Joanna Gręndzińska
Joanna Gręndzińska

Menedżer kierunku prawo i prawo w biznesie

Adwokat, mediator.  Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Zastępca Sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku bieżącej kadencji. Członek Rady Konsultacyjnej przy Centrum Mediacji Naczelnej Rady Adwokackiej. Wykładowca na zajęciach dla aplikantów w Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku oraz na Uniwersytecie WSB Merito. Prowadzi kancelarię adwokacką w Gdańsku. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym i gospodarczym. Autorka książek dydaktycznych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i mediacji. Opiekun naukowy koła prawa rodzinnego "Ars Lege" na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku. Chętnie uczestniczy w projektach z zakresu edukacji prawnej, szczególnie wśród młodzieży szkolnej.

Maja Głuchowska
dr Maja Głuchowska-Wójcicka

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
Doktor nauk prawnych, absolwentka Uniwersytetu w Heidelbergu, absolwentka letniej szkoły Prawa Morza przy Międzynarodowym Trybunale Prawa Morza w Hamburgu, laureatka stypendium Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, członek Komisji Prawa Morskiego oraz Komisji Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Wieloletni pracownik Uniwersytetu WSB Merito, menedżer kierunku prawo i prawo w biznesie, prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu WSB Merito Gdynia, obecnie Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku i Gdyni.

Prof--Grzegorz-Gozdziewicz
Prof. dr hab. Grzegorz Goździewicz

Profesor doktor habilitowany nauk prawnych. Studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie im. Adama  Mickiewicza w Poznaniu. Po studiach odbył aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. Od 1971 r. do 2019 roku pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w latach 1996-1999 był dziekanem Wydziału Prawa i Administracji oraz kierownikiem Katedry Prawa Pracy. Odbył staże naukowe w Instytucie Prawa Pracy i  Zabezpieczenia Społecznego Uniwersytetu w Bonn w ramach stypendiów Fundacji Friedricha Eberta oraz Fundacji Aleksandra von Humboldta. Od 1990 r. uczestniczył w pracach Rządowej Komisji Reformy Prawa Pracy, a w latach 2002-2006 był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Autor wielu publikacji naukowych, w tym monografii, studiów, artykułów i glos do orzeczeń Sądu Najwyższego. Przedmiotem zainteresowań naukowych są różne instytucje indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

Prof. dr hab. Kazimierz Lubiński

Emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez wiele lat kierował Katedrą Postępowania Cywilnego. Obecnie jest profesorem Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Wybitny procesualista o ogromnym dorobku naukowym z zakresu postępowania cywilnego, organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz komparatystyki prawa. Prowadził wykłady oraz seminaria na uniwersytetach w Zurychu. Münster, Erlangen, Rzymie, Mediolanie, Bari, Genui i Padwie. W swoim bogatym dorobku naukowym posiada wiele monografii, studiów, artykułów i glos. Jest członkiem  wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych.

Dr Małgorzata Wróblewska

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa finansowego. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół międzynarodowego prawa podatkowego, w szczególności regulacji podatkowych Światowej Organizacji Handlu, lokalnego prawa podatkowego zwłaszcza podatku od nieruchomości i budżetu ogólnego UE. Członek Międzynarodowego Centrum Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego, Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego i Komisji Prawa Morskiego Oddziału PAN w Gdańsku. 

dr Anna Dalkowska
dr Anna Dalkowska

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, doktor nauk prawnych, była Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Redaktor Naczelny kwartalnika „Probacja i „Nieruchomości”

dr Piotr Bielski
dr Piotr Bielski

Wykładowca Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Specjalista z zakresu prawa handlowego, prawa gospodarczego, prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, prawa rynku kapitałowego i papierów wartościowych, prawa transportowego, prawa ochrony konsumentów oraz podstaw prawa. Wykładowca na studiach podyplomowych: MBA, Transport i logistyka oraz Zamówienia publiczne. Współtwórca Systemu Informacji Prawnej „LEX”. Autor ekspertyz, opinii i analiz prawnych, a także projektów umów spółek, umów handlowych, pism procesowych i innych dokumentów dla Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Rządowego Centrum Legislacyjnego, Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku, a także uczelni wyższych, kancelarii adwokackich i radcowskich, organizacji przedsiębiorców oraz przedsiębiorców.

dr Krzysztof Łokucijewski
dr Krzysztof Łokucijewski

Wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku, wcześniej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, następnie Wydziału Prawa Szkoły Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni. W latach 1992-93 stypendysta Fundacji Sorosa i brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na Uniwersytecie Oksfordzkim (Magdalen College), 1996-97 stypendysta Fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie Yale. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji UG na podstawie dysertacji Państwo w doktrynie i praktyce współczesnego konserwatyzmu brytyjskiego. Przygotowywana rozprawa habilitacyjna dotyczy problematyki dewolucji (reformy ustroju terytorialnego) w brytyjskim systemie polityczno-prawnym. Zainteresowania naukowe i dorobek publikacyjny obejmują teorię państwa i prawa, teorię polityki, teorię i ustrój samorządu terytorialnego.

dr Krzysztof Biernat
dr Krzysztof Biernat

Wykładowca Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie budowlanym  i prawie inwestycji rzeczowych. Posiada blisko 20 lat doświadczeń zawodowych w zakresie obsługi przedsiębiorstw polskich i zagranicznych zdobytych w trakcie pracy w korporacjach energetycznych i budowlanych. Zasiadał w radach nadzorczych spółek przemysłu energetycznego, budowlanego i usługowego. Jest autorem książek i artykułów z dziedziny prawa gospodarczego.

Patryk Łukasiak
Dr Patryk Łukasiak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie uzyskał tytuły zawodowe magistra prawa oraz magistra administracji. Stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czynny zawodowo adwokat, Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w trójmiejskich kancelariach, prowadząc obsługę prawną przedsiębiorców, jak również praktykując w organach władzy publicznej, m.in. w Trybunale Konstytucyjnym, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wykładowca Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku oraz Politechniki Gdańskiej, prowadzi także zajęcia dla aplikantów Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Autor publikacji z zakresu prawa karnego, spółdzielczego, cywilnego oraz finansowego. Laureat konkursów Krajowej Rady Spółdzielczej oraz Spółdzielczego Instytutu Naukowego na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości. 

Klaudia Skelnik
dr Klaudia Skelnik

Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji

opiekun merytoryczny kierunku Analityk Bezpieczeństwa Informacji (studia podyplomowe)

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, absolwentka studiów MBA zarządzanie bezpieczeństwem, mgr politologii w specjalizacji ustrojowo-samorządowej, posiadająca podyplomowe wykształcenie wyższe w zakresie prawa Unii Europejskiej, Edukacji dla bezpieczeństwa, Bezpieczeństwa i Higiena Pracy oraz szereg kursów i szkoleń z zakresu ratownictwa i bezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacji, zarządzania oraz specjalistycznych administracyjnych i systemowych wydawanych w służbach policyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobyła głównie pełniąc wieloletnią służbę cywilną w Policji przede wszystkim w pionie ochrony informacji niejawnych głównie zajmując stanowiska związane z bezpieczeństwem informacji, pełniąc najpierw funkcje nieetatowego Kierownika Kancelarii Tajnej, Koordynatora Zespołu Prezydialnego, Zastępcy Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych, Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Administratora Systemu KSI, ESOD i SIDAS, Administratora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego systemów niejawnych. Aktywnie uczestniczyła w projektach wdrożenia systemu KSI w Policji oraz obiegu elektronicznego dokumentów jawnych ESOD/SIDAS w województwie pomorskim.


V-ce Prezes Pomorskiego Biura Inspektorów Ochrony Danych spółki, której misją jest tworzenie sprawnego systemu bezpieczeństwa informacji w biznesie, sektorze usług publicznych oraz administracji.

 

Zajmuje się problematyką inicjowaniem i wsparciem wdrożeń bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, obiegu dokumentów w instytucjach publicznych i podmiotach prywatnych. Kierowała wieloma projektami wdrożeń systemów bezpieczeństwa zgodnych z normami ISO 9001 27001, 27032 i 45001.

 

dr_marta_ludzia
dr Marta Kowalczyk-Ludzia

Doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego i Prawa Karnego Wykonawczego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszynie. Konsultant prawny w placówkach medycznych. Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO 27001. Ukończyła szkolenia uprawniające do prowadzenia audytów oraz z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Realizowała funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w placówkach medycznych. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych (SABI). W latach 2015-2016 - jako trener - realizowała ogólnopolski projekt współorganizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości pt. "Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu". Zainteresowania naukowo - badawcze skupione na procesie karnym i naukach pokrewnych.

Małgorzata Daniela Strzelecka

Adwokat od 2007 roku, członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Skarbnik Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku bieżącej kadencji. Wykładowca i egzaminator w ramach Komisji Egzaminacyjnych powoływanych do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w latach 2014 – 2022. Wykładowca Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

aleksandra_bogdańska
Aleksandra Bogdańska

Adwokat, absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, spadkowych oraz szeroko rozumianym prawie ubezpieczeniowym. Członek Fundacji TENEO zajmującej się edukacją prawną oraz świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób potrzebujących w ramach punktów NPP. Prowadzi zajęcia z młodzieżą w ramach projektów „Uczniowie Gdańska Bliżej Prawa” oraz „Sądzić i być Sądzonym”.

Bożena Lubińska

Jest emerytowanym nauczycielem akademickim Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez wiele lat kierowała Zespołem Języków Romańskich oraz pełniła funkcję zastępcy kierownika Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych tego Uniwersytetu. Prowadziła zajęcia z języka łacińskiego na różnych kierunkach studiów, w tym i z Łacińskiej terminologii prawniczej.  Obecnie prowadzi zajęcia z tej specjalistycznej terminologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. W swoim dorobku ma współautorstwo i redakcję Małego słownika polsko-łacińskiego oraz współautorstwo podręcznika „Łacińska terminologia prawnicza. Ignorantia iuris nocet”, wspólnie z dr hab. E. Gajdą, Toruń 2014.

dr Sylwia Kamińska-Jaśkiewicz
dr Sylwia Jaśkiewicz-Kamińska

Doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, adiunkt na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku, członek Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, autorka publikacji z zakresu prawa administracyjnego, prawa UE oraz prawa sektorów infrastrukturalnych.