Zapytanie ofertowe nr 1/WTP/U27/2022

                                                                                                                                                                   27.07.2022

 

Zapytanie ofertowe nr 1/WTP/U27/2022

 

Do wskazanego terminu nie wpłynęło żadne pytanie oraz żadna oferta w związku z czym, zgodnie z pkt. 4. Podręcznika Beneficjenta dla programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Beneficjent zawrze umowę w sprawie realizacji zamówienia z dowolnie wybranym Wykonawcą. Pierwotne warunki zamówienia nie zostaną zmienione. Wykonawca będzie spełniał wszystkie warunki udziału w postępowaniu wynikające z  pkt. 6. i 7. Zapytania ofertowego nr 1/WTP/U27/2022.

 

                                                                                                                                                       Toruń, 15.07.2022r.

 

Zapytanie ofertowe nr 1/WTP/U27/2022

 

W ramach procedury zapytania ofertowego w ramach projektu "Welcome to Łódź, welcome to WSB" Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie spójnej koncepcji oznakowania budynków i pomieszczeń Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, mieszczących się w Wydziale Studiów Stosowanych w Łodzi przy ul. Brzozowa 5/7).

 

Szczegółowe wytyczne dotyczące przedmiotu zamówienia:

 

1. Wizja lokalna + wstępna analiza

 • Analiza ścieżek komunikacji i zapotrzebowania na informacje
 • Systematyka oznaczeń budynków, pięter itp.
 • Podział pomieszczeń ze względu na funkcje i ich numeracja
 • Rozplanowanie natężenia grafik i informacji, usystematyzowanie i rozplanowanie informacji na rzutach
 • Usystematyzowanie nośników ze względu na typ i rozprowadzenie na nie poszczególnych informacji

2. Oznakowanie zewnętrzne:

 • Logo/nazwa na fasadzie (2 szt.)
 • Oznakowanie budynków, wejść (4 szt.)
 • Flagi wizerunkowe (3szt) + umiejscowienie
 • Informacja rozprowadzająca dla Budynku A i B (przekierowania do poszczególnych funkcji)

3. Oznakowanie wewnętrzne:

 • Pylon główny (2 szt.)
 • Tablica rozprowadzające na piętrach (5 szt.)
 • Informacja kierunkowa – 1 lokalizacja (6 szt.)
 • Oznakowanie punktów charakterystycznych – piktogramy, napisy np.:1. Dziekanat 2. Kancelaria 3. Biuro karier, 4. Biblioteka itp. (10 szt.)
 • Grafiki wizerunkowe (6 szt.)
 • Oznaczenia pięter (12 szt.)
 • Tabliczki przydrzwiowe – projekt, logika, optymalizacja: podział na tabliczki ze zmienną treścią i bez, ustalenie i weryfikacja umiejscowienia; pliki wdrożeniowe (~70 szt.); edytowalny szablon dokumentu do wypełniania treścią; instrukcje wypełniania szablonu – dokument z wytycznymi dla pracowników,
 • Oznakowanie toalet – jako punkt charakterystyczny, tabliczki na drzwi (4szt.), semafory (4 szt.)

4. Dokument końcowy - pełna dokumentacja techniczna zawierająca graficzne przedstawienie proponowanych rozwiązań, uwzględniające rzeczywiste elementy architektury, których dotyczą.


Projektowane oznakowanie musi być przygotowane w dwóch językach (j. polskim i j. angielskim).


Projekty muszą być wykonane przy użyciu programów graficznych, nie odręcznie. Projekty powinny zawierać część opisową, z wyszczególnieniem opisu materiałów, z których mają być wykonane poszczególne elementy oznakowania. Projekt może uwzględniać inne elementy (np. znaki, symbole, grafiki) służące podniesieniu walorów estetycznych lub użytkowych. Projekt powinien nawiązywać do działalności Zamawiającego, być nowoczesny oraz budzić skojarzenia z miastem i sektorem nauki.


