Opis kierunku:

Na tym kierunku możesz wybrać:

 

Studia w formule hybrydowej

Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz, dzięki zajęciom realizowanym w formie hybrydowej. Część zajęć będzie odbywać się w formie tradycyjnej w salach wykładowych w Katowicach lub Chorzowie, a część w formie online na platformie MS Teams. W zajęciach uczestniczysz zgodnie z ustalonym harmonogramem zjazdów.

 

LUB

 

Studia w formule online (synchronicznie)

Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz, dzięki zajęciom realizowanym na platformie MS Teams. Z wykładowcami i uczestnikami studiów kontaktujesz się przez internet, w czasie rzeczywistym (synchronicznie). W zajęciach uczestniczysz w weekendy, zgodnie z ustalonym harmonogramem zjazdów.

.

Kierunek realizowany w partnerstwie

 

 

Kierunek, który Cię interesuje jest efektem współpracy Uniwersytetów WSB Merito z Chorzowa, Szczecina i Warszawy. Dzięki temu na zajęciach online spotkasz się z uczestnikami i wykładowcami z innych miast.

 

Formę zajęć wybierasz w trakcie zapisu na studia podyplomowe.

Studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Bankowa

To nie nieruchomości i sposób ich wyceny wywołały światowy kryzys, choć rynek nieruchomości ponosi jego konsekwencje. Ze względu na gospodarczo-społeczną konstrukcję współczesnego świata na umiejętności związane z wyceną i zarządzaniem nieruchomościami będzie stałe zapotrzebowanie. Studia podyplomowe na tym kierunku dają Ci szansę na uzyskanie praktycznych umiejętności i konkretnego zawodu, zapewniającego zatrudnienie. 

Rzeczoznawca majątkowy musi zgłębić tematykę techniczną, budowlaną posiadać wiedzę z zakresu kilku dziedzin prawa, gospodarki, ekonomii, a ponadto zdać państwowy egzamin. Studia podyplomowe na kierunku „Wycena nieruchomości” kompleksowo przygotowują do państwowego egzaminu umożliwiającego uzyskanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości i wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Uzyskasz podczas nich kompleksową wiedzę i liczne praktyczne umiejętności, co przyniesie Ci wymierne korzyści na rynku pracy.

Studenci

Celem studiów jest przekazanie Ci specjalistycznej wiedzy i umiejętności niezbędnej do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Ukończenie studiów jest jednym z wymogów, obok odbycia praktyk zawodowych, podejścia do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego.

studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Bankowa

Jeśli jesteś zainteresowany studiami podyplomowymi i chcesz dowiedzieć się więcej, napisz do nas!

 

Zapytaj o studia podyplomowe

.

Praktyczny charakter studiów

Ukończenie studiów otwiera przed uczestnikami drogę do zdobycia zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Stwarza ponadto szansę zapoznania się z wieloma problemami i zagadnieniami związanymi pośrednio z wyceną nieruchomości, bez znajomości których nie można sobie wyobrazić profesjonalnego funkcjonowania na rynku nieruchomości.

Co zyskujesz?

Absolwenci studiów będą przygotowani do samodzielnego wykonywania czynności związanych z wyceną wszystkich typów nieruchomości, środków trwałych i przedsiębiorstw. Uzyskane kwalifikacje umożliwią również wypełnienie obowiązków związanych z powszechną taksacją po wprowadzeniu podatku katastralnego. Ukończenie studiów umożliwia zdobycie uprawnień niezbędnych do wykonywania tego atrakcyjnego zawodu, gdyż zgodnie z wymaganiami ustawy o gospodarce nieruchomościami uzyskanie uprawnień niezbędnych do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego uwarunkowane jest między innymi ukończeniem studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości, odbyciem praktyki zawodowej oraz zdaniem egzaminu państwowego. Program studiów podyplomowych Wycena nieruchomości zgodny jest z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.

Dla kogo?

Uczestnikami kierunku mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym – licencjackim lub magisterskim. Studia skierowane są do pracowników biur rzeczoznawców majątkowych, banków i innych instytucji finansowych, biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i biur zarządców nieruchomości oraz, przede wszystkim, osób pragnących w przyszłości samodzielnie wykonywać te zawody.

