Władze Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu

W prawidłowe funkcjonowanie uczelni i jakość kształcenia zaangażowanych jest wiele osób pracujących w różnych działach i strukturach. To właśnie dzięki nim uczelnia ma wysokie oceny w rankingach, a absolwenci mogą się pochwalić wiedzą i doświadczeniem i bez problemu odnajdują się na rynku pracy.

Senat

Senat decyduje o przyszłości uczelni oraz:

  • określa i uchwala strategię uczelni, regulaminy studiów,
  • czuwa nad jakością programów nauczania oraz określa w uchwale jakie umiejętności powinien posiadać absolwent,
  • wnioskuje  o utworzenie kierunku studiów oraz określa specjalności w ramach danego kierunku,
  • ustanawia limity przyjęć na studia oraz zasady rekrutacji,
  • opiniowania zasad funkcjonowania systemu zapewniania jakości kształcenia.

Rektor jest przewodniczącym Senatu.

Rada Akademicka

W skład Rady Akademickiej wchodzą: koordynatorzy dyscyplin, przedstawiciele nauczycieli akademickich oraz przedstawiciele studentów.


Rada Akademicka posiada uprawnienia i realizuje zadania w zakresie:

  • prowadzenia postępowań oraz nadawania stopnia naukowego doktora,
  • opiniowania regulaminu biblioteki, studiów i praktyk studenckich,
  • opiniowania efektów uczenia się dla programów studiów poszczególnych kierunków,
  • opiniowania zasad funkcjonowania systemu zapewniania jakości kształcenia.

Samorząd studencki

Samorząd to organizacja kierowana przez studentów. Reprezentuje ich przed władzami uczelni, zgłasza ważne dla studentów projekty, wnioskuje o zmiany przepisów dotyczących studentów, a przede wszystkim organizuje ciekawe imprezy, wystawy i interesujące spotkania. Działanie w samorządzie jest doskonałą okazją, by już podczas studiów zdobyć doświadczenie w pracy zespołowej, sprawdzić swoje zdolności mentorskie i organizacyjne.

Rektorzy uczelni

Z dniem 01.01.2020 r. funkcję Rektora Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu (wcześniej Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu) objął prof. dr hab. inż. Jacek Mercik, który wcześniej pełnił funkcję Prorektora ds. Nauki. 

 

Od momentu utworzenia uczelni w 1998 r. przez ponad 20 lat na jej czele stał prof. dr hab. Stefan Forlicz, który po latach ogromnego zaangażowania w budowanie i rozwój naszej uczelni zrezygnował z pełnienia funkcji Rektora. Jego Magnificencja nie rozstał się jednak z uczelnią i naszą społecznością akademicką, pozostaje z nami na stanowisku profesora i wpiera nas swoją wiedzą i doświadczeniem jako Rektor Senior.

 
Przedstawiamy sylwetki Rektorów naszej uczelni


Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. inż. Jacek Mercik
Prof. dr hab. inż. Jacek Mercik jest autorem oraz współautorem 170 publikacji naukowych. Obszar zainteresowań Pana Profesora obejmuje zastosowania statystyki, teorie grupowych decyzji, badania operacyjne, zastosowanie informatyki w zarządzaniu oraz ekonometrię. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, którą ukończył ze stopniem magistra inżyniera matematyki ze specjalnością badania operacyjne. Zawodowo związany z Politechniką Wrocławską w latach 1973-2014, uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w 1990 r. oraz tytuł profesora nauk ekonomicznych w 2001 r. W latach 1998-2008 Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu. Od 2012 r. związany z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu (obecnie Uniwersytetem WSB Merito), gdzie w latach 2017-2019 pełnił funkcję Prorektora ds. Nauki.


Jego Magnificencja Rektor Senior prof. dr hab. Stefan Forlicz
Prof. dr hab. Stefan Forlicz jest ekonomistą, specjalizuje się w ekonometrii i statystyce, zainteresowania naukowe Profesora obejmują również ekonomię matematyczną, ekonomikę informacji oraz mikroekonomię. Autor lub współautor ponad 100 opublikowanych monografii i artykułów naukowych. Absolwent kierunku elektronika i automatyzacja na Politechnice Wrocławskiej, którą ukończył w 1972 r. W latach 1973-2006 związany zawodowo z Akademią Ekonomiczną im. Oskara Langego (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), gdzie w 1981 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, a w 1987 r. stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Kierował Katedrą Metod Symulacyjnych oraz Katedrą Ekonomii Matematycznej. W 1996 r. prezydent Aleksander Kwaśniewski nadał mu tytuł profesora. Wykładał w Katedrze Ekonomii i Badań Regionalnych na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej. Brał udział w utworzeniu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytetem WSB Merito), w której w 1998 r. objął stanowisko Rektora i pełnił je do 2019 r. Odznaczony w 2011 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2013 r. wyróżniony tytułem doktora honoris causa Narodowego Uniwersytetu Górniczego w Dniepropietrowsku. W 2019 r. otrzymał tytuł Honorowego profesora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, został także odznaczony Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla rzemiosła Polskiego” przyznanym przez Związek Rzemiosła Polskiego. Członek Kapituły Konkursu „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza", ekspert Business Centre Club ds. szkolnictwa wyższego. 

Rektor

prof. dr hab. inż. Jacek Mercik


ul. Fabryczna 29-31 (bud. A, p. 103), Wrocław
tel. 71 356 16 10 lub -18, 376 23 90

rektorat@wroclaw.merito.pl

Rektor Senior

prof. dr hab. Stefan Forlicz

 

ul. Fabryczna 29-31 (bud. A, p. 226), Wrocław
tel. 71 356 16 10 lub -18, 376 23 90
rektorat@wroclaw.merito.pl

Kanclerz

Zastępcy Kanclerza

Wicekanclerze

Dziekani

dr Tomasz Rólczyński
Dziekan

Wydział Finansów i Zarządzania we Wrocławiu

dr Tomasz Rólczyński

dr Katarzyna Mizera
Dziekan 
Wydział Ekonomiczny w Opolu


Wydział Ekonomiczny w Opolu

ul. Augustyna Kośnego 72, Opole
tel. 77 401 94 08
kancelaria.opole@wroclaw.merito.pl

Prodziekani

dr Anna Orzeł

Prodziekan ds. organizacyjnych i rozwoju

Wydział Finansów i Zarządzania we Wrocławiu

Anna Orzeł menedżer

dr Daria Hofman
Prodziekan ds. studenckich

Wydział Finansów i Zarządzania we Wrocławiu

Daria Hofman2

dr Jan Świderski

Prodziekan ds. dydaktycznych

Wydział Finansów i Zarządzania we Wrocławiu

dr Agnieszka Gawlik
Prodziekan ds. dydaktyki i jakości kształcenia

 

Wydział Ekonomiczny w Opolu
ul. Augustyna Kośnego 72, Opole
tel. 77 401 94 08
kancelaria@opole.merito.pl

Agnieszka Gawlik władze

dr Justyna Kuświk
Prodziekan ds. studenckich

 

Wydział Ekonomiczny w Opolu
ul. Augustyna Kośnego 72, Opole
tel. 77 401 94 08
kancelaria@opole.merito.pl

dr Justyna Kuświk