Office 365 dla uczestników studiów podyplomowych

Uczestnicy studiów podyplomowych mają możliwość bezpłatnego korzystania z pakietu Microsoft Office 365 A1. 

Korzystaj z pakietu Office online:

 • Przejdź do portalu Office 365
 • Zaloguj się za pomocą swojego uczelnianego adresu e-mail (Login: imie.nazwisko@cloud.wsb.wroclaw.pl, Hasło: zostało wygenerowane i przesłane), imię i nazwisko należy wpisać bez polskich znaków

W ramach Office 365 online zyskujesz:

 • Internetowe wersje aplikacji Word, PowerPoint, Excel, OneNote i Outlook
 • Klasyczna wersja programu OneNote
 • Microsoft Teams — centrum cyfrowe, w którym zintegrowane są konwersacje, zawartość i aplikacje potrzebne do prowadzenia zajęć w trybie online
 • Poczta e-mail ze skrzynką pocztową o rozmiarze 50 GB
 • Nielimitowany osobisty magazyn w chmurze
Tryby

Instrukcja korzystania z Microsoft Teams

WSPARCIE TECHNICZNE

W razie pytań lub problemów dotyczących instalacji prosimy o maila na adres admin365@wsb.wroclaw.pl

Realizacja zajęć w formie zdalnej

Zarządzenie nr 19/2020 Rektora Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie realizacji zajęć, zaliczeń i egzaminów oraz sposobu przeprowadzania egzaminów dyplomowych na studiach podyplomowych i w ramach programu MBA w okresie 25 maja – 30 września 2020 roku
  

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 i 11 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 85, 374, 695) oraz § 26 ust.1 pkt 3) lit. m) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz wytycznych Senatu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 911),

zarządzam co następuje: 

§ 1

 1. Z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, realizacja zajęć dydaktycznych, przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów na studiach podyplomowych oraz w ramach programu MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, od 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. prowadzone jest w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, w siedzibie uczelni oraz filii mogą odbywać się wyłącznie:
  a.    zajęcia, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
  b.    zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów,
  c.    egzaminy dyplomowe.
 3. Realizacja zajęć, o których mowa w ust. 2 odbywa się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa określonymi odrębnymi przepisami.
 4. Decyzję o realizacji zajęć, o których mowa w ust. 2, w tym ich terminie, podejmuje Dyrektor Działu Studiów Podyplomowych/Dyrektor Programu MBA, informując o tym Rektora i Wicekanclerza odpowiedzialnego za działalność właściwej jednostki lokalnej. Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po 25 maja 2020 roku, po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 3.
 5. W odniesieniu do przedmiotów, które nie mogą być realizowane w formie zdalnej, realizacja tych przedmiotów może zostać odroczona. Decyzję o terminie i sposobie ich realizacji podejmuje Dyrektor Działu Studiów Podyplomowych/Dyrektor Programu MBA.
 6. Szczegółowy zakres organizacji procesu dydaktycznego, o którym mowa w ust. 1 i 2 określa Dyrektor Działu Studiów Podyplomowych/Dyrektor Programu MBA.
 7. W przypadku wystąpienia zagrożenia związanego bezpośrednio z COVID-19, Dyrektor Działu Studiów Podyplomowych/Dyrektor Programu MBA upoważniony jest do podjęcia decyzji zawieszającej odbywanie się zajęć określonych w ust. 2.
 8. Realizacja zajęć na studiach wyższych odbywa się na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 25 maja 2020 r. i obowiązuje do 30.09.2020 r.

Oryginał dokumentu:
Zarządzenie nr 19/2020 Rektora Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie realizacji zajęć, zaliczeń i egzaminów oraz sposobu przeprowadzania egzaminów dyplomowych na studiach podyplomowych i w ramach programu MBA w okresie 25 maja – 30 września 2020 roku

 

Prosimy również o zapoznanie się:

Zarządzenia Rektora nr 17/2020 z dnia 02.05.2020 r. w sprawie realizacji zajęć w formie zdalnej na studiach podyplomowych oraz MBA w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020
 


W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Działem Studiów Podyplomowych

Tel.: 71 356 16 20, 71 356 16 49

E-mail: dsps@wsb.wroclaw.pl
Dział jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00