dr Joanna Filaber

Doktor nauk prawnych, autorka ponad 50 publikacji naukowych, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada 12 letnie doświadczenie dydaktyczne w obszarze prawa administracyjnego – ustrojowego, materialnego, procesowego, egzekucji administracyjnej, ubezpieczeń społecznych, a także bezpieczeństwa publicznego. Jest również trenerem w administracji publicznej, prowadzi szkolenia dla pracowników komórek prawnych i rozliczeniowych, między innymi w Centrali ZUS w Warszawie. Zawodowo zajmuje się między innymi projektami dotyczącymi regulacji prawnych w sferze bezpieczeństwa publicznego, wśród nich na przykład analizą i oceną regulacji prawnych ochrony przeciwpożarowej na zlecenie Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. Na Uniwersytecie WSB Merito jest opiekunką Koła Naukowego Prawa WSB Merito Wrocław. Prywatnie uwielbia teatr, kino i górskie wędrówki.

prof. dr hab. Marian Noga
prof. dr hab. Marian Noga

Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu, wykładowca akademicki, ekspert w Narodowym Centrum Nauki. Komentator ekonomiczny TVN. Senator IV i V kadencji, w latach 2004-2010 członek Rady Polityki Pieniężnej. Członek Team Europe - zespołu ekspertów informujących o funkcjonowaniu i polityce Unii Europejskiej, gdzie zajmuje się makroekonomią ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężnej, polityką fiskalną w europejskiej przestrzeni gospodarczej, funkcjonowaniem strefy wspólnej waluty ze szczególnym uwzględnieniem strefy euro, funkcjonowaniem sektora usług w UE oraz ekonomią kultury. W pracy naukowej zajmuje się teorią wzrostu gospodarczego, polityką fiskalną i monetarną oraz ekonomicznymi aspektami ochrony środowiska.

 


Profesor Marian Noga jest również ekspertem WSB Merito w mediach. Wywiady i komentarze medialne przez niego udzielane dostępne są w Centrum Prasowym WSB.

Michał Krzewicki wykładowca
r. pr. dr Michał Krzewicki

Radca prawny, absolwent prawa i ekonomii, doktor nauk prawnych – specjalność: prawo cywilne. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, ubezpieczeniowego i ochrony danych osobowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców z branży finansowej, IT, e-commerce i e-marketingu. W ramach swojej kancelarii prawnej kompleksowo wspiera przedsiębiorców działających w Internecie m.in. w zakresie wdrożenia przepisów RODO. Od 2018 r. pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych.

Dariusz Wakasiak
dr Dariusz Wasiak

Wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito, doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w bezpieczeństwie informacji, w tym ochronie danych osobowych oraz dostępie do informacji publicznej i prawie do prywatności. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa, w tym wykorzystywania klauzul limitacyjnych oraz bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Absolwent studiów na kierunkach: prawo, zarządzanie bezpieczeństwem, ekonomia menadżerska, zarządzanie kadrami oraz ochrona danych osobowych, a także cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Audytor zintegrowanego systemu zarządzania według norm ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, ISO 9001, OHSAS1800. Pełnomocnik wg ISO 9001. Compliance Officer wg normy ISO 19600 oraz ISO 37001. Audytor wewnętrzny i wiodący dla systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy ISO 27001 oraz zarządzania ciągłością działania według normy ISO 22301.Praktyk z zakresu efektywnego realizowania ochrony danych i innych informacji prawnie chronionych. Doświadczenie oparte na współpracy z administracją samorządową, służbami mundurowymi jako konsultant i IOD, a także w spółkach kapitałowych jako doradca, ABI i IOD oraz audytor dla podmiotów certyfikujących i wdrożeniowych. Uczestnik licznych szkoleń tematycznych oraz realizator kilku projektów wdrożeniowych z zakresu RODO, bezpieczeństwa informacji, w tym obsługi zgłoszeń i zapewnienia poufności sygnalistom. Mediator sądowy w sprawach karnych i cywilnych oraz biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu z dziedziny bezpieczeństwo informacji. Wspólnik w Leximum Jabłoński i Wspólnicy sp. z o.o. sp. k.

WSB Wrocław, wykładowca, stojący mężczyzna w garniturze.
r.pr. dr Tomasz Gaweł

Radca prawny. Od 2007 adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet WSB Merito), w latach 2007-2010 dziekan Zamiejscowego Wydziału Ekonomicznego w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej (obecnie Uniwersytet WSB Merito), wcześniej adiunkt na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), kierownik studiów podyplomowych na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu „Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami", "Zarządzanie Nieruchomościami” i "Prawo Gospodarcze", radca prawny prowadzący prywatną praktykę (Kancelaria GLG).

prof. dr hab. Zdzisław Kędzia

Profesor prawaJego zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim międzynarodową i krajową ochronę praw człowieka oraz prawo konstytucyjne. Wieloletni pracownik naukowy i dydaktyczny. W przeszłości pracownik Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu AM, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego, ekspert Komisji Konstytucyjnej Sejmu I kadencji, ekspert Okrągłego Stołu w zakresie reform prawnych, członek Komisji Weneckiej, Dyrektor Departamentu Operacyjnego oraz Departamentu Badań i Prawa do Rozwoju w Urzędzie Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka ONZ w Genewie. Aktualnie m.in. Członek Komitetu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ, Dyrektor Krajowy Europejskiego Programu „Masters in Human Rights”, Członek Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników, Członek Rady International Centre for Minorities „Convivenza”.

prof. dr hab. Andrzej Śmieja

Jest prawnikiem specjalizującym się w dziedzinie prawa cywilnego. Ma w swoim dorobku ponad 70 publikacji, w tym dwie monografie oraz obszerne (ok. 400 stron) opracowanie  w tomie 6 prestiżowego Systemu prawa prywatnego. Przez ponad czterdzieści lat pracował również w Uniwersytecie Wrocławskim oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie pełnił min. funkcję kierownika Katedry Prawa Gospodarczego. Uważany za dobrego dydaktyka, lubianego przez studentów nie tylko ze względu na umięjętność przekazywania wiedzy, lecz również za serdeczny stosunek do słuchaczy.

prof. dr hab. Wiesław Bokajło

Historyk, politolog, europeista – wypromował 19 doktorów. Specjalista z zakresu historii myśli politycznej, prawnej i ekonomicznej, filozofii politycznej, teorii demokracji, federalizmu i polityki regionalnej, integracji gospodarczej UE, psychologii politycznej, międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, teorii kultury politycznej i społeczeństwa obywatelskiego. Granty: DAAD, Tempus Individual Mobiliy Grant, Jean Monnet Project for Poland, Ministerstwa Edukacji Narodowej - na staże w: RFN, Belgii, Wielkiej Brytanii, Austrii. Ekspert Komitetu Regionów Unii Europejskiej: projekt dla wsparciu COR/CEEC-Cyprus Liaison Group: "The Europe of the Regions: Strategies and Perspectives in the view of the forthcoming Enlargement of the European Union". Ekspert Urzędu Marszałkowskiego w zakresie społeczeństwa obywatelskiego przy projektowaniu Strategii Rozwoju Dolnego Śląska; współautor Report of the International Research Project: The Family as a Resource for Society, Pontifical Council for the Family, Vatican City 2012, Członek Kolegiów Redakcyjnych: Wrocławskich Studiów Politologicznych", „Przegląd Historyczno-Politologiczny”, “Racji Stanu”, Członek Rady Naukowej „Acta Politica” Uniwersytetu Szczecińskiego. Członek – korespondent Internationale Erich-Fromm-Gesellschaft w Tybindze, Vice-Prezes Towarzystwa Badań nad Psychoanalizą we Wrocławiu, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych; Odznaczony Brązowym i Złotym Zasługi oraz Kawalerskiego Orderu Polonia Restituta.

adw. dr Jakub Szynkarek

Adwokat, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył kierunki Prawo oraz Administracja na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii. Prawo ukończył z wyróżnieniem zajmując III miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską. Tematy prac magisterskich: „Tymczasowa ochrona praw autorskich w postępowaniu cywilnym" (Prawo), „Ochrona autorskich praw majątkowych w świetle nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 9 maja 2007 r." (Administracja).Aplikację adwokacką odbywał w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu pracując w tym czasie w dwóch wrocławskich spółkach prawniczych. Jest również doktorantem w Instytucie Prawa Cywilnego (Zakład Postępowania Cywilnego) Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie przygotowuje do obrony rozprawę doktorską z zakresu procesowych aspektów ochrony praw autorskich. Doświadczenie zawodowe rozwijał w polskich, jak i międzynarodowych kancelariach prowadząc w szczególności sprawy z zakresu prawa własności intelektualnej.

adw. dr Dagmara Milewicz-Bednarska

Adwokat, doktor nauk prawnych. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa karnego i nieuczciwej konkurencji. Prowadzi Kancelarię Adwokacką we Wrocławiu.

Kamieński
dr Grzegorz Kamieński

Doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, prawnik, zajmujący się zawodowo od wielu lat obsługą prawną przedsiębiorców. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajdują się: postępowanie cywilne, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne oraz zagadnienia związane z przedsiębiorczością.

m.sikora
adw. Michał Sikora

Adwokat Michał Sikora jest adwokatem, dydaktykiem i mediatorem. Jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo. Ukończył studia doktoranckie nauk prawnych. Po ukończeniu aplikacji adwokackiej został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Adwokat z ponad 10-letnim doświadczeniem. Prowadził szkolenia z zakresu prawa, kultury oraz etykiety biznesowej Chin. Przez wiele lat prowadził zajęcia z zakresu prawa karnego materialnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aktualnie prowadzi zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Gdańskim oraz na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu. Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądami gospodarczymi, cywilnymi oraz karnymi, a także organami administracji publicznej. Prowadzi stałą obsługę prawną spółek prawa handlowego z chińskim kapitałem oraz inwestycje obywateli Chin na terytorium RP z różnych branż, w tym handlowej oraz obrotu nieruchomościami. Doradza również w zakresie rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej przez polskie spółki kapitałowe na rynku chińskim. Prawnik wyróżniony wieloma stypendiami w tym m. in. dla najlepszych studentów i doktorantów, a także nagrodami w tym m.in. nagrodą Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra Dziennika Gazety Prawnej i Wydawnictwa Wolters Kluwer. Michał w ramach swoich zainteresowań naukowych oraz w praktyce zajmuje się prawem karnym oraz prawem Chińskiej Republiki Ludowej. Michał posługuje się językami: angielskim, francuskim oraz chińskim.

r. pr., syndyk Aleksandra Kozłowska

Radca Prawny, Doradca Restrukturyzacyjny, Syndyk, wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito. Ukończonych ponad 10 kierunków studiów w tym studiów podyplomowych. Około 50 zrealizowanych kursów to ponad 3000 godzin wiedzy. Przedsiębiorca, która łączy pracę z pasją i dzieli się wiedzą z innymi.

Izabela Wróbel
dr hab. Izabela Wróbel, prof. UWSB Merito

Profesor Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu, doktor habilitowany i doktor nauk prawnych w zakresie prawa, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, autorka ponad stu publikacji naukowych. Specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej, w szczególności prawach podstawowych, prawie rynku wewnętrznego oraz prawie azylowym i imigracyjnym. Zajmuje się także europeizacją prawa państw członkowskich UE, w szczególności prawa dotyczącego cudzoziemców. Badania naukowe prowadziła m.in. w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji oraz w Instytucie Zagranicznego Prawa Publicznego i Prawa Międzynarodowego im. Maxa Plancka w Heidelbergu. Pracowała m.in. na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Zielonogórskim. W latach 2009 - 2010 była członkiem zespołu ekspertów ds. praw jednostki w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie. Obecnie kieruje Centrum Badań Prawnych Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu oraz jest ekspertem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska dla potrzeb Systemu Informacji Prawnej Lex Prawo Europejskie. Wykonuje także zawód radcy prawnego we własnej kancelarii we Wrocławiu.

dr hab. Tadeusz Gospodarek, prof. UWSB Merito

Długoletni współwłaściciel firmy produkującej oprogramowanie klasy ERP dla sieci samochodowych (Peugeot, Citroen, Ford, Mercedes, Renault, Nissan, DAF) oraz dla firm produkcyjnych od gospodarstw rolnych aż do spółek giełdowych włącznie. Współtwórca systemów Motomanager, Supermanager, Agromanager i Hospitalmanager, wdrożonych z powodzeniem w ponad 100 organizacjach. Specjalista od modułów EIS (Executive Information Systems) oraz integracji systemów rozproszonych. Właściciel firmy konsultingowej Instytut Funduszy Europejskich, specjalizującej się w opracowywaniu dokumentacji dla projektów informatycznych oraz strategii informatyzacji. Autor licznych dokumentacji eksperckich (strategie, studia wykonalności, oszacowania wartości). Ex biegły sądowy w zakresie informatyki i systemów informatycznych. Aktualnie członek Rady Naukowej i rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Posiada liczne certyfikacje zawodowe z zakresu informatyki i zarządzania oraz duże doświadczenie we wdrażaniu systemów IT w praktyce, w szczególności w dopasowaniu kultury organizacji do wymogów technologii ICT systemów zintegrowanych. Jest autorem następujących książek z zakresu informatyki i zarządzania: "Systemy ERP. Modelowanie, projektowani wdrażanie 2015", "Zarządzanie dla racjonalnego menedżera 2014", "Aspekty złożoności i filozofii nauki w zarządzaniu 2012", "Modelowanie w naukach o zarządzaniu oparte na metodzie programów badawczych i formalizmie reprezentatywnym 2009" oraz wielu publikacji. Jest profesorem na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu. Zajmuje się zagadnieniami teorii złożoności i ujęciem systemowym w zarządzaniu, teorią wartości i zastosowaniem filozofii nauki w biznesie oraz reprezentacjami formalnymi procesów biznesowych i organizacji dla celów informatyzacji.

