Z Uniwersytetem WSB Merito możesz więcej!

W dzisiejszych czasach studia to tylko połowa sukcesu w znalezieniu pracy. Istotnym elementem jest również doświadczenie międzynarodowe.

Studia i praktyki

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu posiada Kartę Erasmus+, przyznaną przez Komisję Europejską, która uprawnia do udziału w programie Erasmus+. W ramach tego programu uczelnia podpisała blisko 50 umów partnerskich z uczelniami z całej Europy oraz 9 umów z uczelniami spoza Unii Europejskiej. Dzięki temu studenci Uniwersytetu WSB Merito mogą realizować studia za granicą przez okres 1 bądź 2 semestrów na studiach licencjackich i magisterskich.
Erasmus+ pozwala studentom także odbywać 3-miesięczne praktyki w krajach Unii Europejskiej.
Dzięki programowi PO WER WSB w Poznaniu finansuje zagraniczne mobilności osób z niepełnosprawnością oraz w trudnej sytuacji finansowej.

Studia i praktyki

Blisko 50 uczelni partnerskich

Aż tyle uczelni partnerskich współpracuje z Uniwersytetem WSB Merito w Poznaniu. Dlatego możesz studiować w takich państwach jak Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Francja Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Turcja, Wielka Brytania, Włochy, Kenia i Bhutan!

Erasmus Student Network

Studenci Uniwersytetu WSB Merito mają możliwość aktywnie uczestniczyć w organizacji studenckiej Erasmus Student Network Poznań (ESN Poznań). ESN pomaga studentom odwiedzającym Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu w ramach programu Erasmus+ zaaklimatyzować się w kraju i na uczelni.  

Kontakt: president.wsb@esn.pl

Erasmus+