Michał Dudek
dr Michał Dudek

Menedżer kierunku turystyka i rekreacja. Doktor nauk ekonomicznych, specjalizujący się  w zagadnieniach związanych z transportem lotniczym. Były pracownik  Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. Swoją pasje do transportu lotniczego zamienił na dysertację doktorską.  Szczególnie interesuje się zagadnieniami  procesów obsługi i bezpieczeństwa pasażerów w transporcie lotniczym oraz podmiotami i trendami kształtującymi rynek lotniczy.  Przez ponad 8 lat pracownik sektora obsługi turystów w branży hotelarskiej i gastronomicznej. Interesuje się również zagadnieniami marketingu i aktywnej sprzedaży.

 

Jest również współautorem publikacji „Determinanty jakości w procesie świadczenia nisko kosztowych pasażerskich usług lotniczych w Polsce”.
 

Maciej Banasik
dr Maciej Banasik

W swojej pracy dydaktycznej zajmuje się prowadzeniem wykładów i ćwiczeń z zakresu m.in.: nadzoru makro- i mikrooostrożnościowego, polityki pieniężnej, portfela inwestycyjnego, inwestycji alternatywnych, rynków finansowych oraz finansów osobistych. 
Zajmuje się doradztwem w obszarze pozyskiwania środków dla firm z sektora MŚP, inwestowania oraz restrukturyzacji zadłużenia osób fizycznych.
W pracy naukowej główna problematyka dotyczy rynków finansowych, kryzysów, inwestycji oraz polityki pieniężnej.

Andrzej Cichy
dr Andrzej Cichy

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa, magister prawa oraz nadkomisarz policji. 
Swoje wieloletnie doświadczenie zdobywał jako funkcjonariusz organów ścigania od 1992 roku oraz od 1999 roku jako wykładowca, nauczyciel, trener, adiunkt etc. w instytucjach o różnych profilach kształcenia, głównie w zakresie: prawa, administracji, zarządzania, pedagogiki resocjalizacyjnej i bezpieczeństwa oraz w wielu ich kontekstach.
Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących: zagrożeń współczesnego świata, taktyk i technik kryminalistycznych, prawa karnego w zakresie przestępczości, a także stosowania kar i środków karnych orzeczonych przez sąd.

 

Autor wielu publikacji między innymi: "Zagrożenia dla bezpieczeństwa w obliczu przemocy domowej", "Wyzwania administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce w realiach rzeczywistości unijnej. Prawne zagadnienia teoretyczne i praktyczne", "Wytwarzanie i kolportaż fałszywych banknotów w Polsce na przykładzie województwa śląskiego w latach 1995-1999"

dr Teresa Gądek-Hawlena

Autorka monografii pt. Procesy dostosowawcze podaży na rynku usług pocztowych w Polsce, współautorka monografii pt. Aktywność podmiotów sektora TSL w tworzeniu i realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu pod red. M. Michałowskiej, współautorka podręcznika akademickiego pt. Transport w turystyce, oraz licznych publikacji polsko- i angielskojęzycznych z zakresu logistyki pocztowej, transportu w turystyce oraz ekonomiczno-społecznych uwarunkowań bezpieczeństwa ruchu drogowego. Doświadczenie praktyczne zdobyła w firmie Chem Trans Logistic Holding Polska S.A. oraz na stażu w Poczcie Polskiej S.A. Ponadto uczestniczyła w licznych szkoleniach w tym m.in. w szkoleniu trenerów e-learningu (2005), szkoleniu z zakresu promocji nauki (2007), szkoleniu z zakresu własności intelektualnej (2009) i warsztatach dotyczących podniesienia jakości i efektywności nauczania (2010).

dr inż. Bartłomiej Jabłoński

Posiadacz międzynarodowego tytułu MASTERE – Ingenierie Financiere et Bancaire. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu polityki wypłat oraz inwestycji finansowych.  

Naukowo zajmuje się badaniami polityki dywidend spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na międzynarodowych rynkach kapitałowych. Praktyk gospodarczy, doradca biznesowy, inwestor.

dr Michał Kucia
prof. nadzw. dr hab. Michał Kucia

Doktor nauk ekonomicznych, naukowo zajmuje się szeroko rozumianym e-biznesem. W tym obszarze prowadził wykłady i szkolenia. Stale współpracuje z praktyką gospodarczą w zakresie optymalizacji działalności handlowej w Internecie oraz e-marketingu. Ma doświadczenie w projektowaniu serwisów aukcyjnych. Był kierownikiem i wykonawcą w ponad 25 projektach badawczych na rzecz praktyki gospodarczej.

Jest autorem lub współautorem kilkunastu publikacji z zakresu handlu elektronicznego oraz internetu w marketingu, w tym m.in. "Produkty i marki w opinii e-konsumentów", „The retail trade in Europe – diagnosis and future prespectives” czy „Wykorzystanie zaangażowania klientów w działalności marketingowej przedsiębiorstwa”. Jest członkiem Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingowego.
 

Anna Łabaza
mgr Anna Łabaza

Jest trenerem II klasy koszykówki, instruktorem lekkoatletyki, piłki nożnej, piłki ręcznej oraz pływania. Posiada również uprawnienia ratownika WOPR. Ponadto, ze studentami Wyższej Szkoły Bankowej kierunku turystyka i rekreacja chętnie dzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem w animacji jako wychowawca oraz kierownik na koloniach i obozach.

Łukasz Makowski
dr Łukasz Makowski, prof. UWSB Merito

Menedżer, doradca i trener biznesu z zakresu: zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu, PRu, sprzedaży, negocjacji, komunikacji oraz innych. Od roku 2010 prodziekan Uniwersytetu WSB Merito Chorzów. Autor oraz recenzent wielu publikacji z zakresu zarządzania, polityki i gospodarki. Członek Rady Programowej specjalistycznych wydawnictw. W 2008 oraz 2010 roku odbył staż naukowy w Uniwersytecie Łotwy w Rydze. Zdobywca grantu naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Menedżer i redaktor pisma przemysłowo–gospodarczego (2004–2007), dyrektor generalny, dyrektor produktu oraz sieci sprzedaży w latach 2004, 2007–2010.

mgr Joanna Rurańska-Krężel

Specjalista z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa gospodarczego i prawa pracy. Były radca prawny ING Bank Śląski, radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Temida S.C.
 

Jacek Ruszkowski
dr hab. Jacek Ruszkowski

Doktor nauk geograficznych, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, podróżnik i doradca do spraw turystyki biur podróży. Na Uniwersytecie WSB Merito w Chorzowie prowadzi zajęcia na kierunkach Turystyka i Rekreacja oraz Bezpieczeństwo Narodowe. Zawodowo pasjonuje się nauką i dydaktyką, turystyką, podróżami i wyprawami naukowymi. Zajmuje się również dziennikarstwem, jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Mediów. 

Wśród najciekawszych publikacji można wymienić: "Rosja i jej  byłe imperium", "Nowoczesne systemy informatyczne narzędziem informacji w turystyce" czy "Warunki rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim na przełomie tysiącleci".  

Elżbieta Zagórska
dr Elżbieta Zagórska

Posiada wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel akademicki. W latach 2008-2017 członek komitetu redakcyjnego ogólnopolskiego czasopisma naukowego „Świat Nieruchomości”.

Od wielu lat zajmuje się problematyką inwestycji i nieruchomości. Jest autorem bądź współautorem szeregu publikacji o zasięgu krajowym i zagranicznym, które dotyczą m.in. problematyki rewitalizacji terenów poprzemysłowych, zwracając w nich uwagę na różnorodne możliwości ich zagospodarowania.

Dzięki nawiązanej współpracy z wieloma lokalnymi podmiotami gospodarczymi studenci mogą odbywać w nich praktyki studenckie oraz pozyskiwać niezbędne informacje, stanowiące podstawę napisania prac dyplomowych.

W swojej pracy dydaktycznej zajmuje się prowadzeniem ćwiczeń oraz wykładów m.in. z przedmiotów: połączenia, przejęcia i przekształcenia spółek, biznesplan przedsiębiorstwa.

dr hab. Krzysztof Sas-Nowosielski

Wykładowca WSB w Chorzowie, prowadzi przedmioty związane z teorią czasu wolnego i rekreacji oraz żywienia w turystyce i rekreacji. Autor ok. 80 artykułów naukowych i 10 książek w pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami uwarunkowań zachowań rekreacyjnych, zwłaszcza psychospołecznych. Jest pasjonatem turystki górskiej i wspinaczki, w tej ostatniej posiada uprawnienia instruktora wspinaczki skalnej oraz instruktora i trenera wspinaczki sportowej.

Jolanta Serwotka-Torbicka
dr Jolanta Serwotka-Torbicka

Doktor nauk rolniczych w zakresie żywności i żywienia człowieka. Zawodowo zajmuje się fizjologią żywienia dzieci i młodzieży oraz poradnictwem dietetycznym. Dba o przestrzeganie jakości usług hotelarskich i gastronomicznych. 

mgr Krystyna Szczęsny

Opiekun koła Naukowego "Overglob", wykładowca na kierunku turystyka i rekreacja w WSB w Chorzowie. Ekspert od spraw turystyki międzynarodowej, głównie Bałkanów. Wieloletni pracownik branży turystycznej. Pilot i rezydent (BP Rainbow), wykładowca i współorganizator kursów i szkoleń dla kadry turystycznej, działaczka na rzecz promocji turystyki polskiej i chorwackiej. Członek Stowarzyszenia Polskich Mediów. Honorowy członek i konsultant w Śląskim Stowarzyszeniu Pilotów i Przewodników ds. spraw promocji turystyki lokalnej i regionalnej oraz realizacji imprez turystycznych. Współpracuje z wyższymi Uczelniami w Chorwacji w zakresie turystyki polsko-chorwackiej. Jest współrealizatorką i autorką scenariuszy  turystycznych programów telewizyjnych dotyczących tematyki turystycznej,  kulinarnej, agroturystycznej i ekologiczno – przyrodniczej, realizowanych w zagranicznych kurortach turystycznych. Organizatorka zagranicznych pobytów dla mediów. Za wieloletnią działalność w branży turystycznej oraz liczne publikacje otrzymała wiele wyróżnień i międzynarodowych nagród.  Odznaczona została przez Ministra Sportu i Turystyki  Orderem Honorowym za wybitne zasługi dla turystyki.

Bogumiła Urban
mgr Bogumiła Urban

Menedżer Kierunku i Kierownik Zakładu Dydaktycznego Marketing i Sprzedaż.


Posiada wieloletnie doświadczenie w przedsiębiorstwach z różnych sektorów gospodarki, w tym w branży lotniczej oraz reklamowej.


Była odpowiedzialna za rozwój marketingu w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice na stanowisku dyrektora ds. promocji, analiz i rozwoju. Pełniła funkcję dyrektora handlowego w agencjach reklamowych. Od lat związana ze środowiskiem akademickim. Wykładowczyni. Organizatorka licznych wyjazdów studyjnych do uniwersytetów zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Wiceprezes Stowarzyszenia ALUMNUS, które zrzesza absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie (obecnie Uniwersytet WSB Merito Chorzów) 
 

Mateusz Ziemba
dr Mateusz Ziemba

Doktor Nauk o Kulturze Fizycznej. Pracę jako nauczyciel akademicki rozpoczął już w wieku 23 lat. Regularnie publikuje w polskich i międzynarodowych czasopismach z wskaźnikiem impact factor. Naukowo i dydaktycznie współpracuje z uczelniami krajowymi i zagranicznymi. Specjalizuje się w wieloaspektowej analizie aktywności fizycznej i jej czynników. Członek Rady Akademickiej Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu. Koordynator dyscypliny Nauki o Kulturze Fizycznej w Federacji Naukowej WSB-DSW. Właściciel internetowego biura podróży. Prowadzi szkołę i wypożyczalnię windsurfingu w Chorwacji. Od lat pracuje w turystyce międzynarodowej. Czynny instruktor narciarstwa PZN oraz wspomnianego windsurfingu.