaminów dyplomowych przeprowadzanych poza siedzibą uczelni lub poza jej filią przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, środki te muszą zapewnić w szczególności transmisję egzaminu dyplomowego w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami oraz wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 76a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dane osobowe przetwarzane w trakcie transmisji będą przetwarzane wyłącznie przez okres realizacji zadania.

 

Obrona rozpraw doktorskich w trybie zdalnym

Przeprowadzając obronę rozprawy doktorskiej możemy ją przeprowadzić poza siedzibą podmiotu doktoryzującego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, środki te muszą zapewnić w szczególności transmisję egzaminu dyplomowego w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami oraz wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dane osobowe przetwarzane w trakcie transmisji będą przetwarzane wyłącznie przez okres realizacji zadania.

 

Biblioteka

W przypadku korzystania przez Ciebie z zasobów biblioteki oraz korzystania z czytelni, Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z jej zbiorów, korzystania z bibliotecznego systemu informatycznego działającego na uczelni oraz w celu wykonania przez nas obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 t.j.) i ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.). Podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, art. 6 ust. 1 lit a RODO jeżeli znajduje zastosowanie.

 

Pomoc osobom z niepełnosprawnością

W związku z realizacją procesów mających na celu zapewnienie pomocy przez Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnością oraz stwarzania osobom z niepełnosprawnościami warunków pełnego udziału w procesie przyjmowania na uczelnię w celu odbywania kształcenia, kształcenia i prowadzenia działalności naukowej. Dokumentacja, którą przedstawisz będzie podstawą do korzystania ze wszystkich form wsparcia, które oferuje Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnością kandydatom, studentom i pracownikom uczelni z niepełnosprawnościami oraz trudnościami zdrowotnymi.

 

W przypadku korzystania przez Ciebie ze wsparcia uczelni, przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO ), jakie spoczywają na nas w związku z realizacją zadań określonych m.in. w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

 

Wszystkie inne Twoje dane osobowe, które nie są wymagane do powyższych celów, mogą być przetwarzane na podstawie odrębnie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Podstawę przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych (dane dotyczące zdrowia) stanowi art. 9 ust 2. lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych.

 

Przetwarzanie danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego

W ramach realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób przebywających na terenie uczelni oraz w celu zabezpieczenia mienia, jak również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym - prowadzimy monitoring wizyjny. Podstawą prawną przetwarzania danych utrwalonych w ramach prowadzonego monitoringu jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nagrania z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące od dnia nagrania, chyba że nagranie jest niezbędne do ustalenia, udokumentowania zdarzeń w ramach celów w jakich monitoring jest prowadzony, wtedy okres przetwarzania będzie wydłużony do czasu zakończenia realizacji tych zadań.

 

Roszczenia i obrona przed nimi

Poza tym Twoje dane będziemy przetwarzali również w celu ustalenia roszczeń, obrony przed nimi i ich dochodzeniu, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. Dane te przetwarzamy do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa.

 

 

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

 

Masz prawo:

 • dostępu do treści Twoich danych,
 • do sprostowania Twoich danych,
 • do usunięcia Twoich danych, jeżeli:
  - wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  - Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
  - wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych,
  - wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu dostosowania naszych usług do Twoich preferencji,
  - Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • do ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • do przenoszenia danych,
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO), gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

 

Podanie danych osobowych w celach marketingowych i w celu badania losów absolwentów jest dobrowolne.

 

Podanie danych w celach realizacji usług edukacyjnych i archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi jest wymagane ustawowo lub jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli odmówisz podania swoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, nie będziemy mogli zrealizować dla Ciebie usługi.

 

 

W JAKI SPOSÓB DOPASOWUJEMY USŁUGI DO TWOICH ZAINTERESOWAŃ I PREFERENCJI?

 

Dane osobowe zebrane w celach marketingowych będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany, w formie profilowania. Oznacza to, że dzięki analizie podanych przez Ciebie danych przedstawimy ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.

