Co zyskujesz, studiując bezpieczeństwo wewnętrzne w WSB Merito?

Forma studiów

Studia na tym kierunku możesz realizować w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

 

W formie stacjonarnej z wykładowcą oraz koleżankami i kolegami z grupy spotykasz się w salach wykładowych, na zajęciach prowadzonych w ciągu tygodnia - zwyczajowo są to 3 lub 4 dni w tygodniu.

 

W formie niestacjonarnej z wykładowcą oraz koleżankami i kolegami z grupy spotykasz się w salach wykładowych, na zajęciach prowadzonych w weekendy.

Sposób realizacji studiów

Studia na tym kierunku możesz realizować w sposób hybrydowy:

  • wykłady realizowane będą zdalnie przy użyciu aplikacji MS Teams, 
  • ćwiczenia, konwersatoria i lektoraty będą odbywać się w salach Uniwersytetu.

Wykłady i ćwiczenia planowane będą w oddzielnych dniach, tak aby nie nakładały się na siebie. W każdym dniu zajęć masz albo tylko wykłady, albo tylko ćwiczenia.

Studia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne przygotują Ciebie do pracy w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Zdobędziesz dyplom dający szansę stabilnego i pewnego zatrudnienia w jednostkach administracji rządowej i samorządowej a także w wojsku i służbach mundurowych takich jak policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Służba Celna, ABW, CBA oraz wszelkiego rodzaju strażach i inspekcjach.

Zajęcia prowadzone są przez praktyków. Na zajęciach spotkasz przedstawicieli armii, byłych i aktywnych funkcjonariuszy służb mundurowych, prawników, dyplomatów i naukowców, którzy na bazie własnego doświadczenia wprowadzą Cię w tematykę bezpieczeństwa.

Nauczysz się rozpoznawać, analizować i zwalczać zagrożenia bezpieczeństwa, związane z działalnością człowieka (taką jak przestępczość czy terroryzm) lub z katastrofami naturalnymi (jak np. klęski żywiołowe).

Zajęcia ogólnouczelniane

Zintegruj się i poznaj nas lepiej - w pierwszych dniach studiowania zapraszamy studentów do udziału w zajęciach Studiowanie w WSB Merito. Program ten zapewni Ci wdrożenie się w życie uczelni, poznanie zasad studiowania, a przede wszystkim sprawi, że szybko poznasz grupę, w której będziesz studiować.

zajęcia kierunkowe

Zdobywaj umiejętności praktyczne podczas zajęć “projekt semestralny”, w trakcie których wraz z zespołem projektowym wspólnie rozwiążecie konkretne problemy zawodowe pod okiem prowadzącego – doświadczonego praktyka. Projekty realizowane są w oparciu o case’y zaczerpnięte z praktyki oraz we współpracy z firmami.

Zajęcia pozaprogramowe

Możesz rozwijać także unikalny zestaw kompetencji podczas zajęć pozaprogramowych indywidualizujących ścieżkę kształcenia. Otrzymasz m.in. dostęp do certyfikowanych warsztatów organizowanych przez BKiP i weźmiesz udział w innowacyjnych projektach społecznych organizowanych przez Uczelnię wzbogacających Twoje portfolio.

Studentów bezpieczeństwa wew

Nową wiedzę i umiejętności możesz zdobywać dołączając do Koła Naukowego Studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach, którego studenci organizują spotkania z ekspertami dotyczące bieżącej sytuacji na arenie krajowej jak i na arenie międzynarodowej, biorą udział w konferencjach tematycznych oraz realizujemy interesujące projekty naukowe.

Dołączając do koła, będziesz miał okazję wspólnie z koleżankami i kolegami poszerzyć wiedzę z zakresu: bezpieczeństwa wewnętrznego, obronność, służb mundurowych, kryminalistyki itp.

 

strona www koła

Biuro karier strona maj 2023

Jako student WSB Merito możesz skorzystać z pomocy Biura Karier i Praktyk i już w trakcie studiów zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe.

W celu usprawnienia tego procesu, umożliwiliśmy naszym studentom dostęp do JobTeasera, portalu kariery i ofert pracy, który jest używany w Europie przez ponad 700 uczelni. To miejsce, gdzie w szybki i łatwy sposób pracodawcy mogą dodawać oferty pracy i kontaktować się ze studentami.

