Daniel Gaś
mgr Daniel Gaś

Menedżer kierunku bezpieczeństwo narodowe, Kierownik Zakładu Dydaktycznego Bezpieczeństwa Narodowego.

Menedżer z ponad dwudziestopięcioletnim doświadczeniem w zarządzaniu zasobami ludzkimi, sprzedażą i procesami dotyczącymi szeroko rozumianego bezpieczeństwa w sektorze finansowym. Legitymuje się bogatym doświadczeniem w obsłudze B2B i B2C oraz współpracą z jednostkami odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie obszarów chronionych, osób i mienia. 
Posiada także kilkuletnie doświadczenie w zarzadzaniu rozproszoną siecią sprzedaży. 
Obecnie, oprócz pracy menedżersko - dydaktycznej w strukturach WSB Merito, menedżer w jednej z największych instytucji finansowych w Polsce i Europie. 
Praktyk z doświadczeniem zawodowym zbudowanym na przestrzeni wielu lat w rożnych regionach kraju.  Wypracowane modele prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej oraz zdalnej, zostały wysoko ocenione przez Studentów oraz docenione przez Władze Wydziału i Uczelni, ostatecznie uhonorowane nagrodą Rektora Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu (III stopnia).
 

Maria Banaś
dr Maria Banaś

Filolog z wykształcenia i zamiłowania. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu języka angielskiego ogólnego oraz specjalistycznego, szczególnie interesuje się językiem ekonomii, finansów, bankowości i marketingu. Od lat współpracuje z Londyńską Izbą Przemysłowo-Handlową, koordynując egzaminy kwalifikacji zawodowych oferowane przez tę uznaną międzynarodową instytucję, (m.in. z dziedziny Business English). Współautorka podręczników Banking and Finance – Key Issues (2010), International Business Basic Issues (2010) oraz Business English – Enrich Your Vocabulary (2004). Autorka wielu prac naukowych z dziedziny socjologii publikowanych w renomowanych czasopismach. Obecnie rozwija zainteresowania badawcze, przygotowując rozprawę doktorską z zakresu nauk społecznych.

dr Alicja Bartuś

Specjalista z zakresu praw człowieka, reżimów totalitarnych, zbrodni przeciwko ludzkości i terroryzmu we współczesnym świecie. Członek Zarządu Fundacji na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży, Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Krakowie, Zespołu Opiniodawczego ds. Nauczania o Holokauście przy MEN oraz Pełnomocnik Prezydenta Oświęcimia ds. Organizacji Międzynarodowego Oświęcimskiego Forum Praw Człowieka.
 

Nadkom. Wojciech Biernacki
mgr Wojciech Biernacki

Nadkomisarz Policji w stanie spoczynku. Zawodowo interesuje się medycyną sadową, fotografią i techniką kryminalistyczną. Na Uniwersytecie WSB Merito Chorzów prowadzi zajęcia m.in. z wprowadzenia do kryminalistyki czy z przyjęcie zgłoszenia i postępowania na miejscu zdarzenia.
Swoje doświadczenie zdobywał jako specjalista w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, czy podczas pracy jako wieloletni biegły Sądowy z zakresu badań daktyloskopijnych.  Wśród publikacji można wymienić m.in. „Ujawnianie i kontrastowanie krwawych śladów linii papilarnych przy użyciu roztworów benzydyny, ninhydryny i Amido Black”.

Andrzej Cichy
dr Andrzej Cichy

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa, magister prawa oraz nadkomisarz policji. 
Swoje wieloletnie doświadczenie zdobywał jako funkcjonariusz organów ścigania od 1992 roku oraz od 1999 roku jako wykładowca, nauczyciel, trener, adiunkt etc. w instytucjach o różnych profilach kształcenia, głównie w zakresie: prawa, administracji, zarządzania, pedagogiki resocjalizacyjnej i bezpieczeństwa oraz w wielu ich kontekstach.
Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących: zagrożeń współczesnego świata, taktyk i technik kryminalistycznych, prawa karnego w zakresie przestępczości, a także stosowania kar i środków karnych orzeczonych przez sąd.

 

Autor wielu publikacji między innymi: "Zagrożenia dla bezpieczeństwa w obliczu przemocy domowej", "Wyzwania administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce w realiach rzeczywistości unijnej. Prawne zagadnienia teoretyczne i praktyczne", "Wytwarzanie i kolportaż fałszywych banknotów w Polsce na przykładzie województwa śląskiego w latach 1995-1999"

dr hab. A. Czop
dr hab. Andrzej Czop

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji kierunek Prawo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie, profesor Uniwersytetu WSB Merito Chorzów. Dyrektor generalny Krakowskiego Centrum Bezpieczeństwa oraz dyrektor zarządzający oraz wykładowca w Centralnym Ośrodku Szkolenia Pracowników Ochrony i Detektywów.