 

Na podstawie otrzymanych od Ciebie danych, dopasowujemy również treści reklam internetowych do Twoich preferencji. Tu także działamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, który polega na promocji naszej działalności i doborze jak najlepszej oferty dla Ciebie. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, by wyłączyć m.in. personalizację reklam. W tym zakresie odsyłamy Cię do odpowiednich regulaminów Twojej przeglądarki.

 

 

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 

Jako uczelnia na co dzień korzystamy z usług firm, dzięki którym zapewniamy Ci najwyższy standard obsługi. Twoje dane osobowe mogą zostać im przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie. Dzieje się tak najczęściej w przypadku współpracy z konkretnym usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych, dostawcą narzędzi wykorzystywanych w nauczaniu zdalnym) lub podwykonawcą (np. agencją marketingową). W takiej sytuacji przekazanie danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego ich przetwarzania, a jedynie do korzystania z nich w celach wyraźnie przez nas wskazanych. W żadnym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas jako Administratora Danych Osobowych z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Twoje dane mogą być też przekazywane organom publicznym, ale tylko gdy upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy.

 

Twoje dane takie jak imię, uczelniany adres e-mail będą przekazywane do przetwarzania odbiorcom danych, w szczególności podmiotom współpracującym z Administratorem Danych Osobowych, zapewniającym Uczelni narzędzia komunikacji elektronicznej, w tym narzędzia MS Office 365. Przez podmioty współpracujące z Administratorem Danych Osobowych rozumiemy podmioty pośrednio lub bezpośrednio powiązane z Administratorem Danych Osobowych.

 

Dodatkowo Twoje dane w zakresie: imię, uczelniany adres e-mail będą widoczne dla innych studentów, również z podmiotów powiązanych z Administratorem Danych Osobowych, za pośrednictwem książki adresowej. Celem udostępnienia danych jest zapewnienie prawidłowej komunikacji ze studentami w ramach realizowanych zadań dydaktycznych, uczestnictwa w grupach, uczestnictwa w kołach naukowych, jak również działaniach realizowanych przez Samorządy Studenckie.

 

W związku z korzystaniem przez nas z mediów społecznościowych, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane właścicielom portali: m.in. Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, a także obsługującym nas agencjom marketingowym.

 

Dostawcy Administratora mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem danych Użytkownika poza terytorium EOG, w tym do USA, Administrator zadbał, aby dostawcy dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych.

Obowiązek informacyjny - informacje dla pracowników

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?


Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@poznan.merito.pl.


W JAKICH CELACH, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Realizacja umowy i archiwizacja danych po zakończeniu obowiązywania umowy
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • zawarcia z Tobą umowy i wykonania jej. Podstawą prawną ich przetwarzania jest umowa (6 ust. 1 lit. b RODO). Dane te przetwarzamy do czasu jej zrealizowania, a później dodatkowo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa,
 • korespondencji mailowej, listownej lub telefonicznej. Podstawą prawną ich przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Polega on na możliwości bieżącego kontaktu z Tobą oraz udzieleniu odpowiedzi na Twoje pytania. Dane te przetwarzamy przez okres prowadzenia korespondencji, a później dodatkowo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa,
 • wykonania ciążących na nas obowiązków księgowo-podatkowych. Podstawą prawną ich przetwarzania są obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane te przetwarzamy do momentu wskazanego w tych przepisach.


Cele marketingowe
W celach marketingowych Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przez 5 lat liczonych od 1 stycznia roku następującego po dacie wyrażenia zgody. Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przesyłać Ci informacje na temat naszej oferty, wydarzeń przez nas organizowanych i promocji, które dla Ciebie przygotowaliśmy.

 

Newsletter
W zakresie realizacji usługi Newslettera Twoje dane są przetwarzane w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji tej usługi. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6.1.b RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisania się oraz korzystania z usługi Newslettera, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości skorzystania z usługi. Twoje dane w ramach świadczenia usługi będą przetwarzane do czasu wypisania się z subskrypcji - zgodnie z regulaminem świadczenia usługi Newsletter.


Media społecznościowe
W zakresie działania w mediach społecznościowych będziemy przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

 • prowadzenia naszego profilu/kanału w mediach społecznościowych, na warunkach przez nie określonych i informowania Cię za ich pośrednictwem o naszej aktywności, organizowanych przez nas wydarzeniach oraz oferowanych produktach i usługach;
 • kontaktu z Tobą;
 • analizy funkcjonowania, popularności i sposobu korzystania z naszego profilu/kanału;
 • przesyłania Ci informacji handlowych, w tym zaproszeń na organizowane przez nas wydarzenia, za pośrednictwem funkcjonalności profilu/kanału.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w wymienionych wyżej celach jest nasz prawnie uzasadniony interes, który polega na promocji naszej działalności i poszerzaniu grona naszych sympatyków oraz udzielaniu odpowiedzi na Twoje pytania. Dane osobowe przetwarzamy przez okres Twojej aktywności związanej z profilem/kanałem, a następnie maksymalnie do czasu usunięcia Twojego konta lub usunięcia Cię z profilu/kanału.


Wizerunek
Twój wizerunek przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu promocji działań prowadzonych przez Administratora. Dane te mogą być udostępniane w postaci zdjęć wywieszonych w siedzibie Administratora oraz udostępniane innym pracownikom przy wykorzystaniu narzędzi MS Office 365, m.in. SharePoint. Twoje dane w postaci wizerunku będą przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie zgody.

 

Przetwarzanie danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego
W ramach realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób przebywających na terenie uczelni oraz w celu zabezpieczenia mienia, jak również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym - prowadzimy monitoring wizyjny. Podstawą prawną przetwarzania danych utrwalonych w ramach prowadzonego monitoringu jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nagrania z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące od dnia nagrania, chyba że nagranie jest niezbędne do ustalenia, udokumentowania zdarzeń w ramach celów w jakich monitoring jest prowadzony, wtedy okres przetwarzania będzie wydłużony do czasu zakończenia realizacji tych zadań.


Roszczenia i obrona przed nimi
Poza tym Twoje dane będziemy przetwarzali również w celu ustalenia roszczeń, obrony przed nimi i ich dochodzeniu, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. Dane te przetwarzamy do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa.

 


JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Masz prawo:

 • dostępu do treści Twoich danych,
 • do sprostowania Twoich danych,
 • do usunięcia Twoich danych, jeżeli:
  - wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  - Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
  - wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych,
  - wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu dostosowania naszych usług do Twoich preferencji,
  - Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • do ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • do przenoszenia danych,
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO), gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

 


W JAKI SPOSÓB DOPASOWUJEMY USŁUGI DO TWOICH ZAINTERESOWAŃ I PREFERENCJI?
Dane osobowe zebrane w celach marketingowych będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany, w formie profilowania. Oznacza to, że dzięki analizie podanych przez Ciebie danych przedstawimy ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.
Na podstawie otrzymanych od Ciebie danych, dopasowujemy również treści reklam internetowych do Twoich preferencji. Tu także działamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, który polega na promocji naszej działalności i doborze jak najlepszej oferty dla Ciebie. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, by wyłączyć m.in. personalizację reklam. W tym zakresie odsyłamy Cię do odpowiednich regulaminów Twojej przeglądarki.

 


KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Jako uczelnia na co dzień korzystamy z usług firm, dzięki którym zapewniamy Ci najwyższy standard obsługi. Twoje dane osobowe mogą zostać im przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie. Dzieje się tak najczęściej w przypadku współpracy z konkretnym usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych, dostawcą narzędzi wykorzystywanych w nauczaniu zdalnym) lub podwykonawcą (np. agencją marketingową). W takiej sytuacji przekazanie danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego ich przetwarzania, a jedynie do korzystania z nich w celach wyraźnie przez nas wskazanych. W żadnym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas jako Administratora Danych Osobowych z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Twoje dane mogą być też przekazywane organom publicznym, ale tylko gdy upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy.
 

W związku z korzystaniem przez nas z mediów społecznościowych, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane właścicielom portali: m.in. Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, a także obsługującym nas agencjom marketingowym.
Twoje dane, takie jak imię, nazwisko, służbowy adres e-mail, będą przekazane do przetwarzania odbiorcom danych, w szczególności podmiotom współpracującym z Administratorem Danych Osobowych. Przez podmioty współpracujące z Administratorem Danych Osobowych rozumiemy podmioty pośrednio lub bezpośrednio powiązane z Administratorem Danych Osobowych, w szczególności powiązane kapitałowo.
 

