Aleksandra Makarucha
dr Aleksandra Makarucha

Menedżer kierunku biznes i administracja oraz kierunku administracja publiczna. Ponadto, kierownik Zakładu Prawa i Administracji Uniwersytetu WSB Merito Chorzów.

Orzecznik organu wyższego stopnia administracji rządowej, orzecznik organu wyższego stopnia administracji samorządowej. Praktyk w zakresie procedury administracyjnej oraz administracyjnego prawa materialnego (specustawa drogowa, prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami).

Autorka publikacji z zakresu prawa administracyjnego.

Maria Banaś
dr Maria Banaś

Filolog z wykształcenia i zamiłowania. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu języka angielskiego ogólnego oraz specjalistycznego, szczególnie interesuje się językiem ekonomii, finansów, bankowości i marketingu. Od lat współpracuje z Londyńską Izbą Przemysłowo-Handlową, koordynując egzaminy kwalifikacji zawodowych oferowane przez tę uznaną międzynarodową instytucję, (m.in. z dziedziny Business English). Współautorka podręczników Banking and Finance – Key Issues (2010), International Business Basic Issues (2010) oraz Business English – Enrich Your Vocabulary (2004). Autorka wielu prac naukowych z dziedziny socjologii publikowanych w renomowanych czasopismach. Obecnie rozwija zainteresowania badawcze, przygotowując rozprawę doktorską z zakresu nauk społecznych.

mgr Artur Dubiel

Asystent w Instytucie Naukowym Bezpieczeństwa WSB, koordynator Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa, wydawca serwisów grupy MIL.link, resortowy instruktor, weteran, doktorant wojskowej uczelni. Uczestnik spotkań eksperckich oraz Strategicznego Forum Bezpieczeństwa przy Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Aktywny uczestnik i współorganizator naukowych konferencji i seminariów. Odznaczony medalem Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Specjalizacje i zainteresowania: system bezpieczeństwa państwa, zagrożenia asymetryczne i transsektorowe, terroryzm i antyterroryzm, siły i służby specjalne, walka informacyjna, operacje informacyjne, operacje psychologiczne, socjocybernetyka.

Daniel Gaś
mgr Daniel Gaś

Menedżer kierunku bezpieczeństwo narodowe, Kierownik Zakładu Dydaktycznego Bezpieczeństwa Narodowego.

Menedżer z ponad dwudziestopięcioletnim doświadczeniem w zarządzaniu zasobami ludzkimi, sprzedażą i procesami dotyczącymi szeroko rozumianego bezpieczeństwa w sektorze finansowym. Legitymuje się bogatym doświadczeniem w obsłudze B2B i B2C oraz współpracą z jednostkami odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie obszarów chronionych, osób i mienia. 
Posiada także kilkuletnie doświadczenie w zarzadzaniu rozproszoną siecią sprzedaży. 
Obecnie, oprócz pracy menedżersko - dydaktycznej w strukturach WSB Merito, menedżer w jednej z największych instytucji finansowych w Polsce i Europie. 
Praktyk z doświadczeniem zawodowym zbudowanym na przestrzeni wielu lat w rożnych regionach kraju.  Wypracowane modele prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej oraz zdalnej, zostały wysoko ocenione przez Studentów oraz docenione przez Władze Wydziału i Uczelni, ostatecznie uhonorowane nagrodą Rektora Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu (III stopnia).
 

dr Aleksandra Hadzik

Aleksandra Hadzik jest doktorem nauk prawnych. Manager oraz urzędnik z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania ubezpieczeniami społecznymi. 


W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeszła pełną ścieżkę kariery od referenta do prezesa Kasy. Funkcję prezesa KRUS pełni od października 2018 r. 


Dr Aleksandra Hadzik jest autorką publikacji z zakresu postępowania administracyjnego, ubezpieczeń społecznych rolników, bezpieczeństwa społecznego, turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego. Posiada uprawnienia mediatora. Swoje doświadczenie i wiedzę merytoryczną wykorzystuje także prowadząc zajęcia ze studentami. 

Paulina Jańczuk-Pawlica
mgr Paulina Jańczuk-Pawlica

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako prawnik najpierw w Urzędzie Pracy, następnie jako aplikant, a obecnie jako radca prawny w Kancelarii Radcy Prawnego Krzysztofa Grochalskiego.
Zawodowo pasjonuje się prawem administracyjnym oraz prawem pracy.
Prowadzi zajęcia o technikach tworzenia aktów urzędowych oraz pragmatyce służbowej.

dr Krzysztof Koj
dr Krzysztof Koj Dziekan Uniwersytetu WSB Merito

 Ekonomista, menedżer, trener i konsultant, od 1994 r. prowadzący szkolenia z dziedziny negocjacji, sprzedaży, komunikacji oraz obsługi klienta (szkolenia w języku polskim i angielskim), moderator i facylitator. 
Wykładowca Uniwersytetu WSB Merito Chorzów (od 2001 r.) w dziedzinie mikroekonomii, makroekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansowych oraz negocjacji i komunikacji interpersonalnej. Wykładowca w programach Executive MBA i MBA (zajęcia w języku angielskim i polskim) w obszarze ekonomicznego otoczenia biznesu oraz negocjacji (m. in. WSB w Chorzowie, Wrocławiu i Opolu). Adiunkt we Franklin University (Columbus, Ohio, USA), wykładowca modułu Managerial Economics na studiach MBA (od 2014). Visiting professor w Modern College of Business and Science (Maskat, Oman, od 2014).
Trener współpracujący z firmami szkoleniowymi: Corso Consulting, PRC Communications (trener: 1999-2017, specjalista ds. szkoleń: 2002-2003, członek zarządu Grupy PRC - dyrektor ds. szkoleń: 2003 - 2004), SMG/KRC HR Polska, BePublic, Grupą Doradczo-Szkoleniową PROLOG, Modern Business, Śląską Fundacją na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości i Wspierania Inicjatyw Lokalnych "Pro Futuro". Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu - PTTB (2009-2019). Członek Sądu Koleżeńskiego - Komisji Etyki Zawodowej PTTB (2010). 
Dziekan Uniwersytetu WSB Merito Chorzów - (od 2007 r.). Członek Senatu WSB (2007-2018), przewodniczący w latach 2007-2018 przewodniczący Rady  Uniwersytetu WSB Merito w Chorzowie, członek Rady Programowej Centrum Rozwoju Edukacji na Odległość CEREO. Członek konwentu i Senatu Uniwersytetu WSB Merito w Warszawie (od 2019 r.).
Dyrektor akademicki programów MBA: studiów Executive MBA Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu Filii w Chorzowie/Coventry University (od 2007 r.) i studiów MBA Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu Filii w Chorzowie/Franklin University (od 2012 r.). Administrator projektu MBA in International Business Akademii Ekonomicznej w Katowicach/University of Bristol/Ecole Nationale des Ponts et Chaussees (1995-1998).
Członek Honorowy Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Członek Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Chorzów w kadencji 2018-2023. Odznaczony Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Wyróżniony Nagrodą Roberta L. Bailey'a, nadaną przez Franklin University za wybitne osiągnięcia dydaktyczne oraz Wyróżnieniem Rektora Franklin University za realizację standardów kształcenia.
Autor ponad 40 publikacji naukowych.

Agnieszka Matysiakiewicz
Agnieszka Matysiakiewicz

Prawnik, specjalista z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, egzekucyjnego oraz podatkowego. Posiada niespełna dwudziestoletnie doświadczenie w organach administracji wyższego szczebla, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Swoją wiedzę oraz doświadczenie wykorzystuje prowadząc zajęcia ze studentami.