 

Zobacz więcej

dla kogo

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek dla osób chcących pracować w służbach mundurowych, potrafiących wdrażać niestandardowe rozwiązania problemów, racjonalnie funkcjonować w sytuacjach stresowych.

Cechy kierunku:

Uścisk dłoni
kompetencje poszukiwane na rynku pracy
przewaga zajęć praktycznych
Organizacja
współpraca ze służbami mundurowymi
Tryby
laboratorium
Wróblewski

Obecnie wzrasta znaczenie bezpieczeństwa wewnętrznego zarówno w aspekcie życia społecznego jak i politycznego. Przewidywanie, unikanie, a w ostateczności minimalizowanie skutków zagrożeń stanowi wyzwanie dla współczesnych pokoleń. Świadomość narastającego zagrożenia wewnętrznego, ale też i zewnętrznego, w tym również komplikująca się sytuacja polityczna na świecie powodują, że potrzeba coraz większej liczby specjalistów. Tę grupę specjalistów tworzą między innymi absolwenci kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, którzy są idealnymi kandydatami do obejmowania stanowisk w instytucjach rządowych, samorządowych oraz firmach komercyjnych, których działalność związana jest z zapewnianiem bezpieczeństwa.  

dr Tomasz Wróblewski

menedżer kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Zdobędziesz wiedzę o pladze XXI w., terroryzmie, i sposobach jego zwalczania i ograniczania.
Przygotujesz się do pracy w perspektywicznym sektorze ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów.
Poznasz rolę i zadania inspektora Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, przygotujesz się do prowadzenia inspekcji i szkoleń w tym zakresie
Przygotujesz się do pracy i służby w instytucjach bezpieczeństwa o profilu analitycznym: wywiadzie, kontrwywiadzie, agencjach i służbach bezpieczeństwa.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe Od marca
od 515 zł
Kryminologia i kryminalistyka
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe Od marca
od 515 zł

Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać.

Zobacz program studiów

Wykładowcy

TW
Karol Kostrzębski
Jan Kowalczyk
Artur Kwasek
Sylwia Łukasik Gębska
Irena Malinowska
Melon
Marek Nadolski
dr Renata Runiewicz WSB
Marek Ruszczak
Jacek Sobolewski
Piotr Ślusarz
dr Wacław Brzęk
dr Kamil Lorek
dr Małgorzata Helena Kochańska
dr Barbara Drapikowska
dr Kamila Pawłowska
dr Tomasz Wróblewski

Menedżer kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Absolwent Akademii Obrony Narodowej, doktor nauk o obronności w specjalności zarządzanie instytucjami publicznymi. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywał w Centralnym Biurze Śledczym Policji, a następnie na stanowisku kierowniczym w...

dr Karol Kostrzębski

Absolwent i długoletni pracownik Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, niemcoznawca, politolog, dziennikarz. Przez wiele lat zajmował się naukowo zagadnieniami ekstremizmów politycznych (m.in. doktorat na temat ugrupowań skrajnej prawicy w...

dr Jan Kowalczyk

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o bezpieczeństwie. W 2019 r. obronił rozprawę doktorską pt. "Bezpieczeństwo przestrzeni wybranych miast Wielkiej Brytanii w latach 1979-2017" na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent kierunków:...

dr Artur Kwasek

Łowiczanin. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2008 obronił doktorat z ekonomii w zakresie z nauk o zarządzaniu na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, pisząc dysertacje na temat „Efektywnościowych modeli zarządzania w warunkach gospodarki...

dr Sylwia Łukasik-Gębska

Doktor nauk humanistycznych, ekspert ORE do spraw edukacji humanistycznej i obywatelskiej, ekspert MEN, metodyk nauczania, trener II stopnia, coach ICF/ACC. Ma ponad 12 letnie doświadczenie w realizacji ogólnopolskich projektów edukacyjnych i rozwojowych.  Od wielu lat współpracuje z...

