Federacja Naukowa WSB-DSW

Federacja Naukowa WSB-DSW to pierwsza tego typu jednostka w Polsce. Powstała w 2019 roku, aby połączyć potencjał naukowy pięciu niepublicznych uczelni akademickich.

Obecnie Federację Naukową tworzą uczelnie:


•    Uniwersytet WSB Merito Gdańsk,
•    Uniwersytet WSB Merito Poznań,
•    Uniwersytet WSB Merito Toruń,
•    Uniwersytet WSB Merito Wrocław,
•    Uniwersytet Dolnośląski DSW Wrocław.

 

Natomiast uczelnią stowarzyszoną jest:

  • Uczelnia WSB Merito Warszawa.


Siedzibą Federacji Naukowej WSB-DSW jest Gdańsk.

badania i nauka

Uczelnie tworzące federację posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora w następujących dyscyplinach naukowych: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, pedagogika, językoznawstwo, nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz uprawnienia habilitacyjne w zakresie pedagogiki.

federacja

Federacja powstała, aby połączyć potencjał naukowy tworzących ją uczelni i ułatwić współpracę między ich pracownikami. Takie działania prowadzą do uzyskania nowej, wyższej jakości w zakresie badań naukowych. Biorąc pod uwagę fakt, że uczelnie znajdują się w różnych miastach, współpraca umożliwia tworzenie prac naukowych przez zespoły składające się z przedstawicieli różnych ośrodków badawczych.

 

Jednocześnie, uczelnie należące do federacji pozostają odrębnymi od siebie placówkami, a co za tym idzie, zachowują odrębność formalno-prawną. 
 

federacja

Obecnie federacja zajmuje się prowadzeniem działalności naukowej, komercjalizacją wyników badań naukowych i ich know-how, działalnością wydawniczą oraz współpracą z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego. Dodatkowo dzięki współpracy Uczelnie WSB Merito są w stanie nawiązać więcej relacji międzynarodowych, co może przełożyć się na wzrost liczby partnerów zagranicznych prowadzących prace badawcze.

Więcej informacji znajdziesz na stronie federacji: federacjanaukowa.pl
 

federacja