Zawodowo związany głównie z Polską Policją, gdzie pełnił służbę na różnych stanowiskach. Jako koordynator w Biurze Kontroli Wewnętrznej PZU SA kierował zespołami zwalczającymi przestępczość ubezpieczeniową na terenie Śląska, Małopolski, województwa świętokrzyskiego i łódzkiego.


Jest aktywnym członkiem działających na rzecz bezpieczeństwa organizacji: International Police Association Sekcja Polska; Stowarzyszenia Komendantów Policji; Polskiego Związku Pracodawców „Ochrona”, w którym pełnił obowiązki prezesa Oddziału Małopolska. Za swoją działalność na rzecz bezpieczeństwa odznaczony między innymi: Brązowym Krzyżem Zasługi; Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant; Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju; Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.


Jest autorem i współautorem: sześciu monografii naukowych, ponad 80 artkułów i rozdziałów w monografiach naukowych. Był redaktorem wydań tomów kwartalnika „Security, Economy & Law”; redaktorem tematycznym w dziedzinie Prawa i członkiem Rady Recenzentów kwartalnika „Security, Economy & Law”; recenzentem w czasopismach: „Security Dimensions”, „Kultura Bezpieczeństwa Nauka– Praktyka-Refleksje”. Jest redaktorem tematycznym w dziedzinie Bezpieczeństwa Wewnętrznego Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis „Studia de Securitate”.


Obszarem jego aktywności naukowej są: zwalczanie terroryzmu, prywatny sektor ochrony oraz profilaktyka kryminalna. Jako swoją misję określa poszukiwanie i wypracowywanie skutecznych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo obszarom, obiektom i urządzeniom o znaczeniu strategicznym dla gospodarki, obronności i bezpieczeństwa publicznego oraz stanowiących infrastrukturę krytyczną.
 

mgr Artur Dubiel

Asystent w Instytucie Naukowym Bezpieczeństwa WSB, koordynator Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa, wydawca serwisów grupy MIL.link, resortowy instruktor, weteran, doktorant wojskowej uczelni. Uczestnik spotkań eksperckich oraz Strategicznego Forum Bezpieczeństwa przy Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Aktywny uczestnik i współorganizator naukowych konferencji i seminariów. Odznaczony medalem Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Specjalizacje i zainteresowania: system bezpieczeństwa państwa, zagrożenia asymetryczne i transsektorowe, terroryzm i antyterroryzm, siły i służby specjalne, walka informacyjna, operacje informacyjne, operacje psychologiczne, socjocybernetyka.

mgr Aleksandra Duda - Kwaśniewicz

Absolwentka kierunku Filologia Angielska Uniwersytetu Śląskiego o specjalności nauczyciel języka angielskiego, a także Centrum Szkoleń Tłumaczeniowych w Sosnowcu współpracującego z PT TEPIS i STP . Nauczyciel języka angielskiego z ponad dwudziestoletnim stażem, Egzaminator Państwowy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, tłumacz ustny i pisemny specjalizujący się w przekładach medycznych i literackich.

W WSB Merito od 2018 roku. Prowadzi zajęcia z języka fachowego- Business English, języka ogólnego oraz fonetyki języka angielskiego.

Pasjonuje się neuropsychologią, jak również psychologią biznesu, w których to obszarach nieustannie poszerza swoje kwalifikacje.

dr Józef Haber, prof. UWSB Merito

Specjalista z zakresu integracji europejskiej, stosunków polsko-niemieckich, międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych, bezpieczeństwa ekologicznego. Były współprzewodniczący Grupy Zadaniowej ds. Transferu Technologii Środowiskowych w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie, były członek Rady Konsultacyjnej przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP, Członek Korespondent Zagraniczny Academie de Géopolitique de Paris.
 

Marzena Kraszewska
dr Marzena Kraszewska

doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, absolwentka filologii angielskiej, wykładowca na kierunkach filologicznych i lektor języka angielskiego na uczelniach wyższych, tłumacz, ekspert w zakresie współpracy międzynarodowej na poziomie szkolnictwa wyższego, organizator licznych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, seminariów i warsztatów, zastępca redaktora i dyrektor produkcji międzynarodowych czasopism naukowych. Jej zainteresowania naukowe i badawcze dotyczą współczesnej literatury i kultury krajów anglosaskich, a w szczególności zagadnień związanych z anglosaskimi narracjami uniwersyteckimi oraz ich polskimi odpowiednikami.

Krzysztof Krysieniel
dr hab. Krzysztof Krysieniel, prof. UWSB Merito

Specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego, bezpieczeństwa państw Europy Południowo-Wschodniej oraz konfliktów etnicznych. Członek Narodowego Zespołu Team Europe przy przedstawicielstwie Komisji Europejskiej oraz Ekspert Regionalnego Ośrodka debaty Międzynarodowej w Katowicach, Prodziekan Uniwersytetu WSB Merito Chorzów.

Andrzej Machowski
mgr Andrzej Machowski

Specjalista z zakresu bezpieczeństwa publicznego i zarządzania bezpieczeństwem, ochrony osób i mienia, profilaktyki kryminalistycznej i detektywistyki. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w ramach pracy Wydziału Techniki Operacyjnej, Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą, Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach czy jako wiceprezes Stowarzyszenia Szkoleniowców Sztuk i Systemów Walk Obronnych HUSAR w Katowicach.


Na Uniwersytecie WSB Merito prowadzi zajęcia m.in. z bezpieczeństwa imprez masowych, ochrony obiektów użyteczności publicznej czy systemów ochrony ludności i obrona cywilna. Do zainteresowań należy szeroko rozumiana „kultury bezpieczeństwa”.


Wśród publikacji można wymienić: "Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej", "Współczesny wymiar bezpieczeństwa w aspekcie zmienności zagrożeń" czy artykuły dotyczące zagrożenia bioterroryzmem.

Łukasz Makowski
dr Łukasz Makowski, prof. UWSB Merito

Menedżer, doradca i trener biznesu z zakresu: zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu, PRu, sprzedaży, negocjacji, komunikacji oraz innych. Od roku 2010 prodziekan Uniwersytetu WSB Merito Chorzów. Autor oraz recenzent wielu publikacji z zakresu zarządzania, polityki i gospodarki. Członek Rady Programowej specjalistycznych wydawnictw. W 2008 oraz 2010 roku odbył staż naukowy w Uniwersytecie Łotwy w Rydze. Zdobywca grantu naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Menedżer i redaktor pisma przemysłowo–gospodarczego (2004–2007), dyrektor generalny, dyrektor produktu oraz sieci sprzedaży w latach 2004, 2007–2010.

Jolanta Malina

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Posiada wieloletnie doświadczenie jako pedagog resocjalizacyjny. Zainteresowania naukowo-badawcze związane są z  problemami współczesnej pedagogiki społecznej, pedagogiki resocjalizacyjnej, problematyki dotyczącej pracowników grup dyspozycyjnych, oddziaływaniami mającymi na celu zapobieganie przestępczości i innym patologiom społecznym. Swoje doświadczenie zawodowe dobywała jako wychowawca z Zakładzie Karnym w Wojkowicach, kurator społeczny przy Sądzie Rejonowym czy mediator do spraw karnych.

 

Na Uniwersytecie WSB Merito w Chorzowie prowadzi zajęcia między innymi z pedagogiki społecznej, metodyki pracy resocjalizacyjnej czy profilaktyki zagrożeń i patologii społecznych.

 

Wśród publikacji można wymienić m.in. "Pomoc i wsparcie osób dotkniętych przemocą w rodzinie na przykładzie województwa śląskiego", "Rola ojca we współczesnej rodzinie" czy "Przemoc i agresja w instytucji penitencjarnej a opinie skazanych na temat tego zjawiska".

Małoszyc
mgr Małgorzata Małoszyc

Magister filologii angielskiej, lektor języka angielskiego z kilkunastoletnim doświadczeniem, egzaminator TOEIC. Pracuje zarówno ze studentami, jaki i klientami biznesowymi. Prowadzi szkolenia z zakresu języka ogólnego, biznesowego i specjalistycznego, a także zajęcia z konwersacji. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, warsztatach i webinariach.

dr Radosław Molenda

Psycholog, pracownik Uniwersytetu WSB Merito Chorzów. Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, wieloletni pracownik tegoż wydziału oraz Akademii WSB. Zajmuje się problematyką zarządzania wiedzą, znaczeniem mentoringu oraz zagadnieniami związanymi z zarządzaniem stresem informacyjnym i neurolingwistycznym programowaniem (NLP). 
Prócz działalności dydaktycznej zajmuje się pomocą psychologiczną, w której wykorzystuje psychoterapię ericksonowską w której jako metoda jest stosowana metafora. Jest uczestnikiem Podyplomowego Kursu Psychoterapii prowadzonego przez Polski Instytut Ericksonowski. W ramach wykładów popularyzujących psychologię przedstawia kwestie związane z psychologiczną symboliką.  
 

dr Artur Orman

Specjalista z zakresu funkcjonowania policji w strukturach zarządzania kryzysowego, zabezpieczenia imprez masowych, inteligentnego monitoringu, bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach.

Jacek Ruszkowski
dr hab. Jacek Ruszkowski

Doktor nauk geograficznych, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, podróżnik i doradca do spraw turystyki biur podróży. Na Uniwersytecie WSB Merito w Chorzowie prowadzi zajęcia na kierunkach Turystyka i Rekreacja oraz Bezpieczeństwo Narodowe. Zawodowo pasjonuje się nauką i dydaktyką, turystyką, podróżami i wyprawami naukowymi. Zajmuje się również dziennikarstwem, jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Mediów. 

Wśród najciekawszych publikacji można wymienić: "Rosja i jej  byłe imperium", "Nowoczesne systemy informatyczne narzędziem informacji w turystyce" czy "Warunki rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim na przełomie tysiącleci".  

dr Siostrzonek-Sergiel
dr Adrianna Siostrzonek-Sergiel

Trener i wykładowca, prowadzi zajęcia z zagadnień dotyczących m.in. prawa cywilnego, postępowania administracyjnego, a także prawa karnego oraz kryminologii.

 

Naukowo zainteresowana zagadnieniami związanymi z ograniczeniami praw jednostki (w szczególności w prawie administracyjnym i postępowaniu karnym), kryminologią i wiktymologią (w tym prawnymi aspektami samobójstw), a także prawem sportowym. 

 

Praktykę prawniczą zdobywała w kancelariach adwokackich i radcowskich, a także jako sędzia ławnik orzekając w wydziale karnym. Pełni również funkcje przewodniczącego komisji rewizyjnej stowarzyszeń sportowych. Członek Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. 

Jacek Stypa
mgr Jacek Stypa

Magister filologii angielskiej, wykładowca akademicki, lektor mający za sobą lata doświadczenia w nauczaniu języka angielskiego ogólnego i fachowego. Cyberentuzjasta śledzący rozwój nowych technologii i ich wpływu na społeczny wymiar funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie.

dr Jarosław Szostak
dr Jarosław Szostak

Pracuje w zawodzie nauczyciela języka angielskiego od roku 1993, kiedy to ukończył studia filologiczne na Uniwersytecie Śląskim. Niedawno poszerzył swoje wykształcenie o doktorat z nauk politycznych. Stale aktualizuje i podnosi swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach i warsztatach. Specjalizuje się w nauczaniu języka biznesu. Na WSB Merito w Chorzowie od wielu lat szefuje Studium Języków Obcyh (SJO). Jest też cenionym, doświadczonym tłumaczem tekstów ekonomicznych i nie tylko. Wykonywanie zawodu nauczyciela sprawia mu ogromną satysfakcję niezależnie od tego, czy pracuje ze studentem czy klientem biznesowym. Szczególną wagę przykłada do tego, by poznając język, uczniowie nabywali też zdolność rozumienia innych kultur i by poszerzali myślowe horyzonty. Jego zdaniem nauka języka powinna wiązać się z intelektualnym wyzwaniem i przygodą. Pracując z uczniem, stara się traktować go jak inteligentnego partnera, który nie tylko aktywnie uczestniczy w zajęciach, ale też w dużej mierze je kształtuje.

Maciej Thorz
dr Maciej Thorz

Prawnik konstytucjonalista, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

dr Łukasz Wawrowski

Adiunkt na Uniwersytecie WSB Merito w Chorzowie, a także: Prodziekan ds. Studentów oraz Pełnomocnik Rektora ds. Nauki; członek Rady Akademickiej i Komitetu Wydawniczego przy Wydawnictwie WSB Merito w Poznaniu; Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Oceny Pracowników; były wieloletni członek Senatu WSB w Poznaniu i Rady w Chorzowie, Rady Naukowej WSB Merito w Poznaniu oraz Rady Naukowej „Chorzowskich Studiów Politycznych”. 

Autor szeregu publikacji naukowych, referatów i prac eksperckich obejmujących:

·      obszar politologiczny i securitologiczny (teoria polityki i bezpieczeństwa, metodologia badań społecznych, nauka o państwie, prawie i polityce, samorząd terytorialny w Irlandii);

·      obszar feministyczny (politologia, securitologia, ekonomia i zarządzanie w ujęciu feministycznym, polityka równościowa, gender studies);

·      obszar związany z organizacją procesu badawczego (polityka naukowa i zarządzanie badaniami, ewaluacja działalności naukowej).

Były Menedżer Kierunków oraz Kierownik Zakładu Dydaktycznego Politologii i Bezpieczeństwa Narodowego.