Katarzyna Ostrowska
mgr Katarzyna Ostrowska

Radca prawny, zawodowo zajmuje się obsługą prawną jednostek administracji rządowej i samorządowej, praktyk specjalista z zakresu orzecznictwa administracyjnego. Od 2011 r. prowadzi cyklicznie wykłady dla aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu, wykładowca Uniwersytetu WSB Merito Chorzów, trener z zakresu prawa administracyjnego.

dr Jan Purzyński
dr Jan Purzyński

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w WSB Merito Chorzów, wieloletni pracownik organów podatkowych. 
Posiada  bogate doświadczenie dydaktyczne, zdobyte prowadząc od 1995 roku wykłady dotyczące zagadnień prawno-podatkowych (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości, Regionalny Ośrodek Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej w Katowicach i inne). 
Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących postępowania podatkowego i egzekucyjnego, oraz w podatkach bezpośrednich. 


Autor publikacji  dot. zagadnień prawno-podatkowych zamieszczonych w takich czasopismach, jak „Przegląd Podatkowy”, ,Doradca Podatnika”, „Gazeta Prawna”.

mgr Kinga Religa

Dyrektor Agencji Komunikacji Marketingowej Business Consulting w Katowicach. Jest odpowiedzialna za realizację projektów z zakresu komunikacji marketingowej. Zaangażowana w przedsięwzięcia związane z marketingiem terytorialnym oraz promocją miast i regionów. Absolwentka kursu Professional Diploma in Marketing. Posiada międzynarodowy dyplom kompetencji marketingowych The Chartered Institute of Marketing in London. Naukowo realizuje się w obszarze komunikacji marketingowej. Współautorka książki „Szukając klienta. Jak rozpoznać potencjalnego nabywcę i nie wpadać w pułapkę sprzedawania wszystkim” będącej praktycznym, sprzedażowo-marketingowym spojrzeniem na rynek i klienta.

dr Siostrzonek-Sergiel
dr Adrianna Siostrzonek-Sergiel

Trener i wykładowca, prowadzi zajęcia z zagadnień dotyczących m.in. prawa cywilnego, postępowania administracyjnego, a także prawa karnego oraz kryminologii.

 

Naukowo zainteresowana zagadnieniami związanymi z ograniczeniami praw jednostki (w szczególności w prawie administracyjnym i postępowaniu karnym), kryminologią i wiktymologią (w tym prawnymi aspektami samobójstw), a także prawem sportowym. 

 

Praktykę prawniczą zdobywała w kancelariach adwokackich i radcowskich, a także jako sędzia ławnik orzekając w wydziale karnym. Pełni również funkcje przewodniczącego komisji rewizyjnej stowarzyszeń sportowych. Członek Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. 

Rafał Sołtysik
mgr Rafał Sołtysik

Menedżer kierunku prawo w biznesie. Swoje doświadczenie zdobywał początkowo w sądzie rejonowym, a następnie w ramach pracy w jednostce budżetowej Miasta Katowice, Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Katowicach oraz w ramach działań wykonywanych jako radca prawny.

Zawodowo pasjonuje się postępowaniem administracyjnym i wybranymi materiami z zakresu prawa administracyjnego (w szczególności dotyczącymi procesu inwestycyjnego i szacowania nieruchomości).

