Rozważasz zmianę uczelni? Zostań studentem Uniwersytetu WSB Merito!

Jeśli jesteś lub byłeś studentem na dowolnym kierunku i roku, w dowolnej uczelni wyższej – to oferta dla Ciebie.  Możliwe jest przyjęcie oraz przeniesienie na semestr wyższy niż pierwszy, jeśli kierunek, na który chcesz się przenieść jest zgodny z kierunkiem aktualnie studiowanym.

Zasady rekrutacji

O przeniesienie może ubiegać się student (osoba posiadająca prawa studenta), który ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów. Student, który ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów, ale nie posiada praw studenta (został skreślony z listy studentów), może ubiegać się o wznowienie nauki.
Podania o przeniesienie lub wznowienie w semestrze zimowym są przyjmowane do 15 września, a w semestrze letnim do 14 lutego każdego roku.

PODANIA DO POBRANIA

Załącznikiem do podania jest potwierdzone przez uczelnię zaświadczenie zawierające informacje o:

  • zaliczonych przez studenta przedmiotach (z podaniem liczby godzin zajęć, form zajęć, form zaliczenia, punktów ECTS) i okresach studiów,
  • efektach kształcenia,
  • rozliczeniu się z poprzednią uczelnią (dostarczyć po uzyskaniu zgody na przeniesienie),
  • czasie w którym osoba studiowała,
  • zgoda dziekana uczelni, którą student opuszcza na przeniesienie (nie dotyczy osób skreślonych z listy studentów, którzy ubiegają się o wznowienie nauki).

Zaświadczenie w układzie semestralnym powinno zawierać informację ile semestrów/ lat studiów zostało zaliczonych.

Decyzję o przeniesieniu podejmuje Dziekan:

  • określa semestr/rok studiów na który może być przeniesiony student,
  • ustala przedmioty, które student powinien uzupełnić i określa termin ich uzupełnienia.

 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania, Biuro Rekrutacji skontaktuje się z Tobą w celu doniesienia kompletu dokumentów rekrutacyjnych.

Osoby, które uzyskały zgodę na przeniesienie, wnoszą opłaty zgodnie z obowiązującym dla danego rocznika regulaminem opłat.