dr Irena Malinowska

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Ekspert  w dziedzinie bezpieczeństwa państwa  - zarządzania bezpieczeństwa publicznym  w Polsce i na świecie, zwalczania zorganizowanej przestępczości kryminalnej  i ekonomicznej oraz kryminologii. Oficer Policji w stanie spoczynku –...

inż. Andrzej Melon

Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej z 2012r. Praktyk, mikroprzedsiębiorca. W swojej pracy zajmował się wpływem szkodliwego oddziaływania drgań i hałasu na organizm ludzki oraz metodami skutecznej ich redukcji. Wolny czas spędza na wędrówkach i słuchaniu radiowej...

dr Marek Nadolski

Absolwent politologii na Uniwersytecie Warszawskim. W połowie lat dziewięćdziesiątych ub. wieku zastępca dyrektora Instytutu Nauk Politycznych UW ds. dydaktycznych, w latach 1995-2007 współorganizator i prodziekan Wydziału Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej w Pułtusku, od 1992 r....

dr Renata Runiewicz

Doktor Renata Runiewicz jest współpracownikiem badawczo dydaktycznym o zasięgu interdyscyplinarnym. Badania Pani Doktor są także umiędzynarodowione, ponieważ skoncentrowane są na regionie państw bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia) i ich współpracą z Polską i Rosją, a to wynika z...

dr Marek Ruszczak

Doktor nauk wojskowych, mgr inż. cybernetyk, absolwent Wojskowej Akademii Technicznej. Doktorat obronił w Akademii Sztabu Generalnego WP. Długoletni oficer w Sztabie Generalnym WP i innych Instytucjach Centralnych MON. Ponad dwudziestoletnie doświadczenie w szkolnictwie wyższym...

Jacek Sobolewski

Ekonomista i logistyk, absolwent m.in. wydziału nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, studiów doktoranckich z zakresu ekonomii w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych. W latach 1985 – 2003 realizował zadania w pionie kwatermistrzowskim i logistyki Wojsk Ochrony Pogranicza oraz...

mgr Piotr Ślusarz

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie (obecnie Uczelnia WSB Merito). Na kierunku Administracja uzyskał dyplom Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Posiada czterdziestoletnie doświadczenie w dziedzinie Telekomunikacji. Od dwudziestu pięciu lat w branży teleinformatycznej z obszerną...

dr Wacław Brzęk

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ. Dydaktyk z wieloletnim doświadczeniem. Prowadził wykłady i ćwiczenia m. in. w Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, czy też w Wyższej...

dr Kamil Lorek

Doktor nauk socjologicznych po ukończonych studiach doktoranckich na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej (2021 r.). Temat pracy doktorskiej:
„Ochrona ludzi starszych na podstawie krajowego systemu prawnego”. Ukończył prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2014 r.),
studia...

dr Małgorzata Helena Kochańska

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, magister nauk politycznych, doktor nauk o bezpieczeństwie, główny specjalista ds. bhp. Ponadto w ramach programu UE Leonardo da Vinci, uzyskała uprawnienia mediatora społecznego. Od lipca 2014 roku posiada tytuł Master Business Rainer Level Superior...

dr Barbara Drapikowska

Absolwentka socjologii, bezpieczeństwa narodowego, zarządzania i dowodzenia oraz psychologii społecznej. Ekspert w zakresie służby wojskowej kobiet. Autorka szeregu publikacji dotyczących psychospołecznych aspektów bezpieczeństwa.

dr Kamila Pawłowska

Psycholog pracy, organizacji i zarządzania, socjolog, doradca zawodowy z kilkunastoletnim doświadczeniem w realizacji usług szkoleniowo-doradczych oraz projektów społecznych i rozwojowych. Od wielu lat współpracuje z uczelniami jako wykładowca akademicki przedmiotów dot. rynku pracy,...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Zasady rekrutacji

Studentem studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne możesz zostać po ukończeniu szkoły średniej, zdaniu matury i odebraniu świadectwa dojrzałości. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu dokumentów i spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji.

Poznaj zasady rekrutacji i zapisz się na studia w 5 prostych krokach.

Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie, studia II stopnia

nie zapomnij pobrać biletu w systemie kolejkowym

Godziny otwarcia:
  • pn: 11:00-18:00
  • wt-pt: 08:00-16:00
Pobierz stronę do PDF