dr hab. Daniel Puciato, prof. WSB
dr hab. Daniel Puciato, prof. UWSB Merito

Menedżer kierunku studiów turystyka i rekreacja, wykładowca akademicki, ekspert branży turystycznej, profesor Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu i Politechniki Opolskiej. Członek zarządu ds. handlowych w Polskim Holdingu Hotelowym. Członek Rady Ekspertów ds. Turystyki przy Ministerstwie Sportu i Turystyki. Prezes Zarządu Fundacji Banku Ochrony Środowiska, biegły sądowy w obszarach ustanowienia: kultura fizyczna i zarządzanie w turystyce i sporcie, ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ekspert programów operacyjnych POIR, POWER, POPW, RPO WD, RPO WO, ekspert w programach rządowych PROO i Senior+. Ekspert z zakresu ekonomii czasu wolnego, turystyki i zarządzania środowiskiem. W obszarze jego zainteresowań badawczych znajdują się m.in.: rozwój biologiczny, aktywność fizyczna, zarządzanie strategiczne, makroekonomia, ekonomia behawioralna i instytucjonalna, ekonomika turystyki, hotelarstwo. Posiada trzy tytuły doktorskie - ekonomii uzyskany w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, nauk o kulturze fizycznej uzyskany w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, gdzie uzyskał również habilitację oraz nauk o zarządzaniu i jakości uzyskany na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra wychowania fizycznego, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, gdzie uzyskał tytuły magistra ekonomii i magistra zarządzania oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, gdzie uzyskał specjalizację w zakresie odnowy biologicznej. Posiada certyfikaty: auditora wewnętrznego systemów zarządzania jakością, pełnomocnika zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami norm ISO 14001 i ISO 50001 oraz zarządzania projektami według metodyki PRINCE2® 6th ed. Foundation i Practitioner. Przewodniczący Rady naukowej dyscypliny nauki o kulturze fizycznej w Politechnice Opolskiej. Autor 192 publikacji naukowych w tym 11 książek i 23 artykułów z tzw. listy filadelfijskiej, promotor około 1000 ukończonych prac magisterskich i licencjackich. Wykonawca w grancie naukowym finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki. Członek komitetów naukowych czasopism: „European Journal of Tourism”, Hospitality and Recreation” „Central and Eastern European Journal of Management and Economics”, „Proceedings of Business and Economic Studies”, „Mathews Journal of Sports Medicine”. Prywatnie miłośnik sportu i kultury fizycznej, w młodości był koszykarzem w młodzieżowych zespołach Górnika Wałbrzych oraz czterokrotnie ukończył górskie marszobiegi na 100 km. Entuzjasta górskich wędrówek i turystyki krajowej.


Profesor Daniel Puciato jest również ekspertem WSB Merito w mediach. Wywiady i komentarze medialne przez niego udzielane dostępne są w Centrum Prasowym WSB.

 

Ciekawe artykuły Profesora Daniela Puciato poświęcone tematyce turystyki i ekonomii przeczytasz na blogu Uczelni WSB Merito Okiem Praktyków.

Adam Karpiński
dr Adam Karpiński

Ekonomista, specjalizuje się w organizacji turystyki, zarządzaniu w branży turystycznej, różnicach kulturowych oraz komunikacji interpersonalnej i ergonomii miejsca pracy. Wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu oraz Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, zawodowo zajmuje się organizacją turystyki, jest pilotem wycieczek krajowych i zagranicznych. Posiada stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej uzyskany na Akademii  Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu. Ekspert Dolnośląskiej Izby Turystycznej (DIT) oraz Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej (ITRP). W 2020 r. wyróżniony Złotą Odznaką Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej w uznaniu zasług dla rozwoju turystyki i samorządu branżowego. Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Posiada wielokierunkowe doświadczenie zawodowe z obszaru finansów, zarządzania personelem oraz sprzedaży. W ramach prowadzonych badań szczególną uwagę poświęca grupie produktów turystycznych przeznaczonych dla seniorów, osób niewidomych oraz singli. Interesuje się historią Polski i Bałkanów, sztuką oraz naukami przyrodniczymi.

