Program Erasmus+ - studia za granicą na wyciągnięcie ręki

Marzysz o tym, by poczuć klimat uczelni i życia za granicą? Znasz dobrze języki obce i masz wiele międzynarodowych znajomości? Uniwersytet WSB Merito posiada rozszerzoną Kartę Erasmus+, przyznaną przez Komisję Europejską, która uprawnia do udziału w Programie, w ramach którego studenci WSB Merito jadą studiować na jeden bądź dwa semestry do zagranicznych uczelni partnerskich. 

Co zyskasz dzięki Erasmus+

Przystąpienie do programu Erasmus ma bez wątpienia wiele korzyści. Oto niektóre z nich:

 • uczysz się w obcojęzycznym środowisku studenckim;
 • uzyskujesz stypendium w ramach Erasmus+ więc Twoja zagraniczna przygoda edukacyjna jest częściowo dofinansowana ze środków Programu Erasmus+. W tym czasie też nie płacisz czesnego na Uniwersytecie WSB Merito, bo jesteś z niego zwolniony decyzją Kanclerza;
 • poznajesz kulturę nowego kraju;
 • nawiązujesz nowe kontakty, nie tylko towarzyskie ale też czasem zawodowe;
 • Uniwersytet WSB Merito jako Twoja uczelnia macierzysta uznaje okres studiów odbytych w uczelni partnerskiej jako równoważny z okresem studiów tutaj, wyjazd zagraniczny nie wydłuża więc czasu studiowania;
 • nawet rok czasu możesz spędzić za granicą będąc studentem studiów I i II stopnia;
 • doskonalisz znajomość języka obcego.

W jaki sposób zostać studentem zagranicznej uczelni?

Aby móc przystąpić do programu Erasmus+ powinieneś spełniać poniższe kryteria:

 • być studentem Uniwersytetu WSB Merito
 • być studentem studiów I, II stopnia (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) lub jednolitych magisterskich
 • mieć ukończony pierwszy rok studiów I stopnia (licencjackich), pamiętaj jednak, że wyjechać nie możesz na ostatni semestr studiów I i II stopnia czy jednolitych magisterskich
 • być obywatelem kraju uczestniczącego w Erasmus+ (w pozostałych przypadkach mieć status uchodźcy lub kartę stałego pobytu w kraju uczestniczącym).

W przypadku ubiegania się o stypendium powinieneś:

 • wykazać się odpowiednią znajomością języka obcego (test językowy)
 • osiągnąć wysoką średnią ocen na studiach
 • zostać pozytywnie ocenionym przez Komisję Rekrutacyjną w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

Do jakich krajów można wyjechać?

Możesz wyjechać jedynie do tych państw, które uczestniczą w programie. W Erasmus+ biorą udział: kraje członkowskie UE, kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. Islandia, Lichtenstein i Norwegia oraz Turcja, Szwajcaria i Chorwacja.
Wymianę studentów mogą prowadzić uczelnie mające Kartę Uczelni Erasmus+, które podpisały ze sobą porozumienie o wymianie w ramach tego programu.
Obecnie Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu  ma podpisanych blisko 50 umów partnerskich z uczelniami z całej Europy. Możesz studiować więc, w takich państwach jak:

 • Niemcy (9 uczelni)
 • Turcja (6 uczelni)
 • Hiszpania (4 uczelnie)
 • Francja ( 3 uczelnie)
 • Czechy (4 uczelnie)
 • Słowacja (3 uczelnie)
 • Dania
 • Portugalia (3 uczelnie)
 • Łotwa (2 uczelnie)
 • Irlandia
 • Holandia
 • Bułgaria
 • Włochy
 • Belgia
 • Estonia
 • Grecja

Rekrutacja

Rekrutacja zwykle odbywa się na początku semestru letniego i jest poprzedzona akcją informacyjną poprzez plakaty, zebrania informacyjne, informacje w mediach WSB Merito, takich jak prasa studencka i Extranet. Decyzją o przyznaniu stypendium podejmuje Uczelniana Komisja ds. Współpracy z Zagranicą WSB Merito powołana Zarządzeniem Rektora WSB Merito. Jeśli szkoła po ukończeniu letniej rekrutacji nadal dysponuje środkami na stypendia na początku semestru zimowego  (w październiku) odbywa się rekrutacja uzupełniająca.