komputer na biurku

Projekty

Pracownicy badawczy uczelni zrzeszonych w Federacji Naukowej WSB-DSW angażują się w realizację wielu grantów naukowych i projektów badawczych, skupionych tematycznie wokół problemów społecznych i gospodarczych.

Wybrane projekty badawcze

Projekt YEES (Youth Entrepreneurship and Employment Support)

finansowany przez Hiszpańską Narodową Agencję Programu Erasmus+ w celu wspierania współpracy między systemami kształcenia zawodowego a światem pracy (współpraca z uczestnikami z Hiszpanii, Włoch i Portugalii).

Projekt „Upskilling Pathways for Adults through ICT and Social Media”

W ramach projektu powstał pakiet szkoleniowy testowany przez nauczycieli i trenerów, aby umożliwić im nabycie umiejętności wykorzystywania pełnego potencjału ICT i mediów społecznościowych w celu tworzenia nowych e-przedsiębiorstw zapewniających większe możliwości uczestnictwa w nowoczesnym, elastycznym i integracyjnym rynku pracy (współpraca z koordynatorami z Włoch, Hiszpanii, Belgii i Portugalii).

Projekt Międzyuczelnianego Laboratorium, kierowanego przez prof. dr. hab. Krzysztofa Piaseckiego.

W pracach tego zespołu uczestniczą naukowcy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu i Politechniki Białostockiej. W ramach prac wymienionego Laboratorium dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak (WSB Poznań) zajmuje się badaniami poświęconymi analizie ryzyka nieprecyzyjności obarczającymi decyzje finansowe i gospodarcze. Dodatkowo, w ramach jednego z projektów realizowanych w tym zespole, dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak pełni rolę wydawcy-gościa zeszytu specjalnego „Advanced Methods in Mathematical Finance”, wydawanego przez czasopismo „Mathematics” (ISSN 2227-7390; IF 1,105; Q1). Pełny opis działalności Laboratorium można znaleźć na stronie internetowej https://www.researchgate.net/lab/Krzysztof-Piasecki-Lab-2.

Projekt „Społeczna odpowiedzialność biznesu a prawa człowieka”

Celem badania jest ustalenie, jak należy rozumieć standard należytej staranności przedsiębiorcy w zakresie respektowania praw człowieka w odniesieniu do konkretnych branż i kontekstów operacyjnych. Na potrzeby badania wstępnego analizą objęto orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Zważywszy, że podmioty niepaństwowe występujące w charakterze stron przed TSUE to zazwyczaj międzynarodowe korporacje, analiza orzecznictwa Trybunału pozwoliła na uchwycenie niektórych istotnych cech dotyczących należytej staranności, wymaganej od przedsiębiorcy. Wyników badań w zakresie koncepcji „należytej staranności” spółek w respektowaniu praw człowieka prezentowane były na Światowym Kongresie w Lucernie (Szwajcaria).

Projekt „Finanse biznesu międzynarodowego”

Projekt był realizowany w latach 2017-2018 i dotyczył zmian, jakie następowały w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw międzynarodowych pod wpływem globalizacji i globalnego kryzysu finansowego w latach 2008-2009. Efektem badań były: monografia pt. „Finanse biznesu międzynarodowego”, wydana przez WSB w Poznaniu, oraz szereg artykułów w czasopismach naukowych

Wittgenstein i polityka demokratyczna.

Cele projektu to analiza i refleksja krytyczna nad współczesną demokracją z perspektywy filozofii Ludwika Wittgensteina. Główne pytanie badawcze brzmi: „W jakiej mierze myślenie o polityce inspirowane filozofią Wittgensteina może konstytuować alternatywę dla koncepcji liberalnych i konserwatywnych, które dominują współczesne rozumienie demokracji?”. Autorzy projektu podzielają przekonanie, że obserwowany obecnie światowy kryzys demokracji jest wyrazem nieadekwatności tradycyjnego sposobu pojęciowego jej ujmowania. Sytuacja ta wymaga przemyślenia fundamentów naszego myślenia o demokracji liberalnej po to, by dać odpór narastającemu ryzyku dominacji nacjonalistycznych, populistycznych i dążących do wykluczenia tendencji w europejskiej i światowej polityce. Projekt ma międzynarodowy charakter i opiera się na współpracy trzech partnerów. Są to: prof. Lotar Rasiński (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu), prof. Thomas Wallgren (Uniwersytet w Helsinkach, Finlandia – Archiwum von Wrighta
i Wittgensteina) i prof. Alois Pichler (Uniwersytet w Bergen, Norwegia – Archiwum Wittgensteina). Współpraca będzie polegała m.in. na organizacji trzech seminariów (Helsinki, Bergen, Wrocław) z udziałem międzynarodowych ekspertów oraz publikacji monografii w uznanym wydawnictwie międzynarodowym.