Adam Karpiński jest również ekspertem WSB Merito w mediach. Wywiady i komentarze medialne przez niego udzielane dostępne są w Centrum Prasowym WSB.

dr hab. Romuald M. Łuczyński, prof. WSB
dr hab. Romuald M. Łuczyński, prof. UWSB Merito

Dr hab. nauk humanistycznych, profesor i wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu. Redaktor naczelny wydawanego od ponad 20 lat czasopisma „Sudety. Przyroda. Kultura. Historia”. W 2023 r. oznaczony Złotą Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” za wybitne osiągnięcia i ogromny wkład w rozwój regionalnych badań historycznych, opartych na gruntownych poszukiwaniach archiwalnych. Od sierpnia 2021 r. ekspert zewnętrzny w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki przy Ministerstwie Edukacji i Nauki. Członek Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego oraz Fundacji Księżnej Daisy w Wałbrzychu. Badacz dziejów Dolnego Śląska, autor książek i publikacji naukowych o tematyce dolnośląskiej. Swoją wiedzą dzieli się nie tylko ze studentami, ale też podczas licznych prelekcji wygłaszanych na konferencjach i wystąpień gościnnych w dolnośląskich domach kultury i bibliotekach oraz na spotkaniach pasjonatów, gdzie barwnie snuje opowieści o dziejach regionu, przytacza nowoodkryte fakty, ilustrując je autorskimi fotografiami. Z wykształcenia prawnik i historyk, z pasji fotograf i bibliofil, kolekcjoner i organizator wystaw dawnej książki, grafik, ekslibrisów oraz fotografii dolnośląskich rezydencji i sudeckich krajobrazów.

 

Autor książek m.in.:  "Gastronomia wrocławska w czasach małej stabilizacji (1957-1970)" z 2020 r., „W dni bezciastkowe lody tylko owocowe. Gastronomia wrocławska w latach 1945-1956” z 2018 r., „Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje w Sudetach polskich – Sudety Wschodnie i Przedgórze Sudeckie” z 2018 r., „Uzdrowiska Sudetów Środkowych i Przedgórza Sudeckiego w latach 1951-1966” z 2017 r., „Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje w Sudetach polskich. Sudety Środkowe” z 2017 r., „Uzdrowiska w Sudetach Zachodnich w latach 1951-1966” z 2016 r., „Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje w Sudetach polskich. Sudety Zachodnie” z 2016 r., „Zamki, dwory i pałace w Sudetach” II wyd. z 2016 r., „Uzdrowiska sudeckie w latach 1945-1950” z 2016 r., „Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje w Sudetach czeskich. Sudety Wschodnie” z 2014 r., „Rezydencje i majątki szlacheckie w powiecie legnickim do 1945 roku” z 2013 r., „Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje w Sudetach czeskich. Sudety Zachodnie i Środkowe” z 2012 r., „Losy rezydencji dolnośląskich w latach 1945-1991” z 2010 r.

 

Profesor Romuald M. Łuczyński jest również ekspertem WSB Merito w mediach. Wywiady i komentarze medialne przez niego udzielane dostępne są w Centrum Prasowym WSB.

Karolina Królikowska wykładowca
dr Karolina Królikowska

Doktor nauk o Ziemi w specjalności ochrona środowiska. Wykładowca przedmiotów m.in.: ekologia, ochrona środowiska, geografia turystyczna. W obszarze zainteresowań badawczych znajdują się społeczne aspekty ochrony przyrody, konflikty ekologiczne oraz turystyka. Brała udział w opracowaniu strategii rozwoju turystyki w Parku Narodowym Gór Stołowych, prowadząc tam badania i konsultacje społeczne. Podobne badania, jak również monitoring ruchu turystycznego przeprowadziła też wraz ze swoim zespołem w kompleksach stawów hodowlanych na Śląsku i w Małopolsce, objętych ochroną w ramach sieci Natura 2000. Członek stowarzyszenia Centrum Rozwiązań Systemowych, gdzie działa w projektach z zakresu zarządzania obszarami chronionymi i partycypacji społecznej. Uczestnik międzynarodowych projektów naukowych w ramach programów ramowych Unii Europejskiej, konsultant wojewódzkich i miejskich programów ochrony środowiska w zakresie zarządzania środowiskowego. Z zamiłowania pasjonatka sztuki barmańskiej.

