Program studiów

Program studiów:

 • Wstęp do prawoznawstwa,
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie,
 • Prawo rzymskie,
 • Podstawy zarządzania,
 • Łacińska terminologia prawnicza,
 • Prawo konstytucyjne,
 • Warsztaty komunikacji i prezentacji,
 • Etyka zawodów prawniczych,
 • Wprowadzenie do studiów,
 • Zawody prawnicze,
 • BHP,
 • Wychowanie fizyczne,
 • Ustrój samorządu terytorialnego,
 • Metody pisania prac projektowych,
 • Prawo międzynarodowe publiczne,
 • Logika dla prawników,
 • Informatyka prawnicza,
 • Podstawy ekonomii,
 • Marketing usług prawniczych,
 • Elementy kryminalistyki,
 • Przygotowanie studenta do rynku pracy,
 • Język obcy,
 • Prawo cywilne: część ogólna,
 • Prawo karne,
 • Prawo administracyjne,
 • Prawo finansowe,
 • Przedmiot do wyboru,
 • Język obcy,
 • Prawo cywilne: prawo rzeczowe,
 • Postępowanie karne,
 • Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne,
 • Publiczne prawo gospodarcze,
 • Przedmiot do wyboru,
 • Prawo pracy,
 • Prawo handlowe,
 • Prawo ochrony środowiska,
 • Postępowanie cywilne,
 • Prawo cywilne: zobowiązania,
 • Prawa człowieka i system ich ochrony,
 • Warsztaty sądowe I,
 • Prawo cywilne: prawo rodzinne,
 • Prawo cywilne: Spadki,
 • Postępowanie cywilne,
 • Prawo podatkowe,
 • Przedmiot do wyboru,
 • Prawo własności intelektualnej,
 • Warsztaty sądowe II,
 • Prawo morskie,
 • Postępowanie cywilne (postępowanie egzekucyjne),
 • Spotkanie z opiekunem praktyk,
 • Praktyka zawodowa

 

Ponadto:

 • Metodologia badań naukowych (bloki specjalizacyjne),
 • Praktyka zawodowa (bloki specjalizacyjne),
 • Prawo Unii Europejskiej,
 • General Electives,
 • Praktyka zawodowa (bloki specjalizacyjne),
 • Seminarium,
 • Praktyka zawodowa,
 • Metodyka zdawania egzaminów prawniczych (bloki zawodowe)

 

Bloki specjalizacyjne

MODUŁ GOSPODARCZY

 • Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne,
 • Prawo zamówień publicznych,
 • Podstawy rachunkowości,
 • Rozstrzyganie sporów gospodarczych-warsztaty,

MODUŁ ADMINISTRACYJNY

 • Postępowanie egzekucyjne w administracji,
 • Ubezpieczenia społeczne,
 • Organy Ochrony prawnej,
 • Proces inwestycyjno-budowlany,

MODUŁ KARNY

 • Prawo karne wykonawcze,
 • Prawo karne skarbowe,
 • Prawo wykroczeń i postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • Postępowanie w sprawach nieletnich,

MODUŁ CYWILNY

 • Prawo spółdzielcze,
 • Alternatywne metody rozwiązywania sporów,
 • Prawo papierów wartościowych,
 • Warsztaty mediacyjne
   
Bloki zawodowe

ADWOKACKO- RADCOWSKI

 • Czynności pełnomocnika w sprawach cywilnych,
 • Czynności obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych,
 • Moot court 1,
 • Warsztaty pisania umów,

SĄDOWO-PROKURATORSKI

 • Techniki przesłuchań,
 • Moot Court 2,
 • Wybrane zagadnienia medycyny sądowej,
 • Badanie miejsca zdarzenia - warsztaty,

LEGISLACYJNY

 • Służba cywilna,
 • Technika legislacyjna,
 • Warsztaty pisania pism w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych,
 • Warsztaty pisania aktów administracyjnych,

KOMORNICZY

 • Metodyka pracy komornika sądowego,
 • Czynności komornika sądowego w postępowaniu egzekucyjnym,
 • Ochrona danych osobowych w praktyce komornika sądowego,
 • Warsztaty pisania pism w postępowaniu egzekucyjnym