Współpraca

Federacja Naukowa WSB-DSW Merito zaprasza Państwa do nawiązania współpracy w zakresie realizowania usług, doradztwa oraz organizacji szkoleń.

Oferujemy elastyczne podejście do oczekiwań stawianych przez przedsiębiorców. 

Zachęcamy również do tworzenia konsorcjów i wspólnego aplikowania o środki finansowe pochodzące ze źródeł zewnętrznych.

Ekonomia i finanse

Eksperci z dziedziny współpracują z firmami w zakresie systemów ochrony inwestorów, zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności w inwestowaniu. To wieloletni praktycy w zakresie bankowości i rynków kapitałowych. Zainteresowania naukowe koncentrują się również na badaniach związanych z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw.


1. Przedmiotem Oferty jest analiza finansowa przedsiębiorstw, badanie sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta
Grupa Docelowa przedsiębiorstwa prowadzące księgi rachunkowe


2. Przedmiotem Oferty jest doradztwo w zakresie zrównoważonych finansów w celu osiągnięcia odpowiedzialności społecznej, ładu korporacyjnego i troski o środowisko - ESG (z ang. Environmental, Social, Governance)
Grupa Docelowa przedsiębiorstwa


3. Przedmiotem Oferty jest doradztwo finansowe w sektorze publicznym
Grupa Docelowa jednostki samorządu terytorialnego


4. Przedmiotem Oferty jest optymalizacja struktury finansowania działalności  
Grupa Docelowa przedsiębiorstwa


5. Przedmiotem Oferty jest optymalizacja wielkości zamówień na dany wyrób (system sterowania popytem, podażą oparty na analizie conjoint)  
Grupa Docelowa wieloasortymentowe przedsiębiorstwa produkcyjne

Językoznawstwo

W ramach dyscypliny językoznawstwo proponujemy wsparcie w projektowaniu reklam oraz treści copywritingowych, a także współpracę w ramach przekładu i korekty tekstów (w tym książek i monografii) w parach językowych polski-angielski oraz polski-niemiecki. Eksperci oferują wsparcie w zakresie szeroko pojętych działań mających na celu poprawienie wizerunku firmy oraz usprawnienie jej komunikacji z klientami.


1. Przedmiotem Oferty jest projektowanie tekstów marketingowych oraz kampanii reklamowych z wykorzystaniem treści kulturowych, np. cytatów z literatury 
Grupa Docelowa przedsiębiorstwa, firmy marketingowe


2. Przedmiotem Oferty jest copywriting, tworzenie treści dla mediów społecznościowych oraz analiza i korekta dokumentów wewnętrznych firmy oraz publikowanych treści
Grupa Docelowa przedsiębiorstwa, firmy marketingowe


3. Przedmiotem Oferty są przekłady książek oraz monografii z języka polskiego na język angielski oraz język niemiecki
Grupa Docelowa wydawnictwa, badacze


4. Przedmiotem Oferty jest korekta tekstu w języku angielskim z dziedziny humanistyka, językoznawstwo, neurobiologia, psychologia poznawcza
Grupa Docelowa wydawnictwa, badacze, uczelnie wyższe
 

Nauki o bezpieczeństwie


Eksperci z dziedziny zajmują się tematami związanymi z bezpieczeństwem informacji, ochroną danych osobowych, ochroną infrastruktury krytycznej oraz ochroną informacji niejawnych. Realizowane współprace dotyczą również konstruowania portfeli inwestycyjnych przedsiębiorstw, funkcjonowania rynków finansowych oraz metodologii nauk o bezpieczeństwie, w szczególności metod matematycznych badania środowiska bezpieczeństwa państwa, planowaniem strategicznym, w szczególności planowaniem strategii bezpieczeństwa narodowego i obronności.


1. Przedmiotem Oferty jest wsparcie eksperckie instytucji publicznych w realizacji obowiązków stawianych przez ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  (tj. Dz.U. 2022. 593 ze zm.)
Grupa Docelowa pracownicy urzędów wojewódzkich, starostw, urzędów gmin i powiatów, urzędów miejskich


2. Przedmiotem Oferty są usługi doradcze i audytowe dot. prywatności i ochrony danych, dla firm we wszystkich sektorach, włączając audyt RODO oraz zarządzanie incydentami RODO
Grupa Docelowa sektor publiczny i prywatny: administracja samorządowa, służby mundurowe, spółki kapitałowe, podmioty certyfikujące i wdrożeniowe, przedsiębiorstwa, biura rachunkowe


3. Przedmiotem Oferty jest opracowanie raportów dot. administracji publicznej (jednostek samorządu terytorialnego) m.in zarządzanie kryzysowe np. raport przygotowany na temat wpływu pandemii Covid-19 na administrację lokalną/ samorządową dla CH Beck
Grupa Docelowa administracja publiczna (jednostki samorządu terytorialnego), wydawnictwa


4. Przedmiotem Oferty jest doradztwo, przygotowanie szkoleń, wsparcie w zakresie transportu i całego procesu przewozu towarów. Bezpieczeństwo procesów logistycznych w obszarze transportu
Grupa Docelowa firmy transportowe


5. Przedmiotem Oferty jest analiza i ocena stanu bezpieczeństwa, a także implementacja proponowanych rozwiązań koncepcyjnych do praktyki funkcjonowania przedsiębiorstw infrastruktury krytycznej państwa
Grupa Docelowa średniej wielkości przedsiębiorstwa infrastruktury krytycznej państwa

Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Eksperci z dziedziny specjalizują się w planowaniu, przeprowadzaniu i monitorowaniu działań marketingowych ze szczególnym uwzględnieniem współczesnego modelu komunikacji. Zajmują się metodologią analizy dyskursu, badaniami komunikacji audiowizualnej i public relations. Zainteresowania naukowe badaczy skupiają się również na analizie danych statystycznych, realizacji badań jakościowych i diagnozie trendów charakteryzujących branżę public relations. 


1. Przedmiotem Oferty jest przeprowadzenie audytu komunikacyjnego, jakościowych badań wizerunku, komunikacji wizualnej, public relations, personal branding
Grupa Docelowa przedsiębiorstwa różnych branż


2. Przedmiotem Oferty jest doradztwo w ramach zarządzania własnym wizerunkiem przez osoby publiczne
Grupa Docelowa media mówione (rtv), partie polityczne, użytkownicy social mediów (influencerzy)


3. Przedmiotem Oferty jest zarządzanie projektami B+R w branży gamedev (projektowanie gier) i mobilnej
Grupa Docelowa przedsiębiorstwa z branży gamedev i mobilnej


4. Przedmiotem Oferty jest udźwiękowienie materiałów filmowych, produkcja dźwiękowa
Grupa Docelowa branża reklamowa, gamedev, produkcja filmowa

 

5. Przedmiotem Oferty jest analiza sieci społecznych w programach Gephi lub VosViewer a także analiza statystyczna w programie R oraz analiza biznesowa w programie Tableau
Grupa Docelowa różne podmioty


6. Przedmiotem Oferty jest analiza statystyczna wspierająca badania dla podmiotów gospodarczych i uczelni, realizacja badań typu IDI, FGI, open space technology, szkolenia ankieterskie w ramach techniki CATI, CAPI i PAPI 
Grupa Docelowa podmioty gospodarcze, uczelnie

Nauki o kulturze fizycznej

Eksperci z dziedziny specjalizują się w wieloaspektowej analizie aktywności fizycznej dzieci i  młodzieży oraz seniorów. Oferują wsparcie w zakresie zarządzania instytucjami sportowymi. 


