dr Jan Znajdek
dr Jan Znajdek

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, ukończone studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki w szkołach wyższych.

 

W WSB Merito w Warszawie prowadzi zajęcia o charakterze interdyscyplinarnym (m.in. Ochrona własności intelektualnej; Ochrona danych osobowych). Jest adiunktem w Zakładzie Biografistyki Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie.

 

Autor publikacji z zakresu prawnych aspektów bezpieczeństwa wewnętrznego oraz opracowań historycznych w obszarze biografistyki polonijnej. Członek polskiego Towarzystwa Legislacji.

Ryszard Droba
dr Ryszard Droba

Doktor nauk prawnych. Praktyk i teoretyk administracji. Posiada bogate doświadczenie zawodowe związane z zajmowaniem kierowniczych stanowisk urzędniczych w administracji rządowej. W latach 90. członek zespołu do spraw Reformy Centrum Administracyjno-Gospodarczego Rządu. Były ekspert Komitetu Administracji Publicznej OECD.

 

Posiada dorobek publikacyjny z zakresu nauki o państwie, administracji oraz prawa administracyjnego i konstytucyjnego.

Igor Protasowicki
dr inż. Igor Protasowicki

W 2006 roku uzyskał dyplom magistra stosunków międzynarodowych (specjalność integracja europejska) w Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Inżynier informatyki. Tytuł naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie uzyskał w 2013 roku w Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Tematem rozprawy doktorskiej było: Bezpieczeństwo polityczne i militarne w programach wyborczych polskich partii parlamentarnych w okresie III RP.

 

Ekspert z obszaru bezpieczeństwa surowcowego państwa, bezpieczeństwa informacyjnego, krajowego i międzynarodowego rynku paliwowego oraz polityki energetycznej Unii Europejskiej. Autor i współautor przeszło 40 publikacji naukowych (w tym 5 książek) z obszaru bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa informacyjnego. Wśród najważniejszych publikacji wymienić można: „Współczesne determinanty bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej”, „Wybrane współczesne zagrożenia euroatlantyckiej przestrzeni bezpieczeństwa”, „Wpływ polityki energetycznej na bezpieczeństwo gospodarcze państwa” oraz monografię „Rola premierów RP w polityce bezpieczeństwa państwa po 1989 roku”. Przewodniczący warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Wiceprzewodniczący Koła Turystyki Motocyklowej Automobilklubu Polski. Aktualnie zatrudniony jest na stanowisku Adiunkta na Uniwersytecie WSB Merito Warszawa.

Mirosław Gumularz
dr Mirosław Gumularz

Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus School of Law.

 

Ukończył także studia podyplomowe „Prawo Dowodowe” na Wydziale Prawa i Administracji UJ (organizowane we współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie) oraz studia podyplomowe z Prawa Własności Intelektualnej organizowane przez Katedrę Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UJ.  Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:2013.  Autor licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego, ochrony konsumentów czy nowych technologii. Posiada certyfikaty International Legal English Certificate–Cambridge (ILEC) oraz Test of Legal English Skills (TOLES Higher). Jako doradca społeczny ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji brał udział w pracach nad wdrożeniem RODO/GDPR do polskiego porządku prawnego. Obecnie członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji.

 

W zakresie swojej praktyki zawodowej oraz naukowej specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nowych technologii (m.in. ochrona danych osobowych oraz e-commerce). Ochroną danych osobowych zajmował się także w roli administratora bezpieczeństwa informacji w organizacjach zatrudniających powyżej 500 pracowników. 

Edyta Dubois
dr Edyta Dubois

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa, prawa administracyjnego. Stopień naukowy został nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

 

Zainteresowania naukowe koncentruje przede wszystkim wokół problematyki samorządu terytorialnego, bezpieczeństwa państwa oraz wybranych zagadnień z prawa karnego. Autorka i współredaktorka licznych monografii, opracowań zbiorowych i artykułów naukowych z zakresu prawa administracyjnego. Promotor i recenzent prac licencjackich i magisterskich, promotor pomocniczy w przewodach doktorskich, a także recenzent publikacji naukowych. 

Małgorzata Wójcik
Małgorzata Wójcik

Skuteczny, ceniony menedżer, praktyk biznesu, doświadczona konsultantka i trenerka, z ponad 25-letnią praktyką zawodową. Pasjonatka strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim, z nieustająco uzupełnianą wiedzą i praktyką w zarządzaniu każdym aspektem cyklu życia pracownika w organizacji. Doświadczenie zdobywane w złożonych międzynarodowych strukturach w branżach: farmaceutycznej, FMCG, bankowości i finansach, telekomunikacyjnej.
Organizacjach globalnych, zatrudniających do 3.500 pracowników oraz firmach polskich, w tym opartych o strukturę właścicielską.
Certyfikowany coach, mentor, facylitator, mediator spraw pracowniczych, rekruter, asesor (AC/DC).
Trener kompetencji miękkich i wystąpień publicznych. Wykładowca akademicki.
Mistrzyni Polski Przemówień Publicznych z roku 2018, tytuł nadawany przez organizację Toastmasters International.
Talenty Gallupa: Achiever, Maximizer, Strategic, Relator, Learner.

Karol Kostrzębski
dr Karol Kostrzębski

Absolwent i długoletni pracownik Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, niemcoznawca, politolog, dziennikarz. Przez wiele lat zajmował się naukowo zagadnieniami ekstremizmów politycznych (m.in. doktorat na temat ugrupowań skrajnej prawicy w RFN).

 

Gościł jako wykładowca i ekspert na wielu uczelniach w Niemczech i w Austrii. Trener studiów podyplomowych, kursów public relations i szkoleń tematycznych dla menedżerów. Pracował jako ekspert ds. komunikacji społecznej w Ośrodku Konsultacji i Dialogu Społecznego biura zarządu m.st. Warszawy.

 

Działacz licznych organizacji pozarządowych m.in. Towarzystwa Upowszechniania Wiedzy i Kultury Politycznej, Polsko-Niemieckiego Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie, Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-1989 oraz wielu stowarzyszeń ekologicznych.

 

Popularyzator nauki , m.in. prowadzący od ponad 20 lat finały olimpiad przedmiotowych z zakresu wiedzy o Polsce i świecie współczesnym oraz liczne konkursy edukacyjne.

Wojciech Sieczkowski
dr Wojciech Sieczkowski

W 2007 r. ukończył studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Kard St Wyszynskiego (UKSW), a w 2010 r. uzyskał dyplom z Business Studies (DBS) na University College Dublin (UCD) w Irlandii. Studia doktoranckie w Katedrze Ubezpieczeń Społecznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie rozpoczął w 2013 r., doktorat w dyscyplinie ekonomia i finanse uzyskał w 2022 r. Tytuł Master of Business Administration (MBA) na University of Roehampton w Londynie uzyskał w 2023 roku.
Skoncentrował swoją karierę zawodową specjalizując się w międzynarodowych działach HR i Operacji Finansowych w międzynarodowych korporacjach. Pracował m.in. dla Novartis, Bristol Myers Squibb, Symantec, LinkedIn, Novell, Generali, Verifone, Hotelbeds w Polsce, Irlandii, Guernsey, Hiszpanii i Singapurze.

 

Małgorzata Kochanowicz
dr Małgorzata Kochanowicz

Doktor nauk społecznych, dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie. Radca prawny, wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito Warszawa. Ukończyła aplikację radcowską w Warszawie. Ukończyła także studia podyplomowe z „Audytu i kontroli wewnętrznej” oraz „Audytu i kontroli wewnętrznej w jednostkach sektora finansów publicznych”. Doświadczenie zawodowe zdobywała w administracji rządowej, również jako członek rad nadzorczych. Autorka publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa informacji.
 

 

Prof. dr hab. Janusz Soboń

Specjalista z zakresu ekonomii i zarządzania. Autor lub współautor 400 prac naukowych, naukowo-badawczych i ekspertyz, artykułów do czasopism branżowych i zeszytów naukowych. Organizator i uczestnik Krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Prowadzi liczne wykłady na uczelniach w Polsce, jak i Kazachstanie oraz Bułgarii. 

 

Redaktor naukowy czasopisma naukowego „Globalization, the State and the Individual”. Członek redakcji czasopisma medycznego „World Medicine Journal”.

dr Stanisław K. Jachowicz

Wykładowca, konsultant naukowy, ekspert europejski. Doświadczenia praktyczne pracy naukowej i dydaktycznej na wielu uczelniach krajowych i zagranicznych, w procesach restrukturyzacji, wdrażania usprawnień i zarządzania projektami. Wieloletni kierownik studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Aktywny uczestnik zmian i przedsięwzięć w jednostkach administracji publicznej.

 

Zajmuje się obszarami naukowymi organizacji i zarządzania, administracji publicznej, ekonomii i nauk społecznych.