Działalność naukowo-badawcza związana jest z misją Uczelni (kształtowanie specjalistów dla potrzeb biznesu). Merytorycznie wiąże się ona z dwoma dziedzinami nauki – zarządzaniem oraz naukami ekonomiczno-społecznymi.

Nauka o zarządzaniu

Tematycznie w naukach o zarządzaniu uwaga skoncentrowana jest na:

 • zarządzaniu zasobami ludzkimi,
 • badaniach marketingowych,
 • zarządzaniu wiedzą,
 • zagadnieniu potencjału komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem,
 • koncentracji sieci biznesowych w Polsce,
 • badaniu preferencji konsumenckich,
 • marketingu organizacji pozarządowych,
 • zarządzaniu ryzykiem,
 • zarządzaniu strategicznym.

Grupa ekonomiczno-społeczna

W grupie ekonomiczno-społecznej podjęto następujące tematy:

 • działalność gospodarcza podmiotów i jej skutki rynkowe,
 • ekonomiczne problemy integracji Polski z Unią Europejską,
 • bezpieczeństwo obrotu gospodarczego,
 • bezpieczeństwo w międzynarodowych stosunkach gospodarczych,
 • ekonomika informacji,
 • finanse międzynarodowe w warunkach globalizacji,
 • finanse samorządu terytorialnego,
 • funkcjonowanie rynków finansowych,
 • makroekonomiczne problemy transformacji ustrojowej,
 • system podatkowy w Polsce i UE,
 • zastosowanie metod ilościowych w ekonomii,
 • reforma finansów publicznych,
 • problem źródeł finansowania deficytu budżetowego w Polsce,
 • problemy polskiego rynku ubezpieczeń,
 • zagadnienie barier w tworzeniu rynku usług w UE,
 • problematyka prawa w obliczu kryzysu finansowego.