Program studiów

Program studiów na tej specjalności obejmuje m.in.:

 • Zastosowanie coachingu i mentoringu w biznesie 
 • Techniki i narzędzia w coachingu
 • Aplikacje i stosowanie coachingu i mentoringu w organizacji 

oraz programy studiów podyplomowych.

Przedmioty kształcenia ogólnego:
 • Antropologia kulturowa
 • Filozofia
 • Język obcy w zarządzaniu B2+    
 • Praktyczne aspekty prawa
 • Współczesne problemy społeczno-gospodarcze
 • Wykład do wyboru
Przedmioty kierunkowe:
 • Analiza danych biznesowych  
 • Przedsiębiorczość    
 • Rachunkowość zarządcza    
 • Strategie negocjacji na rynkach międzynarodowych    
 • Zarządzanie jakością    
 • Zarządzanie strategiczne  
 • Kompetencje nowoczesnego menedżera  
 • Makroekonomia   
 • Pomiar i modelowanie w zarządzaniu
 • Zarządzanie marketingowe    
 • Zarządzanie procesami    
 • Seminarium magisterskie 1    
 • Seminarium magisterskie 2    
 • Seminarium magisterskie 3  
 • Praktyka zawodowa
SP Kadry i płace:
(176 godz.)

Wybrane aspekty ZZL (32 godz.)

 • Strategiczne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi (8 godz.)
 • Kompetencje kadry kierowniczej (8 godz.)
 • Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów (8 godz.)
 • Procesy personalne w organizacji (8 godz.)

 

Prawo pracy w praktyce (32 godz.)

 • Źródła prawa pracy (4 godz.)
 • Dopuszczalne formy kontroli pracownika (4 godz.)
 • Zatrudnianie obcokrajowców (8 godz.)
 • Umowy dodatkowe – zakaz konkurencji, dokształcanie (4 godz.)
 • Urlopy pracownicze (4 godz.)
 • Nawiązywanie, rozwiązywanie i zmiana stosunku pracy (8 godz.)

 

Czas pracy (32 godz.)

 • Czas pracy w świetle Kodeksu pracy oraz innych ustaw (12 godz.)
 • Obliczanie wymiaru czasu pracy pracownika zatrudnionego w różnych systemach czasu pracy (8 godz.)
 • Układanie harmonogramu czasu pracy w różnych systemach czasu pracy (8 godz.)
 • Obliczanie godzin nadliczbowych na konkretnych przykładach ewidencji czasu pracy zestawionej z harmonogramem czasu pracy (4 godz.)

 

Wynagrodzenia oraz system ubezpieczeń społecznych (36 godz.)

 • Składniki wynagrodzenia za pracę (4 godz.)
 • Obliczanie należnego wynagrodzenia za pracę (8 godz.)
 • Obliczanie należnych składek na FUS (4 godz.)
 • Obliczanie wynagrodzeń za czas choroby i innych nieobecności w pracy (8 godz.)
 • Obsługa programu Płatnik (8 godz.)
 • Podatki i płace (4 godz.)

 

Praktyczne prowadzenie kadr (20 godz.)

 • Warsztat pracownika kadr (4 godz.)
 • Rodzicielstwo (4 godz.)
 • Zasady gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych (4 godz.)
 • Niepracownicze formy zatrudnienia (4 godz.)
 • Związki zawodowe – uprawnienia i pozycja w prawie pracy (4 godz.)

 

Bezpieczeństwo pracy oraz odpowiedzialność stron stosunku pracy (24 godz.)

 • Odpowiedzialność porządkowa pracownika (4 godz.)
 • Odpowiedzialność karna i wykroczeniowa stron stosunku pracy (4 godz.)
 • Szczególne formy odpowiedzialności (zawodowa, dyscyplinarna) (4 godz.)
 • Wymogi formalne z zakresu BHP (prowadzenie dokumentacji) (4 godz.)
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy (4 godz.)
 • Szczególna ochrona pracowników (4 godz.)
SP Zarządzanie kapitałem ludzkim:
(176 godz.)

Wprowadzenie do zarządzania zasobami ludzkimi (36 godz.)

 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi (16 godz.)
 • Zarządzanie marką własną organizacji (8 godz.)
 • Współczesne trendy w ZZL (12 godz.)
   

Kompetencje kadry kierowniczej (36 godz.)

 • Kompetencje menedżera (12 godz.)
 • Wywieranie wpływu w zarządzaniu (8 godz.)
 • Zarządzanie sobą w czasie (4 godz.)
 • Zarządzanie zmianą (4 godz.)
 • Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów (8 godz.)
   

Funkcja personalna w przedsiębiorstwie (24 godz.)

 • Organizacja funkcji personalnej (8 godz.)
 • Prawne aspekty w zarządzaniu zasobami ludzkimi (8 godz.)
 • Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i emerytalne pracowników (8 godz.)
   

Kształtowanie potencjału kadrowego (36 godz.)

 • Rekrutacja, selekcja i adaptacja pracowników (8 godz.)
 • Assessment i development center (8 godz.)
 • Zarządzanie talentami (4 godz.)
 • Metody i formy rozwoju pracowników (16 godz.)
   

Kierowanie zespołem pracowniczym (44 godz.)

 • Budowanie i rozwój zespołu (16 godz.)
 • Ocenianie pracowników (8 godz.)
 • Motywowanie pracowników (16 godz.)
 • Zarządzanie różnorodnością (4 godz.)