Joanna Nowak
dr Joanna Nowak

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w prawie samorządowym i zagadnieniach ustrojowych, w tym związanych z wdrażaniem zasady pomocniczości i ze szczególnym uwzględnianiem wyzwań stojących przed Dolnym Śląskiem. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz współpracując z trzecim sektorem (organizacjami non-profit) m.in. Stowarzyszeniem Absolwentów WPAIE UWr „Uniwersytecka". W ostatnich latach związana z Uniwersytetem WSB Merito we Wrocławiu, gdzie pełniła funkcję kierownika Zespołu Dydaktycznego Podstaw Prawa oraz prowadzi zajęcia z ustrojowego prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego oraz samorządu lokalnego i bezpieczeństwa wspólnot lokalnych.

 

k.piatkowska-zagiczek
adw. dr Katarzyna Piątkowska-Zagiczek

Adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, studiowała również na City, University of London.

Autorka publikacji z zakresu prawa karnego, prawa karnego skarbowego i procedury karnej. Prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką we Wrocławiu, w ramach której zajmuje się obroną w postępowaniach karnych oraz postępowaniach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, reprezentacją pokrzywdzonych w postępowaniach karnych oraz prowadzeniem spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.

z.jurczyk
dr hab. Zbigniew Jurczyk, prof. UWSB Merito

Jest znanym autorytetem z zakresu prawa ochrony konkurencji i polityki antymonopolowej oraz prawa ochrony konsumentów. Jego specjalnością jest także szeroko rozumiane prawo przedsiębiorców ściśle powiązane z zarządzaniem biznesem. Z tego obszaru swoich zainteresowań opublikował wiele prac naukowych zarówno w języku polskim jak i angielskim. Odbył staże naukowe na Uniwersytecie Paryż II, w University of London Queen Mary and Westfield College oraz w Komisji Europejskiej - Dyrekcji Generalnej do Spraw Konkurencji. Odbył wizyty studialne w ministerstwach Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Szwecji i innych państw. Był także zastępcą dyrektora Instytutu Ekonomii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada również duże doświadczenie związane z pracą w administracji rządowej oraz praktyką gospodarczą. Był założycielem Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów we Wrocławiu oraz jego pierwszym dyrektorem przez okres 25 lat. Sprawował funkcje przewodniczącego, zastępcy i członka Rad Nadzorczych w spółkach kapitałowych. Obecnie pełni funkcję Vice Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest autorem ok. 80 publikacji naukowych monografii i artykułów w języku polskim, angielskim oraz autorem i współautorem programów rządowych i raportów z zakresu prawa i ochrony konkurencji i konsumentów na rynku polskim.

p.falenta
dr Paweł Falenta

Radca prawny, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, audytor wewnętrzny. Absolwent kierunków: prawo, administracja, politologia i ekonomia oraz studiów podyplomowych z zakresu nauk pedagogicznych oraz audytu i kontroli zarządczej. Autor wielu publikacji z zakresu nauk prawnych, w szczególności prawa i postępowania karnego. Posiada stopień doktora w obszarze nauk społecznych. Ukończył także aplikację kontrolerską w Najwyższej Izbie Kontroli i zdał w 2008 roku państwowy egzamin kontrolerski. Swoje pozaakademickie doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w szeroko pojętym sektorze publicznym, głównie na stanowiskach samodzielnych i zarządczych dotyczących pomocy prawnej oraz audytu i kontroli (m.in. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, Urzędzie Kontroli Skarbowej, Najwyższej Izbie Kontroli, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej, Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych, Prokuraturze Regionalnej). Następnie swoje umiejętności zawodowe poszerzał pracując w Kancelarii Adwokackiej Adwokata Pawła Kikoły (partnera biznesowego Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu) na stanowisku doradcy prawnego. W latach 2011 – 2017 był również przewodniczącym rady nadzorczej a następnie członkiem zarządu w spółce doradczo – audytorskiej Alfa Audytorzy Lampczak, Falenta i Zespół sp. z o.o. Od 2018 r. współpracownik a obecnie adiunkt badawczo – dydaktyczny na Wydziale Finansów i Zarządzania Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu (wcześniej Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu).