Jak obniżyć czesne?

Studia to inwestycja, która się zwraca, ale na początku dla części z Was, może się wiązać ze sporym wysiłkiem finansowym. Zobacz, z jakich stypendiów i zniżek, które poratują Twój budżet, możesz skorzystać, będąc studentem Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu.
Pamiętaj, że na naszej uczelni korzystasz nie tylko ze stypendiów fundowanych z budżetu Ministerstwa Edukacji i Nauki, czyli tych samych, z których mogą skorzystać studenci uczelni publicznych, ale Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu ma dla Ciebie zniżki i stypendia fundowane ze środków własnych.

 

Uniwersytetom WSB Merito zaufało już ponad 550 000 studentów. 

Program VIS - studiuj za darmo!

Na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu każdy student jest ważny, dlatego uruchomiliśmy Program VIS – Very Important Student


Został on przygotowany z myślą o kandydatach na studia I stopnia, którzy mogą pochwalić się świadectwem dojrzałości z wysokimi wynikami i dzięki temu będą mieli możliwość bezpłatnego studiowania w naszej uczelni już od pierwszego semestru.

 

Szczegółowe informacje na temat programu znajdziesz w aktualnym regulaminie promocji w §5. 

NOWY program VIS

Kiedy możesz skorzystać z programu VIS?

Po maturze - dobre wyniki (szczegóły)

Osobom, które na egzaminie maturalnym zdobyły z egzaminu pisemnego odpowiednią liczbę punktów z 2 przedmiotów (do wyboru następujące zestawy przedmiotów: język obcy i język polski, język obcy i matematyka, język obcy i geografia, język obcy oraz fizyka i astronomia, język obcy i wiedza o społeczeństwie, język obcy i informatyka, język obcy i biologia, język obcy i chemia, język obcy i historia) przyznaje się następującą promocję:

 • 195 pkt i więcej – 100% promocji w czesnym na pierwszym semestrze.

Punkty przedmiotów zaliczonych poziomie rozszerzonym mnoży się przez współczynnik 1,3.

W przypadku zdawania egzaminu pisemnego z danego przedmiotu na obu poziomach (podstawowym i rozszerzonym) wybiera się poziom z wyższą liczbą punktów.

Uzyskałeś odpowiednią liczbę punktów?  Do końca rekrutacji skontaktuj się z Biurem Rekrutacji w celu nadania promocji. 

Po maturze międzynarodowej / europejskiej - dobre wyniki (szczegóły)

Osobom, które zdawały maturę maturę międzynarodową IB (International Baccalaureat) lub maturę europejską EB (European Baccalaureate) i zdobyły na dyplomie odpowiednią sumę punktów (wg przelicznika ocen z Regulaminu promocji §5) z jednego z zestawów 2 przedmiotów (język obcy i język polski, matematyka, geografia, informatyka, fizyka, ekonomia, zarządzanie, technologia informacyjna, biologia, chemia, historia) przyznaje się następującą promocję:

 • powyżej 195 pkt – 100 % promocji w czesnym na pierwszym semestrze.

Jeśli spełniasz kryteria skontaktuj się do końca rekrutacji z Biurem Rekrutacji w celu nadania promocji.

Po szkole ponadpodstawowej - świadectwo z czerwonym paskiem (szczegóły)

Osobom, które uzyskały świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej z wyróżnieniem (świadectwo z czerwonym paskiem) w roku zdania egzaminu maturalnego przyznaje się 25% promocji w czesnym w pierwszym semestrze nauki.

Jeśli spełniasz kryteria okaż w Biurze rekrutacji do wglądu dokument poświadczający podstawę do nadania promocji w terminie do końca rekrutacji.

 

Jeśli jesteś laureatem konkursu i/lub wychowankiem domu dziecka (szczegóły)
 • Studentom, którzy na świadectwie dojrzałości są zwolnieni z co najmniej jednego z przedmiotu z części pisemnej egzaminu maturalnego, przyznaje się 100 % promocji w czesnym w pierwszym semestrze nauki na studiach pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. 
   
 • Laureatom konkursów sponsorowanych przez  Uniwersytet WSB Merito na poziomie szkoły średniej przyznaje się promocję zgodnie z przyznaną nagrodą udokumentowaną certyfikatem lub promesą zawierającą zapis o szczegółach przyznanej promocji.
   
 • Studentom, którzy są aktualnymi wychowankami domu dziecka/rodziny zastępczej lub przestali nimi być w roku rozpoczęcia studiów w Uczelni przyznaje się 100 % promocję w czesnym na I roku nauki.

 

W celu uzyskania ww. promocji należy przedłożyć w Biurze rekrutacji dokument/zaświadczenie poświadczające podstawę do nadania promocji w terminie do końca rekrutacji. 

Kredyty studenckie

Kredyty studenckie udzielają wybrane banki komercyjne. Przyznawane są na preferencyjnych warunkach dzięki dopłatom z Funduszu Kredytów Studenckich finansowanym z budżetu państwa.

 

O kredyt można ubiegać się przez cały rok, niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń. Ważne jest, aby dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 3000 zł.

 

Więcej o kredytach studenckich przeczytasz na https://www.gov.pl/web/nauka/kredyt-studencki--dowiedz-sie-wiecej.

Pozostałe stypendia:

REKTORA

O stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się każdy, kto uzyskał średnią ocen z dwóch ostatnich semestrów na poziomie min. 4,75 lub wykazał się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi albo znakomitymi wynikami sportowymi na poziomie międzynarodowym lub krajowym po ukończeniu pierwszego roku studiów.

Medal
DLA AMBITNYCH I PRACOWITYCH

Jeśli zaliczysz pierwszy rok studiów i uzyskasz wysoką średnią ocen, możesz ubiegać się o stypendium za wyniki w nauce z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Aby otrzymać stypendium Ministra musisz sprostać kryteriom wyznaczonym przez Ministerstwo.

Hantel
DLA SPORTOWCÓW

Po zaliczeniu pierwszego roku studiów możesz również uzyskać stypendium MNiSW za dobre wyniki w sporcie we współzawodnictwie międzynarodowym oraz za osiągnięcia sportowe i reprezentowanie barw uczelni w akademickim ruchu sportowym.

DLA STUDENTÓW W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ

Jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej, przysługiwać Ci będzie stypendium socjalne MNiSW. Ponadto jeżeli znajdziesz się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn losowych, możesz również ubiegać się o wypłacenie jednorazowej zapomogi.

Uścisk dłoni
DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Osoby z niepełnosprawnością legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności i niezdolności do pracy lub o przyznanej grupie inwalidzkiej mogą starać się o stypendium specjalne.

DLA CIEKAWYCH ŚWIATA

WSB Merito współpracuje z wieloma szkołami wyższymi w innych krajach w ramach programu Erasmus+. Dzięki nawiązanym kontaktom masz szansę kontynuować naukę w zaprzyjaźnionej uczelni. W tym czasie zostaniesz zwolniony z części opłat, a ponadto otrzymasz stypendium Erasmusa+, które pokryje różnicę kosztów utrzymania między krajem ojczystym a krajem goszczącym.

Puchar
DLA LIDERÓW

Promujemy studentów, którzy aktywnie działają na rzecz naszej uczelni i swoich kolegów. Stypendia finansowane są ze środków własnych uczelni.

Jak ubiegać się o stypendium?

Najlepiej najpierw zajrzyj do Extranetu, tam w zakładce „Stypendia i zniżki” znajdziesz szczegółowe informacje, wzory wniosków i daty składania podań w zakresie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

 

W przypadku wątpliwości, skontaktuj się z:

Rodzaje stypendiów / zniżek Kontakt
 • socjalne
 • zapomogi
 • dla liderów

Dział Obsługi Finansowej Studenta

Telefon i e-mail: zakładka kontakt

 • VIS
 • dla wychowanków domu dziecka oraz dzieci z rodzin zastępczych
Biuro Rekrutacji
Telefon i e-mail: zakładka kontakt
 • Rektora
 • dla ambitnych i pracowitych
 • dla sportowców

Dziekanat studiów I stopnia

Telefon i e-mail: zakładka kontakt

 • dla osób z niepełnosprawnością
Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością
Telefon i e-mail: zakładka kontakt
 • dla ciekawych świata (Erasmus+)

Centrum Współpracy Międzynarodowej

Telefon i e-mail: zakładka kontakt

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

do 27 maja
czesne już od
466 zł
399zł
miesięcznie

Zapisując się do 27 maja, zyskujesz:

 • 800 zł dzięki zniżce w czesnym, która na studiach I stopnia rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego.
 • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł.

 

Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1200 zł i będzie rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego.

 

Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł.

 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 466 zł