 

Uprawnienia zawodowe

Kto może zostać rzeczoznawcą majątkowym?

 1. osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie była karana za przestępstwo:
  • przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
  • przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,
  • przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • przeciwko mieniu,
  • przeciwko obrotowi gospodarczemu,
  • przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
  • przestępstwo skarbowe,
 2. osoba, która ma wyższe wykształcenie.

 

Warunek wyższego wykształcenia

Wystarczy, że ukończysz dowolne studia wyższe i warunek ten zostanie spełniony. Jeżeli jednak ukończysz studia wyższe na kierunku, którego program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości w takim stopniu, jak program studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, to nie musisz spełniać warunku ukończenia studiów podyplomowych. Zwolnienie z ukończenia studiów podyplomowych ustala się na podstawie suplementu do dyplomu lub zaświadczenia uczelni mówiących o tym, że osoba:

 • ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości,
 • odbyła praktykę w zakresie wyceny nieruchomości lub posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z wyceną nieruchomości.

 

Warunek praktyki lub doświadczenia zawodowego może być spełniony przez:

 • odbycie co najmniej 6-miesięcznej praktyki zawodowej organizowanej przez federacje i porozumienia stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych lub izby gospodarcze rzeczoznawców majątkowych. Takie praktyki są szczegółowo regulowane przez rozporządzenie;
 • co najmniej 2-letnią pracę na stanowisku związanym z wyceną nieruchomości. W tym przypadku czynności, które wykonujesz w pracy muszą mieć związek z wyceną nieruchomości. Zestawienie czynności (RTF 54 KB);
 • przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym zdała egzamin.

Postępowanie kwalifikacyjne

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Państwowa Komisja Kwalifikacyjna. To od wyników tego postępowania zależy, czy Minister Infrastruktury i Budownictwa nada Ci uprawnienia zawodowe i zostaniesz rzeczoznawcą majątkowym. Wniosek o nadanie uprawnień składasz do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (Departament Gospodarki Nieruchomościami), dołączając wymagane załączniki oraz dowód opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

 

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów: etapu wstępnego oraz egzaminu. Podczas etapu wstępnego Państwowa Komisja Kwalifikacyjna sprawdza, czy złożone przez Ciebie dokumenty spełniają wymogi formalne. Komisja może wezwać Cię do dostarczenia dodatkowych dokumentów – takie wezwanie dostaniesz wówczas na piśmie. Jeżeli Komisja uzna Twoje dokumenty za poprawne pod względem formalnym, otrzymasz zawiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu pisemnego.

 

Na egzamin przyjdź odpowiednio wcześniej. Zabierz dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający Twoją tożsamość. Sam egzamin pisemny to test wielokrotnego wyboru (może być więcej niż jedna poprawna odpowiedź – punkt otrzymasz tylko, gdy wskażesz wszystkie poprawne odpowiedzi na pytanie. Nie ma punktów cząstkowych ani punktów ujemnych). Na wypełnienie testu masz 90 minut – dokładnie 1 minuta na jedno pytanie, gdyż pytań w teście też jest 90. Nie podpisuj testu! Swoje imię i nazwisko zapisz na karteczce, na której wpisz też unikalny kod wydrukowany na Twoim teście. Karteczkę włożysz do przygotowanej koperty i zakleisz ją. Kopertę oddaj egzaminatorom. Dzięki temu egzaminatorzy sprawdzając Twój test będą widzieli tylko wydrukowany unikalny numer testu i nie będą wiedzieli, że to Twój test. Dopiero po sprawdzeniu wszystkich testów egzaminatorzy otworzą koperty i przypiszą sprawdzone testy do poszczególnych kandydatów. Egzamin pisemny zakończysz pozytywnie, jeżeli zdobędziesz co najmniej 65 punktów.

