Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać.

Przedmioty kształcenia ogólnego

 

 

 • Etyka społeczna i odpowiedzialność biznesu
 • Innowacyjna przedsiębiorczość
 • Kierowanie zespołem
 • Kompetencje przyszłości
 • Ochrona własności przemysłowej i prawa autorskiego
 • Zarządzanie projektami
 • Zrównoważone przywództwo
Przedmioty kierunkowe
 • Ustrój polityczny państwa
 • Postępowanie Sądowo administracyjne
 • Administracyjnoprawny status obywatela i cudzoziemca
 • Prawa człowieka
 • Polityka społeczna
 • Publiczne prawo konkurencji
 • Prawo karno-skarbowe
 • Finanse publiczne

 

Przedmioty specjalnościowe
 • Administracja ochrony danych osobowych
 • Administracja samorządowa
 • Akt administracyjny
 • Akty prawa miejscowego;
 • Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości
 • Doktryna cyberbezpieczeństwa RP
 • Europeizacja administracji publicznej
 • Komunikacja społeczna i PR w administracji publicznej
 • Legislacja administracyjna
 • Materialne prawo administracyjne
 • Ochrona danych osobowych w Internecie
 • Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym i prywatnym
 • Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy
 • Organy administracji w cyberprzestrzeni
 • Podmioty administracji publicznej
 • Postępowanie administracyjne
 • Postępowanie sądowe w związku z naruszeniem prawa ochrony danych
 • Prawne formy działania administracji publicznej
 • Prawo ochrony danych osobowych
 • Rozpoznawanie i zwalczanie przestępstw w cyberprzestrzeni
 • System bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP
 • System ochrony prawnej w Unii Europejskiej
 • Wprowadzenie do zarządzania publicznego
 • Zagrożenia cyberprzestrzeni
 • Zarządzanie projektami społecznymi
 • Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi