Studia to inwestycja która się zwraca, ale na początku, dla części z Was, może się wiązać ze sporym wysiłkiem finansowym. Zobacz, z jakich stypendiów i zniżek, które poratują Twój budżet, możesz skorzystać, będąc studentem Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu. Pamiętaj, że na naszej uczelni korzystasz nie tylko ze stypendiów fundowanych z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czyli tych samych, z których mogą skorzystać studenci uczelni publicznych, ale Uniwersytet WSB Merito ma dla Ciebie zniżki i stypendia fundowane ze środków własnych.

 

Uniwersytetom WSB Merito zaufało już ponad 550 000 studentów. 

Stypendia:

REKTORA

O stypendium Rektora może ubiegać się student, który uzyskał  średnią ocen z dwóch ostatnich semestrów na poziomie min. 4,75 lub wykazał się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi albo znakomitymi wynikami sportowymi na poziomie międzynarodowym lub krajowym. 

W roku akademickim 2023/2024 średnia wysokość tego stypendium wyniosła 550 zł. Kwota przyznanego stypendium zależy od wysokości średniej i ilości złożonych wniosków.

 

Osoby przyjęte na I rok studiów powinny złożyć wniosek o stypendium w Biurze Rekrutacji do 16 października br.

Krawat
AKTYWNY RODZIC

Zasady otrzymywania dofinansowania dla rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy obejmują trzy rodzaje wsparcia. Z nowych świadczeń finansowych będą mogli skorzystać rodzice, w tym studenci i doktoranci – po spełnieniu wskazanych w ustawie przesłanek.

 

SZCZEGÓŁY

Medal
DLA AMBITNYCH I PRACOWITYCH

Jeśli zaliczysz pierwszy rok studiów i uzyskasz wysoką średnią ocen, możesz ubiegać się o stypendium za wyniki w nauce z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Hantel
DLA SPORTOWCÓW

Po zaliczeniu pierwszego roku studiów możesz również uzyskać stypendium MNiSW za dobre wyniki w sporcie we współzawodnictwie międzynarodowym oraz za osiągnięcia sportowe i reprezentowanie barw uczelni w akademickim ruchu sportowym.

DLA STUDENTÓW W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ

Jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej, przysługiwać Ci może stypendium socjalne. 

Stypendium przysługuje od pierwszego roku studiów.

W roku akademickim 2023/2024 średnia wysokość stypendium socjalnego wynosiła 1750 zł. Kwota przyznanego stypendium zależy od dochodu i ilości złożonych wniosków.

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego można złożyć od 1 października do 7 listopada 2024 r. w Dziale Obsługi Finansowej Studenta (budynek G).

Uścisk dłoni
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoby z niepełnosprawnością legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem ustalającym stopień niepełnosprawności na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych może starać się o przyznanie stypendium dla osób z niepełnosprawnością. 

Stypendium przysługuje od pierwszego roku studiów.

W roku akademickim 2023/2024 średnia wysokość tego stypendium wyniosła 1000 zł, w zależności od stopnia niepełnosprawności. Wnioski można składać w terminie od 1 października do 7 listopada 2024 r. w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnością (budynek G).

DLA CIEKAWYCH ŚWIATA

Uniwersytet WSB Merito współpracuje z wieloma szkołami wyższymi w innych krajach w ramach programu Erasmus+. Dzięki nawiązanym kontaktom masz szansę kontynuować naukę w zaprzyjaźnionej uczelni. W tym czasie zostaniesz zwolniony z części opłat, a ponadto otrzymasz stypendium Erasmusa, które pokryje różnicę kosztów utrzymania między krajem ojczystym a krajem goszczącym.

Puchar
DLA LIDERÓW

Promujemy studentów, którzy aktywnie działają na rzecz naszej uczelni i swoich kolegów. Stypendia finansowane są ze środków własnych uczelni.

Jak ubiegać się o stypendium?

Najlepiej najpierw zajrzyj do Extranetu, tam w zakładce „Stypendia i zniżki” znajdziesz szczegółowe informacje, wzory wniosków i daty składania podań w zakresie stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium Rektora.

 

W przypadku wątpliwości, skontaktuj się z:

Rodzaje stypendiów Kontakt
 • socjalne
 • zapomogi

Dział Obsługi Finansowej Studenta

Telefon i e-mail: zakładka kontakt

 • Rektora
Biuro Rekrutacji
Telefon i e-mail: zakładka kontakt
 • dla ambitnych i pracowitych
 • dla sportowców

Dziekanat studiów magisterskich

Telefon i e-mail: zakładka kontakt

 • dla osób niepełnosprawnych
Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością
Telefon i e-mail: zakładka kontakt
 • dla ciekawych świata (Erasmus+)

Centrum Współpracy Międzynarodowej

Telefon i e-mail: zakładka kontakt

Kredyty studenckie

Kredyty studenckie udzielają wybrane banki komercyjne. Przyznawane są na preferencyjnych warunkach dzięki dopłatom z Funduszu Kredytów Studenckich finansowanym z budżetu państwa.

 

O kredyt można ubiegać się przez cały rok, niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń. Wniosek o udzielenie kredytu studenckiego może złożyć student, który nie ukończył 30 roku życia. Ważne jest, aby wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uprawniająca do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2024/2025 nie przekraczała 4.000 zł netto.

 

Więcej o kredytach studenckich przeczytasz na stronie https://gov.pl  

Zapomoga

Jeżeli znajdziesz się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn losowych, możesz również ubiegać się o przyznanie jednorazowej zapomogi. Świadczenie to może być przyznane maksymalnie dwa razy w roku akademickim.

Obecnie średnia wysokość zapomogi wyniosła 1500 zł.

zdjęcie sala kobieta dziewczyna

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

Do 31 lipca
czesne już od
575 zł
541 zł
miesięcznie

Zapisując się do 31 lipca zyskujesz:

 • 800 zł dzięki zniżce w czesnym, która na studiach II stopnia i II stopnia z podyplomowymi rozliczana jest przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego.
 • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł.

 

 

 

Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej.

 • Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1200 zł i będzie rozliczana przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego.
 • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł.

 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 541 zł