Program studiów

Program studiów podyplomowych dla kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi - menedżer HR

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 175
Liczba zjazdów: 12
Liczba semestrów: 2
SYSTEM ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
(40 godz.)

1. Zawodoznawstwo i trendy w rozwoju zawodów (6 godz.)

 • kwalifikacje zawodów i specjalności
 • zawód i grupy zawodowe
 • monitoring zawodów
 • trendy rozwojowe w zakresie zawodów i zatrudnienia
 • zawody a funkcja personalna.
   

2. Rekrutacja i selekcja pracowników. Warsztat i trening selekcji pracowników (14 godz.)

 • formy rekrutacji oraz ich wady i zalety
 • procedury search & selection i executive search
 • rozmowa kwalifikacyjna
 • referencje
 • testy psychologiczne
 • testy zadaniowe (Assessment Center)
 • podejmowanie decyzji o zatrudnieniu.
   

3. Nowoczesne systemy wynagrodzeń (8 godz.)

 • strategie wynagradzania
 • struktura pakietu wynagrodzeń
 • czynniki różnicowania płac
 • wartościowanie stanowisk pracy
 • budowa tabeli wynagrodzeń
 • komunikacja w obszarze wynagrodzeń
 • wynagradzanie jako element systemu motywacyjnego.
   

4. Kultura organizacyjna firmy (8 godz.)

 • funkcje i modele kultury organizacyjnej
 • wyznaczniki i identyfikacja kultury organizacyjnej
 • kultura organizacyjna a zarządzanie kadrami
 • audyt i zmiana kultury organizacyjnej
 • zarządzanie międzykulturowe.
   

5. Employer Branding oraz e-rekrutacja (4 godz.)

 • kwalifikacje
 • kompetencje
 • identyfikacja i pomiar kompetencji
 • systemy zarządzania zasobami ludzkimi oparte na modelach kompetencji.
MENEDŻER HR
(72 godz.)

1. Zarządzanie wartościami w organizacji (4 godz.)

 • znaczenie wartości w budowaniu i zmianie kultury organizacyjnej firmy
 • systemowe podejście do zarządzania wartościami (ang. Managing by Values - MBV)
 • wartości a dobrostan pracowników (employee welfare& wellbeing)
 • systemy zarządzania zasobami ludzkimi a wartości firmy - praktyki
   

2. Planowanie kariery zawodowej (8 godz.)

 • kariera osobista a zawodowa
 • typy karier zawodowych
 • awans pionowy a awans poziomy
 • kariera a predyspozycje osobowe.
   

3. Planowanie zatrudnienia (6 godz.)

 • opis stanowiska pracy
 • pożądany profil pracownika na danym stanowisku pracy
 • kwalifikacje merytoryczne a kompetencje osobowościowe
 • potencjał pracy aktualny a potencjał przyszły
 • metody planowania zapotrzebowania pracowników
 • przekwalifikowania pracowników.
   

4.  Formy i rodzaje zatrudnienia (6 godz.)

 • różne formy zatrudniania pracowników
 • elastyczność zatrudniania
 • elastyczność funkcjonalna
 • praca na etat a inne formy współpracy
 • ekonomiczność w zatrudnianiu.
   

5. Nowoczesne systemy motywacyjne (8 godz.)

 • psychologiczne modele motywacji
 • funkcje i rodzaje świadczeń pozapłacowych
 • świadczenia płacowe a gratyfikacje pozafinansowe
 • kafeteryjne formy wynagradzania
 • korzyści z zastosowania świadczeń pozapłacowych
 • CSR.
   

6. Nowoczesne systemy ocen pracowników. Trening umiejętności opracowywania i prowadzenia ocen pracowników (8 godz.)

 • cele systemów ocen okresowych pracowników
 • uwarunkowania systemów ocen
 • projektowanie i wdrażanie systemu ocen okresowych
 • metody i kryteria oceny pracowników
 • prowadzenie rozmów oceniających
 • oceny okresowe a inne elementy polityki personalnej firmy.
   

7. Strategie szkoleń i rozwoju pracowników (8 godz.)

 • rozwój i uczenie się dorosłych 
 • modele rozwoju zasobów ludzkich 
 • procesowe podejście do szkoleń i rozwoju 
 • wskaźniki i pomiar efektów rozwojowych
 • trendy i praktyki rynkowe
   

8. Sukcesja pracowników na wewnętrznym rynku pracy (4 godz.)

 • struktura i mechanizmy wewnętrznego rynku pracy
 • zarządzanie kompetencjami
 • wyznaczanie ścieżek kariery.
   

9. Restrukturyzacja zatrudnienia (8 godz.)

 • rodzaje i formy restrukturyzacji zatrudnienia
 • przyczyny odchodzenia pracowników
 • skutki redukcji zatrudnienia
 • outplacement
 • outsourcing
 • prowadzenie rozmów ze zwalnianymi pracownikami.
   

10. Audyt personalny (4 godz.)

 • istota i znaczenie audytu personalnego
 • procedury i standardy.
   

11. Menedżer HR – lider bliżej ludzi (8 godz.)

 • kluczowe kompetencje zawodowe menedżera w obszarze HR
 • niezbędne uprawnienia i kompetencje w zakresie stanowiska menedżera HR
 • katalog cech społecznych i zawodowych menedżera HR
 • potrzeby rynku pracy w zakresie kompetencji menedżera HR
 • ścieżka rozwoju i kariery menedżera HR w Polsce.
PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
(29 godz.)

1. Komunikacja w grupie i organizacji. Gry szkoleniowe (6 godz.)

 • proces komunikacji
 • komunikacja werbalna i niewerbalna
 • bariery skutecznego komunikowania się
 • aktywne słuchanie.
   

2. Techniki prezentacji. Gry i ćwiczenia dotyczące umiejętności prezentacji (6 godz.)

 • etapy przygotowania prezentacji
 • wykorzystanie pomocy wizualnych
 • techniki przemawiania
 • prezentacja strategii.
   

3. Style kierowania (6 godz.)

 • zachowania i funkcje kierownicze
 • klasyfikacja stylów
 • diagnoza stylu
 • przywództwo jako najwyższa forma kierowania.
   

4. Konflikt w miejscu pracy. Trening umiejętnego zarządzania konfliktem i rozwiązywania konfliktów (5 godz.)

 • źródła konfliktów i sposoby ich rozwiązywania
 • konsekwencje nawarstwiania się nierozwiązanych konfliktów.
   

5. Budowanie zespołu (6 godz.)

 • zespół pracowniczy, jego specyfika i znaczenie w strukturze firmy
 • fazy rozwoju zespołu pracowniczego
 • normy i role grupowe
 • kryteria efektywności zespołu
 • mechanizm autonomii a mechanizm konformizmu
 • struktura formalna i nieformalna grupy.
PRAWNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA KADRAMI
(34 godz.)

1. Organizacja funkcji personalnej (6 godz.)

 • dokumentacja personalna
 • kwalifikacje służb personalnych
 • obieg dokumentów
 • regulamin pracy.
   

2. Prawo pracy (20 godz.)

 • podstawy prawne zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie
 • umowy o pracę
 • prawne zagadnienia naboru kadr
 • czas pracy i urlopy wypoczynkowe
 • wynagrodzenia za pracę i świadczenia socjalne
 • prawo pracy w aspekcie UE
 • ochrona danych osobowych.
   

3. Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i emerytalne pracowników (8 godz.)

 • obowiązki pracodawcy
 • podstawy i sposób uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne
 • ubezpieczenia zdrowotne.
Forma zaliczenia

Testy sprawdzające wiedzę po I i II semestrze.