Zamawiający zaznacza, że wskazane wyżej poszczególnych oznaczeń są orientacyjne i ich ostateczna liczba może ulec zmianie po przeprowadzeniu przez Wykonawcę wizji lokalnej już w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.


Zamawiający informuje, iż zamówienie będzie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV):
Kod CPV: 79822500-7 - Usługi projektów graficznych

Kod CPV: 79933000-3 - Usługi towarzyszące usługom projektowym

 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących kryteriów:

P= Cmin/ C x 100 pkt., gdzie:
P - liczba punktów badanej oferty w kryterium „cena”,
Cmin- najmniejsza cena ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów,
C - cena badanej oferty
 

Termin składania ofert do 25.07.2022r. na adres: marta.napiorska@wsb.torun.pl.
Rozstrzygnięcie: Do wskazanego terminu nie wpłynęła żadna oferta

 

Oferta powinna być doręczona osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zapytanie ofertowe nr 1/WTP/U27/2022 na adres: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Centrum Zarządzania Projektami, ul. Dekerta 26, 87-100 Toruń lub przesłana drogą elektroniczną (e-mail) na adres:  marta.napiorska@wsb.torun.pl ze wskazaniem w tytule „Oferta na Zapytanie ofertowe nr 1/WTP/U27/2022”.

 

Szczegóły znajdą Państwo w zapytaniu ofertowym:

Zapytanie ofertowe nr 1/WTP/U96/2022

 

                                                                                                        Toruń, 19.07.2022r.

 

Zapytanie ofertowe nr 1/WTP/U96/2022

 

W ramach procedury zapytania ofertowego w ramach projektu "WSB Toruń - uczelnia przyjazna cudzoziemcom" Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu zaprasza do składania ofert na wykonanie, dostawę oraz montaż oznakowania budynków i pomieszczeń na obu wydziałach Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, mieszczących się w Toruniu (ul. Młodzieżowa 31a) oraz w Bydgoszczy (ul. Fordońska 74) zgodnie z Systemem Informacji Wizualnej przekazanym przez Zamawiającego.

 

 


W ramach realizacji przedmiotu zapytania Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wykonania części zewnętrznych tablic z poliwęglanu litego gr. 2 mm (narożniki proste), z otworami i nadrukiem UV do następujących oznakowań:

 

Toruń

Liczba

1. Tabliczki przydrzwiowe typ A

45

2. Tabliczki przydrzwiowe typ B

24

3. Tablica informacyjna 60 x 60

1

4. Tablica informacyjna 60 x 90

12

5. Tablica informacyjna 60 x 122

4

6. Pylon 110x189

2

   

Bydgoszcz

Liczba

1. Tabliczki przydrzwiowe typ A

6

2. Tabliczki przydrzwiowe typ B

3

3. Tabliczki przydrzwiowe typ C

3

4. Tablica informacyjna 60 x 60

1

5. Pylon 110x189

2

 

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z udostępnionymi przez Zamawiającego Systemami Informacji Wizualnej, stanowiącymi załącznik nr 2 i 3 do niniejszego zapytania.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

Zamawiający informuje, iż zamówienie będzie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących kryteriów:

P = Cmin/ C x 100 pkt., gdzie:


P - liczba punktów badanej oferty w kryterium „cena”,
Cmin - najmniejsza cena ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów,
C - cena badanej oferty
 

Termin składania ofert do 28.07.2022r.

 

Oferta powinna być doręczona osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zapytanie ofertowe nr 1/WTP/U96/2022 na adres: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Centrum Zarządzania Projektami, ul. Dekerta 26, 87-100 Toruń lub przesłana drogą elektroniczną (e-mail) na adres:  jolanta.wojciechowska@wsb.torun.pl ze wskazaniem w tytule „Oferta na Zapytanie ofertowe nr 1/WTP/U96/2022”.

 

Szczegóły znajdą Państwo w zapytaniu ofertowym:

Zapytanie ofertowe nr 2/WTP/U96/2022

  

 

                                                                                                        Toruń, 31.08.2022r.

 

Zapytanie ofertowe nr 2/WTP/U96/2022

 

W ramach procedury zapytania ofertowego w ramach projektu "WSB Toruń - uczelnia przyjazna cudzoziemcom" Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu zaprasza do składania ofert na:

 • przygotowanie/dostosowanie graficzne oznakowań (zgodnie z udostępnionym Systemem Informacji Wizualnej i dostarczonymi przez Zamawiającego plikami źródłowymi, w formie edytowalnej),
 • wykonanie oznakowań zgodnie z poniższą specyfikacją,
 • dostawę i montaż/wymianę oznakowań na 2 wydziałach Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, mieszczących się w Toruniu (ul. Młodzieżowa 31a) oraz w Bydgoszczy (ul. Fordońska 74) zgodnie z Systemem Informacji Wizualnej przekazanym przez Zamawiającego.

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zapytania znajduje się w pkt. 3. ppkt. 1. niniejszego Zapytania.

 

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z udostępnionymi przez Zamawiającego Systemami Informacji Wizualnej, stanowiącymi załącznik nr 2 i 3 do niniejszego zapytania.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

Zamawiający informuje, iż zamówienie będzie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących kryteriów:

P = Cmin/ C x 100 pkt., gdzie:


P - liczba punktów badanej oferty w kryterium „cena”,
Cmin - najmniejsza cena ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów,
C - cena badanej oferty
 

Termin składania ofert do 07.09.2022r. 


Rozstrzygnięcie: We wskazanym  terminie wpłynęła jedna oferta na kwotę 18 204,00 zł brutto, która uzyskała 100 pkt. i została wybrana do realizacji zamówienia: Duży Format Magdalena Dorożyńska, 87-100 Toruń, ul. Polna 129.

 

Oferta powinna być doręczona osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zapytanie ofertowe nr 2/WTP/U96/2022 na adres: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Centrum Zarządzania Projektami, ul. Dekerta 26, 87-100 Toruń lub przesłana drogą elektroniczną (e-mail) na adres:  barbara.kaniowska@wsb.torun.pl ze wskazaniem w tytule „Oferta na Zapytanie ofertowe nr 2/WTP/U96/2022”.

 

Szczegóły znajdą Państwo w zapytaniu ofertowym:

Zapytanie ofertowe nr 2/WTP/U27/2022

 

                                                                                                                           Toruń, 16.09.2022

 

Zapytanie ofertowe nr 2/WTP/U27/2022

 

W ramach procedury zapytania ofertowego w ramach projektu "Welcome to Łódź, welcome to WSB" Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu zaprasza do składania ofert na przygotowanie oraz przeprowadzenie kursów języka angielskiego dla pracowników administracyjnych i dydaktycznych Wydziału Studiów Stosowanych w Łodzi Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu:

 1. Kurs języka angielskiego dla kadry administracyjnej, 50h, 2 grupy x 5 osób
 2. Kurs języka angielskiego dla kadry dydaktycznej, 50h, 2 grupy x 5 os.

 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV):
80300000-7 – Usługi szkolnictwa wyższego
80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

 

Oferta powinna być doręczona osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zapytanie ofertowe nr 2/WTP/U27/2022 na adres: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Centrum Zarządzania Projektami, ul. Dekerta 26, 87-100 Toruń lub przesłana drogą elektroniczną (e-mail) na adres: marta.napiorska@wsb.torun.pl ze wskazaniem w tytule „Oferta na Zapytanie ofertowe nr 2/WTP/U27/2022”.


Termin składania ofert upływa 23.09.2022r.

 

Rozstrzygnięcie: Do wskazanego terminu nie wpłynęło żadne pytanie oraz żadna oferta w związku z czym, zgodnie z pkt. 4. Podręcznika Beneficjenta dla programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Beneficjent zawrze umowę w sprawie realizacji zamówienia z dowolnie wybranym Wykonawcą. Pierwotne warunki zamówienia nie zostaną zmienione. Wykonawca będzie spełniał wszystkie warunki udziału w postępowaniu wynikające z  pkt. 6. i 7. Zapytania ofertowego nr 2/WTP/U27/2022.