Adam Koczyk
r. pr. Adam Koczyk

W 2015 roku zdał z wyróżnieniem państwowy egzamin radcowski po ukończeniu 3-letniej aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie i od tego czasu wykonuje zawód radcy prawnego przy OIRP w Katowicach (wpis KT 3587) W 2008 r. ukończył stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uzyskując tytuł zawodowy magistra prawa. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w świadczeniu pomocy prawnej jak i dydaktyczne na dwóch uczelniach wyższych. W latach 2011-2015 jako aplikant radcowski współpracował z indywidualną kancelarią radcowską w Gliwicach. Od 2013 r. zatrudniony w Zakładzie Prawa i Administracji Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu, filia w Chorzowie, gdzie prowadzi zajęcia (wykłady i ćwiczenia). W 2022 r. otrzymał prestiżowy tytuł „Partnera Biznesowego Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.” (obecnie Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, filia w Chorzowie). Od wielu lat jest wykładowcą kursów specjalistycznych z wybranych dziedzin prawa. Nadto od 2013 r. jest asystentem Posła na Sejm RP Borysa Budki, a w roku 2015 r był asystentem Posła na Sejm RP - Ministra Sprawiedliwości RP. Nadto w latach 2005-2013 nabył doświadczenie prawnicze jako praktykant w kancelarii radcowskiej w Zabrzu (2005-2008), stażysta w spółce gminnej w Gliwicach (2008-2009), pracownik prywatnej spółki z siedzibą w Zabrzu (2009-2010) oraz pracownik indywidualnej kancelarii radcowskiej w Gliwicach (2010-2013). Od lat związany jest ze stowarzyszeniami niosącymi pomoc osobom niepełnosprawnym oraz świadczy pomoc prawną w ramach rządowego programu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Posiada doświadczenie jako członek rady nadzorczej spółki komunalnej. Jest autorem kilku prac, w tym części monografii wydanej przez wydawnictwo C.H. Beck, podręcznika podstaw prawa dla studentów ekonomii, wydanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer.

 

Spis publikacji:

„Jednocząca się Europa a Stany Zjednoczone. Współpraca i konfrontacja czyli walka starego kontynentu o zachowanie resztek wpływów”
/Adam Koczyk/ w: „Po-mysł Pismo Klubu Myśli Humanistycznej” nr 1/2003 s.93-99

„Refleksje na temat manipulacji człowieka w wybranych, współczesnych systemach totalitarnych”
/Adam Koczyk/ w: „Po-mysł Pismo Klubu Myśli Humanistycznej” nr 2/2003

"Problematyka klauzul abuzywnych w umowach dostarczania energii elektrycznej"

/Borys Budka, Adam Koczyk/ w: ”Konsument na rynku energii elektrycznej”/Monografia prawnicza /red. Marzena Czarnecka/Wyd. C.H. Beck. Warszawa 2013 r./ s. 93-103

"Prawo Gospodarcze dla Ekonomistów"

Wyd. Wolters Kluwer SA, 2015, Podręcznik akademicki pod red. Antoniego Witosza i Aleksandra Jerzego Witosza

 „Glosa aprobująca do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 września 2012 r. Sygn. IV KK 167/12"

/Adam Koczyk/ w: Radca Prawny z 2013 r., nr 135/dodatek naukowy, s .23d- 24d/

"Kontrowersje wokół odpowiedzialności kontraktowej za nielegalny pobór energii w związku z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 10 grudnia 2009r. III CZP 107/09."

/Adam Koczyk/w: Radca Prawny z 2011 r. nr 118/dodatek naukowy, s.19d- 21d/

"Problematyka reżimu i zasady odpowiedzialności za nielegalny pobór energii elektrycznej na gruncie art. 57 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo energetyczne"

/Adam Koczyk/ w: „Prace aplikantów radcowskich Zbiór pierwszy”/Wyd. Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. Warszawa 2014 r./ s.129-134

mgr Bartłomiej Steczkiewicz-Polesiak

W zawodzie nauczyciela języka angielskiego pracuje od 2003 roku. Specjalizuje się w różnych formach nauczania języka angielskiego biznesowego. Swoją wiedzę czerpie z wieloletniego doświadczenia współpracy z międzynarodowymi firmami, pracy w licznych środowiskach biznesowych na każdym szczeblu, oraz szkoleń, dzięki którym wciąż doskonali swoje kompetencje.
W nauczaniu języka angielskiego stawia na doskonalenie praktycznych umiejętności komunikacyjnych z poprawnym wykorzystaniem form gramatycznych. Dba o to, by Kursanci nie czuli się przytłoczeni strukturami gramatycznymi, a jako praktyk, potrafi je wyjaśniać na przykładach z życia codziennego. Podążając za swoją osobowością, za zajęciach przyjmuje otwartą postawę wobec Kursantów i tworzy atmosferę sprzyjająca rozwojowi zarówno kompetencji językowych, jak i kontaktów interpersonalnych. 

Jacek Stolecki
mgr Jacek Stolecki

Magister prawa i administracji, praktyk z długoletnim doświadczeniem nabytym między innymi w czasie pracy w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Do jego zainteresowań zawodowych należą m.in.  fundusze europejskie oraz etyka i komunikacja w administracji i biznesie.  Prowadzi zajęcia z przedmiotów: Nowoczesna administracja, Etyka i kultura uczciwości w biznesie i administracji, Podstawy komunikacji w administracji publicznej.

Maciej Thorz
dr Maciej Thorz

Prawnik konstytucjonalista, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Adam Tworuszka
dr Adam Tworuszka

Doktor nauk humanistycznych, specjalista HR. Od 2002 roku związany z bankowością jako HR Biznes Partner, gdzie odpowiedzialny jest za współpracę z menadżerami w zakresie polityki personalnej. Zawodowo obecne zajmuje się także psychoterapią. Kwalifikacje psychoterapeuty zdobył w Szkole Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie.

Na Uniwersytecie WSB Merito Chorzów, z którym jest związany od 2009 roku, prowadzi zajęcia między innymi z zarządzania zasobami ludzkimi, systemu motywacyjnego czy z zachowania organizacyjnego.

Iwona Tyrna-Łojek
dr Iwona Tyrna-Łojek

Doktor nauk społecznych, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, terapeuta pedagogiczny, psycholog biznesu, trener rozwoju, mentorka i mediatorka. Specjalizuje się w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych (certyfikowany mediator) oraz w tematach z dziedziny pedagogiki twórczości. Entuzjastka rozwoju osobistego i biznesowego, zarażająca swoją pasją studentów i współpracowników.


Na Uniwersytecie WSB Merito Chorzów prowadzi zajęcia m.in. z treningu rozwoju interpersonalnego, coachingu, pedagogiki zabawy czy warsztatu umiejętności wychowawczych. Jest założycielką Klubu Kobiet Biznesu. Organizuje doroczną Galę Kultury Sukcesu, która skupia wokół siebie osoby prowadzące własną działalność.


Wśród licznych publikacji można wymienić: "Marketing - nowe spojrzenie na oświatę. Teoria i praktyczne rozwiązania", "Zajęcia pozalekcyjne w szkole" czy "Przemoc w interakcjach szkolnych między uczniami".
 

Bogumiła Urban
mgr Bogumiła Urban

Menedżer Kierunku i Kierownik Zakładu Dydaktycznego Marketing i Sprzedaż.


Posiada wieloletnie doświadczenie w przedsiębiorstwach z różnych sektorów gospodarki, w tym w branży lotniczej oraz reklamowej.


Była odpowiedzialna za rozwój marketingu w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice na stanowisku dyrektora ds. promocji, analiz i rozwoju. Pełniła funkcję dyrektora handlowego w agencjach reklamowych. Od lat związana ze środowiskiem akademickim. Wykładowczyni. Organizatorka licznych wyjazdów studyjnych do uniwersytetów zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Wiceprezes Stowarzyszenia ALUMNUS, które zrzesza absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie (obecnie Uniwersytet WSB Merito Chorzów) 
 

dr Łukasz Wawrowski

Adiunkt na Uniwersytecie WSB Merito w Chorzowie, a także: Prodziekan ds. Studentów oraz Pełnomocnik Rektora ds. Nauki; członek Rady Akademickiej i Komitetu Wydawniczego przy Wydawnictwie WSB Merito w Poznaniu; Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Oceny Pracowników; były wieloletni członek Senatu WSB w Poznaniu i Rady w Chorzowie, Rady Naukowej WSB Merito w Poznaniu oraz Rady Naukowej „Chorzowskich Studiów Politycznych”. 

Autor szeregu publikacji naukowych, referatów i prac eksperckich obejmujących:

·      obszar politologiczny i securitologiczny (teoria polityki i bezpieczeństwa, metodologia badań społecznych, nauka o państwie, prawie i polityce, samorząd terytorialny w Irlandii);

·      obszar feministyczny (politologia, securitologia, ekonomia i zarządzanie w ujęciu feministycznym, polityka równościowa, gender studies);

·      obszar związany z organizacją procesu badawczego (polityka naukowa i zarządzanie badaniami, ewaluacja działalności naukowej).

Były Menedżer Kierunków oraz Kierownik Zakładu Dydaktycznego Politologii i Bezpieczeństwa Narodowego.

Mariusz Wilkus
mgr Mariusz Wilkus

Ekspert ds. ochrony danych, administrator bezpieczeństwa informacji,  audytor, oficer compliance. Skutecznie wdrożył w wielu przedsiębiorstwach system kontroli wewnętrznej. Współpracuje m.in z grupami kapitałowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność oświatową, ubezpieczeniową, finansową, medyczną, tworząc dla nich wewnętrzne procedury, polityki, dokumentację oraz sporządzając opinie prawne. Posiada specjalistyczną wiedzę  z zakresu nowoczesnych rozwiązań audytowych w  informatyce i bezpieczeństwie infrastruktury teleinformatycznej. Audytor wiodący ISO/IEC 27001,  audytor wewnętrzny ISO 9001, ISO 22301, ISO 14001, PN 18001.

mgr inż. Andrzej Federowicz

Kierownik Centrum Szkoleń i Bezpieczeństwa Pracy TÜV AUSTRIA w Polsce. Audytor wiodący systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem (ISO 9001, SCC, SCP) jednostki notyfikowanej TÜV. Specjalizuje się w zarządzaniu bezpieczeństwem na projektach dużego ryzyka w branży energetycznej i rafineryjnej.
 

Krzysztof Krysieniel
dr hab. Krzysztof Krysieniel, prof. UWSB Merito

Specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego, bezpieczeństwa państw Europy Południowo-Wschodniej oraz konfliktów etnicznych. Członek Narodowego Zespołu Team Europe przy przedstawicielstwie Komisji Europejskiej oraz Ekspert Regionalnego Ośrodka debaty Międzynarodowej w Katowicach, Prodziekan Uniwersytetu WSB Merito Chorzów.

Łukasz Makowski
dr Łukasz Makowski, prof. UWSB Merito

Menedżer, doradca i trener biznesu z zakresu: zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu, PRu, sprzedaży, negocjacji, komunikacji oraz innych. Od roku 2010 prodziekan Uniwersytetu WSB Merito Chorzów. Autor oraz recenzent wielu publikacji z zakresu zarządzania, polityki i gospodarki. Członek Rady Programowej specjalistycznych wydawnictw. W 2008 oraz 2010 roku odbył staż naukowy w Uniwersytecie Łotwy w Rydze. Zdobywca grantu naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Menedżer i redaktor pisma przemysłowo–gospodarczego (2004–2007), dyrektor generalny, dyrektor produktu oraz sieci sprzedaży w latach 2004, 2007–2010.

mgr Katarzyna Czekaj-Czapla
mgr Katarzyna Czekaj - Czapla 

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Katowicach oraz jako radca prawny. Zawodowo pasjonuje się prawem administracyjnym i szeroko rozumianym zabezpieczeniem społecznym. Jest również współautorką komentarza do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Na WSB Merito w Chorzowie prowadzi zajęcia z przedmiotu: samorządowa polityka społeczna.