dr inż. Julita Markiewicz-Patkowska

Doktor nauk technicznych, wykładowca akademicki, praktyk zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Zajmuje się wspieraniem przedsiębiorczości, tworzeniem i zarządzaniem projektami finansowanymi ze środków UE. W ostatnich latach autorka opracowań dotyczących zagadnień związanych z programami Unii Europejskiej, wydarzeniami polityczno-gospodarczymi i zarządzaniem edukacją w strategicznych branżach na Dolnym Śląsku. Współautor patentu technologii oczyszczania wody. Promotor kilkuset prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich. Założycielka kierunku studiów inżynieria zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet WSB Merito), którego w latach 2016-2019 była Menadżerem i pełniła funkcję Kierownika Zespołu Dydaktycznego. Uczestniczyła w grupach roboczych Regionalnej Strategii Innowacji Dolnego Śląska na lata 2014-2020, Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2007-2013 oraz Komisji Oceniającej Projekty przy Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w latach 2005-2007. W latach 2015-2016 pełniła funkcję Dyrektora ds. Innowacji i Funduszy Międzynarodowych w Zachodniej Izbie Gospodarczej, w latach 2004-2015 Wicedyrektora Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, w latach 2005-2008 związana z Krajową Izbą Gospodarczą w Warszawie. Członek komisji egzaminacyjnej nauczycieli zawodu w branży hotelarskiej i gastronomicznej na Dolnym Śląsku. Współorganizatorka i uczestniczka ponad 200 konferencji, seminariów i szkoleń w Polsce i za granicą, w których brali udział przedstawiciele nauki, biznesu i polityki. Uczestniczyła w kilku pobytach naukowo-badawczych na uniwersytetach w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Czechach. Prelegent i członek komitetów naukowych kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji w Polsce i za granicą m.in.: Japonii, Stanach Zjednoczonych, Izraelu, Republice Południowej Afryki.  Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym kilkunastu artykułów z tzw. Listy Filadelfijskiej, które dotyczą zagadnień związanych z ochroną środowiska, energią odnawialną, ekologistyką, zarządzaniem, ekonomicznymi aspektami turystyki, turystyką i aktywnością fizyczną - zwłaszcza osób w wieku senioralnym. Publikacje te uzyskały ponad 200 cytowań w literaturze światowej. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Ecole Centrale Paris, Ecole Centrale de Lyon oraz Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint–Etienne we Francji. Dwukrotna stypendystka Ministra Francuskiej Edukacji Narodowej (stypendium doktoranckie) i laureatka prestiżowej europejskiej nagrody naukowej imienia Marii Curie Skłodowskiej, którą otrzymała jako najmłodsza i jedna z pierwszych osób w Polsce. Wykłada na uczelniach w Polsce, kilka lat pracowała również na uczelniach zagranicznych m.in. Uniwersytecie Sabałdzkim (Université de Savoie) we Francji oraz Uniwersytecie Zachodniej Szkocji w Wielkiej Brytanii (University of the West of Scotland). Prywatnie podróżniczka, pilot i organizator wypraw egzotycznych dla rodziny i przyjaciół. Posługuje się językiem angielskim, francuskim i hiszpańskim.

dr Edyta Pijet-Migoń
dr Edyta Pijet-Migoń

Specjalistka w zakresie geografii ekonomicznej i turystyki, w szczególności problematyki transportu lotniczego i wpływu rozwoju transportu na turystykę. Praktyk branży turystycznej, przez kilkanaście lat związana z kluczowymi biurami podróży specjalizującymi się w obsłudze turystyki biznesowej. Pracowała jako przedstawiciel linii lotniczych, napisała rozprawę doktorską pt. „Zmiany rynku lotniczych przewozów pasażerskich w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej”. Jej zainteresowania badawcze dotyczą m.in.: zmian zachodzących w transporcie lotniczym, powiązań pomiędzy transportem lotniczym a turystyką, nowych trendów w turystyce oraz geoturystyki i turystyki kulinarnej.

dr Agnieszka Augustyn
dr Agnieszka Augustyn

Doktor Nauk o Kulturze Fizycznej. Wykładowca akademicki przedmiotów m.in.: podstawy rekreacji, programowanie i organizacja rekreacji, trening kierowniczy, zdrowie i promocja zdrowia, wybrane formy aktywności ruchowej. Promotor prac dyplomowych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Animacji Rekreacji i Turystyki, praktyk w obszarze Animatora Czasu Wolnego. Odpowiedzialna za programowanie i realizację działań podczas plenerowych imprez rekreacyjnych m.in. Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Koordynator na terenie Wrocławia w Międzynarodowych i Ogólnopolskich badaniach nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej przy współpracy z Instytutem Matki i Dziecka oraz z Biurem Europejskim Światowej Organizacji Zdrowia Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) - A World Health Organization Collaborative Cross-national Study. W obszarze zainteresowań badawczych nauki o kulturze fizycznej, a także nauki o zdrowiu mi.n.: zachowania sprzyjające zdrowiu i ryzykowne dla zdrowia – wskaźniki, tendencje ich zmian oraz wybrane zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania; zachowania żywieniowe; sprawność fizyczna; aktywność fizyczna; rekreacja ruchowa; sedenteryjny tryb życia; subiektywne dolegliwości somatyczne i psychiczne. Ukończone kursy m.in.: pilota wycieczek, instruktora rekreacji ruchowej o specjalności gier rekreacyjnych, wychowawcy kolonijnego w placówkach wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży. Prywatnie interesuje się: literaturą, malarstwem, psychologią, wystrojem wnętrz.

dr hab. Joanna Szczepankiewicz-Battek

Doktor habilitowany nauk o Ziemi. Zajmuje się geografią religii, mniejszościami etnicznymi, wyznaniowymi i kulturowymi w Polsce oraz środkowej Europie. W obszarze zainteresowań znajduje się również geografia historyczna i polityczna z uwzględnieniem wpływu sytuacji politycznej na turystykę na świecie, konflikty międzynarodowe i wewnętrzne. Pozostałe zainteresowania naukowe to: gender studies w geografii, geografia medyczna, demografia społeczna, turystyka kulturowa i religijna oraz turystyka grup specjalistycznych m.in. osób z niepełnosprawnością. Obroniła pracę doktorską pt. „Łużyce - przestrzeń dysocjacji kultur narodowych i religijnych”. Współpracuje z organizacjami walczącymi z dyskryminacją grup mniejszościowych. Jest od wielu lat czynnym, licencjonowanym przewodnikiem po Wrocławiu, Dolnym Śląsku i Sudetach, pilotem wycieczek oraz instruktorem przewodnictwa. Wykłada na kursach przewodnickich i pilockich.

dr Danuta Calińska-Rogala

Praktyk hotelarstwa i turystyki z ponad 20–letnim stażem, geograf, pilot wycieczek, trener biznesu, właściciel firmy szkoleniowej, wykładowca i nauczyciel przedmiotów zawodowych, egzaminator w kwalifikacjach zawodowych branży HGT (hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej). Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną i Centralną Komisją Egzaminacyjną, członek Zespołu Krajowego. Ławnik sądowy. Zainteresowania badawcze dotyczą zmian zachodzących w turystyce i psychologii zarządzania. Prywatnie wielbicielka ekoturystyki, trampingu i górskich wędrówek.

dr Magdalena Superson

Doktor w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej. Od prawie 20 lat łączy pracę dietetyka klinicznego i sportowego. W swojej praktyce zawodowej współpracowała z medalistami igrzysk olimpijskich oraz czołowymi polskimi zawodnikami m.in.: lekkoatletyki, piłki siatkowej, sztuk walki, tenisa, pływakami, szczypiornistami i koszykarzami. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Wykładowca akademicki, który stawia na praktyczność przekazywanej wiedzy. Na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu prowadzi zajęcia z podstaw dietetyki oraz żywienia i suplementacji osób aktywnych fizycznie. Prywatnie biegająca maratony żona i mama dwóch synów.

dr Waldemar Michalczak

Kierownik Zespołu Dydaktycznego na Kierunku Turystyka i Rekreacja, wykładowca akademicki z ponad 30 letnim doświadczeniem pracy na uczelniach wyższych. Doktor nauk o kulturze fizycznej, obronił rozprawę naukową pt. „Wpływ treningu rekreacyjnego na wybrane elementy sprawności fizycznej i styl życia osób w wieku starszym, chorych na cukrzycę typu 2.”. W obszarze zainteresowań badawczych znajdują się m.in.: turystyka, aktywność fizyczna, rekreacja, zachowania wolnoczasowe, rozwój biologiczny i fizjologia, trening zdrowotny, turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych. Autor licznych publikacji naukowych, promotor ponad 800 prac dyplomowych magisterskich i licencjackich. Posiada uprawnienia instruktorskie w dyscyplinach: koszykówka, pływanie, orienteering, LA, gimnastyka, narciarstwo i kajakarstwo. Sportowiec, fan turystyki aktywnej – pieszych wędrówek, spływów kajakowych, żeglarstwa oraz turystyki rowerowej i narciarskiej. Interesuje się również śpiewem chóralnym.