Igor Protasowicki
dr inż. Igor Protasowicki

W 2006 roku uzyskał dyplom magistra stosunków międzynarodowych (specjalność integracja europejska) w Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Inżynier informatyki. Tytuł naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie uzyskał w 2013 roku w Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Tematem rozprawy doktorskiej było: Bezpieczeństwo polityczne i militarne w programach wyborczych polskich partii parlamentarnych w okresie III RP.

 

Ekspert z obszaru bezpieczeństwa surowcowego państwa, bezpieczeństwa informacyjnego, krajowego i międzynarodowego rynku paliwowego oraz polityki energetycznej Unii Europejskiej. Autor i współautor przeszło 40 publikacji naukowych (w tym 5 książek) z obszaru bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa informacyjnego. Wśród najważniejszych publikacji wymienić można: „Współczesne determinanty bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej”, „Wybrane współczesne zagrożenia euroatlantyckiej przestrzeni bezpieczeństwa”, „Wpływ polityki energetycznej na bezpieczeństwo gospodarcze państwa” oraz monografię „Rola premierów RP w polityce bezpieczeństwa państwa po 1989 roku”. Przewodniczący warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Wiceprzewodniczący Koła Turystyki Motocyklowej Automobilklubu Polski. Aktualnie zatrudniony jest na stanowisku Adiunkta na Uniwersytecie WSB Merito Warszawa.

Mariusz Popieluch
dr Mariusz Popieluch

2012 University of Queensland | Bachelor of Arts with Honours in Philosophy
Licencjat z filozofii z rozbudowanym programem matematyki (major in philosophy with minor in mathematics), rozszerzony o rok studiów podyplomowych (honours) z filozofii skupionych na badaniach wybranego tematu z zakresu logiki modalnej. Główny temat rozprawki dotyczył kwestii roztrzygalności systemów kresów warunkowych Davida Lewisa. Promotorzy: dr Dominic Hyde

2019 University of Queensland | PhD in Philosophy
Stypendysta APA (Australian Postgraduate Award)
Tytuł rozprawy doktorskiej: Context-indexed Counterfactuals and Non-vacuous Counterpossibles.
Promotorzy: dr Dominic Hyde, dr Toby Meadows, dr Joel Katzav, prof. Deborah Brown.
Recenzenci: prof. Edwin Mares, prof. Franz Berto.


Moja rozprawka doktorska składa się z dwóch wątków dotyczących odrębnych aspektów analizy okresów warunkowych. Pierwszy oferuje wariant semantyki typu Lewisa-Stalnekera unikający problem trywializacji analizy okresów wanunkowych z niemożliwymi poprzednikami, poprzez rozszerzenie dziedziny intencjonalnej (światów możliwych) o „światy niemożliwe” gdzie zdania wyrażające sądy niemożliwe mogą być lokalnie prawdziwe. Drugi wątek oferuje analizę okresów warunkowych – w duchu semantyki Dawida Lewisa – rozszerzonych o parametr indeksu kontekstowego, którego obecność umożliwia adekwatne oddanie różnic kontekstowych przy ocenianiu wartości logicznych okresów warunkowych w tej samej sytuacji.


Zainteresowania naukowe

  • logika formalna i logika nieformalna
  • semantyka formalna
  • semantyka okresów warunkowych
  • semantyka i metafizyka „uprawdziwiaczy” (ang. truthmakers)
  • intencjonalność, hiperintencjonalność

Obecna praca naukowa
Artykuł nad którym obecnie pracuję jest kontynuacją mojej pracy zawartej w rozprawce doktorskiej oraz ostatniej publikacji w Studiach Semiotycznych. Prezentuje w nim system okresów warunkowych z parametrem kontekstowym, gdzie relacja wynikania jest druwymiarowa: do standartowego warunku wynikania (gdzie prawdziwość przesłanek gwarantuje prawdziwość wniosku, ang. validity as truth preservation) dochodzi analogiczny warunek dotyczący indeksów kontekstowych, rozumiany jako zachowanie tego samego kontekstu pomiędzy przesłankami a wnioskiem (ang. information preservation). Semantyka tego systemu jest wyrażona zmodyfikowaną wersją standartowej metody selection functions stosowanej dla okresów warunkowych. Prosty zbiór indeksów kontekstowych stosowany w poprzednich publikacjach jest rozbudowany o operator fuzji, łączący indeksy, czego skutkiem jest algebraiczna struktura zwana półkratą ze złączeniem (ang. join semilattice).

Działalność akademicka poza Uniwersytetem WSB Merito
W swojej działalności akademickiej, poza prowadzeniem badań, współpracuję jako recenzent ze Studiami Semiotycznymi oraz ICAART (The International Conference on Agents and Artificial Intelligence). Współpracuję też z akademikami z Uniwersytetu Warszawskiego, omawiając artykuły które przygotowują do publikacji, oraz uczęszczajac na seminarium Znak-Język-Rzeczywistość organizowany przez Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawkiego, gdzie osobiście miałem okazję dać odczyt w maju 2022 jednej z moich publikacji.