Dodatkowo Twoje dane w zakresie: imię, nazwisko, służbowy adres e-mail będą widoczne dla studentów z podmiotów współpracujących z Administratorem Danych Osobowych, za pośrednictwem książki adresowej wykorzystywanej w narzędziach MS Office 365.
 

Dostawcy Administratora mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem danych Użytkownika poza terytorium EOG, Administrator zadbał, aby dostawcy dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych.
W związku z korzystaniem przez nas z narzędzi Microsoft Office 365, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza terytorium EOG, w tym do USA.

 

Obowiązek informacyjny - informacje dla kandydatów do pracy

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@poznan.merito.pl.


W JAKICH CELACH, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

W ramach procesów związanych z rekrutacją pracowników, podstawami prawnymi przetwarzania Twoich danych są:

 • kodeks pracy – w zakresie imienia (imion), nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • Twoja zgoda, jeśli dokumenty aplikacyjne zawierają inne dane osobowe niż w/w (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes w postaci wyboru odpowiedniego kandydata na dane stanowisko w zakresie danych osobowych przekazanych nam w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • Twoja zgoda udzielona na poczet przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane te przetwarzamy do zakończenia danej rekrutacji, a jeśli wyraziłeś zgodę na kolejne – dodatkowo przez okres maksymalnie dwóch lat.

 

Cele marketingowe
W celach marketingowych Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przez 5 lat liczonych od 1 stycznia roku następującego po dacie wyrażenia zgody. Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przesyłać Ci informacje na temat naszej oferty, wydarzeń przez nas organizowanych i promocji, które dla Ciebie przygotowaliśmy.


Newsletter
W zakresie realizacji usługi Newslettera Twoje dane są przetwarzane w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji tej usługi. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6.1.b RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisania się oraz korzystania z usługi Newslettera, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości skorzystania z usługi. Twoje dane w ramach świadczenia usługi będą przetwarzane do czasu wypisania się z subskrypcji - zgodnie z regulaminem świadczenia usługi Newsletter.


Media społecznościowe
W zakresie działania w mediach społecznościowych będziemy przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

 • prowadzenia naszego profilu/kanału w mediach społecznościowych, na warunkach przez nie określonych i informowania Cię za ich pośrednictwem o naszej aktywności, organizowanych przez nas wydarzeniach oraz oferowanych produktach i usługach;
 • kontaktu z Tobą;
 • analizy funkcjonowania, popularności i sposobu korzystania z naszego profilu/kanału;
 • przesyłania Ci informacji handlowych, w tym zaproszeń na organizowane przez nas wydarzenia, za pośrednictwem funkcjonalności profilu/kanału.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w wymienionych wyżej celach jest nasz prawnie uzasadniony interes, który polega na promocji naszej działalności i poszerzaniu grona naszych sympatyków oraz udzielaniu odpowiedzi na Twoje pytania. Dane osobowe przetwarzamy przez okres Twojej aktywności związanej z profilem/kanałem, a następnie maksymalnie do czasu usunięcia Twojego konta lub usunięcia Cię z profilu/kanału.


Przetwarzanie danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego
W ramach realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób przebywających na terenie uczelni oraz w celu zabezpieczenia mienia, jak również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym - prowadzimy monitoring wizyjny. Podstawą prawną przetwarzania danych utrwalonych w ramach prowadzonego monitoringu jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nagrania z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące od dnia nagrania, chyba że nagranie jest niezbędne do ustalenia, udokumentowania zdarzeń w ramach celów w jakich monitoring jest prowadzony, wtedy okres przetwarzania będzie wydłużony do czasu zakończenia realizacji tych zadań.


Roszczenia i obrona przed nimi
Poza tym Twoje dane będziemy przetwarzali również w celu ustalenia roszczeń, obrony przed nimi i ich dochodzeniu, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. Dane te przetwarzamy do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa.


JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Masz prawo:

 • dostępu do treści Twoich danych,
 • do sprostowania Twoich danych,
 • do usunięcia Twoich danych, jeżeli:
  - wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych,- Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
  - wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych,
  - wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu dostosowania naszych usług do Twoich preferencji,
  - Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • do ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • do przenoszenia danych,
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO), gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

 


W JAKI SPOSÓB DOPASOWUJEMY USŁUGI DO TWOICH ZAINTERESOWAŃ I PREFERENCJI?
Dane osobowe zebrane w celach marketingowych będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany, w formie profilowania. Oznacza to, że dzięki analizie podanych przez Ciebie danych przedstawimy ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.
Na podstawie otrzymanych od Ciebie danych, dopasowujemy również treści reklam internetowych do Twoich preferencji. Tu także działamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, który polega na promocji naszej działalności i doborze jak najlepszej oferty dla Ciebie. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, by wyłączyć m.in. personalizację reklam. W tym zakresie odsyłamy Cię do odpowiednich regulaminów Twojej przeglądarki.

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Jako uczelnia na co dzień korzystamy z usług firm, dzięki którym zapewniamy Ci najwyższy standard obsługi. Twoje dane osobowe mogą zostać im przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie. Dzieje się tak najczęściej w przypadku współpracy z konkretnym usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych, dostawcą narzędzi wykorzystywanych w nauczaniu zdalnym) lub podwykonawcą (np. agencją marketingową). W takiej sytuacji przekazanie danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego ich przetwarzania, a jedynie do korzystania z nich w celach wyraźnie przez nas wskazanych. W żadnym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas jako Administratora Danych Osobowych z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Twoje dane mogą być też przekazywane organom publicznym, ale tylko gdy upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy.

 W związku z korzystaniem przez nas z mediów społecznościowych, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane właścicielom portali: m.in. Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, a także obsługującym nas agencjom marketingowym.

Dostawcy Administratora mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem danych Użytkownika poza terytorium EOG, Administrator zadbał, aby dostawcy dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych.

 

Obowiązek informacyjny - informacje dla kontrahentów

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@poznan.merito.pl.


W JAKICH CELACH, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
W ramach współpracy z kontrahentami, podejmowania niezbędnych czynności przed zawarciem umowy, jej realizacji oraz archiwizacji danych po zakończeniu współpracy, odpowiedzi na zapytania i w celu prowadzenia komunikacji z kontrahentami, Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie zawartej umowy oraz w związku z działaniami jakie będą podejmowane przed jej zawarciem, na podstawie przekazanych przez Ciebie danych w formularzach kontaktowych oraz w trakcie prowadzenia korespondencji. Dane te będziemy przetwarzać w celu:

 • wykonania ciążących na nas obowiązków księgowo-podatkowych, dane będą przetwarzane przez 5 lat liczonych od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym wystąpiły zdarzenia gospodarcze wynikające ze współpracy - zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości,
 • prawidłowej realizacji umowy, dane będziemy przetwarzać do momentu zmiany wskazanego przez kontrahenta przedstawiciela wyznaczonego do realizacji zadań wynikających z umowy, porozumienia, bądź wyznaczonego do zawarcia umowy bądź porozumienia,
 • korespondencji mailowej, listownej lub telefonicznej. Podstawą prawną ich przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Polega on na możliwości bieżącego kontaktu z Tobą oraz udzieleniu odpowiedzi na Twoje pytania. Dane te przetwarzamy przez okres prowadzenia korespondencji, a później dodatkowo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa, kierowanym z Twojej strony, gdzie w wyniku utrzymywanej komunikacji nie zostały podjęte inne działania zmieniające cel przetwarzania, np. zawarcie umowy.
   

Cele marketingowe
W celach marketingowych Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przez 5 lat liczonych od 1 stycznia roku następującego po dacie wyrażenia zgody. Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przesyłać Ci informacje na temat naszej oferty, wydarzeń przez nas organizowanych i promocji, które dla Ciebie przygotowaliśmy.

Newsletter
W zakresie realizacji usługi Newslettera Twoje dane są przetwarzane w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji tej usługi. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6.1.b RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisania się oraz korzystania z usługi Newslettera, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości skorzystania z usługi. Twoje dane w ramach świadczenia usługi będą przetwarzane do czasu wypisania się z subskrypcji - zgodnie z regulaminem świadczenia usługi Newsletter.

Media społecznościowe
W zakresie działania w mediach społecznościowych będziemy przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

 • prowadzenia naszego profilu/kanału w mediach społecznościowych, na warunkach przez nie określonych i informowania Cię za ich pośrednictwem o naszej aktywności, organizowanych przez nas wydarzeniach oraz oferowanych produktach i usługach;
 • kontaktu z Tobą;
 • analizy funkcjonowania, popularności i sposobu korzystania z naszego profilu/kanału;
 • przesyłania Ci informacji handlowych, w tym zaproszeń na organizowane przez nas wydarzenia, za pośrednictwem funkcjonalności profilu/kanału.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w wymienionych wyżej celach jest nasz prawnie uzasadniony interes, który polega na promocji naszej działalności i poszerzaniu grona naszych sympatyków oraz udzielaniu odpowiedzi na Twoje pytania. Dane osobowe przetwarzamy przez okres Twojej aktywności związanej z profilem/kanałem, a następnie maksymalnie do czasu usunięcia Twojego konta lub usunięcia Cię z profilu/kanału.

Przetwarzanie danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego
W ramach realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób przebywających na terenie uczelni oraz w celu zabezpieczenia mienia, jak również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym - prowadzimy monitoring wizyjny. Podstawą prawną przetwarzania danych utrwalonych w ramach prowadzonego monitoringu jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nagrania z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące od dnia nagrania, chyba że nagranie jest niezbędne do ustalenia, udokumentowania zdarzeń w ramach celów w jakich monitoring jest prowadzony, wtedy okres przetwarzania będzie wydłużony do czasu zakończenia realizacji tych zadań.

Roszczenia i obrona przed nimi
Poza tym Twoje dane będziemy przetwarzali również w celu ustalenia roszczeń, obrony przed nimi i ich dochodzeniu, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. Dane te przetwarzamy do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa.


JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Masz prawo:

 • dostępu do treści Twoich danych,
 • do sprostowania Twoich danych,
 • do usunięcia Twoich danych, jeżeli:
  - wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  - Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
  - wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych,
  - wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu dostosowania naszych usług do Twoich preferencji,
  - Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • do ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • do przenoszenia danych,
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO), gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.


W JAKI SPOSÓB DOPASOWUJEMY USŁUGI DO TWOICH ZAINTERESOWAŃ I PREFERENCJI?
Dane osobowe zebrane w celach marketingowych będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany, w formie profilowania. Oznacza to, że dzięki analizie podanych przez Ciebie danych przedstawimy ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.
Na podstawie otrzymanych od Ciebie danych, dopasowujemy również treści reklam internetowych do Twoich preferencji. Tu także działamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, który polega na promocji naszej działalności i doborze jak najlepszej oferty dla Ciebie. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, by wyłączyć m.in. personalizację reklam. W tym zakresie odsyłamy Cię do odpowiednich regulaminów Twojej przeglądarki.


KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Jako uczelnia na co dzień korzystamy z usług firm, dzięki którym zapewniamy Ci najwyższy standard obsługi. Twoje dane osobowe mogą zostać im przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie. Dzieje się tak najczęściej w przypadku współpracy z konkretnym usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych, dostawcą narzędzi wykorzystywanych w nauczaniu zdalnym) lub podwykonawcą (np. agencją marketingową). W takiej sytuacji przekazanie danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego ich przetwarzania, a jedynie do korzystania z nich w celach wyraźnie przez nas wskazanych. W żadnym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas jako Administratora Danych Osobowych z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Twoje dane mogą być też przekazywane organom publicznym, ale tylko gdy upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy.

W związku z korzystaniem przez nas z mediów społecznościowych, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane właścicielom portali: m.in. Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, a także obsługującym nas agencjom marketingowym.

Dostawcy Administratora mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem danych Użytkownika poza terytorium EOG, Administrator zadbał, aby dostawcy dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych.