mgr Kamil Zieliński

Psycholog i trener biznesu. Kierownik programowy i menedżer kierunku Psychologia w biznesie. Aktywny przedsiębiorca. Autor książek „Psychoefekty. 50 zjawisk psychologicznych, które wpływają na Twoje życie” oraz "Psychokompetencje. 10 psychologicznych supermocy, które warto rozwijać". Fundator i wiceprezes Fundacji Future Hero. Ekspert do spraw psychologii społecznej i komunikacji w Centrum Analiz Miejskich IRRP oraz recenzent naukowy portalu Mała Psychologia. Stale współpracuje z sektorem biznesowym, administracją oraz organizacjami pozarządowymi. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Uczy wykorzystania psychologii w życiu i biznesie. Interesuje się psychologicznymi aspektami skutecznego komunikowania się, budowaniem odporności psychicznej, sprzedażą, autoprezentacją oraz technikami wywierania wpływu i perswazji. 

Jako popularyzator wiedzy psychologicznej udzielał komentarzy m.in. dla Newsweek Polska, TVN, Polsat, ZOOM TV, Radio ESKA, Radio Katowice, TOK FM, Radio Wrocław oraz Radio RAM.
 

Maria Banaś
dr Maria Banaś

Filolog z wykształcenia i zamiłowania. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu języka angielskiego ogólnego oraz specjalistycznego, szczególnie interesuje się językiem ekonomii, finansów, bankowości i marketingu. Od lat współpracuje z Londyńską Izbą Przemysłowo-Handlową, koordynując egzaminy kwalifikacji zawodowych oferowane przez tę uznaną międzynarodową instytucję, (m.in. z dziedziny Business English). Współautorka podręczników Banking and Finance – Key Issues (2010), International Business Basic Issues (2010) oraz Business English – Enrich Your Vocabulary (2004). Autorka wielu prac naukowych z dziedziny socjologii publikowanych w renomowanych czasopismach. Obecnie rozwija zainteresowania badawcze, przygotowując rozprawę doktorską z zakresu nauk społecznych.

Anna Bartosińska.
mgr Anna Bartosińska

.

Andrzej Cichy
dr Andrzej Cichy

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa, magister prawa oraz nadkomisarz policji. 
Swoje wieloletnie doświadczenie zdobywał jako funkcjonariusz organów ścigania od 1992 roku oraz od 1999 roku jako wykładowca, nauczyciel, trener, adiunkt etc. w instytucjach o różnych profilach kształcenia, głównie w zakresie: prawa, administracji, zarządzania, pedagogiki resocjalizacyjnej i bezpieczeństwa oraz w wielu ich kontekstach.
Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących: zagrożeń współczesnego świata, taktyk i technik kryminalistycznych, prawa karnego w zakresie przestępczości, a także stosowania kar i środków karnych orzeczonych przez sąd.

 

Autor wielu publikacji między innymi: "Zagrożenia dla bezpieczeństwa w obliczu przemocy domowej", "Wyzwania administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce w realiach rzeczywistości unijnej. Prawne zagadnienia teoretyczne i praktyczne", "Wytwarzanie i kolportaż fałszywych banknotów w Polsce na przykładzie województwa śląskiego w latach 1995-1999"

prof. dr hab. Wojciech Czakon
prof. dr hab. Wojciech Czakon

Zawodowo pasjonuje się problemem współpracy międzyorganizacyjnej oraz wpływem czynników behawioralnych, takich jak predyspozycje decydenta i jego ograniczenia poznawcze w rozpoznaniu opcji strategicznych w otoczeniu, a dalej wpływie tych uwarunkowań na wyniki przedsiębiorstwa.


Na Uniwersytecie WSB Merito prowadzi podstawy zarządzania, zachowania organizacyjne oraz zarządzanie strategiczne. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi na Grenoble Ecole de Management, Hasselt University, Universita Roma 2 Tor Vergata czy Universite de Montpellier.

 

Wśród publikacji można wyróżnić: „Behavioral antecedents of coopetition: A synthesis and measurement scale. Long Range Planning” czy „Organizational innovativeness and coopetition: a study of video game developers. Review of Managerial Science”.
 

mgr Aleksander Gortat

Dziennikarz, prezenter, wykładowca akademicki, lektor. Trener i warsztatowiec specjalizujący się w autoprezentacji medialnej, kreacji wizerunku i technikach przekazu informacyjnego. Na co dzień - dyrektor Radia Plus Śląsk, oraz prezenter informacyjny TVS.

dr Marcin Jałowiecki

Doktor nauk ekonomicznych. Doradca finansowy i prawny w zakresie windykacji należności. Zainteresowania naukowe: finanse publiczne, bankowość, rynek obligacji, międzynarodowe rynki finansowe w obliczu globalizacji i kryzysu ekonomicznego, ze szczególnym uwzględnieniem rynków azjatyckich, międzynarodowe stosunki gospodarcze.

prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Kieżel

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się między innymi wokół problematyki zarządzania i planowania marketingowego, marketingu czy tworzenia wizerunku i marki. Od kilkunastu lat prowadzi badania rynku systemowych produktów bankowych, a od kilku lat także branży turystycznej. Oprócz sfery badań naukowych prowadzi także badania marketingowe i analizy strategiczne dla praktyki gospodarczej.

Jest autorką lub współautorką ponad 90 publikacji naukowych, w tym pięciu książek, doświadczonym wykładowcą na studiach I i II stopnia.

Od kilkunastu lat pełni rolę promotora i recenzenta w ramach seminariów dyplomowych i magisterskich. Jest certyfikowanym tutorem akademickim oraz moderatorem Design Thinking. Jest wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu i Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 2005 roku i Brązowym Krzyżem Zasługi w 2017 roku. 
 

Magdalena Kraczla
Prof. nadzw. dr hab. Magdalena Kraczla

Psycholog Biznesu i Zdrowia w SMG/KRC Poland HR, certyfikowany Trener i Coach, licencjonowany Konsultant Odporności Psychicznej MTQ48 i MTQ48 SPORT oraz wykładowca studiów podyplomowych i MBA. Od ponad 20 lat zajmuje się rozwojem potencjału ludzi. Prowadzi szkolenia i konsultacje dla firm z zakresu HR, zarządzania stresem i budowania odporności psychicznej. Uczy jak wzmacniać siłę psychiczną pracowników. Zajmuje się diagnostyką stresu zawodowego i wypalenia zawodowego oraz osobistego potencjału osobowościowego. Specjalizuje się w diagnozie odporności psychicznej, określaniu kierunków rozwoju osobistej siły psychicznej i udzielaniu wsparcia w tym wyzwaniu. Realizuje sesje coachingowo-mentoringowe dla klientów biznesowych i prywatnych.

dr inż. Michalina Kulesza
dr inż. Michalina Kulesza

W swojej pracy zawodowej interesuje się różnymi możliwościami zastosowania metod ilościowych w naukach o zarządzaniu. Na Uniwersytecie WSB Merito prowadzi między innymi zajęcia ze statystyki i ekonometrii, zachowania organizacyjnego czy statystycznym stresowaniu procesami produkcji.


Wśród publikacji naukowych można wymienić: "Metody ilościowe w ocenie efektywności pracowników" czy "Analizę wydatków gospodarstw domowych w Polsce na tle sytuacji gospodarczej Unii Europejskiej".
 

Łukasz Makowski
dr Łukasz Makowski, prof. UWSB Merito

Menedżer, doradca i trener biznesu z zakresu: zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu, PRu, sprzedaży, negocjacji, komunikacji oraz innych. Od roku 2010 prodziekan Uniwersytetu WSB Merito Chorzów. Autor oraz recenzent wielu publikacji z zakresu zarządzania, polityki i gospodarki. Członek Rady Programowej specjalistycznych wydawnictw. W 2008 oraz 2010 roku odbył staż naukowy w Uniwersytecie Łotwy w Rydze. Zdobywca grantu naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Menedżer i redaktor pisma przemysłowo–gospodarczego (2004–2007), dyrektor generalny, dyrektor produktu oraz sieci sprzedaży w latach 2004, 2007–2010.

Aleksandra Maskiera
mgr Aleksandra Maskiera

Zawodowo zajmuje się efektywną nauką, psychoterapią, kompetencjami społecznymi i psychologią rozwojową. Na Uniwersytecie WSB Merito w Chorzowie prowadzi zajęcia z psychologii ogólnej, automotywacji czy procesu poznawczego.


Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w placówkach oświatowych czy podczas staży w placówkach medycznych. Prowadzi usługi psychologiczne, w ramach których realizuje projekty i współpracuje z instytucjami.

dr Radosław Molenda

Psycholog, pracownik Uniwersytetu WSB Merito Chorzów. Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, wieloletni pracownik tegoż wydziału oraz Akademii WSB. Zajmuje się problematyką zarządzania wiedzą, znaczeniem mentoringu oraz zagadnieniami związanymi z zarządzaniem stresem informacyjnym i neurolingwistycznym programowaniem (NLP). 
Prócz działalności dydaktycznej zajmuje się pomocą psychologiczną, w której wykorzystuje psychoterapię ericksonowską w której jako metoda jest stosowana metafora. Jest uczestnikiem Podyplomowego Kursu Psychoterapii prowadzonego przez Polski Instytut Ericksonowski. W ramach wykładów popularyzujących psychologię przedstawia kwestie związane z psychologiczną symboliką.  
 

mgr inż. Anna Mrzyczek-Szczęsny 

Specjalistka z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi, strategii marketingowych oraz marketingu i badań marketingowych. Swoje doświadczenie zdobywała w Business Consulting sp. z o.o., GoAdvisers SA, Partner-Nieruchomości SA, Aquadrom sp. z o.o. czy Koleje Śląskie sp. z o.o.

Na naszej uczelni prowadzi zajęcia z przedmiotów:

  • zarządzanie strategiczne,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • strategie marketingowe,
  • marketing i badania marketingowe

 

dr Dariusz Olesiński
dr Dariusz Olesiński

Doktor nauk humanistycznych, filozof i psycholog. Jego zainteresowania badawcze związane są z filozofią antyczną oraz pograniczem zagadnień psychologii i filozofii, z uwzględnieniem ich aspektu rozwojowo-psychoterapeutycznego. Obszary aktywności dydaktycznej dotyczą m.in. etyki biznesu, etykiety zawodowej, psychologii komunikacji, psychologii zarządzania i reklamy. 

Na Uniwersytecie WSB Merito w Chorzowie prowadzi zajęcia między innymi z etyki zawodu psychologa, psychologii marketingu i reklamy czy z psychologii zarządzania organizacją.


Wśród publikacji naukowych można wymienić: "Samopoznanie jako motyw Platońskiej psychologii w dialogu Fajdros”, "Terapeutyczna moc Sokratejskiej dialektyki" czy "Elenktyka jako ‘therapeia’ w świetle Platońskiego ‘Eutyfrona’".

mgr Joanna Rurańska-Krężel

Specjalista z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa gospodarczego i prawa pracy. Były radca prawny ING Bank Śląski, radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Temida S.C.
 

Dr hab. inż. Anna Skórska

Zawodowo pasjonuje się kapitałem ludzkim, przyszłością pracy czy innowacyjnością gospodarki. Swoje doświadczenie zdobywała między innymi jako członek Zespołu Ekspertów do Spraw Bezrobocia Ludzi Młodych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich w 2014 r., jako recenzent artykułów w czasopismach naukowych w języku polskim i angielskim czy moderator panelu dotyczącego rynku pracy na Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w 2019 r. 
Wśród publikacji można wymienić: „Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju przemysłu i usług high-tech w krajach Europy Środkowo-Wschodniej” czy „Przestrzenne zróżnicowanie działalności innowacyjnej w sektorze usług w Polsce w latach 2003-2015”.
Na Uniwersytecie WSB Merito w Chorzowie prowadzi zajęcia m.in. z metodologii zarządzania usługami, zarządzaniem sektorem usług czy zarządzaniem kapitałem intelektualnym. 

prof. dr hab. Marek Szopa

Profesor nauk fizycznych, praktyk zarządzania. Współzałożyciel i Partner Zarządzający firmy szkoleniowej Exbis. Od wielu lat rozwija zainteresowania "ścisłym" podejściem do rozwoju organizacji i zarządzania. Odbywał staże w uniwersytetach w Kolonii i Leuven. Specjalista w zakresie twórczego myślenia i lateralnych technik rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji w oparciu o teorię gier. Autor oryginalnych gier symulacyjnych realizowanych w instytucjach gospodarczych. Prowadzi szkolenia negocjacyjne - przygotowywał negocjatorów z Ministerstwa Gospodarki do rozmów akcesyjnych z UE oraz m.in. pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ING, PKO BP, BZ WBK, Comarch czy Hewlett-Packard Global e-Business Operations. Członek Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Współpracownik firm konsultingowych – Change International (Irlandia, Niemcy), WissemaGroup i Core Commit (Holandia). Wykładowca zapraszany na międzynarodowe konferencje poświęcone zastosowaniom teorii gier i nowym ideom w zarządzaniu (m.in. MUWIT Berlin, Global HR&OD Forum, ICGT Stony Brook, IWGT&EA Sao Paulo). 

mg Krzysztof Tomas
mgr Krzysztof Tomas

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej (obecnie Uniwersytet WSB Merito). Zawodowo związany z uczelnią w Chorzowie od ponad 10 lat. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania, bankowości oraz finansów i rachunkowości w świecie codziennym. 

Praktyk w świecie finansów. Doświadczenie zawodowe poszerza w audycie i kontroli wewnętrznej.   

Adam Tworuszka
dr Adam Tworuszka

Doktor nauk humanistycznych, specjalista HR. Od 2002 roku związany z bankowością jako HR Biznes Partner, gdzie odpowiedzialny jest za współpracę z menadżerami w zakresie polityki personalnej. Zawodowo obecne zajmuje się także psychoterapią. Kwalifikacje psychoterapeuty zdobył w Szkole Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie.

Na Uniwersytecie WSB Merito Chorzów, z którym jest związany od 2009 roku, prowadzi zajęcia między innymi z zarządzania zasobami ludzkimi, systemu motywacyjnego czy z zachowania organizacyjnego.

Bogumiła Urban
mgr Bogumiła Urban

Menedżer Kierunku i Kierownik Zakładu Dydaktycznego Marketing i Sprzedaż.


Posiada wieloletnie doświadczenie w przedsiębiorstwach z różnych sektorów gospodarki, w tym w branży lotniczej oraz reklamowej.


Była odpowiedzialna za rozwój marketingu w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice na stanowisku dyrektora ds. promocji, analiz i rozwoju. Pełniła funkcję dyrektora handlowego w agencjach reklamowych. Od lat związana ze środowiskiem akademickim. Wykładowczyni. Organizatorka licznych wyjazdów studyjnych do uniwersytetów zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Wiceprezes Stowarzyszenia ALUMNUS, które zrzesza absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie (obecnie Uniwersytet WSB Merito Chorzów) 
 

Iwona Tyrna-Łojek
dr Iwona Tyrna-Łojek

Doktor nauk społecznych, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, terapeuta pedagogiczny, psycholog biznesu, trener rozwoju, mentorka i mediatorka. Specjalizuje się w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych (certyfikowany mediator) oraz w tematach z dziedziny pedagogiki twórczości. Entuzjastka rozwoju osobistego i biznesowego, zarażająca swoją pasją studentów i współpracowników.


Na Uniwersytecie WSB Merito Chorzów prowadzi zajęcia m.in. z treningu rozwoju interpersonalnego, coachingu, pedagogiki zabawy czy warsztatu umiejętności wychowawczych. Jest założycielką Klubu Kobiet Biznesu. Organizuje doroczną Galę Kultury Sukcesu, która skupia wokół siebie osoby prowadzące własną działalność.


Wśród licznych publikacji można wymienić: "Marketing - nowe spojrzenie na oświatę. Teoria i praktyczne rozwiązania", "Zajęcia pozalekcyjne w szkole" czy "Przemoc w interakcjach szkolnych między uczniami".
 

dr hab. Mariusz Wojewoda, prof. UŚ

Doświadczenie zawodowe zdobywał na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Zabrzu.

Zawodowo pasjonuje się: aksjologią, etyką biznesu, filozofią techniki (szczególnie zagadnieniami związanymi z AI – sztuczną inteligencją), problematyką pracy w kontekście wykorzystania nowych technologii.

Jest autorem publikacji:

  •  Pluralizm aksjologiczny i jego implikacje we współczesnej filozofii religii. Katowice: Wydawnictwo UŚ. 2010, ss. 335,
  •  Być, mieć, czy władać, red. M. W. Czakon, M. Wojewoda, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2013, t. 49, nr 4, s. 320.
  •  Etyczne aspekty wymiany gospodarczej w Internecie, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” z. 85. Red. A. Kuzior, D. Fobelova. Gliwice 2015, s. 599–616. ISSN 1641-3466 4) Narratives about Cyborgization in the Context of Technoevolution. “Logos Ethos”. T. 52 (2020), s. 11-32. 5) The Rule of the System of Technology and Its Algorithms and the Problem of Moral Responsibility, “Er(r)go”. Nr 42, [z.] 1 (2021), s. 35-53.

Na naszej uczelni prowadzi zajęcia na przedmiotach:

  •  Etyka w biznesie na kierunkach psychologia w biznesie i prawo w biznesie
  •  Praca w ujęciu filozoficznym i prakseologicznym na kierunku pedagogika
  •  Seminarium magisterskie na kierunku zarządzanie
Elżbieta Zagórska
dr Elżbieta Zagórska

Posiada wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel akademicki. W latach 2008-2017 członek komitetu redakcyjnego ogólnopolskiego czasopisma naukowego „Świat Nieruchomości”.

Od wielu lat zajmuje się problematyką inwestycji i nieruchomości. Jest autorem bądź współautorem szeregu publikacji o zasięgu krajowym i zagranicznym, które dotyczą m.in. problematyki rewitalizacji terenów poprzemysłowych, zwracając w nich uwagę na różnorodne możliwości ich zagospodarowania.

Dzięki nawiązanej współpracy z wieloma lokalnymi podmiotami gospodarczymi studenci mogą odbywać w nich praktyki studenckie oraz pozyskiwać niezbędne informacje, stanowiące podstawę napisania prac dyplomowych.

W swojej pracy dydaktycznej zajmuje się prowadzeniem ćwiczeń oraz wykładów m.in. z przedmiotów: połączenia, przejęcia i przekształcenia spółek, biznesplan przedsiębiorstwa.

Marta Zembik
mgr Marta Zembik

Wieloletnia wykładowczyni akademicka. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół marketingu oraz wykorzystania nowych mediów w działalności przedsiębiorstw. W pracy akademickiej wykorzystuje wiedzę praktyczną zdobytą na przestrzeni 13 lat prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Autorka kilkunastu publikacji naukowych oraz kierowniczka projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki.

Alan Kusz

trener, konsultant, nauczyciel akademicki

 

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytetu WSB Merito w Chorzowie na kierunkach Akademia Trenera Biznesu oraz Akademia Menadżera Sprzedaży. Ukończył również studia podyplomowe w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej na kierunku HR Business Partner. Ukończył szkołę Trenerów Biznesu wrocławskiego Moderatora na poziomie zaawansowanym i mistrzowskim. Absolwent Szkoły Coachingu Menadżerskiego. Członek zarządu stowarzyszenia PSTD (Polskie Stowarzyszenie Szkoleń i Rozwoju), członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Posiada certyfikat umiejętności negocjacyjnych Franklin University. Trener i konsultant firmy doradczo szkoleniowej EXBIS oraz Enterprise Advisors.

 

Zawodowo

Przeszedł ścieżkę kariery od przedstawiciela handlowego, doradcy klienta przez menadżera i trenera. Pełnił rolę Kierownika Działu Szkoleń w sieci sklepów RTV/AGD. Trener w projekcie szkolenia Train The Trainers – HRD BP. Współpracownik kilku firm szkoleniowych. Rozwijał trenerów wewnętrznych takich firm jak: Orlen, Tauron, Salomon, Avans. Posiada doświadczenie we wdrażaniu i weryfikacji Standardów Obsługi Klienta. Przeprowadzał badania potencjałów rynków sprzedażowych.

 

Działalność Akademicka

· Wykładowca Uniwersytetu WSB Merito w Chorzowie

· Wykładowca Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej na studiach menadżerskich, negocjacyjnych i MBA.

· Wykładowca Politechniki Śląskiej na studiach MBA w ramach projektu DIALOG (przedmiot: motywacja finansowa i pozafinansowa)

 

Badania i rozwój

Prowadzi badania tajemniczego klienta według autorskiej metodologii pozwalającej wyciągać wnioski jakościowe i ilościowe. Autor raportu „Struktura i budowa rynku franczyzowego w Polsce”. Prowadził badania ankietowe, fokusowe oraz dotyczące potencjałów rynków sprzedażowych. Prowadzi audyty kompetencji.