O poziomie kształcenia wyższej uczelni decyduje kadra naukowo-dydaktyczna, jej wiedza, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności. Kadrę dydaktyczną Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu i Uniwersytetu WSB Merito Bydgoszcz stanowią nauczyciele akademiccy legitymujący się stopniami i tytułami naukowymi, posiadający dorobek naukowy zbieżny z profilem uczelni oraz doświadczeniem dydaktycznym. Prowadząc studia o profilu praktycznym, Uniwersytet WSM Merito w Toruniu angażuje praktyków biznesu jako kluczową grupę nauczycieli akademickich, szczególnie w obsadzie przedmiotów specjalnościowych.

Badawczo-dydaktyczne jednostki organizacyjne:

Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu funkcjonują następujące badawczo-dydaktyczne jednostki organizacyjne:

  • Instytut Ekonomii i Finansów - dyrektor: dr hab. Jolanta Ciak, prof. UWSB Merito
  • Instytut Zarządzania - dyrektor: dr hab. Monika Chodorek, prof. UWSB Merito
  • Instytut Nauk Stosowanych - dyrektor: dr hab. Andrzej Jezierski, prof. UWSB Merito
  • Instytut Nauk o Człowieku - dyrektor: prof. dr hab. Piotr Kostyło, MSt (Oxon)

Inne komórki organizacyjne:

  • Centrum Językowe 

         Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

         tel. 56 66 09 246
         pokój A 115

  • Studium Aktywności Fizycznej

         Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
         tel. 56 66 09 247
         Pokój B 0055

  • Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania

          Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
          tel. 56 66 09 248
          pokój A 411