Poznajmy się oso­bi­ście! Zaj­rzyj do nas na ul. Brzo­zową, by w sym­pa­tycz­nej, nie­for­mal­nej i peł­nej emo­cjo­nu­ją­cych doznań atmos­fe­rze poznać naszą kadrę dydak­tyczną, naszych stu­den­tów oraz zoba­czyć budy­nek, który zapi­sał się na histo­ryczny kar­tach naszego mia­sta.

 

Wyda­rze­nie odbę­dzie się w czwar­tek 16 marca o godz. 17:00.

 

Co pla­nu­jemy?

 

 • Opo­wieść o ulicy Brzo­zo­wej, czyli spa­cer po histo­rycznym gma­chu uczelni,

 • spo­tka­nia z wykła­dow­cami peł­nią­cymi rolę opie­ku­nów kie­run­ków,

 • zapre­zen­to­wa­nie zaple­cza dydak­tycz­nego w salach tema­tycz­nych,

 • gry i zabawy, które zobra­zują, czym się zaj­mu­jemy na danym kie­runku,
 • przed­sta­wie­nie naszych stu­den­tów i pre­zen­ta­cja prac arty­stycz­nych,
 • degu­sta­cja pysz­nej, aro­ma­tycz­nej i pobu­dza­ją­cej kawy,
 • moż­li­wość poroz­ma­wia­nia w nie­for­mal­nej atmos­fe­rze z dzie­ka­nem dr Andrze­jem Mar­jań­skim, wice­kanc­lerz Iza­belą Lewan­dow­ską i innymi oso­bami zwią­za­nymi z WSB Łódź;
 • stwo­rzyć Ci szansę do posze­rze­nia sieci kon­tak­tów – kto wie, kiedy się przy­da­dzą?

Gorąco zachęcamy do udziału w spotkaniu z nami - poznajmy się osobiście!

 

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SPOTKANIU

 

Dodatkową atrakcją i merytorycznym uzupełnieniem DNIA OTWARTEGO będzie wykład organizowany w ramach TYGODNIA MÓZGU, a którego tematyka i wyniesiona z niego wiedza przyda się z pewnością podczas intensywnego czasu nauki, który czeka tegorocznych maturzystów.
 

18:30-19:30 | aula, piętro 1. 

Spokojnie, to tylko neuromit. 10 fałszywych przekonań o naszych mózgach

 • Siedzisz nad książkami i notatkami, a potem niewiele pamiętasz?
 • Czujesz się sfrustrowany, bo uczysz się, a i tak szybko zapominasz?
 • Odkryj, jak zapamiętywać zgodnie z pracą Twojego mózgu.

 

O mitach i ich wpływie na proces uczenia się opowie dr Magdalena Zubiel - wykładowca, orędowniczka psychologii pozytywnej, nowej pedagogiki i neuronauk.

 

17:20 | sala psychologiczna, piętro 1.

Jak funkcjonują mózgi zwierząt?  Czego możemy się nauczyć od naszych pupili? 
Spotkanie poświęcone zwierzętom oraz relacjom na linii człowiek - zwierzę.  Dowiesz się m.in.: 

 • Jak funkcjonują mózgi zwierząt? 
 • Czy mózgi zwierząt i ludzi działają podobnie?
 • Jak obecność zwierząt wpływa na funkcjonowanie mózgów ludzi?
 • W jaki sposób koń może nauczyć przywództwa i przedsiębiorczości?

 

 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

 

k.michalak@teb-akademia.pl

tel. +48 539 039 344

   Czytaj więcej