Chcesz zdobyć drugi zawód lub dodatkowe kompetencje potwierdzone dyplomem uczelni cenionej przez pracodawców?

Jeśli jesteś studentem na dowolnym kierunku, w jakiekolwiek uczelni wyższej – to oferta dla Ciebie.
Na Uniwersytecie WSB Merito w Chorzowie możesz studiować drugi kierunek studiów za 50% czesnego standardowego miesięcznie.

finanse-rachunkowosc

Studiuj drugi kierunek na Uniwersytecie WSB Merito Chorzów i zyskaj

 • drugi zawód
 • szersze kompetencje
 • dodatkową specjalizację
 • dyplom uczelni cenionej przez pracodawców

Zasady rekrutacji

Zapis on-line

Wypełnij formularz ZPI na stronie www

Potwierdź link aktywacyjny

Wydrukuj z e- maila dokumenty

Dokumenty otrzymują kandydaci w kolejnym e-mailu, po potwierdzeniu linka aktywacyjnego:

 • kwestionariusz zawierający podanie o przyjęcie na studia
 • ślubowanie
 • umowa

Podpisane dokumenty należy dostarczyć osobiście do Biura Rekrutacji

 • dwie aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o wydawaniu biometrycznych dowodów osobistych 35x45mm )
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu)
 • kopia aktu małżeństwa lub decyzji administracyjnej w przypadku zmiany nazwiska na którymkolwiek z dokumentów składanych w procesie rekrutacji
 • kserokopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej (jeśli dotyczy)
 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu)

Złóż do Dziekana podanie

Kandydat na studia zobowiązany jest wraz z dokumentami aplikacyjnymi dostarczyć program studiów, na podstawowym kierunku studiów w uczelni macierzystej oraz inne dokumenty wymagane przez Dziekana, a niezbędne do określenia Indywidualnego Planu Studiów.

Dziekan na podstawie dokumentów dostarczonych przez Kandydata na studia określa Indywidualny Plan Studiów, który jest podstawą do naliczenia opłat. Szczegółowe zasady kwalifikacji kierunków oraz uznawania różnic programowych określa Dziekan.

Kandydaci na drugi kierunek studiów muszą dostarczyć

 • program studiów na kierunku macierzystym
 • sylabusy przedmiotów z kierunku macierzystego
 • zaświadczenie o pobieraniu kształcenia na uczelni macierzystej

W ciągu kilku dni (nie więcej niż tydzień) od złożenia dokumentów przygotowywana jest dla studenta indywidualna, stworzona pod jego potrzeby, oferta zawierająca:

 • indywidualny program studiów,
 • czas trwania (4 lub 6 semestrów)

W terminach wyznaczonych przez BR (w zależności od daty zapisu) generowane są nr albumów , które są loginami do extranetu.

 Czesne stałe, wpisowe dla studentów WSB 0 zł, student Uczelni innej - 95 zł

Informacja o przyjęciu

Kandydat po otrzymaniu oferty ma 14 dni na ostateczne skompletowanie dokumentów i podpisanie umowy edukacyjnej.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu z Biurem Rekrutacji.