dr Krystyna Barczyk
dr Krystyna Barczyk

Doktor nauk ekonomicznych, menedżer kierunku. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupie Turon Polska Energia S.A. 

Naukowo interesuje się praktycznymi rozwiązaniami dotyczącymi transakcji zabezpieczających oraz stosowanych modeli wyceny instrumentów finansowych. 

Autorka licznych publikacji naukowych w zakresie wykorzystania instrumentów finansowych oraz zasad ich wyceny w sprawozdawczości wg polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. 

Maciej Banasik
dr Maciej Banasik

W swojej pracy dydaktycznej zajmuje się prowadzeniem wykładów i ćwiczeń z zakresu m.in.: nadzoru makro- i mikrooostrożnościowego, polityki pieniężnej, portfela inwestycyjnego, inwestycji alternatywnych, rynków finansowych oraz finansów osobistych. 
Zajmuje się doradztwem w obszarze pozyskiwania środków dla firm z sektora MŚP, inwestowania oraz restrukturyzacji zadłużenia osób fizycznych.
W pracy naukowej główna problematyka dotyczy rynków finansowych, kryzysów, inwestycji oraz polityki pieniężnej.

prof. zw. dr hab. Halina Buk

Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości, specjalistka w dziedzinie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw. Przez kilkanaście lat pełniła w spółkach energetycznych odpowiedzialne funkcje, jak członek zarządu, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych. W ramach własnej działalności gospodarczej prowadziła usługi doradztwa ekonomicznego na rzecz praktyki gospodarczej. Autorka i współautorka ponad 160 publikacji naukowych, poświęconych zarządzaniu finansami i rachunkowości przedsiębiorstw.

dr hab. Wiesława Caputa

Pracownik naukowy na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej specjalizujący się problematyce rachunkowości i controllingu. Autorka ponad 100 opracowań opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych (w tym: American Academic & Scholarly Research Journal, „Journal of Knowledge Society”.

Kierownik zespołów badawczych oraz wykonawca wielu projektów naukowych, w tym finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Efekty prac badawczych opublikowała m.in. w monografiach: „Kapitał klienta w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa „ oraz „Pomiar kapitału klienta”.

Prowadzi szeroką działalność consultingową i szkoleniową, skoncentrowaną na problematyce: zarządzania finansami przedsiębiorstwa, controllingu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jest przewodniczącą Komisji rewizyjnej Oddziału PTE w Gliwicach, kierownikiem studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i podatków oraz rachunkowości i finansów oraz jednym z redaktorów czasopisma o zasięgu międzynarodowym Journal of Knowledge Society,International Scientific Journal .

Janusz Cichy
dr Janusz Cichy

Doktor nauk ekonomicznych. Od 28 lat pracuje w zawodzie nauczyciela akademickiego. Prowadzi wykłady, ćwiczenia, seminaria i szkolenia. Do zainteresowań naukowych należy: bankowość korporacyjna i inwestycyjna, rynek finansowy, agencje ratingowe, zarządzanie finansowe bankiem.
Autor około 60 krajowych i zagranicznych publikacji naukowych, autor i współautor kilku podręczników dydaktycznych i monografii naukowych.
 

dr Jolanta Gałuszka

Specjalista z zakresu prawa podatkowego krajowego i międzynarodowego. Biegły sądowy w zakresie opodatkowania międzynarodowego, podatku VAT (karuzele VAT) i rachunkowości.

Od 2013 r. wykładowca na stanowisku docenta w Karel de Grote University College, Faculty of
Management and Technology, Business Administration, Antwerpia, Belgia.

Autorka publikacji w Polsce i za granicą, członek rad programowych oraz recenzent zagranicznych czasopism, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i Azji. 

dr Teresa Gądek-Hawlena

Autorka monografii pt. Procesy dostosowawcze podaży na rynku usług pocztowych w Polsce, współautorka monografii pt. Aktywność podmiotów sektora TSL w tworzeniu i realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu pod red. M. Michałowskiej, współautorka podręcznika akademickiego pt. Transport w turystyce, oraz licznych publikacji polsko- i angielskojęzycznych z zakresu logistyki pocztowej, transportu w turystyce oraz ekonomiczno-społecznych uwarunkowań bezpieczeństwa ruchu drogowego. Doświadczenie praktyczne zdobyła w firmie Chem Trans Logistic Holding Polska S.A. oraz na stażu w Poczcie Polskiej S.A. Ponadto uczestniczyła w licznych szkoleniach w tym m.in. w szkoleniu trenerów e-learningu (2005), szkoleniu z zakresu promocji nauki (2007), szkoleniu z zakresu własności intelektualnej (2009) i warsztatach dotyczących podniesienia jakości i efektywności nauczania (2010).

dr Danuta Kozłowska-Makóś

Współpracuje z prywatnymi i publicznymi podmiotami, m.in. Polskim Towarzystwem Ekonomicznym. Występuje w roli coacha w intensywnych programach dydaktycznych, nadzorując prace studentów na arenie międzynarodowej. 

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół finansów korporacyjnych, a w szczególności powiązań finansowych w złożonych strukturach kapitałowych, z uwzględnieniem międzynarodowego prawa podatkowego. 

Autorka i współautorka monografii i licznych artykułów naukowych publikowanych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. 

Karolina Pasula
dr Karolina Pasula

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w ramach praktyk na studiach doktoranckich oraz jako independent accountant (samodzielna księgowa) w firmie z branży outsourcingu rachunkowego. W życiu zawodowym pasjonuje się rachunkowością podatkową, rachunkowością międzynarodową, wyceną aktywów biologicznych i produktów rolnych, wyceną składników bilansu, standaryzacją rachunkowości, sprawozdawczością finansową.

Jest autorką publikacji:

  •       K. Pasula, Klasyfikacja i wycena aktywów związanych z działalnością rolniczą według MSSF dla małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach / Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 245, red. H. Buk, M. Łada, Katowice 2015, s.194-203, ISSN 2083-8611.
  •     K. Pasula, Koszt historyczny a wartość godziwa aktywów biologicznych według MSSF dla małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach /Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Współczesne Finanse nr 2015 (4), red. I. Pyka, Katowice 2015, s. 95-106, ISSN 2083-8611, ISSN 2449-5611.
  •     K. Pasula, Alternatywność form ewidencji rachunkowej, jako instrument zarządzania przedsiębiorstwem rolnym, [w:] Systemy zarządzania determinantem sukcesu organizacji, Wydawnictwo Naukowe INTELLECT, Jezioro 2015, s. 127-147, ISBN 978-83-943426-0-9.
  •     K. Pasula, Wdrażanie MSR 41 rolnictwo w Polsce na przykładzie GPW w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach / Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 369, red. H. Buk, M. Łada, Katowice 2018, s.208-220, ISSN 2083-8611.
  •     K. Pasula, Uproszczone formy opodatkowania dochodów rolników rozpoczynających pozarolniczą działalność gospodarczą w świetle zmian regulacji podatkowych od 2016 roku. Aspekt praktyczny, [w:] Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Zmiany, innowacje, kreatywność w zarządzaniu i rachunkowości, red. H. Buk, J. Wartini-Twardowska, Katowice 2017, s. 65-79, ISBN 978-83-7875-353-7.
dr Andrzej Pietrasz
dr Andrzej Pietrasz

W swojej pracy dydaktycznej zajmuje się głównie prowadzeniem ćwiczeń i wykładów z zakresu bankowości oraz zarządzania instytucjami kredytowymi, zarządzania finansami małych i średnich przedsiębiorstw, pozyskiwania finansowania, a także tworzenia biznes planów.

Praktyk życia gospodarczego (od 1993 roku), m.in. były wiceprezes i zastępca dyrektora banku. Obecnie zajmuje się doradztwem ekonomicznym dla przedsiębiorców.

Partner biznesowy Instytutu Technik Finansowych i Sukcesji w Katowicach. Współautor patentów (udzielonych) i zgłoszeń patentowych w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej.

mgr Mariusz Rutke

Ekspert, praktyk z zakresu rachunkowości i controllingu w branży przemysłowej oraz finansowej, a także wykorzystania narzędzi informatycznych w biznesie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz szkolenia biznesowe z zakresu rachunkowości, controllingu oraz programowania.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w centrali ING Banku Śląskiego oraz pracując jako analityk finansowy w branży przemysłowej. 

Ponadto, jest właścicielem firmy informatycznej specjalizującej się w tworzeniu narzędzi biznesowych.

Mariusz Wilkus
mgr Mariusz Wilkus

Ekspert ds. ochrony danych, administrator bezpieczeństwa informacji,  audytor, oficer compliance. Skutecznie wdrożył w wielu przedsiębiorstwach system kontroli wewnętrznej. Współpracuje m.in z grupami kapitałowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność oświatową, ubezpieczeniową, finansową, medyczną, tworząc dla nich wewnętrzne procedury, polityki, dokumentację oraz sporządzając opinie prawne. Posiada specjalistyczną wiedzę  z zakresu nowoczesnych rozwiązań audytowych w  informatyce i bezpieczeństwie infrastruktury teleinformatycznej. Audytor wiodący ISO/IEC 27001,  audytor wewnętrzny ISO 9001, ISO 22301, ISO 14001, PN 18001.