1. Przedmiotem Oferty jest wsparcie w zakresie optymalizacji aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, tworzenie zindywidualizowanych programów aktywności fizycznej
Grupa Docelowa instytucje publiczne i prywatne, głównie szkoły na każdym poziomie edukacji


2. Przedmiotem Oferty jest tworzenie przystępnej bazy informacyjnej dla seniorów dotyczącej form turystycznych dedykowanych seniorom, turystyka senioralna
Grupa Docelowa instytucje publiczne i prywatne


3. Przedmiotem Oferty jest eksperckie szkolenie dotyczące nordic walking dla seniorów – model szkoleń specjalistycznych, szkolenia kadry zajmującej się aktywnością fizyczną seniorów, adaptacja terenów zielonych dla aktywności fizycznej seniorów
Grupa Docelowa instytucje publiczne i prywatne
 

Nauki o zarządzaniu i jakości


Eksperci z dziedziny łączą zainteresowania zarządzaniem organizacjami z psychologią na gruncie zachowań pracowniczych i umiejętności ich kształtowania. Zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce źródeł przewagi konkurencyjnej i sposobów budowania konkurencyjności przedsiębiorstw oraz teorii pozytywnego zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań pozwalających na zarządzanie utalentowanymi pracownikami.


1. Przedmiotem Oferty jest opracowanie i wdrożenie dokumentów strategicznych związanych z promocją i rozwojem funkcji turystycznej 
Grupa Docelowa jednostki publiczne (urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie)


2. Przedmiotem Oferty jest przeprowadzenie eksperckich kursów z zakresu well-being dla menadżerów (możliwość prowadzenia kursów w języku angielskim oraz języku polskim)
Grupa Docelowa przedsiębiorstwa

 

3. Przedmiotem Oferty jest przygotowanie oferty sponsoringowej, opracowanie planu współpracy sponsoringowej, ocena efektywności sponsoringu
Grupa Docelowa jednostki profitowe i non-profitowe


4. Przedmiotem Oferty jest opracowanie planu sukcesji, ocena sukcesorów, wdrożenie sukcesji w firmach rodzinnych
Grupa Docelowa małe i średnie firmy, firmy rodzinne


5. Przedmiotem Oferty jest ocena stopnia zrównoważonego rozwoju miejskich systemów transportowych
Grupa Docelowa urzędy miejskie 


6. Przedmiotem Oferty jest badanie sprawności funkcjonowania organizatorów miejskiego transportu
Grupa Docelowa urzędy miejskie


7. Przedmiotem Oferty jest ocena funkcjonowania logistyki miejskiej
Grupa Docelowa urzędy miejskie


8. Przedmiotem Oferty jest przygotowanie diagnozy postaw pracowniczych (ocena zaangażowania, satysfakcji, przywiązania organizacyjnego) - działanie może mieć charakter jednokrotnego badania lub opracowania narzędzia do cyklicznego monitoringu
Grupa Docelowa przedsiębiorstwa, jednostki non-profit


9. Przedmiotem Oferty jest przygotowanie diagnozy dobrostanu psychologicznego pracowników (poziom stresu, wypalenia zawodowe, poczucie sensu wykonywanej pracy) - działanie może mieć charakter jednokrotnego badania lub opracowania narzędzia do cyklicznego monitoringu
Grupa Docelowa przedsiębiorstwa, jednostki non-profit


10. Przedmiotem Oferty jest przygotowanie opisu kompetencyjnego stanowisk pracy , ocena i analiza dopasowania pracownika do zajmowanego stanowiska pracy
Grupa Docelowa przedsiębiorstwa, jednostki non-profit


11. Przedmiotem Oferty jest projektowanie/ wdrażanie i monitoring efektów  interwencji organizacyjnych mających na celu poprawę dobrostanu, w tym podniesienie poczucia sensu wykonywanej pracy
Grupa Docelowa przedsiębiorstwa, jednostki non-profit


12. Przedmiotem Oferty jest coaching międzykulturowy - wsparcie dla osób w zespołach wielokulturowych, w tym menedżerów takich zespołów
Grupa Docelowa przedsiębiorstwa, jednostki non-profit


13. Przedmiotem Oferty jest identyfikacja związków zasobów osobistych (np. kapitał psychologiczny, kapitał relacyjny, orientacja na uczenie się) i organizacyjnych (np. wsparcie społeczne, możliwości uczenia się, nowe formy pracy) z efektami organizacyjnymi (np. zadowolenie z pracy, wyniki pracowników)
Grupa Docelowa przedsiębiorstwa, jednostki non-profit

 

14. Przedmiotem Oferty jest opracowanie diagnozy pozytywnych i negatywnych zachowań organizacyjnych, np. uczenia nieformalnego, zaangażowania w pracy, zadowolenia z pracy, wypalenia
Grupa Docelowa przedsiębiorstwa, jednostki non-profit


15. Przedmiotem Oferty jest zaprojektowanie, wdrożenie i pomiar efektów pozytywnych interwencji organizacyjnych w nowych formach pracy 
Grupa Docelowa przedsiębiorstwa, jednostki non-profit


16. Przedmiotem Oferty jest wycena relacji biznesowych (klient, dostawca)
Grupa Docelowa przedsiębiorstwa


17. Przedmiotem Oferty jest diagnoza dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa
Grupa Docelowa przedsiębiorstwa


18. Przedmiotem Oferty jest diagnoza  i rozwijanie digital mindset
Grupa Docelowa przedsiębiorstwa


19. Przedmiotem Oferty jest diagnozowanie potrzeb i preferencji konsumenckich
Grupa Docelowa przedsiębiorstwa


20. Przedmiotem Oferty jest badanie satysfakcji i lojalności klientów
Grupa Docelowa przedsiębiorstwa


21. Przedmiotem Oferty jest wdrażanie oraz ocena systemów zarządzania talentami
Grupa Docelowa przedsiębiorstwa

 

22. Przedmiotem Oferty jest projektowanie i wdrażanie procesów i strategii restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwach
Grupa Docelowa przedsiębiorstwa


23. Przedmiotem Oferty jest usprawnianie architektury procesów i projektów w organizacjach przy pomocy Hybrid Methods of Agile AKIR
Grupa Docelowa przedsiębiorstwa

 

Pedagogika


Eksperci z dziedziny wyznaczają nowe trendy w edukacji dzieci i młodzieży. Zainteresowania naukowe skupiają się na opracowaniu kompleksowych programów kształcenia umożliwiających pracę w sposób innowacyjny, warsztatowy z szczególnym uwzględnieniem potrzeb i tempa pracy poszczególnych uczniów. 


1. Przedmiot Oferty stanowią autorskie scenariusze lekcji dla dzieci uczących się w klasach dwujęzycznych (język polski oraz język angielski)
Grupa Docelowa szkoły publiczne oraz szkoły prywatne prowadzące edukację dwujęzyczną


2. Przedmiotem Oferty jest przeprowadzenie szkoleń w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej w szkole
Grupa Docelowa szkoły publiczne oraz szkoły prywatne
 

Psychologia


Eksperci z dziedziny specjalizują się w diagnozowaniu problemów i trudności w indywidualnym i społecznym funkcjonowaniu współczesnego człowieka. Zainteresowania badawcze realizują również w obszarze psychologii zdrowia, psychologii poznawczej, zdrowia publicznego i statystyki w naukach o zdrowiu. 


1. Przedmiotem Oferty są badania zróżnicowanych predyspozycji pracowników, w tym: kompetencji społecznych, inteligencji emocjonalnej, inteligencji płynnej, temperamentu i osobowości
Grupa Docelowa firmy różnej wielkości, działy HR firm


2. Przedmiotem Oferty jest opracowanie i analiza statystyczna danych z badań społecznych: opis statystyczny, analizy korelacji, analizy regresji liniowej, analizy regresji logistycznej, ANOVA, ANCOVA, analiza mediacji i moderacji, zastosowanie metody bootstrapingu, analizy krzywych ROC, analizy czynnikowe
Grupa Docelowa otoczenie gospodarcze


3. Przedmiotem Oferty jest autorski program treningu pamięci dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentów
Grupa Docelowa szkoły publiczne oraz szkoły prywatne, uczelnie
 

Kontakt

dr n. med. Martyna Wesserling
Specjalista ds. współpracy z partnerami zewnętrznymi
Federacja Naukowa WSB-DSW Merito
Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk, Poland

 

Email: martyna.wesserling@federacja.merito.pl 
Tel. +48 576 802 001