 

Szczegóły znajdą Państwo w zapytaniu ofertowym:

Zapytanie ofertowe nr 3/WTP/U96/2022

 

Zapytanie ofertowe nr 3/WTP/U97/2022

 

W ramach procedury zapytania ofertowego w ramach projektu "WSB Toruń - uczelnia przyjazna cudzoziemcom" Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu zaprasza do składania ofert na przygotowanie oraz przeprowadzenie kursów języka angielskiego dla pracowników administracyjnych i dydaktycznych dwóch wydziałów Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, mieszczących się w Toruniu (ul. Młodzieżowa 31a) oraz w Bydgoszczy (ul. Fordońska 74):

 1. Kurs języka angielskiego dla kadry administracyjnej, 50h, 10 grup x 5 osób
 2. Kurs języka angielskiego dla kadry dydaktycznej, 50h, 2 grupy x 5 os.

 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV):
80300000-7 – Usługi szkolnictwa wyższego
80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

Oferta powinna być doręczona osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zapytanie ofertowe nr 3/WTP/U96/2022 na adres: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Centrum Zarządzania Projektami, ul. Dekerta 26, 87-100 Toruń lub przesłana drogą elektroniczną (e-mail) na adres: jolanta.wojciechowska@wsb.torun.pl ze wskazaniem w tytule „Oferta na Zapytanie ofertowe nr 3/WTP/U96/2022”.


Termin składania ofert upływa 23.09.2022r.

 

Rozstrzygnięcie: Do wskazanego terminu nie wpłynęło żadne pytanie oraz żadna oferta w związku z czym, zgodnie z pkt. 4. Podręcznika Beneficjenta dla programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Beneficjent zawrze umowę w sprawie realizacji zamówienia z dowolnie wybranym Wykonawcą. Pierwotne warunki zamówienia nie zostaną zmienione. Wykonawca będzie spełniał wszystkie warunki udziału w postępowaniu wynikające z  pkt. 6. i 7. Zapytania ofertowego nr 3/WTP/U96/2022.

 

Szczegóły znajdą Państwo w zapytaniu ofertowym:

Zapytanie ofertowe nr 3/WTP/U27/2022

                                                                                                                        Toruń, 28.09.2022

 

Zapytanie ofertowe nr 3/WTP/U27/2022

 

W ramach procedury zapytania ofertowego w ramach projektu "Welcome to Łódź, welcome to WSB" Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu zaprasza do składania ofert na wykonanie, dostawę oraz montaż przez Wykonawcę oznakowania budynków i pomieszczeń Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, mieszczących się w Wydziale Studiów Stosowanych w Łodzi przy ul. Brzozowa 5/7).


Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z udostępnionym przez Zamawiającego Systemem Informacji Wizualnej, stanowiącymi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.


Zamawiający informuje, iż zamówienie będzie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Kod Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV):

 • 39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne
 • 79341000-6 Usługi reklamowe

 

Oferta powinna być doręczona osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zapytanie ofertowe nr 3/WTP/U27/2022 na adres: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Centrum Zarządzania Projektami, ul. Dekerta 26, 87-100 Toruń lub przesłana drogą elektroniczną (e-mail) na adres: marta.napiorska@wsb.torun.pl ze wskazaniem w tytule „Oferta na Zapytanie ofertowe nr 3/WTP/U27/2022”.

 

Termin składania ofert upływa 05.10.2022r.

Rozstrzygnięcie: Do wskazanego terminu nie wpłynęło żadne pytanie oraz żadna oferta w związku z czym, zgodnie z pkt. 4. Podręcznika Beneficjenta dla programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Beneficjent zawrze umowę w sprawie realizacji zamówienia z dowolnie wybranym Wykonawcą. Pierwotne warunki zamówienia nie zostaną zmienione. Wykonawca będzie spełniał wszystkie warunki udziału w postępowaniu wynikające z  pkt. 6. i 7. Zapytania ofertowego nr 3/WTP/U27/2022.

