Stypendia i zniżki

Studia to inwestycja która się zwraca, ale na początku, dla części z Was, może się wiązać ze sporym wysiłkiem finansowym. Zobacz, z jakich stypendiów i zniżek, które poratują Twój budżet, możesz skorzystać, będąc studentem Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu. 
Pamiętaj, że na naszej uczelni korzystasz nie tylko ze stypendiów fundowanych z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czyli tych samych, z których mogą skorzystać studenci uczelni publicznych, ale Uniwersytet WSB Merito ma dla Ciebie zniżki i stypendia fundowane ze środków własnych.

 

Uniwersytetom WSB Merito zaufało już ponad 550 000 studentów. 

Program VIS - studiuj za darmo

Na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu każdy student jest ważny, dlatego w Uniwersytecie WSB Merito uruchomiliśmy Program VIS – Very Important Student. Został on przygotowany z myślą o kandydatach na studia I stopnia, którzy mogą pochwalić się świadectwem dojrzałości z wyróżnieniem i dzięki temu będą mieli możliwość bezpłatnego studiowania w naszej uczelni już od pierwszego semestru.

 

Osobom, które na egzaminie maturalnym zdobyły z egzaminu pisemnego odpowiednią liczbę punktów z 2 przedmiotów (do wyboru następujące zestawy przedmiotów: język obcy i język polski, język obcy i matematyka, język obcy i geografia, język obcy oraz fizyka i astronomia, język obcy i wiedza o społeczeństwie, język obcy i informatyka, język obcy i biologia, język obcy i chemia, język obcy i historia) przyznaje się następującą promocję:

 • 195 pkt i więcej – 100% promocji w czesnym na pierwszym semestrze.

Punkty przedmiotów zaliczonych poziomie rozszerzonym mnoży się przez współczynnik 1,3.

W przypadku zdawania egzaminu pisemnego z danego przedmiotu na obu poziomach (podstawowym i rozszerzonym) wybiera się poziom z wyższą liczbą punktów.

 

Uzyskałeś odpowiednią liczbę punktów?  Do końca rekrutacji skontaktuj się z Biurem Rekrutacji w celu nadania promocji. 

 

Kobieta książka ławka

Osobom, które zdawały maturę maturę międzynarodową IB (International Baccalaureat) lub maturę europejską EB (European Baccalaureate) i zdobyły na dyplomie odpowiednią sumę punktów (wg przelicznika ocen z Regulaminu promocji §5) z jednego z zestawów 2 przedmiotów język obcy i język polski, matematyka, geografia, informatyka, fizyka, ekonomia, zarządzanie, technologia informacyjna, biologia, chemia, historia) przyznaje się następującą promocję:

 • powyżej 195 pkt i więcej – 100 % promocji w czesnym na pierwszym semestrze.

Jeśli spełniasz kryteria skontaktuj się do końca rekrutacji z Biurem Rekrutacji w celu nadania promocji.

 

Osobom, które uzyskały świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej z wyróżnieniem (świadectwo z czerwonym paskiem) w roku zdania egzaminu maturalnego przyznaje się 25% promocji w czesnym w pierwszym semestrze nauki.

 

Jeśli spełniasz kryteria okaż w Biurze rekrutacji do wglądu dokument poświadczający podstawę do nadania promocji w terminie do końca rekrutacji.

 • Studentom, którzy na świadectwie dojrzałości są zwolnieni z co najmniej jednego z przedmiotu z części pisemnej egzaminu maturalnego, przyznaje się 100 % promocji w czesnym w pierwszym semestrze nauki na studiach pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. 
 • Laureatom konkursów sponsorowanych przez Uniwersytet WSB Merito na poziomie szkoły średniej przyznaje się promocję zgodnie z przyznaną nagrodą udokumentowaną certyfikatem lub promesą zawierającą zapis o szczegółach przyznanej promocji.
 • Studentom, którzy są aktualnymi wychowankami domu dziecka/rodziny zastępczej lub przestali nimi być w roku rozpoczęcia studiów w Uczelni przyznaje się 100 % promocję w czesnym na I roku nauki.

W celu uzyskania ww. promocji należy przedłożyć w Biurze rekrutacji dokument/zaświadczenie poświadczające podstawę do nadania promocji w terminie do końca rekrutacji. 

Stypendia:

REKTORA

O Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się każdy, kto uzyskał  średnią ocen z dwóch ostatnich semestrów na poziomie min. 4,75 lub wykazał się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi albo znakomitymi wynikami sportowymi na poziomie międzynarodowym lub krajowym.

Medal
DLA AMBITNYCH I PRACOWITYCH

Jeśli zaliczysz pierwszy rok studiów i uzyskasz wysoką średnią ocen, możesz ubiegać się o stypendium za wyniki w nauce z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Hantel
DLA SPORTOWCÓW

Po zaliczeniu pierwszego roku studiów możesz również uzyskać stypendium MNiSW za dobre wyniki w sporcie we współzawodnictwie międzynarodowym oraz za osiągnięcia sportowe i reprezentowanie barw uczelni w akademickim ruchu sportowym.

DLA STUDENTÓW W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ

Jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej, przysługiwać Ci będzie stypendium socjalne MNiSW. Ponadto jeżeli znajdziesz się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn losowych, możesz również ubiegać się o wypłacenie jednorazowej zapomogi.

Uścisk dłoni
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności i niezdolności do pracy lub o przyznanej grupie inwalidzkiej mogą starać się o stypendium specjalne.

DLA CIEKAWYCH ŚWIATA

Uniwersytet WSB Merito współpracuje z wieloma szkołami wyższymi w innych krajach w ramach programu Erasmus+. Dzięki nawiązanym kontaktom masz szansę kontynuować naukę w zaprzyjaźnionej uczelni. W tym czasie zostaniesz zwolniony z opłat czesnego w WSB Merito, a ponadto otrzymasz stypendium Erasmusa, które pokryje różnicę kosztów utrzymania między krajem ojczystym a krajem goszczącym.

Puchar
DLA LIDERÓW

Promujemy studentów, którzy aktywnie działają na rzecz naszej uczelni i swoich kolegów. Stypendia finansowane są ze środków własnych uczelni.

PIERWSZY ROK

Stupendium przyznawane przez Fundację Edukacyjną Jerzego Juzonia na okres pierwszego roku studiów stacjonarnych (dziennych) podejmowanych po raz pierwszy, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym.

 

SZCZEGÓŁY

Jak ubiegać się o stypendium?

Najlepiej najpierw zajrzyj do Extranetu, tam w zakładce „Stypendia i zniżki” znajdziesz szczegółowe informacje, wzory wniosków i daty składania podań w zakresie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów.

 

W przypadku wątpliwości, skontaktuj się z:

Rodzaje stypendiów / zniżek Kontakt
 • socjalne
 • zapomogi
 • dla liderów

Dział Obsługi Finansowej Studenta

Telefon i e-mail: zakładka kontakt

 • VIS
 • dla wychowanków domu dziecka oraz dzieci z rodzin zastępczych
Biuro Rekrutacji
Telefon i e-mail: zakładka kontakt
 • Rektora
 • dla ambitnych i pracowitych
 • dla sportowców

Dziekanat studiów I stopnia

Telefon i e-mail: zakładka kontakt

 • dla osób niepełnosprawnych
Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością
Telefon i e-mail: zakładka kontakt
 • dla ciekawych świata (Erasmus+)

Centrum Współpracy Międzynarodowej

Telefon i e-mail: zakładka kontakt

Kredyty studenckie

Kredyty studenckie udzielają wybrane banki komercyjne. Przyznawane są na preferencyjnych warunkach dzięki dopłatom z Funduszu Kredytów Studenckich finansowanym z budżetu państwa.

 

O kredyt można ubiegać się przez cały rok, niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń. Ważne jest, aby dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 3000 zł.

 

Więcej o kredytach studenckich przeczytasz na www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kredyty-studenckie.

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

Do 31 lipca
czesne już od
557 zł
490 zł
miesięcznie

Zapisując się do 31 lipca, zyskujesz:

 • 800 zł dzięki zniżce w czesnym, która na studiach I stopnia rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego.
 • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł.

 

Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1200 zł i będzie rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego.

 

Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł.

 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 490 zł