Studia w programie Erasmus+

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu działa aktywnie na rynku międzynarodowym. Uczelnia posiada Kartę Erasmus+, przyznaną przez Komisję Europejską, która uprawnia do udziału w programie Erasmus+. W ramach tego programu uczelnia podpisała umowy partnerskie z 50 uczelniami z całej Europy. Dzięki temu studenci Uniwersytetu WSB Merito mogą realizować studia za granicą prze okres 1 bądź 2 semestrów na studiach licencjackich i magisterskich.

Jak wyjechać w ramach Erasmusa?

Aby ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmusa, należy:

  • być studentem Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu, Chorzowie lub Szczecinie
  • być zarejestrowanym na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu (licencjata, magistra)
  • mieć ukończony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich)
  • być obywatelem kraju uczestniczącego w Erasmusie (albo mieć status uchodźcy lub kartę stałego pobytu w kraju uczestniczącym).

W przypadku programu PO WER należy udokumentować prawo do „dodatku socjalnego” we wniosku o wyjazd w programie Erasmus+ lub w przypadku osób z niepełnosprawnością dokument zaświadczający stopień niepełnosprawności.
Studenci zakwalifikowani na wyjazd w programie Erasmus+, dla których uczelnia potwierdzi prawo do otrzymywania „dodatku socjalnego” otrzymują „dodatek socjalny” z budżetu PO WER.
 

Obecnie Uniwersytet WSB Merito dysponuje ponad 120 miejscami na studiach zagranicznych w ramach umów z 50 uczelniami partnerskimi szkoły. Studenci mogą starać się o miejsce na jednej uczelni w następujących krajach: Turcja (7), Hiszpania (4), Włochy (4), Niemcy (9), Portugalia (3), Czechy (2), Słowacja (3), Grecja, Łotwa, Irlandia, Holandia, Dania, Belgia, Bułgaria, Rumunia.
Uczelnie partnerskie oferują programy studiów w języku angielskim lub niemieckim, w przypadku uczelni francuskich w języku francuskim, w przypadku uczelni hiszpańskich w języku hiszpańskim, a po włosku w uczelni włoskiej. W przypadku uczelni francuskich, hiszpańskich i włoskich pojawia się coraz więcej modułów także po angielsku, co należy sprawdzić bezpośrednio na stronach internetowych tych uczelni.

Do jakich krajów możesz wyjechać?

Jako stypendysta Erasmusa możesz wyjechać tylko do kraju uczestniczącego w tym programie. W programie  Erasmus+ biorą udział: kraje członkowskie UE, kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. Islandia, Lichtenstein i Norwegia oraz Turcja, Szwajcaria i Chorwacja.
Wymianę studentów w Erasmusie mogą prowadzić uczelnie mające Kartę Uczelni Erasmus+, które podpisały ze sobą porozumienie o wymianie w ramach tego programu.

Tutaj możesz sprawdzić listę uczelni partnerskich w programie Erasmus+

Warunki ubiegania się o stypendium

Studenci zainteresowani wyjazdem stypendialnym muszą pozytywnie przejść etap rekrutacji, który obejmuje:

  • sprawdzenie znajomości języka obcego w mowie i w piśmie
  • rozmowę motywacyjną 
  • sprawdzenie średniej ocen z całego okresu studiów (powyżej 3,5).

Zobacz przydatne informacje:

Rekrutacja

Rekrutacja zwykle odbywa się na początku semestru letniego i jest poprzedzona akcją informacyjną (plakaty, zebrania informacyjne, informacje w mediach społecznościowych, prasie studenckiej i Extranecie). Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Uczelniana Komisja ds. Współpracy z Zagranicą WSB Merito powołana Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu WSB Merito. Jeśli szkoła po ukończeniu letniej rekrutacji nadal dysponuje środkami na stypendia, na początku semestru zimowego (w październiku) odbywa się rekrutacja uzupełniająca.