 

 

Szczegóły znajdą Państwo w zapytaniu ofertowym:

Rozeznanie rynku na tłumaczenia (U27)

                                                                                                                        Toruń, 29.11.2022

 

Rozeznanie rynku

na tłumaczenia pisemne

 

W ramach procedury rozeznania rynku w ramach projektu „Welcome to Łódź, welcome to WSB”, nr projektu BPI/WTP/2021/1/00027/U/00001, Program Welcome to Poland 2021, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu zaprasza do składania ofert.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski na potrzeby realizacji ww. projektu.

 

Przedmiot umowy obejmuje tłumaczenia zwykłe pisemne:

 1. dokumentów związanych z przebiegiem toku studiów, w tym m.in.: dokumentów rekrutacyjnych, wniosków, regulaminów, zarządzeń, korespondencji
 2. materiałów promocyjnych, w tym m.in.: ulotek, broszur, plakatów, tekstów do publikacji na stronie internetowej, spotów reklamowych.

w łącznej liczbie 500 normostron.

 

Oferty zawierające koszt 1 normostrony (1800 znaków ze spacjami) brutto powinny być przesłane drogą elektroniczną (e-mail) na adres: marta.napiorska@wsb.torun.pl.

 

 

Termin składania ofert upływa 02.12.2022r.

 

Zapytanie ofertowe nr 1/WTP/U27/2023

  

                                                                                                                                                                         Toruń, 08.03.2023

 

Zapytanie ofertowe nr 1/WTP/U27/2023

 

W ramach procedury zapytania ofertowego w ramach projektu "Welcome to Łódź, welcome to WSB" Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu zaprasza do składania ofert na przygotowanie oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu Różnych stylów komunikowania się dla pracowników Wydziału Studiów Stosowanych w Łodzi, mieszczącego się w Łodzi przy ulicy Brzozowej 5/7.

 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV):
80300000-7 – Usługi szkolnictwa wyższego
80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

Zamawiający informuje, iż zamówienie będzie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Oferta powinna być doręczona osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zapytanie ofertowe nr 1/WTP/U27/2023 na adres: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Centrum Zarządzania Projektami, ul. Dekerta 26, 87-100 Toruń lub przesłana drogą elektroniczną (e-mail) na adres: marta.napiorska@wsb.torun.pl ze wskazaniem w tytule „Oferta na Zapytanie ofertowe nr 1/WTP/U27/2023”.


Termin składania ofert upływa 16.03.2023r.

Rozstrzygnięcie: Do wskazanego terminu wpłynęła 1 oferta. Na podstawie przyjętych kryteriów do wykonania usługi wybrano oferenta, który uzyskał najwyższą liczbę punktów – 100 pkt.:

Szkolenie

Wybrany oferent

Cena za 1h brutto brutto

Różne style komunikowania się

KDR Kształcenie Doskonalenie Rozwój

Marlena Adamska

140,00 zł

 

Szczegóły znajdą Państwo w zapytaniu ofertowym:

Zapytanie ofertowe nr 1/WTP047/2023

                                                                                                                                                                                                                                                Toruń, 07.11.2023 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 1/WTP047/2023

 

W ramach procedury zapytania ofertowego w ramach projektu "„NAWA IN – międzynarodowa aktywizacja studentów w murach uczelni" Uniwersytet WSB Merito w Toruniu zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu nawigacji wewnątrzbudynkowej w budynkach Wydziału Finansów i Zarządzania w Toruniu oraz Wydziału Studiów Stosowanych w Łodzi.

 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV):

 • 72212517 Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego
 • 48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
 • 72254000 Testowanie oprogramowania
 • 72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
 • 72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego

 

Projekt finansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

 

Oferta powinna być przesłana drogą elektroniczną na adres e-mail: jolanta.wojciechowska@torun.merito.pl do 14.11.2023 r.

 

Szczegóły znajdą Państwo w zapytaniu ofertowym: