dr Jarosław Szostak
dr Jarosław Szostak

Pracuje w zawodzie nauczyciela języka angielskiego od roku 1993, kiedy to ukończył studia filologiczne na Uniwersytecie Śląskim. Niedawno poszerzył swoje wykształcenie o doktorat z nauk politycznych. Stale aktualizuje i podnosi swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach i warsztatach. Specjalizuje się w nauczaniu języka biznesu. Na WSB Merito w Chorzowie od wielu lat szefuje Studium Języków Obcyh (SJO). Jest też cenionym, doświadczonym tłumaczem tekstów ekonomicznych i nie tylko. Wykonywanie zawodu nauczyciela sprawia mu ogromną satysfakcję niezależnie od tego, czy pracuje ze studentem czy klientem biznesowym. Szczególną wagę przykłada do tego, by poznając język, uczniowie nabywali też zdolność rozumienia innych kultur i by poszerzali myślowe horyzonty. Jego zdaniem nauka języka powinna wiązać się z intelektualnym wyzwaniem i przygodą. Pracując z uczniem, stara się traktować go jak inteligentnego partnera, który nie tylko aktywnie uczestniczy w zajęciach, ale też w dużej mierze je kształtuje.

Maria Banaś
dr Maria Banaś

Filolog z wykształcenia i zamiłowania. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu języka angielskiego ogólnego oraz specjalistycznego, szczególnie interesuje się językiem ekonomii, finansów, bankowości i marketingu. Od lat współpracuje z Londyńską Izbą Przemysłowo-Handlową, koordynując egzaminy kwalifikacji zawodowych oferowane przez tę uznaną międzynarodową instytucję, (m.in. z dziedziny Business English). Współautorka podręczników Banking and Finance – Key Issues (2010), International Business Basic Issues (2010) oraz Business English – Enrich Your Vocabulary (2004). Autorka wielu prac naukowych z dziedziny socjologii publikowanych w renomowanych czasopismach. Obecnie rozwija zainteresowania badawcze, przygotowując rozprawę doktorską z zakresu nauk społecznych.

mgr Aleksandra Duda - Kwaśniewicz

Absolwentka kierunku Filologia Angielska Uniwersytetu Śląskiego o specjalności nauczyciel języka angielskiego, a także Centrum Szkoleń Tłumaczeniowych w Sosnowcu współpracującego z PT TEPIS i STP . Nauczyciel języka angielskiego z ponad dwudziestoletnim stażem, Egzaminator Państwowy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, tłumacz ustny i pisemny specjalizujący się w przekładach medycznych i literackich.

W WSB Merito od 2018 roku. Prowadzi zajęcia z języka fachowego- Business English, języka ogólnego oraz fonetyki języka angielskiego.

Pasjonuje się neuropsychologią, jak również psychologią biznesu, w których to obszarach nieustannie poszerza swoje kwalifikacje.

dr Jolanta Gałuszka

Specjalista z zakresu prawa podatkowego krajowego i międzynarodowego. Biegły sądowy w zakresie opodatkowania międzynarodowego, podatku VAT (karuzele VAT) i rachunkowości.

Od 2013 r. wykładowca na stanowisku docenta w Karel de Grote University College, Faculty of
Management and Technology, Business Administration, Antwerpia, Belgia.

Autorka publikacji w Polsce i za granicą, członek rad programowych oraz recenzent zagranicznych czasopism, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i Azji. 

Magdalena Gawliczek-Kapelusz
dr Magdalena Gawliczek-Kapelusz

Wykładowca akademicki; naucza gramatyki praktycznej języka angielskiego oraz dydaktyki i metodyki języka obcego. Swoje doświadczenie zdobywała miedzy innymi w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu jako wykładowca z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego oraz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie wykładając na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna(wykład i ćwiczenia - Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka obcego dzieci; wykład język obcy). Zawodowo pasjonuje się praktycznymi aspektami nauki języka obcego, a także metodyką nauczania języka angielskiego. 

Piotr Goraj
mgr Piotr Goraj

Magister filologii angielskiej z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy lektora i tłumacza. Prowadzi kursy języka ogólnego i fachowego na poziomach A2-C2. Jako tłumacz specjalizuje się w przekładach tekstów literackich.

Prof nadzw. dr hab. inż. Marek Jabłoński

Prezes Zarządu renomowanej firmy OTTIMA plus Sp. z o. o z siedzibą w Katowicach. Wiceprezes Zarządu oraz inicjator Południowego Klastra Kolejowego. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów optymalizacji zarządzania, audytor wiodący systemów zarządzania. Wieloletni doradca polskich i zagranicznych przedsiębiorstw w zakresie nowoczesnych metod i technik zarządzania. Specjalista branży kolejowej w zakresie zarządzania bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz utrzymania infrastruktury kolejowej. Autor wielu ekspertyz i analiz biznesowych w zakresie zarządzania wartością, zarządzaniem ryzykiem, Balanced Scorecard i odpowiedzialnego biznesu. Autor i współautor kilku monografii, a także artykułów naukowych z dziedziny zarządzania. Zakres zainteresowań naukowych:

  • modele biznesu, zarządzanie strategiczne,
  • zarządzanie i kreowanie wartości przedsiębiorstw,
  • zarządzanie projektami,
  • przedsiębiorczość i innowacyjność przedsiębiorstw,
  • optymalizacja kosztów i struktur zarządczych przedsiębiorstw,
  • zarządzanie utrzymaniem w transporcie kolejowym,
  • zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym,
  • zarządzanie jakością w transporcie kolejowym,
  • zarządzanie efektywnością przedsiębiorstw.

 

Optymalizacja kosztów i struktur zarządczych przedsiębiorstw kolejowych. Absolwent Politechniki Śląskiej Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu, „Kierunek Transport”, oraz Technikum Kolejowego w Sosnowcu, Specjalność – Automatyka sterowania ruchem kolejowym. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych o specjalności nauki o zarządzaniu.

dr Agata Jakubowska
dr Agata Jakubowska

Doktor nauk ekonomicznych, zainteresowania naukowe związane są z zagadnieniami marketingu a w szczególności z public relations. Posiada wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel akademicki z przedmiotów marketingowych, PR, reklamy czy zarządzania. Jest certyfikowanym tutorem akademickim a także wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. 

 

Od kilkunastu lat jest promotorem i recenzentem prac dyplomowych na studiach I oraz II stopnia. Autorka lub współautorka 60 publikacji naukowych oraz wykonawca różnego rodzaju projektów naukowych. 
 

dr Marcin Jałowiecki

Doktor nauk ekonomicznych. Doradca finansowy i prawny w zakresie windykacji należności. Zainteresowania naukowe: finanse publiczne, bankowość, rynek obligacji, międzynarodowe rynki finansowe w obliczu globalizacji i kryzysu ekonomicznego, ze szczególnym uwzględnieniem rynków azjatyckich, międzynarodowe stosunki gospodarcze.

dr Danuta Kozłowska-Makóś

Współpracuje z prywatnymi i publicznymi podmiotami, m.in. Polskim Towarzystwem Ekonomicznym. Występuje w roli coacha w intensywnych programach dydaktycznych, nadzorując prace studentów na arenie międzynarodowej. 

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół finansów korporacyjnych, a w szczególności powiązań finansowych w złożonych strukturach kapitałowych, z uwzględnieniem międzynarodowego prawa podatkowego. 

Autorka i współautorka monografii i licznych artykułów naukowych publikowanych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. 

Marzena Kraszewska
dr Marzena Kraszewska

doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, absolwentka filologii angielskiej, wykładowca na kierunkach filologicznych i lektor języka angielskiego na uczelniach wyższych, tłumacz, ekspert w zakresie współpracy międzynarodowej na poziomie szkolnictwa wyższego, organizator licznych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, seminariów i warsztatów, zastępca redaktora i dyrektor produkcji międzynarodowych czasopism naukowych. Jej zainteresowania naukowe i badawcze dotyczą współczesnej literatury i kultury krajów anglosaskich, a w szczególności zagadnień związanych z anglosaskimi narracjami uniwersyteckimi oraz ich polskimi odpowiednikami.

dr Anna Majer

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Autorka prac naukowych z zakresu dyskursu, mitu i stereotypów, językowo-kulturowego obrazu świata, wartości oraz studiów genderowych, posiadająca jednocześnie kilkunastoletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego. Najnowszym jej dziełem jest książka pt. „The Discourse of M: Managing British Intelligence in James Bond Movies”.

Małoszyc
mgr Małgorzata Małoszyc

Magister filologii angielskiej, lektor języka angielskiego z kilkunastoletnim doświadczeniem, egzaminator TOEIC. Pracuje zarówno ze studentami, jaki i klientami biznesowymi. Prowadzi szkolenia z zakresu języka ogólnego, biznesowego i specjalistycznego, a także zajęcia z konwersacji. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, warsztatach i webinariach.

Piotr Mamet
dr hab. Piotr Mamet

Zajmuje się naukowym badaniem języka specjalistycznego, analizą gatunku i rejestru oraz językowym aspektem nazwy produktu. Najnowsze jego badania obejmują także język postaci filmowych, czego przykładem jest monografia Licence to Speak. The Language of James Bond (2014), a także wystąpienia konferencyjne i artykuły (w druku) dotyczące tłumaczeń języka Agenta 007. Przed podjęciem pracy dydaktycznej i naukowej pracował w sektorze handlu zagranicznego, w tym Polskiej Izbie Handlu zagranicznego. Najnowszym jego dziełem jest książka pt. „The Discourse of M: Managing British Intelligence in James Bond Movies”.

dr Marcin Mazurek

Wykładowca akademicki z ponaddwudziestoletnim stażem, specjalizujący się w teorii kultury i literatury. Autor monografii A Sense of Apocalypse (2014) oraz licznych artykułów naukowych, współredaktor tomów zbiorowych oraz organizator i uczestnik wielu konferencji naukowych w Polsce i za zagranicą. W ramach współpracy międzynarodowej wygłaszał gościnne wykłady w Szwecji, Wielkiej Brytanii i Turcji. Członek redakcji czasopisma akademickiego Er(r)go. Teoria. Literatura. Kultura.

mgr Joanna Rurańska-Krężel

Specjalista z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa gospodarczego i prawa pracy. Były radca prawny ING Bank Śląski, radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Temida S.C.
 

mgr Bartłomiej Steczkiewicz-Polesiak

W zawodzie nauczyciela języka angielskiego pracuje od 2003 roku. Specjalizuje się w różnych formach nauczania języka angielskiego biznesowego. Swoją wiedzę czerpie z wieloletniego doświadczenia współpracy z międzynarodowymi firmami, pracy w licznych środowiskach biznesowych na każdym szczeblu, oraz szkoleń, dzięki którym wciąż doskonali swoje kompetencje.
W nauczaniu języka angielskiego stawia na doskonalenie praktycznych umiejętności komunikacyjnych z poprawnym wykorzystaniem form gramatycznych. Dba o to, by Kursanci nie czuli się przytłoczeni strukturami gramatycznymi, a jako praktyk, potrafi je wyjaśniać na przykładach z życia codziennego. Podążając za swoją osobowością, za zajęciach przyjmuje otwartą postawę wobec Kursantów i tworzy atmosferę sprzyjająca rozwojowi zarówno kompetencji językowych, jak i kontaktów interpersonalnych. 

Jacek Stypa
mgr Jacek Stypa

Magister filologii angielskiej, wykładowca akademicki, lektor mający za sobą lata doświadczenia w nauczaniu języka angielskiego ogólnego i fachowego. Cyberentuzjasta śledzący rozwój nowych technologii i ich wpływu na społeczny wymiar funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie.

Bogumiła Urban
mgr Bogumiła Urban

Menedżer Kierunku i Kierownik Zakładu Dydaktycznego Marketing i Sprzedaż.


Posiada wieloletnie doświadczenie w przedsiębiorstwach z różnych sektorów gospodarki, w tym w branży lotniczej oraz reklamowej.


Była odpowiedzialna za rozwój marketingu w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice na stanowisku dyrektora ds. promocji, analiz i rozwoju. Pełniła funkcję dyrektora handlowego w agencjach reklamowych. Od lat związana ze środowiskiem akademickim. Wykładowczyni. Organizatorka licznych wyjazdów studyjnych do uniwersytetów zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Wiceprezes Stowarzyszenia ALUMNUS, które zrzesza absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie (obecnie Uniwersytet WSB Merito Chorzów) 
 

Mariusz Wilkus
mgr Mariusz Wilkus

Ekspert ds. ochrony danych, administrator bezpieczeństwa informacji,  audytor, oficer compliance. Skutecznie wdrożył w wielu przedsiębiorstwach system kontroli wewnętrznej. Współpracuje m.in z grupami kapitałowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność oświatową, ubezpieczeniową, finansową, medyczną, tworząc dla nich wewnętrzne procedury, polityki, dokumentację oraz sporządzając opinie prawne. Posiada specjalistyczną wiedzę  z zakresu nowoczesnych rozwiązań audytowych w  informatyce i bezpieczeństwie infrastruktury teleinformatycznej. Audytor wiodący ISO/IEC 27001,  audytor wewnętrzny ISO 9001, ISO 22301, ISO 14001, PN 18001.

Paweł Zakrajewski
dr Paweł Zakrajewski

Uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego zainteresowania naukowo badawcze obejmują różne aspekty językoznawstwa oraz teorii komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem pragmatyki, socjolingwistyki, studiów przekładoznawczych, języków specjalistycznych, metodologii nauczania języka obcego oraz lingwistyki krytycznej – od krytycznej analizy dyskursu aż po komunikację multimodalną. W obszarze jego zainteresowań znajdują się także studia kulturowe, historia sztuki, symbolika, onomastyka oraz zagadnienia antropologii i nauk ekonomicznych. Współpracuje z międzynarodowym czasopismem TAPSLA (Theory and Practice of Second Language Acquisition), jest członkiem kilku międzynarodowych organizacji zrzeszających językoznawców i kulturoznawców. Jego największą pasją są podróże.

Mateusz Ziemba
dr Mateusz Ziemba

Doktor Nauk o Kulturze Fizycznej. Pracę jako nauczyciel akademicki rozpoczął już w wieku 23 lat. Regularnie publikuje w polskich i międzynarodowych czasopismach z wskaźnikiem impact factor. Naukowo i dydaktycznie współpracuje z uczelniami krajowymi i zagranicznymi. Specjalizuje się w wieloaspektowej analizie aktywności fizycznej i jej czynników. Członek Rady Akademickiej Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu. Koordynator dyscypliny Nauki o Kulturze Fizycznej w Federacji Naukowej WSB-DSW. Właściciel internetowego biura podróży. Prowadzi szkołę i wypożyczalnię windsurfingu w Chorwacji. Od lat pracuje w turystyce międzynarodowej. Czynny instruktor narciarstwa PZN oraz wspomnianego windsurfingu.