Igor Protasowicki
dr inż. Igor Protasowicki

W 2006 roku uzyskał dyplom magistra stosunków międzynarodowych (specjalność integracja europejska) w Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Inżynier informatyki. Tytuł naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie uzyskał w 2013 roku w Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Tematem rozprawy doktorskiej było: Bezpieczeństwo polityczne i militarne w programach wyborczych polskich partii parlamentarnych w okresie III RP.

 

Ekspert z obszaru bezpieczeństwa surowcowego państwa, bezpieczeństwa informacyjnego, krajowego i międzynarodowego rynku paliwowego oraz polityki energetycznej Unii Europejskiej. Autor i współautor przeszło 40 publikacji naukowych (w tym 5 książek) z obszaru bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa informacyjnego. Wśród najważniejszych publikacji wymienić można: „Współczesne determinanty bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej”, „Wybrane współczesne zagrożenia euroatlantyckiej przestrzeni bezpieczeństwa”, „Wpływ polityki energetycznej na bezpieczeństwo gospodarcze państwa” oraz monografię „Rola premierów RP w polityce bezpieczeństwa państwa po 1989 roku”. Przewodniczący warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Wiceprzewodniczący Koła Turystyki Motocyklowej Automobilklubu Polski. Aktualnie zatrudniony jest na stanowisku Adiunkta na Uniwersytecie WSB Merito Warszawa.

Mariusz Popieluch
dr Mariusz Popieluch

2012 University of Queensland | Bachelor of Arts with Honours in Philosophy
Licencjat z filozofii z rozbudowanym programem matematyki (major in philosophy with minor in mathematics), rozszerzony o rok studiów podyplomowych (honours) z filozofii skupionych na badaniach wybranego tematu z zakresu logiki modalnej. Główny temat rozprawki dotyczył kwestii roztrzygalności systemów kresów warunkowych Davida Lewisa. Promotorzy: dr Dominic Hyde

2019 University of Queensland | PhD in Philosophy
Stypendysta APA (Australian Postgraduate Award)
Tytuł rozprawy doktorskiej: Context-indexed Counterfactuals and Non-vacuous Counterpossibles.
Promotorzy: dr Dominic Hyde, dr Toby Meadows, dr Joel Katzav, prof. Deborah Brown.
Recenzenci: prof. Edwin Mares, prof. Franz Berto.


Moja rozprawka doktorska składa się z dwóch wątków dotyczących odrębnych aspektów analizy okresów warunkowych. Pierwszy oferuje wariant semantyki typu Lewisa-Stalnekera unikający problem trywializacji analizy okresów wanunkowych z niemożliwymi poprzednikami, poprzez rozszerzenie dziedziny intencjonalnej (światów możliwych) o „światy niemożliwe” gdzie zdania wyrażające sądy niemożliwe mogą być lokalnie prawdziwe. Drugi wątek oferuje analizę okresów warunkowych – w duchu semantyki Dawida Lewisa – rozszerzonych o parametr indeksu kontekstowego, którego obecność umożliwia adekwatne oddanie różnic kontekstowych przy ocenianiu wartości logicznych okresów warunkowych w tej samej sytuacji.


Zainteresowania naukowe

  • logika formalna i logika nieformalna
  • semantyka formalna
  • semantyka okresów warunkowych
  • semantyka i metafizyka „uprawdziwiaczy” (ang. truthmakers)
  • intencjonalność, hiperintencjonalność

Obecna praca naukowa
Artykuł nad którym obecnie pracuję jest kontynuacją mojej pracy zawartej w rozprawce doktorskiej oraz ostatniej publikacji w Studiach Semiotycznych. Prezentuje w nim system okresów warunkowych z parametrem kontekstowym, gdzie relacja wynikania jest druwymiarowa: do standartowego warunku wynikania (gdzie prawdziwość przesłanek gwarantuje prawdziwość wniosku, ang. validity as truth preservation) dochodzi analogiczny warunek dotyczący indeksów kontekstowych, rozumiany jako zachowanie tego samego kontekstu pomiędzy przesłankami a wnioskiem (ang. information preservation). Semantyka tego systemu jest wyrażona zmodyfikowaną wersją standartowej metody selection functions stosowanej dla okresów warunkowych. Prosty zbiór indeksów kontekstowych stosowany w poprzednich publikacjach jest rozbudowany o operator fuzji, łączący indeksy, czego skutkiem jest algebraiczna struktura zwana półkratą ze złączeniem (ang. join semilattice).

Działalność akademicka poza Uniwersytetem WSB Merito
W swojej działalności akademickiej, poza prowadzeniem badań, współpracuję jako recenzent ze Studiami Semiotycznymi oraz ICAART (The International Conference on Agents and Artificial Intelligence). Współpracuję też z akademikami z Uniwersytetu Warszawskiego, omawiając artykuły które przygotowują do publikacji, oraz uczęszczajac na seminarium Znak-Język-Rzeczywistość organizowany przez Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawkiego, gdzie osobiście miałem okazję dać odczyt w maju 2022 jednej z moich publikacji.

 

Wojciech Sieczkowski
dr Wojciech Sieczkowski

W 2007 r. ukończył studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Kard St Wyszynskiego (UKSW), a w 2010 r. uzyskał dyplom z Business Studies (DBS) na University College Dublin (UCD) w Irlandii. Studia doktoranckie w Katedrze Ubezpieczeń Społecznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie rozpoczął w 2013 r., doktorat w dyscyplinie ekonomia i finanse uzyskał w 2022 r. Tytuł Master of Business Administration (MBA) na University of Roehampton w Londynie uzyskał w 2023 roku.
Skoncentrował swoją karierę zawodową specjalizując się w międzynarodowych działach HR i Operacji Finansowych w międzynarodowych korporacjach. Pracował m.in. dla Novartis, Bristol Myers Squibb, Symantec, LinkedIn, Novell, Generali, Verifone, Hotelbeds w Polsce, Irlandii, Guernsey, Hiszpanii i Singapurze.

 

Przemysław Frycz
dr Przemysław Frycz

Absolwent fizyki teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Po zrobieniu doktoratu w IPJ Przemek wyjechał do Kanady, gdzie przez siedem lat zajmował się modelowaniem komputerowym zórz polarnych i wykładał na University of Alberta, a przez następne trzy lata wdrażał metodyki obiektowe i zwinne zarządzanie projektami w IBM Canada.
Po powrocie do Polski Przemek zajmował się architekturą i integracją systemów informatycznych, najpierw w Era GSM, a potem w Play. Od września 2024 związany jest z Merito, gdzie przekazuje wiedzę, jak pisać obiektowe programy tak, żeby mieć z tego radość. Jego dewiza, to: Informatyka to więcej niż zawód, to pasja. Łatwo pokochać informatykę, jest ona taka elegancka i daje tyle satysfakcji,

Rafał Pierzchlewicz
Rafał Pierzchlewicz

Praktyk biznesu w obszarach finansów, operacji i sprzedaży z międzynarodowym doświadczeniem na stanowiskach zarządczych, jest absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz pierwszego rocznika Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Od wielu lat doświadczeniem swoim wspiera rodzime przedsiębiorstwa w podnoszeniu ich efektywności operacyjnej i finansowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w działach finansowych firmy Ford Motor Company, w Polsce jako Dyrektor Finansowy, oraz w europejskich centralach firmy w Niemczech i Anglii. W Polsce odpowiadał między innymi za sprzedaż samochodów marki Ford oraz za politykę cenową w latach 1999 i 2000. W Niemczech nadzorował finanse i marketing w norweskim startupie wdrażającym samochody elektryczne TH!NKcity. W Anglii, w latach 1995-1996 brał udział w pracach zespołu projektowego samochodu marki Ford Focus, który został samochodem roku w Europie (1999) i Stanach Zjednoczonych (2000). Następnie od 2003 roku brał udział w strategicznych projektach Forda związanych z zakupem zakładów produkcyjnych i pozyskiwaniem partnerów zewnętrznych do wspólnych inwestycji w Polsce i Rumunii. Po powrocie do Polski w 2008 roku przez 8 lat związany był z rynkiem funduszy inwestycyjnych i ubezpieczeniowych ING, a następnie Nationale Nederlanden, gdzie nadzorował międzynarodowe zespoły w 7 krajach Europy Wschodniej i Środkowej w obszarach zarządzania aktywami finansowymi. Wieloletni przedsiębiorca i współzałożyciel funduszu venture capital, zasiadający w zarządach i radach nadzorczych spółek, doradza zespołom startupowym w pozyskiwaniu funduszy od inwestorów prywatnych.

Małgorzata Wójcik
Małgorzata Wójcik

Skuteczny, ceniony menedżer, praktyk biznesu, doświadczona konsultantka i trenerka, z ponad 25-letnią praktyką zawodową. Pasjonatka strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim, z nieustająco uzupełnianą wiedzą i praktyką w zarządzaniu każdym aspektem cyklu życia pracownika w organizacji. Doświadczenie zdobywane w złożonych międzynarodowych strukturach w branżach: farmaceutycznej, FMCG, bankowości i finansach, telekomunikacyjnej.
Organizacjach globalnych, zatrudniających do 3.500 pracowników oraz firmach polskich, w tym opartych o strukturę właścicielską.
Certyfikowany coach, mentor, facylitator, mediator spraw pracowniczych, rekruter, asesor (AC/DC).
Trener kompetencji miękkich i wystąpień publicznych. Wykładowca akademicki.
Mistrzyni Polski Przemówień Publicznych z roku 2018, tytuł nadawany przez organizację Toastmasters International.
Talenty Gallupa: Achiever, Maximizer, Strategic, Relator, Learner.

dr Artur Fiks
dr Artur Fiks

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Absolwent Almamer Szkoły Wyższej w Warszawie. W 2010 roku obronił rozprawę doktorską pt. „Ocena pozycji konkurencyjnej spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w latach 2000-2007” w Instytucie Finansów w Akademii Finansów w Warszawie.
Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął w roku 2001 w Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania i Administracji. Swoje ponad 20-letnie doświadczenie dydaktyczne zdobywał w kilku warszawskich uczelniach publicznych oraz niepublicznych. Doświadczenie to jest dodatkowo wsparte dyplomem Studium Pedagogicznego w Centrum Pedagogicznym przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i dyplomem studiów podyplomowych w Instytucie Finansów Akademii Finansów w Warszawie na specjalności „Metodologia badań naukowych w ekonomii”. Poza pracą dydaktyczną ma on również bogate doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w uczelniach wyższych. Brał również udział w kilku projektach mających na celu zbliżenie nauki i biznesu.
Jego zainteresowania naukowe koncentrują się w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Szczególnie interesują go problemy związane z szeroko pojętą analizą oraz zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa, jak również problem konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw, zarówno w sektorze MSP, jak i dużych spółek notowanych na GPW w Warszawie.

Mirosław Gumularz
dr Mirosław Gumularz

Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus School of Law.

 

Ukończył także studia podyplomowe „Prawo Dowodowe” na Wydziale Prawa i Administracji UJ (organizowane we współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie) oraz studia podyplomowe z Prawa Własności Intelektualnej organizowane przez Katedrę Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UJ.  Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:2013.  Autor licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego, ochrony konsumentów czy nowych technologii. Posiada certyfikaty International Legal English Certificate–Cambridge (ILEC) oraz Test of Legal English Skills (TOLES Higher). Jako doradca społeczny ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji brał udział w pracach nad wdrożeniem RODO/GDPR do polskiego porządku prawnego. Obecnie członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji.

 

W zakresie swojej praktyki zawodowej oraz naukowej specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nowych technologii (m.in. ochrona danych osobowych oraz e-commerce). Ochroną danych osobowych zajmował się także w roli administratora bezpieczeństwa informacji w organizacjach zatrudniających powyżej 500 pracowników. 

Dorota Narojczyk
Dorota Narojczyk

Jest absolwentką Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła matematykę o specjalizacjach matematyka stosowana i matematyka finansowa. Jest wieloletnim pracownikiem Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej i WSB Merito w Warszawie, na których wykłada przedmioty takie jak matematyka, matematyka finansowa, matematyka dyskretna, statystyka opisowa, statystyka matematyczna, badania operacyjne, ekonometria. Była również pracownikiem Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej- Państwowego Instytutu Badawczego, gdzie na stanowisku asystenta prowadziła badania naukowe na temat ubezpieczeń rolnych w Polsce. W kręgu zainteresowań naukowych znajduje się zastosowanie matematyki. Jest współautorką i autorką licznych artykułów naukowych publikowanych w monografiach i czasopismach branżowych.        

Jakub Putz
Jakub Putz

Wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito Warszawa.