 

Wtedy przed Tobą ostatnie spotkanie z Komisją – egzamin ustny. Masz do wyboru dwie formy egzaminu ustnego. Podczas tego egzaminu możesz odpowiadać na pytania dotyczące dwóch wykonanych projektów operatów szacunkowych sporządzonych podczas Twoich praktyk (spośród sześciu złożonych z wnioskiem) albo odpowiadać na pytania dotyczące dwóch, wylosowanych przez Ciebie przypadków wyceny nieruchomości. Wybór formy egzaminu ustnego należy wyłącznie do Ciebie – wskazujesz ją we wniosku o nadanie uprawnień. Każda Twoja odpowiedź jest oceniana w skali 0-3 pkt. Łącznie możesz uzyskać 24 pkt. Pozytywny wynik egzaminu to zdobycie przez Ciebie co najmniej 14 pkt. Egzamin ustny kończy Twoje postępowanie kwalifikacyjne.

adam-bartyzel

"Kierunek ten jest dla osób bardziej zainteresowanych pracą w <<wolnym>> zawodzie niż w korporacji, które lubią wyzwania zawodowe. Podczas studiów podyplomowych na Uniwersytecie WSB Merito uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne na drodze do zawodu rzeczoznawcy majątkowego."

 

mgr inż. Adam Bartyzel

Rzeczoznawca majątkowy, wykładowca Uniwersytetu WSB Merito

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

do 27 maja
czesne już od
230 zł
180 zł
miesięcznie

Zapisując się do 27 maja, zyskujesz 1200 zł, dzięki: 

 • 800 zł zniżki w czesnym rozliczanej przez cały okres studiów, proporcjonalnie do wybranego systemu ratalnego, 
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej. 

Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskacsz jeszcze więcej 1400  zł: 

 • 1000 zł zniżki w czesnym rozliczanej przez cały okres studiów, proporcjonalnie do wybranego systemu ratalnego, 
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej. 

 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 230 zł

Program studiów

Program studiów podyplomowych dla kierunku wycena nieruchomości

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 290
Liczba zjazdów: 17
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów

Wykładowcy

mgr inż. Jolanta Józefowicz
Mec. Tomasz Cygan
dr Robert Orpych
Włodzimierz Żak
dr Radosław Cyran
mgr inż. Adam Bartyzel

Rzeczoznawca majątkowy, ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach, Wydział Budownictwa. Prowadzi własne biuro wycen nieruchomości i nadzorów budowlanych. Wykonał oraz współuczestniczył w wykonaniu wycen kilku tysięcy nieruchomości, majątku kilkudziesięciu przedsiębiorstw, na...

mgr inż. Jolanta Józefowicz

Absolwentka Politechniki Śląskiej, specjalista w zakresie organizacji i zarządzania, rzeczoznawca majątkowy z uprawnieniami państwowymi, licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami, wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito Chorzów, wieloletni pracownik firm budowlanych oraz...

Mec. Tomasz Cygan

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2005 roku z oceną bardzo dobrą. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz aplikację sądową, którą ukończył w...

dr Robert Orpych

opiekun kierunku StartupManagement, doktor nauk ekonomicznych, specjalność statystyka i ekonometria, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W zakresie pracy naukowej jego zainteresowania koncentrują się na tematyce szeroko rozumianej ekonomii i ubezpieczeń gospodarczych....

mgr Włodzimierz Żak

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, ze specjalizacją „Analiza rynkowa”. Od 1997 roku pracownik Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Katowicach, na stanowisku zarządzającego działem odpowiedzialnym za kontakty z inwestorami. W latach 2004 – 2009 odbył liczne kursy, szkolenia w...

dr Radosław Cyran

Specjalista w obszarze efektywności zarządzania zasobami mieszkaniowymi, potencjału rozwoju lokalnych rynków nieruchomości oraz polityki mieszkaniowej. Autor ekspertyz związanych z instrumentami polityki mieszkaniowej, lider projektów strategicznych na rzecz rozwoju mieszkalnictwa,...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji studiów podyplomowych

ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

E-mail: rekrutacja.sp@chorzow.merito.pl
Tel.: +32 349 84 78 +48 602 279 894

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 08:00 - 16:00
Pobierz stronę do PDF